دانلود پایان نامه:سینمای انتقادی دهه 1350 و عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل گیری آن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان : سینمای انتقادی دهه 1350 و عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل گیری آن

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده علوم اجتماعی

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد جامعه شناسی

موضوع:

سینمای انتقادی دهه 1350 و عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل گیری آن

    استاد راهنما:

دکتر ابوتراب طالبی

استاد مشاور:

   دکتر وحید شالچی

زمستان91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1      طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………… 2

2-1     اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………. 3

3-1     ضرورت و اهميت تحقيق……………………………………………………………………………………………….. 3

4-1     سوالات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………. 5

5-1     پيشينه ي تحقيق……………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1-2     مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………….. 20

      ساخت گرایی تکوینی…………………………………………………………………………………………………. 20

–      نظریه صنعت فرهنگی………………………………………………………………………………………………… 23

      نظریه مولف……………………………………………………………………………………………………………. 25

2-2     چهارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………. 29

نظریه جامعه شناختی جورج هواکو……………………………………………………………………………………….. 29

3-2مبانی نظری نشانه شناسی………………………………………………………………………………………………. 34

      فردينان دو سوسور…………………………………………………………………………………………………… 36

–      چارلز سندرس پيرس…………………………………………………………………………………………………. 40

      رومن یاکوبسن…………………………………………………………………………………………………………. 42

–      رولان بارت…………………………………………………………………………………………………………….. 43

      امبرتو اکو………………………………………………………………………………………………………………. 45

      جان فیسک……………………………………………………………………………………………………………. 47

4-2     مفاهیم اصلی ………………………………………………………………………………………………………….. 48

سینمای انتقادی ……………………………………………………………………………………………………………. 48

5-2    فرضیه های اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 50

فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………………… 50

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 پژوهش تاریخی…………………………………………………………………………………………………………… 53

2-3    نشانه شناسی…………………………………………………………………………………………………………. 55

3-3    نحوه جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………… 56

4-3    اعتبار و روایی تحقیق………………………………………………………………………………………………… 57

5-3    جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 60

–      روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………………………. 60

فصل چهارم: یافته های تحقیق

الف.پژوهش تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………. 63

1-4 تاریخچه ی تحولات اجتماعی عصر پهلوی…………………………………………………………………………. 63

           دوره رضاشاه ( 1304 تا 1320)…………………………………………………………………………………….. 63

           دوره فترت 1320 تا 1332………………………………………………………………………………………….. 66

           محمدرضاشاه (1332 تا 1357)…………………………………………………………………………………….. 69

طبقات اجتماعی در دوره ی پهلوی……………………………………………………………………………………….. 76

           اقشار مسلط……………………………………………………………………………………………………….. 76

           طبقه ی متوسط جدید…………………………………………………………………………………………….. 78

           قشرهای متوسط سنتی…………………………………………………………………………………………… 78

           طبقه ی کارگر……………………………………………………………………………………………………… 78

           طبقات روستایی……………………………………………………………………………………………………. 79

گروه های سیاسی مخالف و فرهنگ سیاسی مقاومت………………………………………………………………….. 79

 

سنت های هنری در دوره ی پهلوی دوم………………………………………………………………………………….. 80

–           تئاتر………………………………………………………………………………………………………………… 81

–           ادبیات……………………………………………………………………………………………………………… 82

2-4 تاریخچه ی سینما در ایران (1308 تا 1357)……………………………………………………………………… 83

            دوره اول 1308 تا 1316……………………………………………………………………………………………. 84

–           دوره دوم 1316 تا 1327…………………………………………………………………………………………… 85

–           دوره سوم 1327 تا 1357…………………………………………………………………………………………. 85

سینمای انتقادی……………………………………………………………………………………………………………. 88

مراکز فیلم سازی…………………………………………………………………………………………………………….. 91

استودیوهای فیلم سازی و تهیه کنندگان منفرد………………………………………………………………………….. 91

وزارت فرهنگ و هنر………………………………………………………………………………………………………. 92

تلویزیون ملی ایران……………………………………………………………………………………………………….. 93

کانون پرورش فکری کوکان……………………………………………………………………………………………….. 96

سانسور در سینمای ایران………………………………………………………………………………………………….. 97

3-4    تحلیل جامعه شناختی………………………………………………………………………………………………. 102

کارگردانان سینمای انتقادی دهه ی 1350………………………………………………………………………………. 109

آثار کارگردانان سینمای انتقادی در فاصله ی سالهای 1348 تا 1357 :……………………………………………… 111

           داریوش مهرجویی…………………………………………………………………………………………………. 111

–           ناصر تقوایی……………………………………………………………………………………………………….. 112

–           مسعود کیمیایی…………………………………………………………………………………………………… 113

–           بهرام بیضایی………………………………………………………………………………………………………. 115

–           سهراب شهیدثالث………………………………………………………………………………………………… 115

ب.تحلیل نشانه شناختی……………………………………………………………………………………………………… 116

1)    نشانه شناسي فيلم «آرامش در حضور ديگران»………………………………………………………………….. 116

2)    نشانه شناسی فیلم «پستچی»…………………………………………………………………………………….. 125

3)   نشانه شناسی فیلم «رگبار»………………………………………………………………………………………… 131

4)    نشانه شناسی فیلم گوزنها………………………………………………………………………………………….. 136

5)نشانه شناسی فیلم «طبیعت بیجان»………………………………………………………………………………… 139

فصل پنجم: نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. 143

منابع…..…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

 

کلیات تحقیق

 

 

  • طرح مسئله

سينماي ايران در طول دهه­هاي گذشته فراز و نشيب­هاي بسياري را از سرگذرانيده و تاريخي آميخته  با اوضاع و احوال فرهنگي ، سياسي و اجتماعي ايران داشته و دارد. سينماتوگراف (دستگاه نمايش فيلم ) به سال 1279 هجري شمسي و به دستور مظفرالدين شاه قاجار خريداري و به ايران آورده شد و چند سال بعد نيز بهره گيري از آن براي نمايش عمومي  رواج يافت. “سينما در ابتداي ورودش به ايران به خدمت طبقه حاکم در مي آيد. يعني برخلاف بيشتر دنيا که سينما از همان آغاز يک وسيله تفريحي عامه پسند به شمار ميرود و در زير چادرها و در بازارهاي مکاره و تالارهاي مختلف مردم کوچه و بازار را سرگرم ميکند ، در ايران به صورت يک سرگرمي محدود اشرافي در مي آيد .” (مهرابي ، 1374 : 15(

انگيزش واقعي توسعه آغازين سينما را چند تجارت پيشه به وجود آوردند که حرفه شان را در کشورهاي غربي ، عمدتا روسيه و فرانسه ، ياد گرفته بودند . اين افراد عبارت  بودند از ميرزا ابراهيم خان عکاس باشي و مهدي خان روسي (که از  مراسم سلطنتي فيلمبرداري کرد) ، ابراهيم خان صحاف باشي (که نخستين سينما را در 1284/1905 در ايران گشود) و خان بابا معتضدي (که چند فيلم سرگرمي و چند فيلم خبري توليد کرد) . (نفيسي ، 1378 : 31)

اولين فيلمهاي بلند داستاني در ايران در دهه اول 1300 و مقارن با شروع مدرنيزاسيون آمرانه رضا شاه توليد شدند. اهميت اين دستگاه رسانه اي از همان ابتدا توسط دولتمردان ايران دريافته شد و بنابراين با اعمال قوانين سانسور دولتي تحت نظارت دولت درآمد. سانسور دولتي از يک طرف و واردات انواع و اقسام فيلمهاي خارجي عامه پسند از طرف ديگر جريان سينماي ايران را تا چند دهه به سمتي سوق داد که اين دستگاه رسانه اي خواسته يا ناخواسته در طول چند دهه به يکي از مهمترين ابزارهاي ايدئولوژيک حاکميت و صنعت فرهنگ سازي بدل شد .  محصول اين دستگاه رسانه اي چيزي نبود جز فرهنگ توده اي  و “بر اساس منطق توليد اثر فرهنگي چون کالا سرانجام به شکل گيري فرهنگي پست و نازل منجر ميشود که کارکردي ايدئولوژيک دارد ، تصوري ناراست از مناسبات اجتماعي و شکل سلطه در سر توده هاي مردم مي آفريند : توجيه مناسبات دروغين.” (احمدي ، 1373 : 140) بر همين مبنا سينماي عامه پسند ايران تا اواخر دهه 1340 غالبا داراي نگرشي محافظه کار بود که از نظام طبقاتي ، سياسي و فرهنگي موجود آگاه و ناآگاه دفاع ميکرد و تلويحا در خدمت حفظ و استمرار آن بود. (اجلالي ، 1383 : 411)

با وجود استمرار و پايداري در مضامين سينماي عامه پسند(توده گرا) تنها در اواخر دهه 40 و خصوصا اوايل دهه 50 است که ما شاهد شکل گيري يک جريان سينمايي جدي و متعهد با مضامين اجتماعي و سياسي هستيم. ما اين سينما را تحت عنوان «سينماي انتقادي» نام ميبريم. سينماي انتقادي که در تقابل با سينماي تجاري و عامه پسند و سياست هاي رژيم شکل گرفت ، آن دسته از فيلم­هايي را شامل ميشود که بي توجه به مسائل سياسي و اجتماعي نبوده و به طور صريح يا ضمني به  نقد اجتماعي و سياسي وضعيت موجود ميپردازند ؛ و براي اين منظور از مضامين هنري ، فلسفي ، اجتماعي و … بهره ميگيرند.

سینمای انتقادی در برهه­ای حساس از تاریخ معاصر ایران شکل گرفت. تاثیرپذیری این جریان سینمایی از عوامل اجتماعی و تاثیرات اجتماعی بالقوه­ای که بر توده­ها داشته و کارکرد سیاسی­اش ، همگی نیازمند پژوهش جامعه­شناختی است. بنابراین این تحقیق می­بایست یک تحلیل کلان تاریخی را در برگیرد تا در پرتو آن بتوان با توجه به افق­های تاریخی فرهنگی به تحلیل عمیق متنی نیز پرداخت . چنین رویکردی به ما یاری می­رساند تا دید به مراتب جامع­تری درباره­ی شکل­گیری سینمای انتقادی و ویژگیهای مضمونی و محتوایی آن پیدا کنیم. از همین رو در این تحقیق در پی پاسخ به این سوالات هستیم که : عوامل تاريخي اجتماعي موثر بر شکل گيري اين جريان سينمايي کدام اند؟ ويژگيهاي مضموني فيلمهاي سينماي انتقادي کدامها هستند ؟

  • اهداف تحقيق

اهداف پژوهش حاضر عبارت­اند از :

  • بررسي ويژگيهاي مضموني و محتوايي سينماي انتقادي دهه 50
  • بررسي عوامل تاريخي اجتماعي موثر بر شکل گيري سينماي انتقادي دهه 50

تعداد صفحه :161

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --