دانلود پایان نامه:رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                  صفحه

تقدير و تشكر

تقديم

چكيده

فصل اول:

مقدمه

بيان مسئله

اهداف تحقيق

اهميت و ضرور ت تحقيق

فرضيه تحقيق

سوالات تحقيق

تعريف عملياتي

فصل دوم:

پيشينه تحقيق

خلاقيت چيست

تفكر خلاق

عوامل موثر در خلاقيت

 • نقش اطلاعات در خلاقيت
 • انگيزش و خلاقيت
 • خلاقيت و ميزان خودپذيري
 • تخيل خلاقيت
 • عوامل خانوادگي

ويژگي هاي افراد خلاق

ويژگي هاي دانش آموزان خلاق

چگونه مي توان خلاقيت را در دانش آموزان پرورش داد

هوش و خلاقيت

خلاقيت و پيشرفت تحصيلي

شخصيت چيست

فرآيندهاي اصلي در رشد شخصيت

 • ساختار خانواده
 • تفاوت هاي جنسي
 • عدم حضور پدر و شاغل بودن مادر
 • آثار اوليه گروه همسالان

نظريه فرويد در مورد شخصيت

ساختار شخصيت از نظر يونگ

سنخ هاي شخصيتي در نظريه يونگ

روش هاي سنجش شخصيت

 

 

فصل سوم:

جامعه آماري و حجم نمونه

روش اجراي آزمون

ابزار نمونه گيري

روش جمع آوري اطلاعات

فصل چهارم:

تجزيه و تحليل آماري

فصل پنجم:

بحث و نتيجه گيري

محدوديت ها

پيشنهادات

منابع

پيوست

 

چكيده:

ما دراين پ‍ژوهش به دنبال بررسي رابطه ي بين خلاقيت و ويژگيهاي شخصيتي (برونگرا، درونگرا) بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر هستيم.و فرض ما در اين پژوهش اين است كه بين خلاقيت و شخصيت افراد رابطه ي معني داري وجود دارد.

براي بررسي فرضيه مورد نظر و آزمون متغيرهاي پژوهش كه شامل خلاقيت و شخصيت برونگرا و درونگرا است از آزمون شخصيت آيزنگ (بزرگسالان) كه شامل 57 سؤال است و بر روي 120 دانش اموز دختر شهرستان ابهر اجرا شده و براي خلاقيت نيز از آزمون خلاقيت عابدي استفاده شد.همچنين براي آزمون فرضيه از روش   استفاده شده است كه   محاسبه شده (14/9) بزرگتر از   جدول در سطح معني دار 0.01 (63/6) است بنابراين فرض صفر رد مي شود و نتيجه مي گيريم كه بين خلاقيت و وي‍ژگي هاي شخصيتي رابطه معناداري وجود دارد.

 

فصل اول

مقدمه:

بررسي اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و در ايران، به خوص در پنج سال دوم (طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران) اراده و تعقل خويش منطقي و خلاق بينديسد و به جاي وابستگي و استفاده از دست آوردهاي اقتصادي و فرهنگي ديگران، مولد دانش، تكنولوژ‍ي و فرهنگ مناسب براي زندگي مستقل، فعال و خلاق در عصر دانايي باشند.اين موضوع اخيراً توجه بسياري از دانشمندان و مسئولان كشورهاي مختلف به ويژه ممالك در حال توسععه را به خود جلب كرده است به نحوي كه تغيير نظام آموزش و پرورش از نظري صرف به نظري توام با عمل پرورش افراد پويا و خلاق به جاي افراد ايستا مورد توجه خاص قرار گرفته است.شناسايي و به عرصه ظهور رسانيدن برخي از استعدادهاي انساني كه تاثيرات عميقي بر جامعه مي گذارد از جمله خالاقيت تفكر، مساله يابي از مهم ترين اهداف آموزش و پرورش اين قرن خلاقيت است كه يكي از ويژگي هاي ممتاز انسان به شمار مي رود و همين وي‍گي است كه انسان را از ماشين و حيوان متمايز مي سازد و يكي از عوامل پويايي و تكامل فرهنگي و صنعتي است.پيشرفت هاي سريع در عرصه ي تكنولوژي و وابستگي انسان به تكنولوژي خودكار توجه به نظام آموزشي را بيشتر مي كند. در چنين وضعيتي نظام آموزشي زماني مي تواند در رسالتش موفق گردد كه قادر به تربيت دانش آموزان خلاق اشد.گرچه براي آموزش خلاقت راهكار ثابتي وجود ندارد اما شناساي عومال موثر بر آن محيط هايي را كه خلاقيت را بهتر رشد و شكوفا مي سازد مي تواند برنامه ريزان نظام آموزشي را طراحي فعاليت ها به ان ويژگي انسان ياري دهد.و با توجه به اين كه خلاقيت امري اكتسابي است و به شخصيت فرد بستگي دارد بنابراين آگاهي از تفاوت هاي شخصيتي مي تواند ما را در شناخت و ژرورش افراد خلاق ياري دهد وقتي قبول كرديم انسان ها در ويژگي ها و خصوصيات ذاتي و اكتسابي با هم تفاوت دارند در پي آن نخواهيم بود كه از همه انتظارات يكسان داشته باشم و با توجه به اين كه تفاوعت هاي فردي و شخصيتي، جوامع و به خصوص متخصصين و صاحبان امر بايد تلاش كنند تا افراد خلاق و خصوصيات بارز آن ها را شناسايي كنند و در پروررش اين گونه استعداد ها بكوشند تا در آينده شكوفايي اين افراد، به سوي پيشرفت و ترقي سوق دهند.

 

بيان مسئله:

يكي از مسائلي كه از ديرباز ذهن انديشمندان، روانشناسان و دانشمندان علوم انساني را به خود مشغول نموده، چگونگي رشد و پرورش خلاقيت و ابتكار عمل در دانش آموزان، نوجوانان و جوانان مي باشد.اصولا يكي از شاخه هاي رشد و ابتكار هر كشوري شكوفايي و تجلي خلاقيت و ابتكار عمل به عنوان زير ساخت آن جامعه مي باشد.جوامعي كه بتوانند خلاقيت نسل جوان را احيا و شكوفا سازند از ميزان قابل توجه توسعه، رشد و شكوفايي عمل برخوردار خواهند شد و بالعكس به هر ميزان كه خلاقيت، پرورش  و تعالي و شكوفا نشود ركورد عملي، صنعتي و فرهنگي را بايد برا ي آن جامعه انتظار داشت.

يكي از مهم ترين هدف هاي آموزش و پرورش ، تربيت دانش آموزان خلاق است زيرا خلاقيت عامل كليدي كليه پيشرفت هاي بشري بو.ده و خواهد بود بنابراين در سياست گزاري هاي آموزشي خلاقيت پرورش افراد خلاق از اولويت خاصي برخوردار مي گردد.خلاقيت از موضوعاتي است كه در تحقيقات عملي كمتر مورد توجه قرار گرفته است دلايل اين غفلت را مي توان در موارد زير:

 1. وجود عقايد سنتي مبتني بر ارثي بودن و بي تاثير بودن تربيت بر آن.
 2. كم بودن افرادي كه داراي قوه خلاقيت هستند در سطح جامعه
 3. اعتقاد به اين كه افراد باهوش در زندگي موفق تر از افراد خلاق هستند و در نتيجه نبودن رغبت به پرورش افراد خلاق.

اهداف تحقيق:

بيان اهداف تحقيق جزء لاينفك در هر تحقيقي است برا يان كه اهداف تحقيق به صورت عيني تر بيان شوند به دو دسته تقسم مي شوند:

 • اهداف كلي: كه به صورت كلي و آرماني بيان مي شوند.
 • اهداف فرعي: كه به صورت عيني بيان مي شوند.

اهداف كلي اين تحقيق عبارتند از:

هدف كلي بررسيي روابط بين خلاقيت و و يژگي هاي شخصيتي (درون گرايي برون گرايي) دانش آموزان دختران مقطع متوسطه

همچنين اهداف فرعي عبارتنداز:

بررسي رابطه خلاقيت با برون گرايي دانش آموزان

برسي رابطه خلاقيت با درون گرايي دانش آمزان

بررسي ميزان خلاقيت در دانش آموزان

اهميت و ضرورت تحقيق:

محيط هاي آموزشي وظيفه دارند شرايط لازم براي پرورش و ايجاد فكر خلاق و رشد تواناييهاي دانش آموزان را فراهم مي كنند، روش هاي سنتي آموزش و يادگيري به رشد و توانايي ها و ايجاد تفكر خلاق كمك نمي كند.

دانش آموزان براي يادگيري نياز به محيط مناسبي دارند كه با آن در تعامل باشند و با كمك گرفتن از آن به ابداع، نوآوري دست بزنند وو توانايي هاي بالقوه خود را به بالفعل تبديل كنند در طول دوره ابتدايي ركورد و كاهش قابل توجهي توانايي هاي خلاقيت كاملا محسوس است.بخشي از اين مشكل مربوط به عوامل ساختاري مدرسه يعني مدير و معلمان كه تعامل مابين آن ها جوي را در مدرسه حاكم مي كند كه خيلي از مسايل را تحت الشعاع مي گيرد.

بي توجهي قابل چشم گيري به جو مدرسه انجام مي گيرد، از طرفي ديگر خلاقيت ممتاز ترين توانايي هاي شناختي انسان است.

خلاقيت سبب مي شود افراد قادر باشند خودررا با تغييرات در آينده وفق دهند.

شرايط متغيير زندگي هر لحظه فرد را در برابر مساله اي قرار مي دهد كه داشتن آفرينندگي نوآور و قدرت حل مسئله مي تواند او را در سازگاري با محيط ياري دهد نگاه واقع بينانه به آينده در زمينه شتاب تغييرات تكنولوژي و اجتماعي ايجاب مي كند كه آموزش و پرورش در روش هاي آموزشي و اهداف خود تجديد نظر نمايند و مسايلي نظير تفكر خلاق، كارگروهي تلفيق مواد درسي جايگزين.

فرضيه تحقيق:

دانش آموزان برون گرا نسبت به دانش آموزان درون گرا خلاق تر هستند.

سوالات تحقيق:

 • آيا بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درون گرايي) رابطه وجود دارد؟
 • آيا بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (برون گرايي) رابطه وجود دارد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :81

قیمت : 2500تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --