دانلود پایان نامه:فرصت‌هاي ساختاري در فضاي سايبر و تاثير آن بر جنبش هاي اجتماعي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان : فرصت‌هاي ساختاري در فضاي سايبر و تاثير آن بر جنبش هاي اجتماعي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

 دانشكده علوم انساني

 

پايان نامه براي اخذ مدرك کارشناسي ارشدM. A

رشته جامعه شناسي

 

موضوع:

فرصت‌هاي ساختاري در فضاي سايبر و تاثير آن بر جنبشهاي اجتماعي

 

استاد راهنما:

دکتر مهدي خلفخاني

 

استاد مشاور:

دكترطاهره مير ساردو

 

تيرماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: مقدمه

سوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………. 11

اهميت و ضرورت……………………………………………………………………………………………….. 12

اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………… 12

سازماندهي تحقيق………………………………………………………………………………………………… 13

فصل دوم: چارچوب نظرى

پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………. 15

تحقيقات خارجي………………………………………………………………………………………………… 16

تحقيقات داخلي………………………………………………………………………………………………….. 23

چارچوب نظري………………………………………………………………………………………………….. 27

دسته نخست: نظريه پردازان مطرح در رويکرد رفتار جمعي……………………………………………. 30

دسته دوم: نظريه پردازان مطرح در رويکرد نهادي………………………………………………………… 36

دسته سوم: نظريه پردازان مطرح در رويکرد جامعه مدني………………………………………………… 43

رويكردهاي نظري در مطالعه جنبش‌هاي اجتماعي………………………………………………………… 49

نظريه بسيج منابع…………………………………………………………………………………………………. 50

نظريه ساختار فرصت سياسي………………………………………………………………………………….. 56

شرايط ساختاري جنبش‌هاي سياسي………………………………………………………………………….. 56

مدل نظري اول: رويكرد دولت‌هاي جهان سوم در زمينه جنبش‌هاي اجتماعي………………………. 63

مدل نظري تحقيق: فرصت‌هاي سايبري و جنبش‌هاي‌هاي اجتماعي…………………………………… 64

فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 65

تعريف مفاهيم…………………………………………………………………………………………………….. 65

موانع و فرصت‌هاي ساختاري…………………………………………………………………………………. 65

فضاي سايبر……………………………………………………………………………………………………….. 66

نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………… 67

فصل سوم: روش‌ تحقيق

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 69

تعريف عملياتي متغيرها…………………………………………………………………………………………. 70

ابزار گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………… 70

جامعة آماري………………………………………………………………………………………………………. 70

حجم نمونه آماري………………………………………………………………………………………………… 71

روش انتخاب نمونة آماري……………………………………………………………………………………… 71

روش‌هاي سنجش و تكنيك‌هاي آماري مورد استفاده…………………………………………………….. 71

پایایی گویه ها…………………………………………………………………………………………………….. 72

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

يافته‌هاي توصيفي………………………………………………………………………………………………… 79

گويه اول: ارتباط افراد زیاد در سایبر…………………………………………………………………………. 79

گويه دوم: شعاع ارتباط………………………………………………………………………………………….. 80

گويه سوم: مانع ارتباطات فعالان اجتماعي………………………………………………………………….. 81

گويه چهارم: شعاع ارتباط………………………………………………………………………………………. 82

گويه پنجم: گفتگو مطمئن درباره مسائل……………………………………………………………………… 83

گويه ششم: هماهنگي افراد توسط اينترنت………………………………………………………………….. 84

گويه هفتم: سازماندهي طرفداران……………………………………………………………………………… 85

گويه هشتم: دريافت كمك توسط جنبش ها………………………………………………………………… 86

گويه نهم: ايجاد كمپين…………………………………………………………………………………………… 87

گويه دهم: انتقال هنجارها و ارزش‌هاي فرهنگي…………………………………………………………… 88

گويه يازدهم: كنترل دولتها به جريان ارتباطات…………………………………………………………….. 89

گويه دوازدهم: انتقال هنجارها و ارزشهاي فرهنگي……………………………………………………….. 90

گويه سيزدهم: مقبوليت دولتها…………………………………………………………………………………. 91

گويه چهاردهم: سازماندهي طرفداران جريانات اجتماعي………………………………………………… 92

گويه پانزدهم: ارزشهاي جديد فرهنگي جايگزين…………………………………………………………. 93

گويه شانزدهم: انتقال هنجارهاي غيررسمي مرتبط با جنبشهاي سياسي……………………………….. 94

گويه هفدهم: كاهش انسجام اجتماعي……………………………………………………………………….. 95

گويه هيجدهم: كاهش مشروعيت……………………………………………………………………………… 96

گويه نوزدهم: هنجارهاي جديد و معترض………………………………………………………………….. 97

گويه بيستم: جذب نيروهاي اساسي پيشبرد جنبش ها……………………………………………………. 98

گويه بيست و يكم: ارتباط زياد با حاميان خود…………………………………………………………….. 99

گويه بيست و دوم: تضعيف مشروعيت……………………………………………………………………. 100

گويه بيست و سوم: مشروعيت زدايي……………………………………………………………………… 101

گويه بيست و چهارم: توان كمتر براي برخورداري………………………………………………………. 102

گويه بيست و پنجم: امكان رساندن ارزش‌ها و آرمان‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي…………………… 103

گويه بيست و ششم: كنترل دولتها بر فضاي سايبر………………………………………………………. 104

گويه بيست و هفتم: محدوديت كمتر دولتها بر فضاي سايبر………………………………………….. 105

گويه بيست و هشتم: انتقال ارزش‌هاي فرهنگي غيررسمي…………………………………………….. 106

گويه بيست و نهم: كنترل جنبش‌هاي سياسي……………………………………………………………… 107

گويه سي: محدوديت‌هاي كمتر………………………………………………………………………………. 108

گويه سي و يك: ارتباط جنبش‌ها با افراد زير مجموعه…………………………………………………. 109

گويه سي و دوم: جدا كردن شهروندان از يكديگر………………………………………………………. 110

گويه سي و سوم: التزام به ارزش‌هاي مسلط سياسي…………………………………………………….. 111

گويه سي و چهارم: هنجارهاي بديل……………………………………………………………………….. 112

گويه سي و پنجم: هنجارهاي بديل توسط جنبشهاي اجتماعي………………………………………… 113

گويه سي و ششم: ارزش‌هاي جديد سياسي و فرهنگي………………………………………………… 114

گويه سي و هفتم: امكان ارتباطات در همة مكانها……………………………………………………….. 115

گويه سي و هشت: ميزان آشنايي با اينترنت………………………………………………………………. 116

گويه سي و نهم: ميزان آشنايي با قابليت‌هاي فضاي سايبر…………………………………………….. 117

فصل پنجم: نتيجه‌گيري

نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………………………………….. 133

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………. 137

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………… 138

منابع انگليسي……………………………………………………………………………………………………. 140

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………. 142

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

ارتباط افراد زیاد در سایبر……………………………………………………………………………………… 79

شعاع ارتباط……………………………………………………………………………………………………….. 80

مانع ارتباطات فعالان اجتماعي………………………………………………………………………………… 81

شعاع ارتباط……………………………………………………………………………………………………….. 82

گفتگو مطمئن درباره مسائل……………………………………………………………………………………. 83

هماهنگي افراد توسط اينترنت…………………………………………………………………………………. 84

سازماندهي طرفداران…………………………………………………………………………………………….. 85

دريافت كمك توسط جنبش ها……………………………………………………………………………….. 86

ايجاد كمپين……………………………………………………………………………………………………….. 87

انتقال هنجارها و ارزش‌هاي فرهنگي…………………………………………………………………………. 88

كنترل دولتها به جريان ارتباطات………………………………………………………………………………. 89

انتقال هنجارها و ارزشهاي فرهنگي…………………………………………………………………………… 90

مقبوليت دولتها……………………………………………………………………………………………………. 91

سازماندهي طرفداران جريانات اجتماعي……………………………………………………………………. 92

ارزشهاي جديد فرهنگي جايگزين……………………………………………………………………………. 93

انتقال هنجارهاي غيررسمي مرتبط با جنبشهاي سياسي…………………………………………………… 94

كاهش انسجام اجتماعي…………………………………………………………………………………………. 95

كاهش مشروعيت………………………………………………………………………………………………… 96

هنجارهاي جديد و معترض……………………………………………………………………………………. 97

جذب نيروهاي اساسي پيشبرد جنبش ها……………………………………………………………………. 98

ارتباط زياد با حاميان خود……………………………………………………………………………………… 99

تضعيف مشروعيت…………………………………………………………………………………………….. 100

مشروعيت زدايي……………………………………………………………………………………………….. 101

توان كمتر براي برخورداري………………………………………………………………………………….. 102

امكان رساندن ارزش‌ها و آرمان‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي……………………………………………… 103

كنترل دولتها بر فضاي سايبر…………………………………………………………………………………. 104

محدوديت كمتر دولتها بر فضاي سايبر……………………………………………………………………. 105

انتقال ارزش‌هاي فرهنگي غيررسمي………………………………………………………………………… 106

كنترل جنبش‌هاي سياسي……………………………………………………………………………………… 107

محدوديت‌هاي كمتر……………………………………………………………………………………………. 108

ارتباط جنبش‌ها با افراد زير مجموعه……………………………………………………………………….. 109

جدا كردن شهروندان از يكديگر…………………………………………………………………………….. 110

التزام به ارزش‌هاي مسلط سياسي…………………………………………………………………………… 111

هنجارهاي بديل…………………………………………………………………………………………………. 112

هنجارهاي بديل توسط جنبشهاي اجتماعي……………………………………………………………….. 113

ارزش‌هاي جديد سياسي و فرهنگي………………………………………………………………………… 114

امكان ارتباطات در همة مكانها………………………………………………………………………………. 115

ميزان آشنايي با اينترنت……………………………………………………………………………………….. 116

ميزان آشنايي با قابليت‌هاي فضاي سايبر………………………………………………………………….. 117

 

 

فصل اول

مقدمه

 

موضوع جنبشهای اجتماعی به عنوان حد فاصل انقلاب و اصلاحات، یکی از پدیده‌های اجتماعي محسوب میشود. این جنبشهای اجتماعي ظرفیت، قابلیت و تأثیر گذاری بالائی در جوامع مختلف برخوردار بوده و به همین دلیل مورد توجه و اقبال حکومتها، دولتها، احزاب و گروههای سیاسی و عامه مردم گرفته است.

در واقع جنبش اجتماعی را می‌توان حد فاصل انقلاب و اصلاحات در یک جامعه دانست که در قالبهای مختلف مذهبی، ملی و صنفی راه اندازی شده و استمرار می یابد.

جنبشهای اجتماعی نقش بسیار مهمی در جامعه شناسی سیاسی معاصر ایفا می کنند. گی روشه آن را چنین تعریف می کند: جنبش اجتماعی عبارت است از سازمانی کاملاً شکل گرفته و مشخص است که به منظور دفاع یا گسترش و دستیابی به هدفهای خاصی به گروه بندی و تشکیل اعضاء می‌پردازد و درصدد بر می آید تا عناصری از جامعه را تغییر دهند یا آنها را حفظ کند.

همچنین آلن تورن آن کنش جمعی را جنبش اجتماعی می‌خواند که شامل ستیزه‌هایی باشد که پیرامون توانایی‌هایی نهادینه شده الگوهای فرهنگی رایج است. به عبارت دیگر وی جهت‌گیری جنبش‌ها را معطوف به الگوی فرهنگی می داند,که بر جامعه سیطره دارند. در نهایت تورن با استفاده از مفهوم کنش و تاریخ مندی,جنبشهای اجتماعی را به عنوان رفتار جمعی سازمان یافته ای می‌داند که یک کنشگر طبقاتی با دشمن طبقاتی اش برای کنترل تاریخ مندی خود در یک اجتماع ملموس ستیز می کند او البته عرصه منازعه را طبقاتی و میان سرمایه داران و پرولتاریا می داند ولی تفسیر صرفا” اقتصادی این ستیز را رد می کند. او معتقد است این ستیز برای توزیع ویا کنترل منابع است، اما هدف نهائی این ستیزه تلاش برای تحت کنترل در آوردن تاریخ مندی می باشد از اینرو ستیز برای توزیع و کنترل منابع هم بعنوان ابزاری برای کنترل تاریخ مندی بشمار می آید.

بطور کلی از نظر تورن وجود جنبشهای اجتماعی یک امر عارضی برای جوامع نیست بطوری که یک نظام سیاسی نمی‌تواند جنبشهای اجتماعی را بعنوان عرضه خشونت آمیز مطالباتی که عملا امکان پاسخگویی ندارد در نظر بگیرد و اگر چنین نگرشی به جنبشها بوجود آید, آنگاه نظام سیاسی از نمایندگی مردم باز می ماند و اطمینان رای دهندگان به خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر جنبشهای اجتماعی نباید کنش جمعی خود را به جبهه گیری محلی – طبقه ای تقلیل دهند و به رغم سازمان دادن به خود و گسترش ستیزه‌ها باید تمایل فرا طبقه ای داشته باشند. (حاجلی، 1386: 85-82).

می توان افزایش شدید مشارکت توده ای در فعالیت سیاسی را در رخ دادن چنین جنبش هایی مهم دانست و انگیزه چنین مشارکتی را نیز مخالفت گسترده با وضعیت موجود برشمرد. و این نوع نارضایتی مردمی ممکن است ناشی از ایجاد شکاف میان انتظارات مردم (در مورد سبک زندگی که احساس می کنند باید به آن نائل شوند) و توانائی آنها در تأمین این انتظارات باشد. دانشمندان علوم اجتماعی این پدیده را محرومیت نسبی می‌خوانند، که این دانشمندان کوشیده‌اند شرایط خاصی را که به شکل گیری نارضایتی توده ای و روی دادن خیزش های طغیان گرایانه منجر می شود را شناسائی کنند. (فرونزو، 1381: 4).

موریس دوورژه جامعه شناس فرانسوی در کتاب جامعه شناسی سیاسی در این باره می‌نویسد: تمایز میان مبارزه در رژیم و مبارزه با رژیم به مفهوم حقانیت بستگی دارد, اگر کلیه شهروندان رژیمی را حقانی بشمارند و اگر این رژیم موضوع یک توافق عمومی واقع شده باشد پیکار در چهارچوب اصول و ساختار رژیم باقی می ماند ولی اگر این توافق از بین برود و تنها برخی از طبقات و برخی از گروهها و احزاب رژیم موجود را حقانی بشناسند وطبقات,گروهها و احزاب دیگر به حقانیت دیگری پایبند باشند پیکار با رژیم به جریان می‌افتد. حاکمیت هر یک از این دو حالت مبارزه انتخانی نیست و ناشی از اوضاع است. (امینی، 1382: 1).

گیدنز جنبشهای اجتماعی را کوششی برای پیشبرد منافع مشترک یا تامین هدفی مشترک , از طریق عمل جمعی خارج از حوزه نهادهای رسمی تعریف می کند. (گیدنز، 1383: 679)

از دید [دوناتلا دلاپورتا] جنبش های سیاسی را شبکه های غیر رسمی مبتنی بر اعتقادات مشترک و همبستگی که از طریق استفاده مداوم از اشکال گوناگون اعتراض حول موضوعات منازعه آمیز بسیج می شوند، تعریف می‌کنند. (دوناتلا دلاپورتا، 1383: 5).

اگر تعريف مذكور را مورد كالبد شناسي قرار دهيم مولفه‌هاي اساسي تعاريف اين است كه :

*جنبش‌هاي اجتماعي شبكه‌هاي غير رسمي و غير دولتي هستند كه مي‌توانند قالب نهادي به خود بگيرد. چرا قالب نهادي، چون نهادها از استمرار برخوردار هستند و فعاليت‌هاي غير نهادي از دوام و استمرار برخوردار نيستند. از اين روي بر مبناي تعريف مذكور، جنبشهاي غير نهادي از اهميت و تاثير گذاري كمتري برخوردار هستند..

*جنبش‌هاي اجتماعي مبتني بر اعتقادات مشترك يعني باورهاي مشتركي است كه افرادي را در شبكه غير رسمي همبسته ساخته است. يعني بر مبناي مولفه مذكور، مجموعه‌اي از باورها و انگارها است كه افرادي را در كنار همديگر قرار داده و همبسته ساخته است. يعني بدون باورهاي مشترك امكان حركت اجتماعي وجود ندارد.

*در جنبش‌هاي اجتماعي صحبت از استفاده مداوم و مستمر از اشكال اعتراض در مورد موضوعات مورد مجادله و يا موضوعا ت مورد اعتراض است. به عبارتي ديگر، در جوامعي كه افرادي به موضوعاتي اعتراضي نداشته باشند امكان تحقق و صحبت از جنبش‌هاي اجتماعي وجود ندارد. به عبارتي ديگر در جنبش‌هاي اجتماعي بحث از اعتراض سياسي است. صحبت از نهادهاي غير رسمي خارج از قدرت است در نظر متفاوتي را مورد موضوعات جاري اجتماعي و سياسي رسمي ارائه مي‌نمايند. با توجه به مشخصات مذكور نهادهاي مدني و احزاب را مي‌توان نهادهاي دائمي و غير رسمي دانست كه كارگزار جنبش‌هاي اجتماعي هستند. يعني جنبش‌هاي اجتماعي توده‌اي در قالب تعاريف موجود قرار نمي‌گيرد.

جنبشهای اجتماعی در یک دوره بحرانی در جامعه مثل بی‌سامانیهای اجتماعی، ناامنی، بی‌هنجاری، سرخوردگی‌های اجتماعی، نارضایتی‌های وسیع به دلایل گوناگون از خودبیگانگی پدید می‌آید و سر برمی‌آورند و هر گاه که این عوامل با بی عدالتی اجتماعی توام گردد,انگیزه های پیوستن به جنبش اجتماعی شدت بیشتری می یابد. (خادمی، 1383: 1).

در این میان است که بخش عظیمی از مردم جامعه به شدت ناراضی می شوند که این امر به اعتراضات و شورش هایی با مشارکت توده ای و علیه اقتدار دولتی منجر می شود. در جوامع کشاورزی که از نظر فناوری عقب مانده‌اند رخ دادن چنین شورش‌ها و جنبش هایی اهمیت اساسی دارد. (فرونزو1381: 1).

جنبشهای اجتماعی از آنجا که ریشه در مطالبات مردم (اعم از یک یا چند قشر و یا اقشار مختلف) دارد، می‌تواند طیف وسیعی از مردم را به خود جذب و جلب نماید، و به همین دلیل از ظرفیت و قابلیت بالا و فراوانی برخوردار است، همین کار ویژه و قابلیت مهم باعث شده است دولتها در جوامع مختلف تلاش نمایند با نفوذ در جنبش های اجتماعی، آنها را در راستای اهداف خود سازماندهی و مدیریت هدایت کنند. (نشریه رسالت، 1383: 1).

جنبش های اجتماعی مختلف به عنوان منابع قدرت جهانی در پیشبرد اهداف خود، به طریق گوناگون بر سیاستگذاری‌ها در سطح جهانی اثر می گذارند. از آنجا که جنبش‌های اجتماعی جدید، همانقدر که به سیاست در سطح دولت – ملت توجه دارند، به مقاومت و دگرگونی در سطح زندگی روزمره و روابط میان افراد و روابط اجتماعی نیز توجه دارند بنابراین آنها در موقعیت مناسبی برای شرکت در سیاست فراملی مرتبط با جهانی شدن قرار دارند، مثلاً سازمان زیست محیطی « دوستان من» تجسم بخش ارتباط میان سطوح جهانی و محلی است، یا جنبش زنان، سراسر جهان را به هم پیوند داده است. در حالی که گروههای محلی زنان نیز در زندگی روزمره شان با همان موضوعات درگیرند. میزان نابرابری و فقر در میان مردم یک جامعه، میزان شکاف در جمعیت در امتداد خطوط قومی، تصور وجود فساد در میان مقامات حکومتی، سطح تسلیحات و میزان وفاداری نیروهای نظامی حکومت، سنت های فرهنگی مؤید خشونت یا عدم توسل به خشونت به عنوان ابزار اعتراض علیه بی عدالتی اجتماعی متصور اندازه فیزیکی یک کشور و سرشت سرزمینی آن و درجه نزدیکی و سطح مداخله کشورهای دیگر است که شکل گیری و موفقیت یک جنبش را مورد حمایت قرار می‌دهد.

مدعاي اين پايان نامه اين است به دليل ويژگي‌هاي ساختاري و ساخت كراسي در بيشتر نظام‌هاي سياسي جهان سوم، جنبش‌هاي سياسي و اجتماعي با انسداد مواجه شده اند. يعني جنبش‌هاي اجتماعي به دليل ماهيتا مردم سالار آنها مورد اقبال نيستند و مجال براي فعاليت نهادي و توده‌اي جنبش‌هاي سياسي بسيار كم است. به عبارتي ديگر، درساختار كراسي در دولت‌هاي توسعه نيافته، جنبش‌هاي اجتماعي با ساختارهاي محدود كننده‌اي زيادي مواجه شده‌اند كه اين موضوع باعث ناكارآمدي جدي جنبش‌هاي مذكور براي حصول به اهداف جنبش‌ها و پيشبرد آراي خود شده است.

نگارنده مدعي است كه جنبش‌هاي اجتماعي به مفهوم فعاليت جمعي و نهادي خارج از قدرت در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته دچار انسداد شده است. اين به معني نبود جنبش‌هاي اجتماعي در اين كشورها نيست بلكه صحبت از اثر بخشي آنها است. يعني در ساختار كراسي بيشتر اين كشورها، جنبش‌هاي اجتماعي مجال كمتري را براي عمل و اثر بخشي دارند و اين موضوع به شدت با كراسي اين دولت‌ها پيوند خورده است.

نكته‌ي مهم اين است كه در بيشتر كشورها، جنبش‌هاي اجتماعي به معني تغيير رژيم تلقي شده است در حالي كه اين تلقي، برداشت درستي از جنبش‌هاي اجتماعي نيست. جنبش‌هاي سياسي حتما منجر به تغيير رژيم‌هاي سياسي نيست. تلقي موجود باعث شده است كه در بيشتر كشورهاي جهان سومي، جنبش‌هاي اجتماعي محدود شده و يا امكان فعاليت نهادي از آنها گرفته شده و اين موضوع را مي‌توان در ناكارآمدي احزاب و نهادهاي اجتماع محور مشاهده نمود.

در اين تحقيق ابتدا به شرايطي اشاره مي‌شود كه مي‌تواند فعاليت جنبش اجتماعي را (امکان بسیج نیروها امکان برقراری منظم ارتباط، امکان دادن آگاهی مشترک، امکان تسهیل بسیج و به حرکت درآمدن نیروها) را تسريع نمايد.

نويسنده مقاله معتقد است ورود تكنولوژي و ماشين در حيات انسانها بي تاثير نبوده و منجر به تحولات سياسي گسترده‌اي شده است كه مورد توجه علماي سياسي و اجتماعي بوده است. از اين منظر، ورود اينترنت و فضاي مجاز نيز توجه زيادي را جلب نموده است. در اين قسمت با اشاره كوتاهي به مسائل فن آورانه ايجاد شده به ديدگاه‌هاي موجود در ارتباط با فرصتهاي ايجاد شده مي‌پردازيم.

از ديد بسياري از متخصصان، در نتیجه‌ی ابداعات و اختراعات فن آورانه نوين و به عنوان  اولین فرصت امكان پردازش و ذخيره سازي مقدار زيادي از اطلاعات و توزيع سريع اطلاعات از طريق شبكه‌هاي اطلاعاتي فراهم شده است. تكنولوژي جديد به انسان‌ها کمک نمود که هزينه انتقال اطلاعات را به شدت كاهش دهند. براي مثال، هزينه انتقال يك تريليون بيت اطلاعات از بوستون به لوس آنجلس در سال 1970، 15000 دلار بود كه اين هزينه در حال حاضر به واسطه تكنولوژي‌هاي جديد به 12 سنت كاهش يافته است. هزينه 3 دقيقه مكالمه تلفني از نيويورك به لندن در سال 1930، 300 دلار بود كه اين مبلغ امروز به 20 سنت رسيده است. ارسال الكترونيك يك سند 40 صفحه‌اي از شيلي به كنيا 10 سنت و هزينه فاكس آن 10 دلار و هزينه ارسال از طريق پست 50 دلار است. (Human development report, 2001, p43)

از ديد برنامه توسعه سازمان ملل، تغييرات تكنولوژيك باعث تغییرات تاريخي نیز شده است. از ديد برنامه سازمان ملل قبلا با توجه به هزينه بالاي دسترسي به اطلاعات و ارتباطات و حمل,نقل، سازمان‌ها و تجارت به صورت عمودي با هم مرتبط مي‌شدند. در شرايط عصر شبكه اي، هزينه اطلاعات و ارتباطات تقريبا به صفر رسيده و ارتباطات شكل افقي پيدا نموده است. عصر جديد در بسياري از زمينه‌ها به شبكه‌هاي جهاني قدرت داده است. براي مثال تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي چون اينترنت باعث گسترش همكاري‌هاي بين كشوري و فردي شده است. از سال 1995 تا 1997 دانشمندان آمريكايي مقالات مشتركي را با دانشمندانی از 173 كشور تهيه نموده اند.

Human development report, 2001, P. 44))

نمودار شماره 1-1- مسیر , سرعت و هزینه انتقال اطلاعات و تعداد کاربران اینترنت از 1970 تاکنون

Human development report, 2001, P. 44))

تحليل گران در ارتباط با فرصتهاي اطلاعاتي ايجاد شده نتيجه گيري متفاوتي ارائه نمايند كه در اين قسمت به آن قسمت از ملاحظاتي اشاره مي‌شود كه به جنبش‌هاي اجتماعي پيوند خورده است.

در کتاب سایبر دموکراسی، نویسندگان کتاب معتقدند که ابداعات فن آورانه اگر چه به تنهایی نمی‌تواند تغییرات سیاسی اجتماعی را تسهیل نماید، ولی بعضی از تحولات و تغییرات فنی ايجاد شده است كه سیاستمداران وعده آن را مي‌دادند که باعث جنبش شبکه ای شدن مدنی[1] خواهد شد که همه ابعاد حیات مان را تغيير مي‌دهد.

( Tsagarousianon، Tamini and Bryan، 1998، p3)

در گزارش توسعه انساني، محققين معتقد هستند كه، اينترنت و تکنولوژی های جدید در موارد متعدد نشان داده‌اند که ابزار قدرتمندي براي بسيج و به حركت درآوردن مردم در سطح محلي شده است. مبارزات از طريق پست الكترونيكي عليه فساد در انتخابات 1999 كره باعث ايجاد جنبش‌هاي قوي در اينترنت شده است. جنبش زاپاتیستا در مکزیک و اطلاع رسانی از طریق اینترنت در جریان قتل عام بوسنی‌ها توسط صرب‌ها نیز از این جمله هستند.

( Human development report، 2001: pp 48-49)

از جانب ديگر [وبستر و كوئينز] انقلاب اطلاعاتي و شرايط جديد ارتباطي را جرياني مقابل فورديسم و عوارض آن مي‌شمارند. از ديد آنها فن‌آوري نوين اطلاعاتي پاسخي به زور آزمايي فورديسم به مثابه شيوه‌ي توليد و زندگي بوده است. هر چند فورديسم كه راهبردي اقتصادي كينزي آنرا پشتيباني مي‌كرد دوره‌اي از رونق اقتصادي، تنش زدايي نسبي اجتماعي را خلق نمود اما پيامدهاي ديگر، كمتر اداره شدني را نيز به وجود آورد (عوارض جانبي آن آلودگي محيط زيست، بهره كشي بيش از حد از منابع طبيعي، يكسان سازي توليد و مصرف) كه زمينه ساز جنبش‌هاي اجتماعي چون زنان و محيط زيست و فعالان ضد جنگ شد. انقلاب اطلاعاتي وعده مي‌دهد كه پاسخ ارضاء كننده به هياهو‌ها براي آزادي بيشتر، دموكراسي، اوقات فراغت، تمركز زدايي و خلاقيت فردي را فراهم و وعده انجام اين كار را بر پايه منطقي نوين و انعطاف پذير تر براي بسيج عمومي داند. (رابينز، فرانك وبستر، 1385: 168)

از دیدگاه [پیتر مامبری[2]] تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی از یک سوی توانسته به دموکراسی مستقیم و نمایندگی کمک و از سوی دیگر این تکنولوژی می‌تواند منجر به تکرار ساختارهای سیاسی موجود قدرت و سنگ شدگی[3] نظام‌ها گردد. از سوی دیگر استفاده از آن می تواند منجر به افزایش ساختار های قدرت و شکاف شدید بین گروه های حاشیه ای و مسلط در اجتماع گردد. از دید ایشان دموکراسی یک پروژه‌ی هنجاری پویایی در حال تکامل است که توسط شهروندان و برای شهروندان شکل یافته است. بر اساس دانش موجود، استفاده و بهره‌گیری از تکنولوژی می‌تواند پلات فرم دو سویه ای را برای مباحث گسترده و رای دهی فراهم آورد و از سوی دیگر به شهروندان امکان بیان آرای خودشان را فراهم می‌آورد. (Membrey, 2004, p:34)

[لي] نيز در توضيح اين مساله مدل زير را مطرح نموده است. از ديد ايشان اينترنت و فضاي ايجاد شده توسط آن موجبات ايجاد جنبش‌هاي خواهد شد كه نتايج گوناگوني را در بر خواهد داشت. (به شكل زير نگاه نماييد)

 

 

نويسنده اين پايان نامه معتقد است كه تحولات ايجاد شده كمك زيادي را به جنبش‌هاي اجتماعي نوين فراهم خواهد آورد. از ديد نگارنده اين مقاله، مهمترين فرصت، فرصتهاي همجواري مجازي است كه در فضاي مدرنيته به تدريج از بين رفت، با توجه به قابليتهاي جديد ايجاد شده، افراد در چت رم‌هاي مجازي در كنار هم قرار گرفته‌اند و مي‌توانند انديشه‌هاي مشابه خود را پيدا و طرح نمايند و اين تحول كليدي مهمي براي جنبش‌هاي اجتماعي است.

به هر صورت در اين پايان نامه بحث از اين موضوع است كه :

  1. فضای سایبر چه فرصت های ساختاری را برای شکل گیری جنبشهای اجتماعی ایجاد میکند؟
  2. چگونه این فرصت‌های ساختاری برای پیشبرد جنبشهای اجتماعی بکار گرفته خواهد شد؟
  1. چگونه فرصت‌هاي سايبري باعث پايان انسداد سياسي جنبش‌هاي سياسي خواهد شد؟
  2. در واقع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که این فضا چه فرصتهای ساختاری ویژه‌ای را به وجود آورد که می تواند بر جنبش‌های اجتماعي كمك كند..

حال با توجه به این مقدمه سوالاتی طرح شده که در این پژوهش سعی می شود به آنها پاسخ داده شود که عبارتند از:

[1] Cıvıc networkıng movement

[2] Peter mambrey

[3] petrifaction

تعداد صفحه :160

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --