دانلود پایان نامه ارشد:آسيب شناسي مديريت پژوهشي در شركت ملي حفاري ايران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگسالان

عنوان : آسيب شناسي مديريت پژوهشي در شركت ملي حفاري ايران

 دانشگاه شهيد بهشتي

دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي

پايان نامه

جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد

 

رشته آموزش بزرگسالان

موضوع

آسيب شناسي مديريت پژوهشي در شركت ملي حفاري ايران

 

استاد راهنما

دكتر كورش فتحي واجارگاه

 

استاد مشاور

دكتر محمود ابوالقاسمي

 

اساتید داور

دکترمحمدحسن پرداختچی,دکتر اباصلت خراسانی

اسفند88

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه                                       

فصل اول: کليات تحقيق

مقدمه

بيان مساله

ضرورت و اهميت تحقيق

سوالات تحقيق

تعريف متغيير هاي پژوهش

فصل دوم: پيشينه و مباني نظري تحقيق

مقدمه

تعاريف تحقيق و توسعه

طبقه بندي تحقيق

نسلهاي تحقيق و توسعه

موسسه تحقيق و توسعه

مشخصات واحد تحقيق و توسعه

آثار واحدهاي تحقيق و توسعه بر جامعه

نيازهاي بخش تحقيق و توسعه

وظايف واحدهاي تحقيق و توسعه

مشكلات واحدهاي تحقيق و توسعه

مديريت پژوهشي

مفهوم مديريت پژوهشي

اهميت و ضرورت مديريت پژوهش

وظايف و كاركردهاي مديريت پژوهش

برقرار ارتباطات داخلي و خارجي

دستيابي به نتايج مطلوب تجاري

سرعت بخشيدن به توسعه محصولات

كسب حمايت مديران عالي سازمان

ابعاد و مولفه هاي مديريت پژوهشي

نياز سنجي پژوهشي

اهداف نياز سنجي پژوهشي

سطوح نيازسنجي پژوهشي

موانع نياز سنجي پژوهش

رويكردهاي نياز سنجي پژوهشي

رويكرد آسيب‌شناختي

رويكرد موضوعي

رويكرد عرضه – محور

رويكرد نظامدار

رويكرد تقاضا – محور

رويكرد اداري – مديريتي

برنامه‌ريزي پژوهشي

انواع برنامه‌ريزي پژوهشي بر حسب زمان

برنامه‌ريزي پژوهشي بلندمدت

برنامه ريزي پژوهشي كوتاه مدت

برنامه‌ريزي پژوهشي ميان مدت

مراحل برنامه‌ريزي پژوهش و جايگاه نياز سنجي پژوهش

فرهنگ سازماني

فرهنگ سازمانهاي تحقيق و توسعه

جنبه‌هاي مهم فرهنگ سازماني

سازماندهي پژوهشي

سازمان‌دهي سازمانهاي تحقيقاتي

انواع الگوهاي سازماندهي براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه

سازماندهي بر حسب وظيفه تخصصي

سازماندهي پروژه‌اي

سازماندهي ماتريسي

مقايسه انواع ساختارهاي با توجه به ماهيت فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه

تامين منابع پژوهشي

تخصيص منابع در تحقيق و توسعه

هزينه‌هاي تحقيق و توسعه

نتايج پژوهشي

استفاده‌كنندگان از نتايج واحدهاي تحقيق و توسعه

حمايت پژوهشي

نظارت پژوهشي

ارزيابي عملكرد و بهره‌وري سازمان تحقيقاتي

مشكلات ارزيابي كاركنان تحقيقاتي

شركت ملي حفاري ايران

اداره پژوهش  و فناوري شركت ملي حفاري ايران

فرهنگ حاكم بر مجموعه شركت ملي حفاري ايران

مشكلات و تهديدهاي موجود در تامين نيروي انساني پژوهش و فناوري شركت ملي حفاري

منابع مالي و بودجه شركت ملي حفاري براي بخش پژوهش

آسيب های مديريت پژوهشی به طور عام(بررسی نظری)

اركان سازمانهاي پژوهشي

منابع انساني

گزينش كاركنان بخش تحقيقات

تكنيسينها

ايده‌هاي نو

پشتوانه مالي واحد تحقيق و توسعه

فعاليتهاي تحقيق و توسعه در كشورهاي در حال توسعه

خصوصيات يك محيط پژوهشي بارور

رهبري در سازمانهاي تحقيق و توسعه

رهبري تحقيق و توسعه: فرآيند تأثير متقابل

واگذاري كارها در بخش تحقيق و توسعه

وظايف رهبران براي رشد كاركنان تحقيقاتي

انواع سازمانهاي پژوهشي

شيوه‌هاي مديريت مراكز پژوهشي

مدير موفق در تحقيق و توسعه

صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي مورد نظر مديران تحقيقاتي

شقوق مختلف اجراي فعاليتهاي تحقيق و توسعه در كشورهاي در حال توسعه

بررسي علل توسعه نيافتن تحقيقات در بخش صنعت و راهكارهاي آن

پيشينه ي پژوهش

بحث و نتيجه گيري

 

فصل سوم: متدولوژی تحقيق

مقدمه

روش تحقيقجامعه آماري

حجم جامعه

حجم نمونه

روش نمونه گيري

روش گردآوري اطلاعات

ابزار گردآوري اطلاعات

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

تعيين روايي و اعتبار

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق

مقدمه

فرضه صفر

فرض محقق

تجزيه و تحليل توصيفي داده ها

فراواني و در صد جنسيت نمونه تحقيق

فراواني و در صد افراد نمونه به تفکيک سطح تحصيلات

فراواني و در صد افراد نمونه به تفکيک نوع مديريت

فراواني و در صد افراد نمونه به تفکيک سابقه شغلي

فراواني و در صد افراد نمونه به تفکيک نوع استخدامي

تجزيه و تحليل نظرات نمونه تحقيق

مقايسه ميانگين گويه ها ي تحقيق از ديدگاه نمونه تحقيق

آمار استنباطي

تحليل داده ها

تحليلهاي تکميلي

خلاصه و جمع بندي تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم: نتيجه گير ي و  پيشنهادات

مقدمه

نتيجه گيري

بررسيهاي تكميلي

پيشنهادات

محدوديتها

فهرست منابع

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

جدول( 1-2) مقايسه ساختارهاي وظيفه اي، پروژه اي و ماتريسي

جدول (2-2) مقايسه مزايا و معايب الگوهاي ساختاري

جدول شماره (3-2)انواع مهارتهاي مورد نياز براي مديران از جهت اهميت

جدول شماره (4-2) ميزان اهميت و ويژگي‌هاي مورد نياز سه نوع مدير

جدول (1-4) توزيع فراواني و در صد افراد نمونه به تفکيک جنسيت

جدول( 2-4)توزيع  فراواني و در صد افراد نمونه به تفکيک سطح تحصيلات

جدول( 3-4)توزيع فراواني و در صد ترجيح افراد بر اساس نوع مديريت

جدول(4-4)توزيع فراواني و در صد سابقه شغلي افراد نمونه تحقيق

جدول(5-4)توزيع فراواني و درصد افراد نمونه تحقيق بر اساس نوع استخدامي

جدول شماره(1-6-4)مقايسه ميانگين گويه هاي سؤال 1 پژوهش از ديدگاه نمونه تحقيق

جدول شماره(2-6-4) مقايسه ميانگين گويه هاي سؤال 2 پژوهش از ديدگاه نمونه تحقيق

جدول شماره(3-6-4)مقايسه ميانگين گويه هاي سؤال 3 پژوهش از ديدگاه نمونه تحقيق

جدول شماره(4-6-4)مقايسه ميانگين گويه هاي سؤال 4 پژوهش از ديدگاه نمونه تحقيق

جدول شماره(5-6-4)مقايسه ميانگين گويه هاي سؤال 5 پژوهش از ديدگاه نمونه تحقيق

جدول شماره(6-6-4)مقايسه ميانگين گويه هاي سؤال 6 پژوهش از ديدگاه نمونه تحقيق

جدول شماره(7-6-4)مقايسه ميانگين گويه هاي سؤال 7 پژوهش از ديدگاه نمونه تحقيق

جدول شماره(8-6-4)مقايسه ميانگين گويه هاي سؤال 8 پژوهش از ديدگاه نمونه تحقيق

جدول(7-4)آزمون تي براي بررسي پرسش اول

جدول( 8-4)آزمون تي براي بررسي پرسش دوم

جدول(9-4 )آزمون تي براي بررسي پرسش دوم

جدول(10-4 )آزمون تي براي بررسي پرسش چهارم

جدول(11-4 )آزمون تي براي بررسي پرسش پنجم

جدول( 12-4 )آزمون تي براي بررسي پرسش ششم

جدول(13-4 )آزمون تي براي بررسي پرسش هفتم

جدول( 14-4 )آزمون تي براي بررسي پرسش هشتم

جدول (15-4 )خروجي آزمون تي مستقل براي بررسي  سؤالات تحقيق بر اساس جنسيت

جدول( 16-4 )خروجي آزمونF براي بررسي سؤالات تحقيق بر اساس ميزان تحصيلات

جدول(17-4 )خروجي آزمونF براي بررسي سؤالات تحقيق بر اساس نوع مديريت

جدول شماره( 18-4 )مقايسه زوجي نظرات نمونه تحقيق براساس نوع مديريت جدول( 19-4 )خروجي آزمونF براي بررسي سؤالات تحقيق بر اساس نوع مديريت

جدول شماره(20-4 )مقايسه زوجي نظرات نمونه تحقيق براساس نوع مديريت

جدول (21-4)خروجي آزمونF براي بررسي سؤالات تحقيق بر اساس نوع مديريت

جدول شماره(22-4 )مقايسه زوجي نظرات نمونه تحقيق براساس نوع مديريت

جدول(23-4 )خروجي آزمونF براي بررسي سؤالات تحقيق بر اساس نوع مديريت

جدول (24-4 )آزمون تعقيبي شفه

جدول( 25-4 )خروجي آزمونF براي بررسي سؤالات تحقيق بر اساس نوع مديريت

جدول( 26-4 )آزمون تعقيبي شفه

جدول(27-4) خروجي آزمونF براي بررسي سؤالات تحقيق بر اساس نوع مد يريت

جدول (28-4) آزمون تعقيبي شفه

جدول (29-4 ) خروجي آزمونF براي بررسي سؤالات تحقيق بر اساس نوع مديريت

جدول(30-4)آزمون تعقيبي شفه

جدول(31-4) خروجي آزمونF براي بررسي سؤالات تحقيق بر اساس نوع مديريت

جدول (32-4) آزمون تعقيبي شفه

جدول( 33-4) خروجي آزمونF براي بررسي سؤالات تحقيق بر اساس سابقه شغلي

جدول(34-4)آزمون تعقيبي شفه

جدول(35-4 )خروجي آزمونF براي بررسي سؤالات تحقيق بر اساس سابقه شغلي

جدول( 36-4)خروجي آزمونF براي بررسي سؤالات تحقيق بر اساس نوع استخدامي

جدول(37-4 )آزمون تعقيبي شفه

جدول( 1-5)اعتبار يابي پرسشنامه

جدول( 2-5 )پرسشنامه  تحقيق

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                        صفحه     

نمودار (1-2): ساختار كنوني مراكز تحقيقات دانشگاهي و ساختار كلان واحدهاي توليدي

نمودار(2-2): سازماندهي بر حسب پروژه

نمودار(3-2): ساختار يك سازمان ماتريسي

نمودار (4-2) هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در برخي از كشورها

نمودار (5-2): شمار مهندسان و دانش آموختگان علوم پايه دست‌اندر كار تحقيق و توسعه

نمودار (6-2) هزينه‌هاي تحقيق و توسعه به عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي، براي

كشورهاي مختلف

نمودار (7-2): هزينه‌هاي تحقيق و توسعه ملي بر حسب نوع تحقيق

نمودار (8-2): توزيع نسبي هزينه‌هاي ملي تحقيق و توسعه بر حسب منبع

نمودار (9-2): توزيع نسبي اعتبارات دولتي فدرال براي تحقيق و توسعه بر حسب

بودجة بخش‌هاي مختلف

نمودار (10-2): ميزان بودجة تحقيق و توسعه دولت فدرال در دفاع ملي تبديل

ارزش جاري دلار به ارزش ثابت سال 1972،

نمودار (11-2): تعهدات دولت فدرال در قابل تحقيق و توسعه بر حسب دلار ثابت سال 1972

نمودار (12-2): هزينه‌هاي ملي تحقيق و توسعه دانشگاهي بر حسب منبع

نمودار (1-4) توزيع فراني و درصد افراد

نمودار (2-4) توزيع فراني و درصد افراد

نمودار (3-4) توزيع فراني و درصد افراد

نمودار (4-4) توزيع فراني و درصد افراد

نمودار (5-4) توزيع فراني و درصد افراد


فهرست اشكال

عنوان                                                                                                                     صفحه               

شكل( 1-2) 6 عنصر مديريت تحقيق

شکل(2-2) نگاره تعامل متغير های تحقيق

 

مقدمه

مديريت پژوهش يكي ازمهم ترین مديريت ها در سازمانها و موسسات پژوهشي است. نگاهي گذرا به عملكرد سازمانهاي بزرگ نشان مي دهد كه سازمانها براي نيل به موفقيت، وابستگي شديد به نقش پژوهش و فن آوري دارند. تقاضاهاي تغيير يافته مشتريان، افزايش روند توسعه فن آوريها و مهمتر از همه رقابت شديد بين المللي باعث افزايش اين مقوله در سازمان و جامعه شده است. از طرف ديگر، كاهش سرعت عمر محصولات و ضرورت رقابت، ماهيت فعاليتهاي تحقيقاتي را تغيير داده است اين امر همكاري و اشتراك عمل تحقيق و توسعه با بخش هاي ديگر از قبيل فروش، بازاريابي و توليد را مي طلبد، در آينده فعاليتهاي تحقيقاتي به عنوان يك عامل تعيين كننده در موفقيت سازمانها، فشار زيادي را متحمل خواهند شد شايد اين مقوله نقش محوري و راهبردي در آينده جامعه و سازمان را بيش از پيش بر عهده گيرد. چرا كه پژوهش و فن آوري يكي از اساسي ترين معيارها براي سنجش و تناسب نيروها در سطح جهاني است به عبارت ديگر از بطن فعاليتهاي تحقيق و توسعه، دانشهاي جديد خلق مي شوند كه بدون آن نمي توان به رقابت پرداخت (عطافر،آنالويي،1384، ص7).

 

بيان مساله

با آغاز هزاره سوم ميلادي، با وجود پيشرفتهاي چشمگير صنعت و فن آوري، كمتر كسي را مي توان پيدا كرد كه نقش پژوهش و تحقيق را در دستيابي به اين فن آوريها انكار كند امروزه در كشورهاي جهان اهميت و ضرورت تحقيقات به رسميت شناخته شده و دخالت اين امر در توسعه و رشد اقتصادي و سياسي كشورها بر هيچ كس پوشيده نمانده است( غلامي،1387).

از آنجا كه پشتوانه علمي با تحقيق و پژوهش به دست مي آيد به منظور ايجاد چنين پشتوانه اي بايد فضاي مديريتي در هر سازمان پژوهش را بازوي نرم افزاري مديريت در سياستگذاري،برنامه ريزي،تصميم گيري، نظارت و كنترل بدانيم تا امكان پويايي سازمان و استفاده از همه امكانات و موقعيتها فراهم گردد( علي پور،1384، ص 1).

امروزه جامعه اي را نمي توان يافت كه بدون اتكا به پژوهش و نوآوري آينده روشني را براي خود پيش بيني نمايد در جهان فردا دانش و تكنولوژي نقش تعيين كننده اي را در شكوه و اقتدار اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشورها بر عهده دارد و تنها صنعتي مي تواند در جامعه جهاني حضور داشته باشد كه در آن تحقيقات جايگاهي در خور و شايسته اشته باشد.وجود واحدهاي تحقيق و توسعه در صنعت نقش مهمي را در ارتقاء سطح كمي و كيفي محصولات كارخانجات ايفاء مي نمايد(جواهري،1375، ص 281).

امروزه عواملي مانند يكپارچگي و ارتباطات بيشتر در سطح جهان، تغيير در موازنه قدرت اقتصادي، افزايش نقش شركتها و سازمانها در بازارهاي جهاني مسائل زيست محيطي و نيل به توسعه پايدار از جمله عوامل ازدياد رشد و توسعه اقتصادي تلقي مي گردد اين شرايط و توسعه پايدار با دستيابي به نگرشهاي بهره وري و توسعه فناوري به ويژه در كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد مديريت تحقيق، نوآوري و يادگيري به منظور خلق ثروت و ايجاد ارزش افزوده با به جريان انداختن دانش و توسعه فناوري، كوششي نظامند را براي مديريت تحقيق، نوآوري و يادگيري سامان دهند لذا سياست گذاراني كه در حال حاضر به دنبال نوآوري در صنايع و فزوني توان رقابتي و بهره وري، توسعه فناوري و رشد اقتصادي در كشورهاي خود هستند نه تنها بايد روشهاي توسعه محصول، فرايند و خدمات شركتها را مورد توجه قرار دهند بلكه بايد نهادها و روابط لازم را نيز ايجاد و ضمن حمايت از آنها محيطي را مهيا سازند كه اين نهادها و روابط در درون آن به گونه اي عمل كنند كه مجراي مناسبي براي جريان دانش فراهم آورند( پور سليمانيان،1384، ص 116).

به طور کلی انجام اين تحقيق  در شرکت ملي حفاري ايران باعث حفظ و بهبود شرايط اقتصادي سازمان، خلق ثروت و ارزش افزوده،سهم بازار و مزيت رقابتي در سازمان و انجام با كيفيت تر كارها مي گردد و سازمان با آسيب ها و مشکلاتي مانند(عدم نياز سنجي و برنامه ريزي صحيح پژوهشي،انتخاب ناصحيح پروژه هاي تحقيقاتي، عدم تخصيص مناسب بودجه و منابع،عدم حمايت پژوهشي،عدم استفاده از نتايج تحقيق،عدم نظارت و نبود فرهنگ سازماني مناسب و…) که مانع اجراي روند صحيح پژوهش هستند آشنا شده و در جهت رفع آنها اقدام مي کند. در واقع مديريت پژوهشي مناسب باعث رشد و پيشرفت اقتصادي سازمان مي گردد. بنابراين شركت ملي حفاري ايران براي نيل به موفقيت وابستگي شديدي به مديريت پژوهشي مناسب دارد. و براي آنكه از چرخه رقابت خارج نشود و بتواند در رقابتهاي شديد بين المللي حضوري فعال و شايسته اي را داشته باشد بايد آسيب ها و مسائلي را كه در ارتباط با مديريت پژوهش هستند شناسايي كرده و در جهت رفع آنها اقدام كند.

با توجه به دلايل فوق محقق بااين مساله مواجه است كه دقيقاً عوامل و آسيب هايي كه مديريت پژوهش را مورد تهديد قرار مي دهد كدام است ؟ اميد است دستاوردهاي اين پژوهش اطلاعات و انگيزه هاي لازم را براي شركت ملي حفاري ايران كه دغدغه حضور متعهدانه ، مسولانه و بي نظير را در سطح رقابتهاي بين المللي  را در سر دارند فراهم سازد.

تعداد صفحه :169

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --