دانلود پایان نامه ارشد:آزمون الگوي قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاكيد بر ريسك نقدشوندگي در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : اقتصاد

گرایش : علوم اقتصادی

عنوان : آزمون الگوي قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاكيد بر ريسك نقدشوندگي در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه علامه طباطبائي

دانشكده اقتصاد

پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادی

آزمون الگوي قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاكيد بر ريسك نقدشوندگي در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:
     جناب آقاي دكتر طالبلو

استاد مشاور:
       جناب آقاي دكتر عباس شاکری

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

هدف در این مطالعه بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازده دارایی­ها بخصوص ریسک نقدشوندگی است. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و ارزش سهام ، مدل­های قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای استاندارد (CAPM) و قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای تعدیل شده (A-CAPM) به منظور بررسی تاثیر ریسک نقدشوندگی بر بازده سهام برای دوره زمانی 1385 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور داده­های تحقیق از صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است و برای محاسبه اجزا مختلف متغیرهای مستقل و وابسته، از نرم­افزارهای Excel و برای برآورد مدل­ها و آزمون فرضیه تحقیق از نرم­افزار Eviews و از روش رگرسیونی پانل دیتا استفاده گردید. نتایج نشان می­دهد که ضریب تعیین مدل A-CAPM بیشتر از مدل CAPM استاندارد است. در واقع بین بازده سهم و ریسک­های نقدشوندگی ارتباط مثبت و معناداری در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

واژگان کلیدی : نقدشوندگی ، ریسک نقدشوندگی ، الگوی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای

 

فهرست مطالب

 

فصل اول. 1

۱-۱ ) بیان مسئله. 2

1-2) اهمیت و ضرورت موضوع. 9

1-3) پرسش پژوهش… 12

1-4) فرضیه پژوهش… 12

1-5) اهداف تحقیق.. 12

1-6) جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش… 14

1-7) روش شناسی.. 15

1-8) شیوه گردآوری اطلاعات.. 15

1-9) ابزار گردآوری اطلاعات.. 15

1-10) جامعه آماری.. 16

1-11) شیوه نمونه­گیری.. 16

1-12) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 17

1-13) ساختار تحقیق.. 20

فصل دوم. 22

2-1) مقدمه. 23

2-2) نظریه سبد دارایی­ها 24

2-3) مدل استاندارد قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM) 30

2-3-1) مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای تعدیل شده (A-CAPM) 45

2-3-2) مدل آچاریا و پدرسون. 47

2-3-2-1) سه ریسک نقدشوندگی.. 53

2-3-2-2) مفاهیم ماندگاری نقدشوندگی.. 56

2-4) مروری بر مفاهیم نقدشوندگی.. 58

2-5) معیارهای نقدشوندگی.. 63

2-6) نقدشوندگی و قیمت دارایی­ها 66

2-7) پیشینه پژوهش : 68

2-7-1) مطالعات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها : 68

2-7-2) مطالعات تجربی در ایران : 84

2-8) جمع­بندی : 92

فصل سوم. 94

3-1) مقدمه. 95

3-2) روش تجزیه تحلیل داده­ها 96

3-3) مقیاس عدم نقدشوندگی.. 98

3-4) متغیرهای تحقیق و روش اندازه­گیری آنها 100

3-4-2 ) متغیرهای مستقل. 101

3-5 ) پرسش تحقیق.. 104

3-6 )فرضیه تحقیق.. 104

3-7 ) جامعه مطالعاتی.. 105

3-8 ) قلمرو تحقیق.. 106

3-8-1) قلمرو مکانی تحقیق.. 106

3-8-2) قلمرو موضوعی تحقیق.. 106

3-9 ) روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 107

3-10 ) روش­شناسی تحقیق.. 107

3-10-1 ) الگوی اقتصاد سنجی پانل دیتا 108

3-10-1-1 ) مدل اثرات مشترک.. 112

3-10-1-2 ) مدل اثرات ثابت.. 113

3-10-1-3 ) مدل اثرات تصادفی.. 117

3-10-2 ) آزمون تشخیص… 118

3-10-2-1 ) آزمون F لیمر. 118

3-10-2-2 ) آزمون هاسمن.. 119

3-11 ) جمع بندی.. 121

فصل چهارم. 123

۴-1) مقدمه. 124

4-2) آمار توصیفی.. 125

4-3 ) بررسی همبستگی متغیرهای الگو. 126

4-4 ) بررسی پایایی متغیرهای تحقیق.. 128

4-5 ) بررسی نتایج کمی حاصل از برآورد مدل­ها 129

4-6 ) نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق.. 132

4-7 ) خلاصه و نتیجه­گیری.. 138

فصل پنجم. 139

5-1) مقدمه. 140

5-2) خلاصه پژوهش… 141

5-3) نتیجه­گیری.. 142

5-3-1) آزمون فرضیه. 142

5-4 ) محدودیت­ها و اشکالات تحقیق.. 143

5-4-1 ) محدودیت­ها 143

5-4-2 ) اشکالات.. 143

5-5) پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 144

منابع. 145


فهرست جداول

جدول 2-1. معیارهای نقدشوندگی.. 51

جدول شماره 4-1. آمارههای توصیفی.. 99

جدول شماره 4-2. ضرایب همبستگی.. 100

جدول شماره 4-3. آماره های مانایی مدل. 102

جدول 4-4: نتایج آزمون Fixed/Random Effects Testبرای الگوهای تحقیق.. 104

جدول شماره 5-4: نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق.. 105

جدول شماره 6-4: نتایج حاصل از برآورد مدل 2 تحقیق.. 107

جدول شماره 4-7 . مقایسه نتایج حاصل از رگرسیون­های مختلف.. 108

 

فهرست اشکال

شکل 2-1 .كاهش ريسك با افزايش تنوع در پرتفوي.. 26

شکل 2-2 . ارتباط ميان ريسك و بازده پرتفوي در سطح بازار 28

شکل 2-3 . نحوه بدست آوردن خط CML. 29

شکل 2-4 . نحوه بدست آوردن مرز 31

شکل 2-5 . خط بازار سرمایه (CML) و خط بازار سهام (SML) 33

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه

   هدف اصلی در این پايان­نامه بررسي و آزمون برخي از موضوعات نسبتاً جديد در الگو­هاي قيمت­گذاري دارايي­ها است.در الگو­ي قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای با مرتبط کردن دو رکن اساسی هر کسب و کار یعنی ریسک و بازده تلاش مي­شود تا عملکرد دنیای واقعی در قالب الگو­هایی در آورده شده و رفتار آتی بازار پیش­بینی شود. بدین دلیل این الگوها در سال­های اخیر بسیار مورد توجه بوده­اند. با اين حال کاستی­های موجود در الگو­های قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای پژوهشگران را بر آن داشته است تا از طریق برطرف ساختن این کاستی­ها، الگوهای دقیق­تری بیان نموده و قدرت پیش­بینی آن­ها را بهبود بخشند. نقدشوندگی دارایی­های سرمایه­ای یکی از حوزه­هایی بوده است که توجه بسیاری را به خود جلب نموده و به عنوان یکی از متغیرهای بسیار مهم در ارزیابی دارایی­های سرمایه­ای درنظر گرفته می­شود. براين اساس در اين پژوهش سعي شده است الگوي قيمت گذاري دارايي­­هاي سرمايه­اي باتوجه به اصطكاكات مربوط به نقدشوندگي دارايي­ها مورد بازبيني قرارداده شود.

۱-۲ ) بیان مسئله

سرمایه­گذاری وجوه مالی در دارایی­های مختلف، بخشی از کل تصمیم­گیری­ها و برنامه­ ریزی­های مالی است که اغلب افراد انجام می­دهند. سرمایه­گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد (تهرانی،86). در سال­های اخیر سرمایه­گذاری در دارایی­های مالی و به­خصوص اوراق بهادار مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. اوراق بهادار قابل معامله، دارایی­های مالی­ای هستند که به آسانی و با حداقل هزینه در بازارهای انسجام یافته، قابل خرید و فروش باشند. ارزش­گذاری دارایی­ها از جمله اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی و موثر بر تصمیمات سرمایه­گذاری است. ارزش­گذاری اصولی و صحیح دارایی­ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه­ای می­شود. اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه­گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه­ای مستلزم ارزش­گذاری سهام با استفاده از روش­های معتبر علمی است زیرا به قیمت­های بازار نمی­توان چندان اطمینان نمود یا حداقل اینکه پدیده کشف قیمت در کوتاه­ مدت به علت نوسانات شدید و غیر واقعی در بازار محقق نمی­شود. بنابراین یکی از مهمترین موضوعات در اقتصاد مالی، الگوسازی برای قیمت­گذاری اوراق بهادار مورد معامله است. قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای بخصوص سهام در فرآیند سرمایه­گذاری در این اوراق از مهمترین مسایل فراروی سرمایه­گذاران و فعالان در بازار سرمایه است. چرا كه تعيين عوامل موثر بر قيمت يك دارايي مالي مي­تواند تغييرات بازده آن را مشخص كند که این موضوع هم در سطح نظری و هم در کاربرد­های تجربی بسیار مهم است. سرمایه­گذاران دوست دارند بازده آنها تا جایی که امکان داشته باشد زیاد باشد؛ ولی باید توجه داشت که میزان بازده تحت تاثیر ریسک قرار دارد. از آنجا که تمامی تصمیمات سرمایه­گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می­گیرد بنابراین بررسی رابطه میان ریسک و بازده سرمایه­گذاری و تعیین رابطه میان آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در حیطه دارایی­های مالی، سرمایه­گذاران می­توانند همانند شکل 1-1 هر نوع ریسک و بازده­ای را انتخاب کنند. خط RF تا B رابطه میان ریسک و بازده را برای همه سرمایه­گذارانی که مایل هستند در دارایی­های مالی سرمایه­گذاری کنند نشان می­دهد. این رابطه همیشه دارای شیب متمایل به بالاست، برای اینکه محور عمودی بازده مورد انتظار است و سرمایه­گذار منطقی ریسک بالایی را نمی­پذیرد مگر اینکه انتظار داشته باشد این ریسک با بازده بالا جبران خواهد شد. بازده مورد انتظار باید به اندازه کافی بالا باشد تا بتواند ریسک بیشتر را جبران کند؛ با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که بازده اضافی حتما حاصل خواهد شد.

در شکل ۱-۱ عبارت است از بازده یک دارایی بدون ریسک[1] از قبیل اوراق قرضه. در این حالت ریسک سرمایه­گذاری صفر است و بازده مورد انتظار آن برابر است با نرخ فعلی بازده یک دارایی بدون ریسک. در این شکل هرچه از سمت اوراق قرضه دولتی که بدون ریسک هستند به سمت اوراق قرضه شرکت­ها ، اوراق سهام و غیره که ریسک­دار هستند حرکت می­کنیم، با توجه به افزایش ریسک، میزان بازده مورد انتظار نیز افزایش می­یابد. سهام عادی در مقایسه با اوراق قرضه کاملا با ریسک است ولی میزان ریسک آن از اوراق اختیار خرید و فروش سهام[2] یا پیمان­های آتی[3] کمتر است.

نکته مهم در شکل ۱-۱ این است که رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار باید در یک فضای منطقی تعیین شود. سرمایه­گذارانی که سعی دارند نرخ بازده بیشتری داشته باشند بایستی بپذیرند که میزان ریسک آن­ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد. اگرچه همه سرمایه­گذارانی که به صورت منطقی عمل می­کنند از بازده استقبال و از ریسک دوری می­کنند ولی با این حال با درجات مختلف ریسک و بازده و رابطه­ی آن موافق هستند. در اقتصاد فرض بر این است که سرمایه­گذاران همواره به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند.

البته باید توجه داشت که رابطه میان ریسک و بازده که در شکل۱-۱ نشان داده شده است مربوط به انتظارات سرمایه­گذار در زمان آینده است. این بدان معنی است که قبل از اینکه سرمایه­گذاری عملا صورت گیرد، سرمایه­گذار انتظار دارد نسبت به ریسک بالا، بازده بالایی کسب کند. به منظور برآورد و تخمین قیمت یا ارزش اوراق بهادار باید یک مدل ارزشیابی را به کار گرفت. ارزش اوراق بهادار تابعی است از بازده­های مورد انتظار آتی اوراق بهادار و ریسک آن. هر یک از این دو پارامتر (بازده مورد انتظار و ریسک) باید برآورد شده، سپس باهم در مدل آورده شود.

[1] Risk-Free Rate of Return

[2] Puts and Calls

[3] Futures Contracts

تعداد صفحه : 136

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --