دانلود پایان نامه : اثر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخي قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش : رفتار حرکتی

عنوان : اثر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخي قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته ­ي تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش رفتار حرکتی

عنوان پايان نامه

اثر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخي قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی

استاد راهنما:

علی حیرانی

 

استاد مشاور:

کامران یزدانبخش

 

آبان ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

اختلال هماهنگی رشدي معمولا با اختلالات حركتي و شناختی نظير تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابليت هاي حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. تعداد 20 آزمودني كودك در دامنه سني 8-12سال از بین کودکان اختلال هماهنگی رشدی مدارس استثنایی شهرستان کرمانشاه حضور داشتند به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بود، که طی سه جلسه در هفته و 50 دقیقه تمرینات انجام می­گردید. متغيرهاي حرکتی (نظير تعادل ایستا، تعادل پویا، هماهنگی دو دستی، هماهنگی چشم و دست) و شناختی (نظیر زمان واکنش ساده و انتخابی، زمان پیش بینی، حافظه فعال) قبل و بعد از تمرينات توسط ابزار معتبر (تست تعادل ایستای لک لک، تست تعادل پویای Y، دستگاه هماهنگی دو دستی و دستگاه هماهنگی چشم و دست، دستگاه سنجش زمان واکنش ساده و انتخابی، دستگاه زمان پیش بینی، نرم افزار حافظه فعال)، اندازه گیری شد. پس از اطمينان از توزيع طبيعي داده ها با استفاده از آزمون كولمو گرف- اسميرنوف، از آزمون هاي t همبسته و مستقل براي مقايسه نتايج درون و بين گروهي استفاده شد. پيشرفت معني داري در همه متغيرهای اندازه­گیری شده از پیش­آزمون تا پس‌آزمون در گروه آزمایش وجود داشت (p<0/05). همچنين يافته ها نشان داد گروه تجربي نسبت به گروه كنترل در متغيرهاي اندازه گيري شده به طور معني داري بهتر بودند (p<0/05). بنابراین الگوی نتایج تحقیق پیشنهاد می­کند که انجام تمرینات ادراکی- حرکتی موجب بهبود عملکرد حرکتی و شناختی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدي می­شود.

کلیدواژه­ها: تمرینات ادراکی- حرکتی، اختلال هماهنگی رشدی، قابلیت­های حرکتی و شناختی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه و بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

اهداف پایان نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

اهدف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

پیش­فرض­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فرضيه­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 9

قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

محدودیت های غیر قابل کنترل……………………………………………………………………………………………………………. 10

تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 10

اختلال هماهنگی رشدی…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

تمرینات ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 10

پیش بینی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

تعادل ایستا ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

تعادل پویا ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

حافظه فعال………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

زمان واکنش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

اختلال رشدی ویژه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

اختلال هماهنگی رشدی…………………………………………………………………………………………………………………….. 16

DCD چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

نام های دیگر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

چگونه DCD یک کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟…………………………………………………………………………. 17

مشکلات حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

نارسایی حرکتی- برنامه ریزی حرکتی درشت……………………………………………………………………………………… 17

مشکلات در ضمینه مهارت­های حرکتی ضعیف…………………………………………………………………………………. 17

ادراک بصری؛ مشکلات حرکت بصری ………………………………………………………………………………………………. 18

ادراک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

عدم یکپارچگی حسی ………………………………………………………………………………………………………………………… 19

ضعف آگاهی و هشیاری بدنی………………………………………………………………………………………………………………. 19

تنش کم عضلانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

وضعیت قرارگیری بدن …………………………………………………………………………………………………………………………19

سازماندهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

یادگیری وظایف جدید یا دشوار ………………………………………………………………………………………………………….. 21

مشکلات رفتاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………21

ضعف توجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

ضعف تمرکز …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

ضعف اعتماد به نفس و نا امیدی ………………………………………………………………………………………………………… 23

تغییرپذیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

مشکلات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

در خانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

مشکلات مراقبت از خود ……………………………………………………………………………………………………………………. 23

غذا خوردن ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

لباس پوشیدن ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

در مدرسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

مشکلات خاص در یادگیری …………………………………………………………………………………………………………….. 24

زبان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

نوشتن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

خواندن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

علل خام حرکتی چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………………………. 26

عوامل مربوط به مادر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 27

عوامل مربوط به زایمان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

عوامل روانی اجتماعی رشد …………………………………………………………………………………………………………………… 28

داشتن انتظارات نامعقول از کودک ……………………………………………………………………………………………………. 28

بد رفتاری با کودک ……………………………………………………………………………………………………………………………. 29

بد کارکردی های مغزی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

فرضیه مخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

فرضیه هسته های قاعده­ای ………………………………………………………………………………………………………………… 31

فرضیه آهیانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

مناطق دیگر …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

اختلالات عصبی حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………………. 35

اختلالات تشنجی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

اختلالات تکانشی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

پیشنهادات و فعالیت­هایی برای مهارت­های حرکتی در حال توسعه ………………………………………………………… 35

فاکتورهای اندازه گیری شده ………………………………………………………………………………………………………………………… 37

تعادل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

اهمیت تعادل در وضعیت بدنی……………………………………………………………………………………………………………….. 38

تعادل ایستا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

تعادل پویا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

تئوری­های تعادل………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

تئوری رفلکس سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………….. 39

تئوری سیستم­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

سیستم­های درگیر در کنترل تعادل………………………………………………………………………………………………………… 40

مکانیزم­های حرکتی در کنترل تعادل………………………………………………………………………………………………………. 40

تون پاسچرال ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

تون عضلانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

سیستم­های عصبی درگیر در تعادل………………………………………………………………………………………………………… 42

سیستم وابران محیطی………………………………………………………………………………………………………………………… 42

مکانیزم­های حسی در کنترل تعادل…………………………………………………………………………………………………………….. 42

سیستم بینایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

سیستم حسی- پیکری…………………………………………………………………………………………………………………………. 43

سیستم دهلیزی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

سیستم عصبی کنترل کننده تعادل…………………………………………………………………………………………………………. 44

هماهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

هماهنگی دو دستی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

هماهنگی چشم و دست ……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

زمان واکنش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

پیش بینی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

حافظه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

حافظه فعال و حافظه کوتاه مدت ……………………………………………………………………………………………………………….. 60

ادراک و حرکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

تمرینات ادراکی- حرکتی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

اختلال در برنامه حرکتی …………………………………………………………………………………………………………………………… 63

فرایند ادراکی- حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

حرکات ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 67

حرکات مرتبط با مفهوم ادراکی- حرکتی…………………………………………………………………………………………………….. 68

تعادل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

آگاهی فضایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

آگاهی زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

آگاهی بدنی و جهت یابی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

نظریه­های ادراکی- حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

نظریه ادراکی – حرکتی کپارت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 73

تحقی یرامون اثر بخشی برنامه­های ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………… 73

تاریخچه و انواع آزمون­های حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………….. 74

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

پژوهش های داخل کشور……………………………………………………………………………………………………………………………. 76

پژوهش های خارج کشور……………………………………………………………………………………………………………………………. 79

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

مهیارهای ورود به تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

ملاک های خروج شرکت کنندگان…………………………………………………………………………………………………………………. 92

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

متغیر مستقل: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

متغیر وابسته: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

روش اجرای آزمون هماهنگی دو دستی ………………………………………………………………………………………………………….. 94

روش اجرای آزمون هماهنگی چشم و دست ……………………………………………………………………………………………………. 95

روش اجرای آزمون زمان واکنش ……………………………………………………………………………………………………………………… 96

روش اجرای آزمون زمان پیش بینی ………………………………………………………………………………………………………………… 97

نحوه اجرای آزمون تعادل ایستا ………………………………………………………………………………………………………………………… 97

نحوه اجرای آزمون حافظه کاری وکسلر …………………………………………………………………………………………………………… 98

سیاهه اختلال هماهنگی رشدی ………………………………………………………………………………………………………………………. 98

نحوه اجرای آزمون تعادل پویا …………………………………………………………………………………………………………………………. 99

فرایند انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

پروتکل تمرینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

ابزار تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

 

فصل چهارم : يافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات فردی آزمودنی­ها…………………………………………………………………………………. 106

توزیع داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

روش دلتا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108

آزمون نرمال بودن داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 110

آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 113

فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114

فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116

فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117

فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119

فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

قابلیت­های حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

قابلیت­های شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 133

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135

پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 135

پيوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….136

منابع                                                     136

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                          صفحه

                                                 

نمودار 4-1- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا دو گروه تجربی و کنترل…………………………………………… 112

نمودار 4-2- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعادل پویای کلی دو گروه تجربی و کنترل…………………………………… 114

نمودار 4-3- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هماهنگی دو دستی دو گروه تجربی و کنترل ……………………………… 115

نمودار 4-4- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هماهنگی چشم و دست دو گروه تجربی و کنترل ……………………….. 117

نمودار 4-5- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان واکنش انتخابی دو گروه تجربی و کنترل(ثانیه) …………………… 118

نمودار 4-6- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان واکنش ساده دو گروه تجربی و کنترل(ثانیه) ………………………. 118

نمودار 4-7 – مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان پیش بینی دو گروه تجربی و کنترل (ثانیه) ……………………….. 120

نمودار 4-8 – مقایسه پیش آزمون و پس آزمون حافظه کلی دو گروه تجربی و کنترل…………………………………………… 121

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

جدول 4-1- اطلاعات توصیفی مربوط به آزمودنی‌ها…………………………………………………………………………………………… 106

جدول 4-2- جدول نتایج پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های شناختی …………….. 107

جدول 4-3- جدول نتایج پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های حرکتی……………….. 108

جدول 4-4- دلتای پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های شناختی ………………………. 109

جدول 4-5- دلتای پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های حرکتی ………………………… 109

جدول 4-6- آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف در رابطه با دلتای بین پیش آزمون و پس آزمون در قابلیت­های شناختی         110

جدول 4-7- آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف در رابطه با دلتای بین پیش آزمون و پس آزمون در قابلیت­های حرکتی          111

جدول 4-8- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در تعادل ایستا………………………………………. 112

جدول 4-9- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در تعادل ایستا.. 112

جدول 4-10- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در تعادل پویا کلی………………………………. 113

جدول 4-11- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در تعادل پویای کلی.         114

جدول 4-12- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در هماهنگی دو دستی……………………….. 115

جدول 4-13- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در هماهنگی دو دستی      115

جدول 4-14- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در هماهنگی چشم و دست…………………. 116

جدول 4-15- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در هماهنگی چشم و دست 117

جدول 4-16- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در زمان واکنش ساده و انتخابی…………… 118

جدول 4-17- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل درزمان واکنش ساده و انتخابی        119

جدول 4-18- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در زمان پیش بینی……………………………… 119

جدول 4-19- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در زمان پیش بینی           120

جدول 4-20- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در حافظه فعال کلی…………………………….. 121

جدول 4-20-نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در حافظه فعال کلی        122

مقدمه و بیان مسئله

در زندگی كودك پیش از رفتن به مدرسه رشد مهارت­های حركتی نقش اساسی را در یادگیری بعدی دارد عده­ای از محققین (كپارت، كتمن، بارك[1]) معتقدند یادگیری حركتی مبدأ هر یادگیری است و فرایندهای ذهنی عالی­­تر پس از رشد مناسب سیستم حركتی و سیستم ادراكی و همچنین پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حركتی و ادراكی به وجود می‌آید. در حقیقت ابتدایی‌ترین پاسخ­های رفتاری كودكان از نوع حركتی است كودك با كمك این رفتارهای حركتی به درك خود و دنیای اطراف نائل می­شود و این تجارب حركتی زیربنای آگاهی­ها و یادگیری­های او را فراهم می­كند و در دوران كودكی آمیختگی و پیوستگی فعالیت­های حركتی و ذهنی بسیار بالا است. می‌توان تا حدود زیادی ریشه رفتارهای ذهنی تکامل‌یافته تر را نیز در یادگیری حركتی جستجو كرد. رشد عصبی و عضلانی كودك پایه لازم جهت رشد و تكامل فزاینده فعالیت روانی– حركتی وی را فراهم می‌سازد و با توسعه سیستم عصبی عضلانی رشد مهارت­های حركتی و توانایی­های حركتی پایه جدا می­باشد (دانیل دی، ویلیامز رای، سینکلر،1990).

در دنیای امروز دیگر به ورزش به عنوان سرگرمی و تفریح نگاه نمی­شود؛ بلکه نقش ورزش در سلامت روانی انسان مورد قبول همه است. این امر به گونه­ایست که ورزش به عنوان یک رویکرد درمانی، در درمان بسیاری از اختلالات و ناتوانی­ها به خصوص در کودکان مورد استفاده قرار می­گیرد. یکی از برنامه­های معتبر، برنامه­های تمرینی ادراکی- حرکتی هستند که بر پایه سطح تکامل، تنظیم شده­اند و بسیاری از عناصر دیگر را دارا می­باشند. افزایش آگاهی­های بدنی، فضایی، جهت‌دار و زمانی به عنوان وسیله هدایت کودک به سوی کنترل حرکتی را افزایش داده و توانایی در انجام حرکات را ایجاد می­کند (پلهام[2]، بندر[3]، 1983). اختلال هماهنگي رشد حركتي (DCD)[4] عبارتي است كه انجمن روان‌پزشکی آمريكا براي توصيف كودكاني كه در اجراي برخي از مهارت‌های حركتي با مشكل مواجه بوده و از شايستگي حركتي لازم جهت مقابله با نيازهاي حركتي زندگي روزمره خود رنج می‌برند پيشنهاد كرده است. براساس معيارهاي تشخيصي ارائه‌شده در متن تجديدنظر شده راهنماي انجمن(DSM-IV-TR)[5] تشخيصي و آماري اختلال‌های رواني حركتي، معيار الف: هماهنگي اين دسته از كودكان به طور بارزي نسبت به سن و توانايي هوشي آن‌ها پايين تر است؛ معيار ب: اين مشكلات هماهنگي اثرات منفي مشخصي بر پيشرفت تحصيلي و فعاليت­هاي روزمره زندگي آن­ها می‌گذارد؛ معيار ج: اين اختلال سبب بروز وضعيت پزشكي خاص يا اختلالات رشدي وسيع نمي­باشد (انجمن روان‌پزشکی امريكا، 1381). اختلال هماهنگی پیش‌رونده (DCD) به عنوان یک صدمه‌ی قابل‌ملاحظه‌ی هماهنگی حرکتی مطرح شده است.‌ هنگامی این تشخیص گذاشته می‌شود که اختلالات حرکتی مذکور تأثیرات منفی قابل‌ملاحظه‌ای بر برخی از جنبه‌های دیگر زندگی فرد داشته باشد که معمولاً تأثیر بسزایی بر امور تحصیلی و فعالیت‌های روزمره زندگی دارد. این اختلال با اختلالات پیش‌پاافتاده و ناچیز دوران کودکی شروع می‌شود و معمولاً بین سنین 6 تا 12 سالگی تشخیص داده می‌شود. این اختلال هم به صورت مجزا وجود دارد وهم به صورت توأم با سایر اختلالات مانند اختلالات یادگیری[6] یا [7]ADHDممکن است وجود داشته باشد. هنگامی‌که از کلمه دیسپراکسیا استفاده می‌شود تعریف بیشتر به سمت سازمان‌دهی برنامه‌ریزی و سازمانده‌ی حرکتی میل می­نماید (مورن اف بل، 2006).

سال­های اول زندگی دوره بسيار مهم تكامل حواس و به تبع آن ادراك و شناخت مي­باشد. در این سال­ها درك و شناخت از محیط افزایش‌یافته و مهارت­های حرکتی کم‌کم رشد می­کنند. برخی از کودکان در مهارت­های حرکتی نظیر حرکات روزانه خود که نیازمند هماهنگی می‌باشد، مشکل‌دارند. اختلال در اجرای حرکات هماهنگ دغدغه هميشگي برخي از والدين، مربیان، معلمان و محققان علوم حرکتی و توان‌بخشی بوده است تا جایی که سال 1930، دوره نشانگان دست و پا چلفتی نامیده شد (آمراتونگا[8]، 2004). این نشانگان به معنی وضعیت رفتارهای حرکتی بی­ دست و پا که می­تواند باهر ناحیه عصبی خاص ارتباط داشته و باعث اختلال و یا آسیب شود، می­باشد. اگر چه این اصطلاح همچنان مورد استفاده قرار می­گیرد، اما در حال حاضر اصطلاح اختلال هماهنگی رشدی مورد استفاده مجامع علمی و آکادمیک رایج شده است. به عبارت دیگر آن‌ها کودکانی هستند که  دارای اختلال هماهنگی رشدی (DCD) هستند (مورن اف بل، 2002). اختلال هماهنگی رشد (DCD) یک اصطلاح عمومی در توضیح مشکلات مهارت­های فیزیکی می‌باشد که شباهتی به بیماری شناخته‌شده یا تأخیر کلی ندارد، این اختلال بر نحوه عملکرد شخص مبتلا تأثیر می‌گذارد. DCD زمانی رخ می­دهد که در رشد مهارت­های حرکتی تأخیر ايجاد شود و یا در حین اجرای حرکات هماهنگ شده مشکلی به وجود آید که باعث ناتوانی در انجام وظایف روزمره خواهد شد. به عبارت دیگر طرح و اجرای جابجای حرکت فرد دچار آسیب می‌شود (جیویس[9]، 2003). اختلال هماهنگی رشدی برای توضیح مشکلاتی در زمینه رشد مهارت­های حرکتی به کار می رود، این عارضه در ابتدای زمینه یادگیری و یا حرکت­هایی که نیاز به هماهنگی حرکتی دارند به صورت یک مشکل آشکار خواهد شد. میزان شیوع اختلالات هماهنگی رشد در میان کودکان (7سال) حدود 5 تا 6 درصد گزارش شده است که مشکلاتی از جمله تأخیر رشدی، اختلال تعادل، اختلال ادراکی و ضعف و هماهنگی حرکتی در کودکان مبتلا تأیید شده است (انجمن روان‌پزشکی امریکا، 1994) و براساس گزارش‌ها، پسران سه تا هفت برابر بیشتر از دختران به این اختلال مبتلا می‌شوند (کادسیو[10] و گیلبرگ[11]، 1999). سایر مشکلات این کودکان که به دو دسته‌ی جسمانی و حرکتی شامل: آگاهی بدنی پایین، مشکلاتی در انجام حرکات درشت و ظریف، تأخیر در یادگیری مهارت­های حرکتی خاص، اختلال در انجام فعالیت‌هایی که به تغییر مداوم وضعیت بدن نیاز دارد و فعالیت‌هایی که نیاز به هماهنگی دو طرف بدن دارد؛ و رفتاری شامل: خستگی زودرس، آستانه تحمل ناکامی پایین و اجتناب از بازی تقسیم می­شوند (میسیونا[12]، 2011).

حدود 2/1 کودکان در سن پیش‌دبستانی به اختلالات هماهنگی رشدی مبتلا می‌شوند، مشکل شدید در هنگام نشستن، ناتوانی در ایستادن بدون کمک، ناتوانی یا مشکل شدید در هنگام چهار دست و پا رفتن، راه رفتن خیلی کند و تعدادی از نشانه‌های سنین دبستانی دیده می­شوند نظیر مشکل در گرفتن مداد یا نقاشی کردن، مشکل در انداختن توپ و دوچرخه‌سواری، ضعف در زمان ورزش کردن، مشکل در توجه و تمرکز و یادآوری، نوعي عدم کنترل در همه حرکت‌ها، زمين خوردن مداوم در هنگام  بازی و عدم توانایي گرفتن اشیا در دست و غيره (علیزاده، 1383). در کار تحقیقاتی(ساجن[13] و چمبرز[14]، 2005)، با عنوان خام حركتي در کودکان و بررسی این که آیا این کودکان با افزایش سن بهبود میابند؟ 17 کودک در سن 6 سالگی مورد آزمون قرارگرفته و سپس در سن 16 سالگی دوباره آزمون­ها به عمل آمد و مشخص شد مشکلاتي که در 6 سالگی وجود داشت در 16 سالگی نیز ادامه دارد در یک کار تحقیقاتی دیگر کربی[15] و همکاران که در سال 2008 انجام شد کودکان سوئدی مورد مطالعه قرار گرفتند در این آزمون 818 کودک از نظر توانایی درک مطالب هنگام خواندن در سن 7 سالگی مورد آزمون قرار گرفتند و همین طور در سن 10 سالگی این آزمون تکرار شد نتیجه این که ارتباط معناداری بین نتایج این دو آزمون وجود داشت پس می­توان نتیجه گرفت این کودکان بدون مداخلات درمانی اگرچه بدتر نمی‌شوند اما بهبودی نیز حاصل نمی‌گردد (کربی و همکاران، 2008). در سال 1377 آقای بلیانی در پژوهشی با موضوع “تأثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر توانایی‌های ادراکی- حرکتی پسران کلاس اول دبستان”  انجام داد، به این نتیجه رسید که تعادل ایستا، تعادل پویا، سرعت، دقت و هماهنگی تحت تأثیر برنامه تمرینی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. با توجه به اهمیت حرکت و تأثیر رشد آن در زندگی در تمام ابعاد وجودی انسان و تجارب حرکتی کسب‌شده در سنین اولیه که پایه‌های اصلی رشد و تکامل  حرکتی را تشکیل می‌دهند و همچنین نقشی که فعالیت­های ادراکی حرکتی سازمان‌یافته در دوران پیش از دبستان در رشد و تکامل حرکتی شناختی کودکان دارند و اینکه بهترین زمان افزایش ظرفیت­ها و استعدادهای یک انسان، دوران کودکی است، ضرورت و اهمیت تحقیق در زمینه تأثیر فعالیت بدنی بر عملکرد حرکتی و شناختی کودکان کاملاً مشخص شده است. بیشتر تحقیقات به عمل آمده در رابطه با توانایی‌های ادراکی- حرکتی مانند نوشتن، خواندن، پیشرفت تحصیلی و… می­باشد.

نیس[16]  (1966) اظهار داشت کودکانی که دارای مهارت­های حرکتی بهتری هستند، در خواندن و نوشتن نسبت به کودکانی که هماهنگی بدنی ضعیف تری دارند، نمرات بهتری کسب می‌کنند. تعداد دانش‌آموزانی که در داخل کشور دچار اختلالات یادگیری هستند 4 تا 12 درصد گزارش شده است. این‌گونه مشکلات باعث افت تحصیلی، سرزنش و تحقیر این کودکان و بروز ناهنجاری‌های روانی در جامعه خواهد شد. بسیاری از متخصصان فعالیت­های حرکتی را ادامه بهبود مهارت­های ادراکی می‌دانند از جمله فرضیه حرکت پاین و ایسایکس (1991). با مرور تحقیقات گذشته و چالش­های موجود اين ضرورت احساس مي شود که مطالعه بيشتري با روش‌های مداخله‌ای به ویژه با تاكيد بر فعاليت بدني و تمريناتي كه منجر به بهبود قابلیت‌های حركتي اين دسته از افراد شود، می‌بایست انجام گيرد. اين كودكان در فعالیت‌های حركتي نيازمند به هماهنگي همانند تعادل، اعمال چند عضوي هماهنگ نظير هماهنگي دو دستي و هماهنگی چشم و دست و همچنین فعالیت‌های شناختي نظير زمان واكنش و پیش‌بینی، توجه و حافظه هستند که در آن با مشكل مواجه هستند. اگر چه تحقيقاتي نيز در اين زمينه صورت گرفته اما در خور توجه نبوده و اکثراً توصيفي و مقایسه‌ای بوده است. تا كنون تحقيقات اندكي با به‌کارگیری فعالیت‌های ادراكي و حركتي بر روي چنين افرادي صورت گرفته است. لازم به ذكر است كه فعالیت‌های ادراكي حركتي به دسته­اي از تمرينات اطلاق می‌شود كه به منظور بهبود قابليت­هاي ادراكي كودكان از طريق فعاليت و تمرينات بدني طراحی‌شده‌اند. فعاليت­هايي نظير تمرينات آگاهي بدني، آگاهي جهت‌یابی، آگاهي فضايي و زماني و غيره در زمره اين تمرينات می‌باشند (رهبانفرد، 1377). با توجه به موضوعات مطرح‌شده، در پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش تمرینات ادراکی حرکتی بر روی بهبود فرایندهای شناختی و حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی هستیم. هدف بررسي اثر يك دوره برنامه تمرينات ادراكي- حركتي بر برخي قابلیت‌های حركتي و شناختي این کودکان است.

تعداد صفحه : 160

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --