دانلود پایان نامه ارشد:اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  در رشته جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان:اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری

دانشگاه شهيد بهشتی

دانشکده علوم زمين

گروه آموزشی جغرافيا

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc

رشته جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 

عنوان:

اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET)

 

استاد راهنما:

دکتر شهریار خالدی

اساتید مشاور:

دکتر علیرضا شکیبا

دکتر محمدتقی رضویان

نيمسال اول 93 92

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

امروزه دسترسی به اطلاعات زیست اقلیمی در زمینه علوم کاربردی از قبیل گردشگری، پزشکی و سلامت، معماری شهرسازی و ورزشی یک نیاز ضروری است. شاخص های ترمو-دینامیکی که از معادله بیلان بدن انسان مشتق می شوند، جز کامل ترین شاخص های زیست اقلیمی هستند که در محاسبه ی آن ها چندین متغییر اقلیمی و محیطی لحاظ می گردد. در تحقیق حاضر سطح استان قزوین با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) در مقیاس ماهیانه پهنه بندی گردید. بدین منظور شاخص مدنظر، برای 10 ایستگاه همدیدی در داخل و مجاور استان با دوره ی آماری از 2001 الی 2010 محاسبه شد. تعمیم نتایج ایستگاهی محاسبه شده به سطح مورد مطالعه در محیط ArcGIS و با استفاده از روش درون یابی IDW صورت گرفت. بررسی الگوی تغییرات روزانه شاخص نشان داد ، دوره آسایش اقلیمی در قزوین شامل دو بازه ی زمانی در اواخر بهار و تابستان است. ماه های می و سپتامبر تنها ماه هایی هستند که بدون تنش سرمایی و گرمایی می باشند و به ترتیب آپریل و اکتبر با تنش سرمایی اندک و ژوئن با تنش گرمایی اندک در رتبه ی دوم قرار می گیرند. در طی ماه های دسامبر، ژانویه و فوریه کل استان دارای تنش سرمایی شدید است. به نظر می رسد تغییرات مکانی شاخص PET در منطقه بیشتر تحت تاثیر ارتفاع و عرض جغرافیایی باشد.

واژه های کلیدی: آسایش اقلیمی، شاخص دمای معادل فیزیولوژیک، تنش فیزیولوژیک، قزوین

فهرست مطالب                                          صفحه

چکیده 1
فصل اول- کلیات تحقیق ——————————————————— 2
1-1- مقدمه————————————————– 3
1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقیق ——————————- 5
1-3- سوال تحقیق ——————————————– 6
1-4- فرضیه تحقیق ——————————————- 6
1-5- اهداف تحقیق ——————————————- 6
1-6- روش تحقیق ——————————————– 6
1-7- محدودیت های پژوهش ———————————– 7
1-8- پیشینه تحقیق —————————————— 7
1-7-1- پیشینه تحقیقاتی در جهان ————————— 8
1-7-2- پیشینه تحقیقاتی در ایران —————————- 9
فصل دوم – مبانی نظری —————————————– 10
2-1- مقدمه ————————————————– 11
2-2-اهمیت گردشگری در اقتصاد جهانی ————————— 12
2-3- فرهنگ گردشگری —————————————- 13
2-4- گردشگری در ایران —————————————- 14
2-5 رابطه گردشگری با محیط ———————————– 15
2-6 رابطه ی گردشگری و اقلیم ———————————- 17
2-6-1- اقلیم و انتخاب مقصد گردشگری ———————— 17
2-6-2- جنبه های اقلیم گردشگری —————————- 18
2-6-3- اقلیم و نیازهای گردشگری —————————– 19
2-6-4- شرایط مناسب برای گردشگری در تابستان و زمستان ——– 20
2-6-4-1- شرایط فصل زمستان —————————– 20
2-6-4-2- شرایط فصل تابستان —————————– 21
2-7- شاخص های اقلیم آسایش ———————————- 21
2-7-1- شاخص الگی ( نمودار زیست- اقلیمی) ——————- 22
2-7-2- دمای موثر ET (effective temperature) ———— 22
 

2-7-3- شاخص اقلیم آسایش گردشگری TCI (Tourism climate index) ————————————————–

 

 

22

2-7-4- شاخص های فیزولوژیکی —————————– 23
2-7-4-1- شاخص دماي معادل فيزيولوژيك (PET) ———— 26
2-8- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ————————– 31
2-8-1- GIS و اقلیم ————————————— 32
2-8-2- GIS و گردشگری ———————————– 32
فصل سوم- ویژگی های جغرافیایی منطقه ———————— 33
3-1- مقدمه ————————————————- 34
3-2- موقعیت جغرافیایی ————————————— 34
3-3- توپوگرافی ———————————————- 37
3-4- اقلیم منطقه ——————————————– 40
3-4-1- رویکرد برخی از پارامترهای اقلیمی در منطقه ی مورد مطالعه– 41
3-4-1-1 دما ——————————————- 42
3-4-1-2- رطوبت نسبی ———————————- 46
3-4-1-3- بارش —————————————– 48
3-4-1-4- ساعت آفتابی ———————————– 51
3-4-2- تعیین اقلیم استان قزوین —————————— 54
3-4-2-1- تعیین اقلیم منطقه بر اساس ضریب خشکی دمارتن — 54
3-4-2-2- تعیین اقلیم استان قزوین بر اساس اقلیم نمای آمبرژه – 55
3-4-3- جمع بندی از اقلیم استان قزوین ———————— 57
3-5- مشخصات زمین شناسی ———————————— 59
3-6- وضعیت منابع آب —————————————– 59
3-7- پوشش گیاهی ——————————————– 61
فصل چهارم- مواد و روش ها ————————————- 62
4-1– مقدمه ————————————————- 63
4-2- نحوه اجراء مدل —————————————— 63
4-2-1 – مدل Ray Man ———————————– 63
4-2-2- خصوصیات منطقه مورد مطالعه و استخراج داده های هواشناسی   65
4-2-3- وارد کردن داده ها به مدل Ray Man ——————- 67
4-3- داده ها و نرم افزار های مورد استفاده ————————- 74
فصل پنجم – یافته های تحقیق ————————————- 75
5-1- روش انجام تحقیق —————————————- 76
5-1-1- ورود اطلاعات به محیط GIS—————————- 76
5-1- 2- درون یابی و تحلیل داده ها————————– 76
5-2- یافته های تحقیق—————————————– 77
5-2-1- وضعیت اقلیم گردشگری استان بر اساس شاخص گردشگری PET در فصل زمستان —————————–  

77

5-2-1-1 ژانویه (11 دی تا 12 بهمن) ——————– 77
5-2-1-2- فوریه ( 12 بهمن تا 11 اسفند) —————- 78
5-2-1-3- مارس (11 اسفند تا 11 فروردین) ————– 79
5-2-1-4- نتیجه گیری از شرایط PET در فصل زمستان —– 79
5-2-2- وضعیت اقلیم گردشگری استان بر اساس شاخص گردشگری PET در فصل بهار ———————————  

83

5-2-2-1- اپریل (11 فروردین تا 11 اردیبهشت) ———- 83
5-2-2-2- می ( 11 اردیبهشت تا 11 خرداد) ————- 83
5-2-2-3- ژوئن (11 خرداد تا 10 تیر) —————— 84
5-2-2-4- نتیجه گیری از شرایط PET در فصل بهار ——- 84
5-2-3- وضعیت اقلیم گردشگری استان بر اساس شاخص گردشگری PET در فصل تابستان —————————  

88

5-2-3-1- ژوئیه (10 تیر تا 10 مرداد) —————— 88
5-2-3-2- آگوست (10 مرداد تا 10 شهریور) ————- 88
5-2-3-3- سپتامبر (10 شهریور تا 9 مهر) —————- 88
5-2-3-4- نتیجه گیری از شرایط PET در فصل تابستان —– 89
5-2-4- وضعیت اقلیم گردشگری استان بر اساس شاخص گردشگری PET در فصل پاییز ——————————–  

93

5-2-4-1- اکتبر (9 مهر تا 10 آبان) ——————— 93
5-2-4-2- نوامبر (10 آبان تا 10 آذر) ——————- 93
5-2-4-3- دسامبر (10 آذر تا 11 دی) ——————- 93
5-2-4-4- نتیجه گیری از شرایط PET در فصل پاییز ——- 94
5-2-5- نتیجه ——————————————- 98
فصل ششم- نتیجه گیری و آزمون فرضیات ———————— 99
6-1- مقدمه ————————————————- 100
6-2- بحث و تحلیل نتایج ————————————— 100
5-3- آزمون فرضیات ——————————————- 104
5-4- پیشنهادات ———————————————- 106
منابع و مآخذ —————————————————- 117

 

فهرست نقشه ها                                          صفحه

 

نقشه شماره 3-1- نقشه ی تقسیمات سیاسی —————————

 

36

نقشه شماره 3-2- طبقات ارتفاعی ———————————— 39
نقشه شماره 3-3- میانگین دمای سالانه استان قزوین ——————— 45
نقشه شماره 3-4- میانگین رطوبت نسبی سالانه استان قزوین ————— 47
نقشه شماره 3-5- میانگین بارش سالانه استان قزوین ——————— 50
نقشه شماره 3-6- میانگین ساعت آفتابی استان قزوین ——————— 53
نقشه شماره 4-1- پراکنش ایستگاه ها در منطقه ————————- 66
نقشه شماره 5-1- اقلیم گردشگری در ماه ژانویه ————————- 80
نقشه شماره 5-2- اقلیم گردشگری در ماه فوریه ————————– 81
نقشه شماره 5-3- اقلیم گردشگری در ماه مارس ————————- 82
نقشه شماره 5-4- اقلیم گردشگری در ماه آپریل ————————- 85
نقشه شماره 5-5- اقلیم گردشگری در ماه می ————————— 86
نقشه شماره 5-6- اقلیم گردشگری در ماه ژوئن ————————– 87
نقشه شماره 5-7- اقلیم گردشگری در ماه ژوئیه ————————- 90
نقشه شماره 5-8- اقلیم گردشگری در ماه آگوست ———————– 91
نقشه شماره 5-9- اقلیم گردشگری در ماه سپتامبر ———————- 92
نقشه شماره 5-10- اقلیم گردشگری در ماه اکتبر ————————- 95
نقشه شماره 5-11- اقلیم گردشگری در ماه نوامبر ———————— 96
نقشه شماره 5-12- اقلیم گردشگری در ماه دسامبر ———————– 97

 

فهرست شکل ها                                              صفحه

 

شکل2-1- ساختار سلسله مراتبی از جاذبه های محیطی ——————-

 

16

شکل2-2- اثرات اقلیم بر گردشگری ———————————– 19
شکل2-3- مراحل ارزيابي زيست هواشناسي انساني و محاسبه شاخص PET — 29
شکل 4-1- پنجره نرم افزار مدل Ray man —————————- 67

 

فهرست جداول                                               صفحه

جدول 2-1- ارتباط اقلیم و نیاز گردشگر ——————————– 20
جدول2-2- ارزش نارسانايي پوشاك مختلف —————————– 30
جدول 2-3- مقادير آستانه شاخص ———————————— 30
جدول 2-4- داده هاي هواشناسي مورد نياز براي محاسبه شاخص ———– 31
جدول 3-1- شاخص ضریب خشکی دمارتن —————————– 54
جدول 3-2- توده هواهای موثر بر اقلیم استان قزوین———————- 58
جدول 4-1- موقعیت ایستگاه ها ———————————— 65
جدول 4-2- پارامتر های اقلیمی به کار رفته در PET برای منطقه مطالعاتی در ماه ژانویه ———————————————–  

68

جدول 4-3- پارامتر های اقلیمی به کار رفته در PET برای منطقه مطالعاتی در ماه فوریه————————————————  

68

جدول 4-4- میزان رتبه ی بدست آمده برای شاخص PET برای ماه مارس —- 69
جدول 4-5- میزان رتبه ی بدست آمده برای شاخص PET برای ماه آپریل—– 69
جدول 4-6- پارامتر های اقلیمی به کار رفته در PET برای منطقه مطالعاتی در ماه می————————————————-  

70

جدول 4-7- پارامتر های اقلیمی به کار رفته در PET برای منطقه مطالعاتی در ماه ژوئن————————————————  

70

جدول 4-8- پارامتر های اقلیمی به کار رفته در PET برای منطقه مطالعاتی در ماه ژوئیه ————————————————  

71

جدول 4-9- پارامتر های اقلیمی به کار رفته در PET برای منطقه مطالعاتی در ماه آگوست ———————————————-  

71

جدول 4-10- پارامتر های اقلیمی به کار رفته در PET برای منطقه مطالعاتی در ماه سپتامبر———————————————-  

72

جدول 4-11- پارامتر های اقلیمی به کار رفته در PET برای منطقه مطالعاتی در ماه اکتبر————————————————

 

 

72

جدول 4-12- پارامتر های اقلیمی به کار رفته در PET برای منطقه مطالعاتی در ماه نوامبر————————————————  

73

جدول 4-13- پارامتر های اقلیمی به کار رفته در PET برای منطقه مطالعاتی در ماه دسامبر———————————————–  

73

 

فهرست نمودارها                                                 صفحه

 

نمودار 3-1- میانگین دمای ایستگاه قزوین ——————————

 

42

نمودار 3-2- میانگین دمای ایستگاه آوج ——————————– 42
نمودار 3-3- میانگین دمای ایستگاه خرم دره —————————- 43
نمودار3-4- میانگین دمای ایستگاه خدابنده —————————– 43
نمودار 3-5- میانگین دمای ایستگاه معلم کلایه ————————– 44
نمودار 3-6-رطوبت نسبی ماهانه استان ——————————— 46
نمودار 3-7- میانگین بارش ماهانه ————————————- 48
نمودار 3-8- میانگین بارش سالانه————————————- 49
نمودار 3-9- میانگین ماهانه ساعت آفتابی ——————————- 51
نمودار 3-10- میانگین مجموع سالانه ساعت آفتابی———————— 52
نمودار 6-1- وضعیت شاخص PET در ایستگاه آوج بین کودکان و بزرگسالان— 103
نمودار 6-2- وضعیت شاخص PET در ایستگاه قزوین بین کودکان و بزرگسالان– 103
نمودار 6-3- وضعیت شاخص PET در ایستگاه آوج با فعالیت های متناسب با فصل————————————————-  

104

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه

گردشگری یکی از بزرگترین صنایع دنیا بوده که دارای رشد سریعی می باشد. برای بسیاری از نواحی گردشگری مهم ترین منبع درآمد است و برای دیگر مناطق بازده اقتصادی حاصل از گردشگری بسیار زیاد است (معصوم پور، خوش اخلاق). بر طبق پیش بینی سازمان جهانی گردشگری تا سال 2020 گردشگری بین المللی به تعداد 1.6 میلیون نفر برسد و گردش مالی ناشی از آن به پیش از 2 تریلیون دلار در سراسر دنیا باشد (WTO, 1988).

گردشگری به خاطر برخورداری از توانمندی بالا در خلق و ارتقاء مولفه های توسعه ملی، منطقه ایی و شهری و روستایی همیشه مورد توجه و ستایش بوده است. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد به ایجاد اشتغال در بخش خصوصی و تبادلات فرهنگی و انسانی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند (رشیدنیا، گندم کار، 1390: 2).

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامه و سیستم های جهانی را در بر گرفته است. گردشگری در معنای اصل خود از قرن نوزدهم با اصالت و انگیزه است نه سفرهای بدون هدف و برنامه. در اصل گردشگری بر اساس خواست و اراده ی ملت ها صورت میگیرد .سازمان های دولتی و بخش خصوصی تنها برنامه ریزان این سفرهای هدفمند هستند که باید متناسب با خواسته های عمومی به برنامه ریزی بپردازند تا گردشگری به بهترین نحو انجام شود (توکلی و گلدی شرافت سید،1388: 44)

جهانگردی و تفرج در ذات خود کمترین وابستگی را به تکنولوژی های آلاینده را دارد. توسعه خدمات جهانگردی نه فقط اصالت های منطقه ای را برجسته می نماید، بلکه از حاصل آن در حفظ و ساماندهی این اصالت ها و نیز در بوجود آوردن توازن بهینه منبع و طرز استفاده مناسب از آن برای حفظ و نگهداری و رشد و توسعه منابع طبیعی و ملی بهره می جوید و همزمان با آن از مزایای اقتصادی آمد و شدهای مربوطه برخوردار میشود(میکایلی، 1379: 22) . عوامل زیادی بر صنعت گردشگری تاثیر می گذارند که یکی از مهم ترین آنها آب وهواست.

آب و هوا و اقلیم نقش مهمی را در گردشگری و موفقیت یک مقصد گردشگری ایفا می کند. (Bingo, Hamilton & Tol, 2006:915) با توجه به این مسئله که اقلیم در انتخاب مقصد گردشگری پارامتر بسیار با اهمیتی است، و به طور قابل ملاحظه ایی اقلیم در طی فصول مختلف بر روی برنامه ی آژانس های گردشگری اثر می گذارد. اقلیم مناسب و آسایش اقلیمی در افزایش میزان گردشگران در مناطق جاذب گردشگر شود. از طرف دیگر اقلیم و آب و هوا می تواند باعث افزایش هزینه ی تمام شده نیز شود.( به طور مثال افزایش میزان مصرف انرژی در وسایل سرمایشی در طول فصل گرم) همچنین تغییرات اقلیمی اثر مستقیمی بر روی مراکز گردشگری متکی بر طبیعت را دارد(Scott, Jonse & Konepek, 2007:572).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :140

قیمت : 17300 تومان

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --