دانلود پایان نامه ارشد:آینده­ پژوهی جایگاه منطق ه­ای ایران در قبال تحولات اخیر خاورمیانه بعد از 2010

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل

عنوان : آینده­ پژوهی جایگاه منطق ه­ای ایران در قبال تحولات اخیر خاورمیانه بعد از 2010

دانشگاه علامه طباطبایی

(پردیس آموزش های تخصصی آزاد و نیمه حضوری)

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل

آینده­ پژوهی جایگاه منطق ه­ای ایران در قبال تحولات اخیر خاورمیانه بعد از 2010

استاد راهنما

دکتر حسین سلیمی

استاد مشاور

دکتر  مرتضی نورمحمدی

استاد داور

علی آدمی

پاییز 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….1

 1. بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
 2. ضرورت، اهمیت و اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………..4
 3. سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
 4. فرضیه (سناریو) …………………………………………………………………………………………………………………………………………7
 5. متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….8
 6. تعریف عملیاتی مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………8
 7. تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………11
 8. روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
 9. بررسی و آثار متون پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………13
 10. سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….24

فصل دوم: بخش اول (مکتب کپنهاک)………………………………………………………………………………..27

گفتار اول: مکتب کپنهاک……………………………………………………………………………………………………………………………..28

 1. مکتب کپتهاک………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
 2. محورهای اساسی مکتب کپنهاک…………………………………………………………………………………………………………….30
 3. بررسی شاخص های محیط امنیتی ایران…………………………………………………………………………………………………32
 4. نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای…………………………………………………………………………………………………………….34
 5. دلایل فقدان مجموعه امنیتی……………………………………………………………………………………………………………………36

1-5. حضور داخلی دولت های محلی……………………………………………………………………………………………………………36

2-5. حضور مستقیم قدرت های خارجی……………………………………………………………………………………………………..36

 1. شاخص های ارزیابی دگرگونی در مجموعه امنیتی………………………………………………………………………………….37
 2. بررسی وجوه متمایز امنیت در کشورهای جنوب…………………………………………………………………………………….39
 3. ابعاد مختلف امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..41

1-8 امنیت نظامی…………………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-8 امنیت سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….43

3-8 امنیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………..43

4-8 امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………..45

تبیین نظری تحولات خاورمیانه بر محیط امنیتی ایران براساس مکتب کپنهاک………………………………………..47

گفتار دوم: چارچوب نظری: بخش دوم (آینده پژوهی)………………………………………………………49

 1. مبانی نظری آینده پژوهی…………………………………………………………………………………………………………………………50
 2. مروری بر تاریخچه آینده پژوهی………………………………………………………………………………………………………………51

1-2. مفهوم آینده پژوهی………………………………………………………………………………………………………………………………53

2-2. آینده پژوهی………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

3-2. آموزش آینده…………………………………………………………………………………………………………………………………………53

4-2. آموزش برای آینده………………………………………………………………………………………………………………………………..54

5-2. آینده شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

6-2. پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

7-2. پیشگویی………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

8-2. آینده پژوهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………55

 1. دو نوع پارادایم در عرصه علم آینده اندیشی …………………………………………………………………………………………..57

1-3 پارادایم اکتشافی…………………………………………………………………………………………………………………………………..57

2-3 پارادایم هنجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………57

 1. ضرورت آینده پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………………58
 2. اهداف مطالعات آینده پژوهی……………………………………………………………………………………………………………………59
 3. روش های آینده پژوهی…………………………………………………………………………………………………………………………….60

1-6. نگرش و قضاوت متخصصان………………………………………………………………………………………………………………….61

2-6. تحلیل اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-6. روند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

4-6 شبیه سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………64

5-6. چشم اندازی………………………………………………………………………………………………………………………………………….65

6-6. پس نگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

7-6. درخت های تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………………….66

8-6. مدلینگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

9-6. تحلیل تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

10-6. طوفان فکری (ذهن انگیزی) ……………………………………………………………………………………………………………..67

11-6. دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

12-6. سناریو نویسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..69

 1. روش های آینده پژوهی…………………………………………………………………………………………………………………………….70
 2. مروری بر تجارب آینده پژوهی…………………………………………………………………………………………………………………..72

1-8 تبیین نظری تحولات خاورمیانه بر محیط امنیتی ایران بر اساس مباحث آینده پژوهی………………………75

فصل سوم: دگرگونی در نظام های سیاسی خاورمیانه، گذار به دموکراسی یا بازگشت به اقتدارگرایی…….77

 1. امنیت در خاورمیانه……………………………………………………………………………………………………………………………………78
 2. ساختار و روندهای سیاسی در کشورهای منطقه خاورمیانه………………………………………………………………………78
 3. ساختار سیاسی اقتدارگرایی خاورمیانه بر سه پایه استوار است…………………………………………………………………80

1-3 تمرکز قدرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

2-3 سوء حکومت نخبگان، فشار و سرکوب…………………………………………………………………………………………………….83

3-3 فقدان آزادیهای مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………….84

4-3 جامعه مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

5-3 اقتصاد رانتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….88

 1. بحران های موجود در خاورمیانه……………………………………………………………………………………………………………………90

1-4 بحران هویت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

2-4 بحران مشروعیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………91

3-4 بحران هویت و مشروعیت…………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-4 بحران ثبات سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..93

5-4 بحران اقتصادی- فساد سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………..94

 1. تأثیر طرح خاورمیانه بزرگ بر آغاز تحولات 2010………………………………………………………………………………………..96

1-5 منافع آمریکا در خاورمیانه…………………………………………………………………………………………………………………………..97

2-5 دموکراسی سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

3-5 اوباما …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

4-5 شرایط داخلی کشورهای منطقه و منافع آمریکا………………………………………………………………………………………….98

5-5 بازسازی زیرساخت های فرهنگی- اجتماعی کشورهای خاورمیانه…………………………………………………………..100

 1. دولت سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

فصل چهارم: مطالعه موردی سوریه و محیط امنیتی ایران………………………………………………………..106

 1. سوریه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
 2. حزب بعث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
 3. روابط ایران و سوریه……………………………………………………………………………………………………………………………………..108
 4. روابط با منطقه و جامعه بین المللی…………………………………………………………………………………………………………….112
 5. نیروهای امنیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
 6. مواضع کشورها در بحران سوریه………………………………………………………………………………………………………………….114

1-6 تدارک رژیم اسد بدون اسد………………………………………………………………………………………………………………………115

2-6 طرح 9 ماده ای نوری مالکی در مورد حل بحران بحران سوریه……………………………………………………………..118

سناریوهای سوریه و محیط امنیتی ایران…………………………………………………………………………………………………………119

فصل پنجم: بررسی محیط امنیتی ایران…………………………………………………………………………………120

 1. تغییر در مفهوم امنیت در خاورمیانه…………………………………………………………………………………………………………….121
 2. تضعیف ایدئولوژی پان عربیسم در خاورمیانه تأثیر آن بر محیط امنیتی ایران……………………………………………121
 3. تأثیر امنیت سیاسی داخلی کشورهای منطقه بر محیط امنیتی ایران…………………………………………………………122
 4. اختلافات مرزی، قومی در خاورمیانه و تأثیر آن بر امنیت ایران………………………………………………………………….123
 5. تغییر ساختار دو قطبی و تأثیر آن بر منطقه خاورمیانه………………………………………………………………………………127
 6. آمریکا و خاورمیانه………………………………………………………………………………………………………………………………………..129
 7. نظم منطقه ای خاورمیانه…………………………………………………………………………………………………………………………….131
 8. الگوهای نظم منطقه ای……………………………………………………………………………………………………………………………….132

ب. مجموعه امنیتی خاورمیانه………………………………………………………………………………………………………………………….133

تغییر در الگوهای تعامل در خاورمیانه……………………………………………………………………………………………………………..135

 1. تحولات 2010 خاورمیانه و دگرگونی در الگوهای دوستی و دشمنی………………………………………………………..136
 2. بررسی موضع عربستان نسبت به تحولات خاورمیانه……………………………………………………………………………….142

الف. موقعیت ژئوپولیتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………142

ب. عامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………143

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..145

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………153

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق


1. بیان مسأله

خيزش­هاي مردمي و تحولات جديد جهان عرب در سال1390 كه با قيام مردم تونس آغاز شد و سپس به كشورهاي ديگر جهان عرب از جمله مصر، بحرين و يمن گسترش يافت. دگرگوني­هاي مهمي، در محيط پيراموني جمهوري اسلامي ايران محسوب می­شوند كه بر امنيت ملي كشورهاي مختلف منطقه و از جمله جمهوري اسلامي ايران تأثيراتي اساسي دارد. منطقة خاورميانه به دليل ويژگي­هاي ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک همواره از مؤلفه­هاي مهم تأثيرگذار بر امنيت ملي ايران بوده است، خيزش­هاي مردمي از دو جهت يا در دو سطح دگرگوني­هاي عمده­اي را در سطح خاورميانه و شمال آفريقا ايجاد مي­كند. اول دگرگوني در ساختارها و نظام­هاي سياسي درون كشورها و ايجاد الگوهاي نوين مشروعيت در سطح نظام‌هاي سياسي و دوم ايجاد دگرگوني در سطح ساختار و توازن قدرت بين بازيگران منطقه­اي است. اين دو سطح مؤلفه­هاي امنيتي درون كشورها و ترتيبات سياسي و امنيتي منطقه را براي جمهوري اسلامي ايران دگرگون مي­سازد و در نتيجه متغيرها و چشم­اندازهاي نويني را در محيط امنيتي ايران مطرح خواهد شد. بر اين اساس امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران شاهد فرصت­ها و تهديدات جديدي در سطح منطقه­اي خواهد بود.

دولت­ها در روابط با دیگر کشورها و تعامل مناسب با بازیگران، ناگزیر به شناخت محیط منطقه­ای و بین­المللی هستند. بدون شناخت محیط منطقه­ای و بین­المللی، تصمیمات اتخاذ شده نمی­توانند مفید و واقعی باشند، به خوبی اجرا شوند و به اهداف مورد نظر دست یابند. برآورد محیط اقدامی معطوف به تصمیم­گیری است که بر شناخت تصمیم­گیرندگان از گذشته، وضعیت فعلی و درک و فهمشان از آینده استوار است. اگر شناخت گذشته و امروز مبتنی بر واقعیت­هایی است که به وقوع پیوسته­اند، شناخت آینده تصویری است از روندهای فعلی و اراده­ها و تحولات احتمالی که در شکل­گیری جهان ایفای نقش می­کنند. کشورها معمولاً مباحث امنیتی را به شکلی جدی­تر پیگیری می­کنند، در اینجا ارتباط مباحث آینده­پژوهی و تحولات منطقه  کمک می‌کند که درک بهتری از شناخت روندهای منطقه و تأثیر آن در امنیت منطقه­ای ایران را مورد بررسی قرار دهیم. اطلاع نسبی از آنچه که ممکن است در آینده اتفاق افتد و وقوع آن محتمل است، در فضای فعلی حاکم بر تحولات عرصه منطقه­ای ضروری به نظر می‌رسد. این شناخت به برنامه­ریزان و سیاستمداران کمک می­کند تا در عرصه­های مختلف با اطمینان خاطر برنامه­ ریزی نمایند. بدون شک کشورهایی که چشم اندازهای آتی خود را ترسیم می‌کنند، توانایی بیشتری برای مقابله با تهدیدها و چالش­های فرارو خواهند داشت و همچنین به‌گونه­ای بهتر از فرصت­های ایجادشده بهره­برداری خواهند کرد. ما باید این نکته را در نظر بگیریم که آینده­های متفاوتی ممکن است وجود داشته باشد و ما می­توانیم در ایجاد هریک از آن‌ها نقش داشته باشیم.

بازیگران در عرصة بین‌الملل را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: بازیگران کنش‌مند؛ بازیگران کنش­گر؛ بازیگران کنش­پذیر. دسته اول از بازیگران به فرصت­سازی دست می­زنند و مصادیق خودشان را بار مفاهیم می‌کنند. بنابراین چنین بازیگری توانایی بیشتری برای تأثیر گذاشتن بر روی تحولات را خواهند داشت. این بازیگر توانایی آن را دارد که آینده را درک کند، تحولات آینده را با منافع خودش هم‌سو کند. بنابراین چنین بازیگری  روند تحولات را در دست دارد. رویدادها ممکن است در زمان بسیار کوتاهی به وقوع پیوندند، اما تأثیرات دامنه­داری را بر جای خواهند گذاشت. نادیده گرفتن عنصر زمان در تصمیم‌گیری، موجب هدر رفتن امکانات و عقب‌ماندگی کشور می‌شود و ممکن است در سطح راهبردی کشور را با فاجعه­ای غیرقابل‌جبران مواجه سازد.

بنابراین با توجه به تحول در ماهیت امنیت و کمرنگ شدن مرزبندی­های سنتی باعث گردیده که این حوزه همواره مورد توجه تئوریسین­ها و سیاستمداران کشورها باشد به همین‌خاطر توجه به بررسی روندهای منطقه­ای و تأثیر آن بر محیط امنیت منطقه­ای ایران به عنوان یک موضوع مهم برای این نوشتار انتخاب گردیده است. موضوعی که در دل آن به مهم‌ترین روندهای منطقه‌ای ( 2010 به بعد) در ابعاد سیاسی و امنیتی اشاره خواهد شد و مطالعة موردی بر روی کشور  سوریه را خواهیم داشت و سپس به بیان سناریوها و فرصت­ها و چالش­هایی که در ادامه هر یک از این سناریوها، برای امنیت منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران  فراهم آورده  به عنوان کشوری که در کانون این تحولات هست، پرداخته خواهد شد. برای اینکه به بررسی تأثیر این تحولات بر روی محیط منطقه­ای ایران بپردازیم، ابتدا لازم است که بدانیم محیط راهبردی منطقه­ای ایران چه ویژگی دارد و یا خواهد داشت؟ چگونه می‌توان فهم درستی از تحولات جاری داشت؟ چه نسبتی بین ایران و محیط راهبردی منطقه­ای قابل تصور است؟ ایران در شکل دادن به محیط منطقه­ای آینده چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ نسبت خود را با آن چگونه تعریف می‌نماید؟ زمانی که بتوانیم این مسایل را مورد شناسایی و واکاوی قرار بدهیم و پیامدهای روندهای موجود را مورد شناسایی قرار بدهیم، خواهیم توانست راه نیل به بهترین استراتژی را برای صیانت از منافع ملی ایران را هموار سازیم. مهم‌ترین دغدغه این نوشته، تخمین پیامدهای تحولات منطقه خاورمیانه برای ایران و ارائه راهکارهایی برای استفاده از فرصت­های پیش‌آمده و برون‌رفت از بحران­های ایجاد شده برای افزایش قدرت ملی ایران هست. در جهان فعلی، ارزش هر تحقیقی در علم سیاست ناظر به سه موضوع است. یکی به نحوی به افزایش قدرت ملی بیانجامد؛ دوم به افزایش ثروت ملی و سوم افزایش پرستیژ ملی. این سه عنصر ارزش یک تحقیق را مشخص می­کنند، زیرا ما در جامعه­ای زندگی می­کنیم که مقیاس فهم و درک هر پدیده و موضوعی بین­المللی است. چون ما هم از منظر تاریخی، هم از نظر جغرافیایی و هم از منظر سیاسی و اجتماعی عضو مهمی از جامعة بین­المللی هستیم، تحقیقاتمان باید کمک کند که ایران به تدریج سطح بهتری از قدرت، ثروت و پرستیژ را در سطح جهانی پیدا کند (آکادمی مطالعات لندن، 15/6/1392).

تعداد صفحه :169

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --