دانلود پایان نامه:موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : بین الملل

عنوان : موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

دانشگاه آزاد اسلامی

«واحد دامغان»

دانشکده حقوق بین ­الملل

 

پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته حقوق بین­الملل (M.A)

عنوان:

موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

 

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر مجید هراتیان

«خرداد 1393»

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

چکیده ‌ي

مقدمه 1

بیان مسئله 3

اهداف پژوهش… 8

سوالات پژوهش… 8

فرضیه تحقیق. 9

روش تحقیق. 9

روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات.. 10

پیشینه تحقیق. 10

روش تحقیق. 10

ساختار تحقیق. 11

1- بخش اول :حق بر غذا و تعارض بعضی از مواد سازمان جهانی تجارت با آن. 11

2- بخش دوم : حق بیان و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن. 11

3 –بخش سوم :  حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن. 12

 

«بخش اول». 13

حق بر غذا و تعارض با قواعد سازمان جهانی تجارت.. 13

فصل اول : حق بر غذا 14

مقدمه 14

گفتار اول : حق بر استاندارد مناسب زندگي. 15

گفتار دوم : حق بر غذاي كافي. 18

گفتار سوم : ماهيت تعهد ناشي از حق بر غذا 21

بند اول : تحقق تدريجي. 22

بند دوم : اتخاذ تدابير قانوني. 23

فصل دوم  : نقض حق بر غذا 26

مقدمه 26

گفتار اول : گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر 27

گفتار دوم : رابطه حق بر غذا و ساير حقوق بشري. 35

بند اول :  حق بر غذا و حق بر عدم تبعيض… 35

بند دوم : حق بر غذا و حق سلامتی. 36

بند سوم : حق بر غذا و حق بر آموزش.. 36

بند چهارم : حق بر غذا و حق بر كار 37

بند پنجم : حق بر غذا و حق بر آزادي بیان. 37

بند ششم : حق بر غذا و حق بر تشكيل اجتماعات و انجمن­ها 38

فصل سوم : تحقق حق بر غذاي كافي. 39

مقدمه 39

گفتار اول : تحقق حق بر غذا در سطح ملّي. 39

گفتار دوم : تحقق حق بر غذا در سطح بين المللي. 40

گفتار سوم : همكاري و مساعدت بين المللي. 40

نتيجه گيري. 41

«بخش دوم». 43

فصل اول : حق آزادی بیان و كپي رايت.. 44

مقدمه 44

گفتار اول : ابزار و محتوی بیان. 44

گفتار دوم : محدودیت­ها بر حق آزادی بیان. 45

گفتار سوم : کپی رایت.. 47

گفتار چهارم : تعامل کپی رایت و آزادی بیان. 47

فصل دوم : تعارض کپی رایت و آزادی بیان. 49

مقدمه 49

گفتار اول : عرصه داخلی تعارض کپی رایت و آزادی بیان. 50

گفتار دوم : عرصه بين المللي تعارض كپي رايت و آزادي بيان. 52

بند اول : ترسيم تعارض كپي رايت و حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها 53

بند دوم : حل تعارض كپي رايت و حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها 63

الف – آثار متجسم در قالب فيزيكي. 63

ب – آثار عرضه شده در فضاي مجازي. 64

گفتار سوم : تعارض كپي رايت و آزادي بيان در مرحله استفاده از آثار كپي رايت شده 66

گفتار چهارم : نظام بين المللي كپي رايت و حل تعارض در مرحله استفاده از اثر كپي رايت شده 67

نتیجه گیری. 69

«بخش سوم». 71

حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن. 71

فصل اول : حق اختراع و حق بر سلامتي. 72

مقدمه 72

گفتار اول : حق بر سلامتي. 72

گفتار دوم : جايگاه حق بر سلامتي در نظام بين الملل حقوق بشر 73

گفتار سوم : مفهوم حق بر سلامتي. 75

بند اول : نارسايي تعبير حق بر سلامتي. 75

بند دوم : تنوع ابعاد و حوزه هاي مربوط به سلامتي. 77

فصل دوم : محتوي حق بر سلامتي. 79

مقدمه 79

گفتار اول : بیان حق بر سلامتی در اسناد بین المللی حقوق بشر 79

بند اول : ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر 80

بند دوم : ماده 12 ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي 82

بند سوم : نظر ” كلي ” كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي ، و فرهنگي. 84

بند چهارم : گزارش هاي مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر 87

بند پنجم : سازمان بهداشت جهاني و راهبرد جهاني سلامتي براي همه 89

گفتار دوم : تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي. 90

بند اول : ماهيت كلي تعهدات ناشي از ميثاق. 91

بند دوم : ابعاد تعهدات دولتها 95

الف – تعهد به احترام 95

ب – تعهد به حمايت.. 96

ج – تعهد به ايفاء 97

بند سوم :  قلمرو تعهد دولتها 99

الف – تعهد به مساعدت و همكاري. 100

ب – تعهد به احترام 101

ج – تعهد به شناسايي. 101

فصل سوم : حق اختراع. 103

مقدمه 103

گفتار اول : موضوع و شرايط تعلق حق اختراع. 104

بند اول : موضوع حق اختراع 104

بند دوم : استثناها از موضوع حق اختراع. 105

بند سوم : اختراع هاي مغاير با نظم عمومي يا اخلاق. 106

بند چهارم :  شيوه هاي تشخيص و درمان طبي. 106

گفتار دوم :  شرايط تعلق حق اختراع. 110

بند دوم : گام ابتدائي  110

بند سوم : قابليت كاربرد صنعتي. 111

بند چهارم : افشاء اختراع. 111

گفتار سوم : حقهاي دارنده گواهي اختراع. 112

بند اول : استثناها بر حق­هاي انحصاري. 113

بند دوم : معيار كلي استثناهاي مجاز 113

بند سوم : استثنای جواز اجباري. 114

گفتار چهارم : رابطه حق اختراع و حق بر سلامتي. 116

بند اول : تعامل حق اختراع با حق بر سلامتي. 117

بند دوم : تعارض حق اختراع و حق بر سلامتي. 120

بند سوم : چالش دولت­ها در حمایت از حق اختراع. 122

الف – آفريقاي جنوبي. 122

ب – برزيل. 123

بند چهارم :  حق اختراع و دسترسي به داروها 125

نتیجه گیری. 127

نتیجه گیری کلی. 129

پیشنهادات.. 130

فهرست منابع. 132

1- منابع فارسی. 132

الف- کتاب ها 132

ب – مقالات.. 134

پ – اسناد 134

ج – پايان نامه ها 135

چکیده

تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال 1995 و جایگزینی آن به جای گات ،روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ،ضروری می نماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ،قواعد این سازمان و مواد موافقت نامه های آن به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ،مورد ارزیابی قرار دارد .اگر موافقت نامه سازمان جهانی تجارت را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد ،میتوان  مشروعیت  ومقبولیت مردمی و همچنین سازگاری حقوقی قوانین را با گنجاندن ضمانت های اساسی دیگری در جهت تضمین اجرای حقوق بشر به تحقق رساند .محور اصلی این پایان نامه تحلیل ضرورت اعمال طبقه بندی در تعهد بر همکاری و تشریک مساعی بین الملی در حل مسائل بین المللی که دارای پیش زمینه های اقتصادی و فرهنگی یا بشر دوستانه در برابر حق بر سلامتی افراد بدون اعمال تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب می باشد و همچنین ضمن اینکه محاسن و معایب و موانعی که در این مسیر وجود دارد بررسی می گردد .امید است که با پژوهش حاضر بتوان گامی هرچند کوچک در راستای تحقق عدالت بین المللی به موازات حقوق بشر برداشته شود

واژگان کلیدی: روند جهانی شدن –قواعد حقوق بشر –توسعه نظام حقوق بشر –مقبولیت مردمی –سازگاری حقوقی قوانین

 

مقدمه

با گشوده شدن مرزها، هر ملتی آنچه از منابع طبيعی، مصنوعات، تکنولوژی و علوم و فنون دراختيار دارد به جهانيان عرضه می نماید . بدین ترتيب، عملاً تمام انسانها امکان استفاده ازتمام آنچه را که در زمين وجود دارد خواهند داشت.

آنچه در ادبيات اقتصاد و تجارت جهانی مطالعه می کنيم نيز در واقع برداشتی علمی از این وضعيت است .

سابقه همكاري بين المللي را به منظور به نظم در آوردن اقدامات موثر بر تجارت بين المللي ميتوان تا دورهاي كه تاريخ نوشته وجود دارد ، به عقب برگرداند . در طول قرون وسطي ايجاد نهادِ شهر ـ كشور و اتحاديه هنسياتيك [1] ( متشكل از شهرهاي آلمان ) نمونه بارزي از اين سابقه طولاني است . ايجاد « حقوق بازرگاني [2] »  كه بعداً به دست لرد منسفيلد [3]  در اواخر قرن ۱۸ وارد ” كامن لا” انگلستان گرديد ، نمونه هاي ديگري از تلاش براي ايجاد نوعي ثبات و نظمِ قابل پيش بيني در روابط تجاري بين المللي ميباشد.

با توسعه معاهدات دو جانبه مودت ، بازرگاني و كشتيراني طي قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمي در تنظيم روابط اقتصادي بين كشورهاي نو ظهور برداشته شد . موضوعات تحت پوشش معاهدات مزبور از تجارت كالا فراتر ميرفت و با درج شرط « ملّتهاي كامله الوداد » و « رفتار ملي » (با اموال و سرمايه
گذاري اتباع بيگانه) زمينه ساز بنيانهاي اساسي در ساختار گات گرديدند .

ولي تحولات چند جانبه نوين براي ضابطه مند كردن تجارت بين الملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گرديد . در سال ۱۸۹۰ معاهده راجع به « تاسيس اتحاديه بين المللي جهت انتشار تعرفه هاي گمركي » به امضا رسيد . كنفرانس بين المللي ۱۹۲۳ در مورد « تشريفات گمركي » با حمايت جامعه ملل ، كنوانسيوني را تحت عنوان « كنوانسيون بين الملليِ تسهيلات گمركي » به تصويب رساند كه اكثر موضوعاتي را كه امروزه در گات مطرح هستند تحت پوشش قرار ميداد .[4]

گات [5] به‌معنای “موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت” ، سندی(قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای) است، مشتمل بر 38 ماده و 4 فصل که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقت‌نامه همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود که یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت و تا سال 1994 که پایان حیات این موافقت‌نامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌الملل بود، اعضای آن به حدود 123 کشور افزایش یافت. گات امروز به‌عنوان کارگزاری بین‌المللی وجود ندارد (البته موافقت‌نامه گات هنوز زنده است) و هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است[6]

اهداف گات

  • دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض
  • ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
  • فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش جهانی
  • افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر
  • بهره‌برداری کامل و کارا از منابع جهانی
  • گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا

رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی

[1] – Hanseatic League

[2] – Law Merchant

[3] – Lord Mansfield

4 – وحید بزرگی،  درآمدی بر سازمان جهانی  تجارت و الحاق ایران، تهران، قومس، 1386، صص 8-7

5- گات(GATT) ، مخفف “General Agreement on Tariffs and Trade

6- وحید بزرگی،  همان .

تعداد صفحه : 158

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --