دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

گروه حسابداري

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد[ [M.A

عنوان:

” ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر خسرو فغاني ماكراني

سال 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

چکیده 1

فصل اول2 كليات 2

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسأله 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4  هدف وجنبه نوآوری تحقیق 6

1-5  سوال تحقیق 6

1-6 فرضیه ی تحقیق 6

1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق 6

1-6-2  فرضیه فرعی تحقیق 6

1-7 واژه ها واصطلاحات کلیدی 7

1-7-1 محافظه کاری حسابداری 7

1-7-2 بحران مالي شركتها 7

1-7-3  ورشکستگی 8

1-7-4  مدل zآلتمن 8

1-7-5  ضریب همبستگی 8

1-7-6 روش رگرسیون 8

فصل دوم مبانی نظری پژوهش 10

2-1 مقدمه 11

2-2 تعریف محافظه کاری 11

2-3  معیارهای ارزیابی محافظه کاری 12

2-4  انتقاد و دفاع از محافظه کار 13

2-4-1  بی اعتمادی 14

2-4-2 پنهان کاری 14

2-4-3 نفی اصول حسابداری 14

2-4-4 سوگیری 14

2-4-5  امر ذهنی 15

2-4-6  تفاسیر محافظه کاری 16

2-4-7  تفسیر قراردادی 16

2-4-8 تفسیر دعاوی قضایی 17

2-4-9 تفسیر مالیاتی 18

2-4-10 تفسیر قانونگذاری 18

2-4-11 تفاوت محافظه کاری و احتیاط 19

2-4-12  رابطه محافظه کاری و تئوری اثباتی 19

2-4-13  محافظه کاری و قراردادهای پاداش مدیران 20

2-4-13 محافظه کاری و قراردادهای بدهی 21

2-4-14محافظه کاری و هزینه های سیاسی 21

2-4-15  محافظه کاری و نظام راهبردی 22

2-4-16  ریسک ورشکستگی 22

2-4-17تعريف بحران مالي 23

2-4-18  ظهور بحران 2008 آمريكا 23

2-4-17  ماهيت و ريشه‌هاي بحران مالي آمريكا 26

2-4-18 دلايل ظهوربحران 28

2-5 پيامدها و تاثيرات بحران 33

2-5-1 بحران مالي و كشورهاي در حال توسعه 33

2-5-2   تاثير بر موسسات مالي 33

2-5-3 تاثيربربازارسرمايه 34

2-5-4 تاثير بحران بر شاخص‌هاي بورس جهان 34

2-5-5  ايران و بحران مالي جهان 35

2-5-6 تاثير بحران جهاني بر بورس اوراق بهادار تهران 35

2-6  تعریف ورشکستگی 38

2-7 روش های پیش بینی ورشکستگی 39

2-7-1 تجزیه و تحلیل نسبت ها 39

2-7- 2- تجزیه و تحلیل ریسک بازار 40

2-8 مدل های پیش بینی ورشکستگی 40

2-8-1 مدل ویلیام بیور 41

2-8-2 مدل دی کین 42

2-8-3 مدل اسپرین گیت 43

2-8-4 مدل تافلر 43

2-8-5 مدل زمیجوسکی 44

2-8-6  مدل فالمر 45

2-8-7 مدل کااسکور 46

2-8-8 مدل گرایس 47

2-8-9 مدل شیراتا(Shirata) 48

2-9- دلایل ورشکستگی 48

2-9-1  دلایل برون سازمانی 49

2-9-1-1 ویژگی های سیستم اقتصادی 50

2-9-1-2 رقابت 50

2-9-1-3 تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی 50

2-9-1-4 نوسانات تجاری 50

2-9-1-5 تأمین مالی 50

2-9-1-6 تصادفات 50

2-9-2 دلایل درون سازمانی 51

2-9-2-1 ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار 51

2-9-2-2 مدیریت ناکارا 52

2-9-2-3 سرمایه ناکافی 53

2-9-2-4 خیانت و تقلب 53

2-9-2-5-شاخص های ورشکستگی 53

2-9-2-6-افت قیمت سهام 54

2-9-2-7 هزینه های ورشکستگی 54

2–6-1- تحقیقات انجام شده در ایران 56

فصل سوم مواد و روشها……………………………. 63

3 – 1- نوع تحقیق 64

3-2- ابزار گردآوري داده‌ها 64

3-3-  متغیرهای تحقیق 65

3-3-1 متغیر مستقل 65

3-3-1-1 شاخص محافظه کاری 65

3-3-2 متغیر وابسته 66

3-3-2-1 بحران مالی( ورشکستگی) 66

3-3-3 متغیرهای کنترل 68

3-3-4-اندازه شرکت 68

3-3-5-اهرم مالی 68

3-3-6- نسبت فرصت های رشد 68

3-4 –  مدل تحقیق 68

3 -5 –  روش گردآوری داده ها 69

3-5- 1 –  تعیین حجم نمونه پژوهش و روش نمونه گیری 69

3-6 –  قلمرو مکانی تحقیق 71

3-7-  قلمرو زمانی تحقیق 71

3-8-  قلمرو موضوعی تحقیق 72

3-  9-  روش رگرسیون چند متغیره 72

3-11- آزمون F استیت 72

3-12 –  ضریب همبستگی پیرسون 73

3-13 –  روش تحقیق 73

3-14 –  نوع روش مطالعه 74

3-15-1-  داده های سری زمانی 75

3-15-2-  داده های مقطعی 75

3-15-3 داده های ترکیبی 75

3-16-  روش تجزیه و تحلیل داده ها 75

3-16-1-  روش های مختلف داده های تابلویی 75

3-16-2-  آزمون های تشخیصی 77

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها…………………… 79

4-1-  آماره های توصیفی 80

4-2-  آزمون ضرایب همبستگی 82

4-3-  بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 84

4-4-  آمار استنباطی 85

4-5 –  آزمون فرضیه های تحقیق 85

4-6-  نتایج آماری فرضیه تحقیق 87

فصل پنجم نتيجه‌گيري‌وپيشنهادات…………………….. 89

5-1-  مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه داخلی و خارجی 90

5-2-  نتایج تحقیق 91

5-2-1-  محافظه کاری رابطه مستقیم و معنا داری با بحران مالی دارد. 91

5-2-2-  اندازه شرکت رابطه معکوس و معنا داری با بحران مالیدارد. 92

5-2-3-  اهرم مالی رابطه معکوس و معنی داری با بحران مالیدارد. 92

5-2-4-  نسبت فرصت های رشد رابطه مستقیم و معناداری با بحران مالیدارد. 92

5-3-  محدودیت های تحقیق 92

5-4- پیشنهادات 93

5-4-1-  پیشنهادات برخاسته از تحقیق 93

5-4-2 – پیشنهاد برای تحقیقات آتی 93

5-5خلاصه و نتیجه گیری 94

پیوست                                                    97

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (2-4): ضرایب همبستگی پیرسون میان متغیر های تحقیق 84

جدول شماره(3-4): نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 85

جدول شماره (4-4): نتایج آزمون F لیمر 87

جدول ی شماره (5-4): نتایج آزمون هاسمن 87

جدول شماره (6-4): نتایج تخمین مدل روش داده های تابلویی با اثرات ثابت 88

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نمودار1-2: تغييرات شاخص قيمت سهام 37

نمودار 2-2 : شاخص 50 شركت برتر 37

نمودار 4-1 82

نمودار 4-2 83

 

 


چکیده

محافظه کاري حسابداري یکی از مفاهیم بنیادي در حسابداري است .محافظه کاري را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید براي شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نمایند .این پژوهش اثر محافظه کاري حسابداري بر بحران مالی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را طی یک دوره زمانی 7 ساله ازسال 1385 الی 1391 را در 140 شرکت از بورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار می دهد .نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص محافظه کاري حسابداري با بحران مالی شرکتها داراي رابطه معنی دار و مستقیم است .هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه معکوس میان اندازه شرکت وشاخص سودآوري و رابطه مستقیم با نسبت اهرمی و همچنین بر عدم تاثیر رشد فروش بر بحران مالی شرکتها تاکید دارد.

نتایج این تحقیق، محافظه کاري حسابداري را مکانیزم قراردادي موثري براي محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدیر در بیش نمایی از سود، در شرکتهاي داراي بحران مالی می شناسد. از این رو، محافظه کاري را ابزاري براي خروج ازبحران مالی در شرکت ها در بلند مدت می داند.

واژه هاي کلیدي :محافظه کاري حسابداري، بحران مالی شرکتها، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و شاخص

سودآوري.

 

 

فصل اول

كليات

 

 

1-1 مقدمه

این تحقیق رابطه میان محافظه کاری حسابداری وریسک بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می نماید وهدف از ویرایش این فصل ایجاد یک دید کلی راجع به موضوع وروند تحقیق است.

ما در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها و متغیرهای استفاده شده در تحقیق پرداخته ایم و در انتهای فصل کلمات کلیدی بیان شده در تحقیق را به طور مختصر توضیح داده ایم.

سعی بر این است که با مطالعه این فصل درک بقیه فصول و در نتیجه کل تحقیق برای مطالعه کننده بهتر و راحت تر صورت بگیرد.

1-2 بیان مسأله

محافظه كاري حسابداري به عنوان يك مكانيزم موثردرتنظيم قراردادميان گروه های مختلف ازطریق به تأخيرانداختن شناخت اخبارخوب مانندسود،رفتارجانبدارانه مديردرشناسايي سود راخنثي مي نمايد. ازاينرو،هدف اين پژوهش دردرجه اول بسط مباني نظري مرتبط با موضوع محافظه كاري حسابداري وبحران مالي است ودردرجه دوم آن است كه به گونه اي تجربي به تحليل گران مالي،سرمايه گذاران،مديران وسايراستفاده كنندگان اطلاعات حسابداري،نشان دهدكه آيامحافظه كاري حسابداري ميتوانددرتنظيم قراردادباگروه هاي مختلف،براي كاهش رفتارهاي جانبدارانه مديربه عنوان يك مكانيزم موثرعمل نمايد ياخير.

در سال های اخیر هیأت پذیرش اوراق بهادار ایران، تعداد زیادی از شرکت ها را به علت ورشکستگی از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس حذف نموده است.[1] (بنی محمد و باغبانی، 1388) مسلماً افزایش وقوع زیان در شرکت ها و به دنبال آن ورشکستگی و کاهش تعداد شرکت های عضو بورس، از فعالیت و کارایی بازار کاسته و تأثیرات نامطلوبی بر رشد و توسعه اقتصادی جامعه خواهد داشت.

از جمله عوامل بسیار مهم در بررسی ورشکستگی شرکت های مذکور میزان شاخص محافظه کاری حسابداری در این شرکت هاست که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

1 هیأت پذیرش اوراق بهادار در 21 خرداد 1387 تعداد 96 شرکت را از فهرست شرکت های بورسی حذف نموده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --