دانلود پایان نامه:رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول:

کليات پژوهش


مقدمه

«خداوند وقتي انسان را آفريد از روح خود در آن دميد.» (سوره مبارکه الحِجر، آيه 28).

اين بدان معناست که هدف، خلقت موجودي خدا گونه بوده است که داراي صفات و خصوصياتي باشد تا خليفه خدا روي زمين شود و براي تربيت انسانها از ميان خود آنها راهنماياني برگزيد تا راه راست را به انسانها نشان دهند. نقش تربيتي اين راهنمايان به گونه اي بوده که انسانها در تمامي ابعاد وجوديشان رشد کنند. با مشاهده زندگي گذشتگان خواهيم ديد که معمولاً زندگي افراد جامعه به سه بخش تقسيم مي‌شده است. قسمت اول کار و مشغله روزانه که جهت تأمين معاش خانواده بوده است و قسمت ديگر را خواب و استراحت و تجديد قواي جسمي جهت شروع روزي نو و ادامه کار و تلاش روزانه تشکيل مي‌داده است و بين اين دو زمان، زمان سومي نيز مشاهده مي‌شود که در آن افراد نه کاري انجام مي‌دادند و نه در خواب بودند. البته اين زمان بسيار کوتاه بود و به مرور زمان مدت آن افزايش يافته است. اين مدت زمان از روز را اوقات فراغت (Leisure times) نام نهادند. در زندگي فردي و اجتماعي بسياري از جوامع و ملتهاي امروز جهان، اوقات فراغت بخش مهم و جدانشدني از برنامه‌هاي تربيتي جوانان محسوب مي‌شود و هر اجتماعي با توجه به اين نکته تا چه ميزان از تحولات صنعتي و اجتماعي عصر حاضر تأثير پذيرفته است، از ساعات فراغت به فراخور وضع و موقعيت خويش و بر اساس تواناييهاي اقتصادي خود و نيز اعتقادات و درک ويژه اي که از اوقات فراغت دارند، بهره مي‌گيرند. واضح است که کم توجهي به اين موضوع موجب مي‌شود که افراد نتوانند اوقات بيکاري خود را به نحو مطلوب و دلخواه سپري کنند و از نقش سازنده اي که اين ساعات در پرورش شخصيت و تکميل دانش و معلومات دارند بهره ببرند. يکي از اقشار جامعه، جوانان هستند و آنها سرشار از انرژي جواني مي‌باشند که اين انرژي بايد به گونه اي مورد بهره برداري قرار گيرد (سازمان ملي جوانان، 1381).

جهت دادن صحيح به بهره برداري از انرژي جوانان و برآوردن نيازهاي آنها، مستلزم برنامه ريزي واقع بينانه و صحيح زماني است تا بدين ترتيب از اتلاف وقت و انرژي اين قشر جولگيري به عمل آيد. امروزه استفاده بهينه از وقت و زمان، مهمترين مسأله در کشورهاي مترقي جهان مي‌باشد ولي متأسفانه در کشور ما توجه چنداني به وقت و زمان نمي شود و با از دست دادن اين عنصر بسيار مهم، لطمه‌هاي زيادي از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و آموزشي و پرورشي و… به کشورمان وارد مي‌شود، زيرا مديريت زمان کمتر ديده مي‌شود. پس براي افزايش بهره وري، مخصوصاً در واحدهاي آموزشي بهتر است از مديريت زمان (Time management) استفاده شود و اين برنامه ريزي زماني به کارمندان و محصلان از قبيل دانش آموزان و دانشجويان آموزش داده شود (براتي، 1384).

امروزه اين اعتقاد وجود دارد که ريشه بسياري از اضطرابها و فشارهاي روحي انسان عصر حاضر، کمبود وقت يا از دست دادن زمان است. قرن حاضر به دليل گسترش شبکه اطلاع رساني و تهاجم و انفجار اطلاعات، به عنوان «عصر سرعت» شناخته شده است و بشر امروز براي دور نماندن از قافله و زمان خويش و کسب اطلاعات به ناچار، به تلاش مستمر و بي وقفه مي‌پردازد. اين تلاش، بدون برنامه ريزي زماني موجب استرس و فشار رواني مي‌شود (فراست، 1371).

به نظر پژوهشگر، احتمال دارد که مديريت زمان که استفاده بهينه از وقت براي اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، با در نظر گرفتن اولويت‌ها و اوقات فراغت فرد است، با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي فرد رابطه داشته باشد.

1-1: بيان مسأله

با در نظر گرفتن اينکه يکي از ويژگيهاي عصر کنوني، سرعت ارتباطات است، به همين دليل توجه به مسئله اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و جهت دادن به برنامه‌هاي زماني آن امري اجتناب ناپذير خواهد بود. به عبارت ديگر مسئله کنوني، نداشتن برنامه ريزي زماني صحيح در اوقات فراغت آنها مي‌باشد (عليمراديان، 1368).

با توجه به وقت آزادي که در بين ساعات شبانه روز نوجوانان و جوانان مشاهده مي‌شود، اين تحقيق انجام گرفت تا معلوم گردد که براي گذراندن اوقات فراغت به طرز صحيح، چگونه مي‌توان از مديريت زمان بهره برد. لذا محقق با توجه به مطالعات مقدماتي که در اين زمينه انجام داده است بر آن است تا با گردآوري اطلاعات دقيق‌تر، از طريق اجراي يک تحقيق غير آزمايشي از نوع همبستگي، رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت را با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي مشخص نمايد.

طبق تعريف سازمان طي جوانان، افرادي که داراي سنين 15 تا 29 سال مي‌باشند، جوان محسوب مي‌شوند. ايران به عنوان يکي از کشورهاي مديترانه شرقي داراي جمعيت جوان است.

بانک جهاني در سال 2000، جمعيت 15 تا 29 ساله کشور ما را معادل 1/32 درصد کل جمعيت گزارش نموده است (سازمان ملي جوانان، 1381).

لذا با عنايت به خصوصيات و استعدادهاي بالقوه اين گروه سني در جهت شکوفايي جامعه فردا، لازم است وضعيت سلامت روان اين قشر شناسايي شود و رابطه آن با ساير عوامل به درستي مورد بررسي قرار گيرد (همان منبع ).

بسياري از دانش آموزان و دانشجويان براي استفاده بهينه از اوقات فراغت خود، مدتها قبل و نزديک به زمان امتحانات خود برنامه ريزي صحيح زماني نمي کنند و يا از مديريت زمان اطلاعي ندارند. برخي نيز به رغم اطلاع محدود، از آن استفاده نمي کنند. به نظر پژوهشگر، رابطه نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با ساير متغيرها بايد بررسي شود تا اقدامات لازم و ضروري در پژوهشهاي بعدي انجام گيرد.

از طرفي آموزش و پرورش، به دليل آموزش و تعليم نيروهاي مورد نياز بخشهاي مختلف جامعه در تمامي کشورهاي دنيا اهميت به سزايي دارد. در بحث آموزش و پرورش مفاهيم پيشرفت تحصيلي و افت تحصيلي به ميان مي‌آيد. از پيشرفت تحصيلي، به عنوان يکي از ابعاد پيشرفت در نظام آموزش و پرورش، مفهوم «انجام تکاليف و موفقيت دانش آموزان در گذراندن دروس يک پايه تحصيلي مشخص » يا «موفقيت دانش آموزان در امر يادگيري مطالب درسي»، مستفاد مي‌شود. وجه مخالف پيشرفت تحصيلي، افت تحصيلي است که يکي از معضلات نظام آموزشي مي‌باشد که خود را به شيوه‌هاي گوناگون مانند عدم موفقيت دانش آموزان در دستيابي به اهداف مقاطع تحصيلي مربوطه، مردودي و تکرار پايه‌هاي تحصيلي، ترک تحصيل زودرس و بيکاري و بلاتکليفي نشان مي‌دهد (پورشافعي، 1370).

با توجه به اضطراب و استرس ناشي از دروس و امتحانات مدارس و دانشگاهها در بين نوجوانان و جوانان لزوم يک برنامه ريزي صحيح زماني، يا به عبارتي مديريت زمان جهت استفاده بهينه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، از اهميتي ويژه برخوردار است.

اين پژوهش به طور کلي تلاش دارد که رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت را با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي مشخص نمايد و مي‌کوشد که به طور اخص آشکار سازد که چه رابطه اي بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان جوانان وجود دارد ؟ و اينکه آيا بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود دارد ؟ يا خير؟


1-2: اهداف تحقيق

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي جوانان است.

1-3: فرضيه‌هاي تحقيق

فرضيه (1): نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با سلامت روان آنها رابطه دارد.

فرضيه (2): نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با پيشرفت تحصيلي آنها رابطه دارد.

1-4: سئوالهاي تحقيق

سئوال(1): آيا نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با سلامت روان آنها رابطه دارد ؟

سئوال (2): آيا نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با پيشرفت تحصيلي آنها رابطه دارد ؟

1-5: ضرورت و اهميت تحقيق

يکي از اقشار مهمي که در هر جامعه، آسيب پذير شناخته شده اند، قشر جوانان آن جامعه است. بر اساس آمار و ارقام بانک جهاني در سال 2000، بيش از 30 درصد از کل جمعيت جهان را، جوانان تشکيل مي‌دهند، البته بانک جهاني در سال 2000 جمعيت جوان ايران را معادل 1/32 درصد کل جمعيت گزارش نموده است (سازمان ملي جوانان، 1381).

با اطلاع از اين واقعيت، برنامه ريزي صحيح زماني براي گذران اوقات فراغت جوانان، هم باعث بارورتر شدن نسل آينده کشور مي‌شود و هم جلوي بسياري از نابساماني‌ها و گرفتاريهايي که ناشي از عدم اطلاع يا آگاهي کم از مديريت زمان است گرفته مي‌شود (غفاري، 1372).

در دنياي پرهياهوي قرن بيست و يکم کارگزاران حکومتي دنيا به اين حقيقت پي برده‌اند که در صورت عدم به کارگيري تدابير اصولي نسبت به اوقات فراغت به ويژه در رابطه با نسل جوان، خطرات عظيمي جامعه را تهديد مي‌کند. از نظر تربيتي نيز در صورت عدم توجه به چگونگي گذران اوقات فراغت، اختلالات غير قابل جبراني در رفتار و کردار و در نتيجه در شخصيت افراد پديدار گشته و چه بسا ممکن است، موجب ترويج کجرويها و انحرافات اجتماعي شود (خليلي، 1372).

با توجه به اينکه يکي از شرايط رشد عاطفي و بلوغ اجتماعي و قدرت همسازي افراد، داشتن علاقه پايدار به تفريحات و اشتغالات سازنده و سودمند است و با عنايت به ميزان گستردگي و اهميت ساعات فراغت جوانان در تعيين کننده بودن نقش اين اوقات، در رشد معنوي و جسمي دانشجويان و دانش آموزان، پر کردن اوقات فراغت آنها از يک طرف، مي‌تواند اثرات اخلاقي و تربيتي عميقي، بر روي دانش آموزان و دانشجويان داشته باشد و در تکوين شخصيت آنها موثر باشد و از طرفي ديگر، از تهاجم فرهنگي، اعتياد و انحراف اخلاقي پيشگيري نمايد تا سلامت و بهداشت جامعه نيز تأمين شود (رضوانيه، 1372).

با توجه به اينکه اوقات اکثر جوانان شامل سه بخش مطالعه و تحقيق، استراحت و خوراک و نظافت و فرايض ديني و بخش اوقات فراغت مي‌باشد، استفاده صحيح از بخش اوقات فراغت مي‌تواند موفقيت و استفاده بيشتر از دو بخش ديگر را تضمين کند و باعث تجديد قوا جهت مطالعه و تحقيق بيشتر گردد. بنابراين اوقات فراغت از اين نظر حائز اهميت مي‌باشد که اگر با برنامه ريزي صحيح زماني همراه گردد، مي‌تواند ساعاتي سازنده و تکامل بخش را در بر داشته باشد و باعث سلامت روان جامعه شود. نتايج پژوهش حاضر، اين امکان را براي مسئولين مربوطه فراهم مي‌کند که با در نظر گرفتن واقعيات موجود و نيز مشکلات عديده در اين رابطه و با توجه به علايق و پيشنهادات جوانان، در ابتدا نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کنند و سپس جهت بهره وري و استفاده بهينه از اوقات فراغت، يک برنامه ريزي صحيح زماني را تدوين کرده و از مديريت زمان استفاده نمايند(همان منبع).

با توجه به مطالب ذکر شده، مسئله مديريت زمان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. افراد مي‌بايد همواره توجه داشته باشند که از زمان به عنوان منبعي ارزنده به خوبي استفاده کنند. آنها مي‌توانند راههاي استفاده موثر از زمان را بياموزند، مي‌توانند از ابتلا به پريشاني احتراز کنند، بازده کارشان را افزايش دهند، در رسيدن به اهدافشان موفق تر باشند و به زندگي متعادل تري دست يابند که در آن فرصت و توان کافي براي پرداختن به کار منزل، خانواده و خويشتن وجود داشته باشد (مکنزي، 1993).

بنابراين از اين چشم انداز وسيع، مي‌توان دريافت که ارزش واقعي مديريت زمان، عبارت است از ارتقاي تمامي ابعاد زندگي فرد. لذا لزوم آشنايي جوانان با مديريت زمان در گذران اوقات فراغت آنها اجتناب ناپذير است.

1-6: تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهشي

– تعريف نظري پيشرفت تحصيلي : اصطلاحي است که به جلوه اي از جايگاه تحصيلي دانش آموزان اشاره دارد. اين جايگاه مي‌تواند بيانگر ميانگين نمرات دوره‌هاي مختلف يا ميانگين نمرات در دوره‌هاي مربوط به يک موضوع يا نمره اي براي يک دوره باشد (پالسون [1]، 1994؛نقل از‌هاشمي، 1378).

– تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي : در اين پژوهش، منظور از پيشرفت تحصيلي، ميانگين کل نمره‌ها (معدل کل دروس) است که دانش آموزان سال اول و دوم و سوم دبيرستاني و پيش دانشگاهي، در پايان نيمسال اول سال تحصيلي 86-85 کسب نموده‌اند.

– تعريف نظري بهزيستي : بهزيستي احساس مثبت و احساس رضامندي عمومي از زندگي است که شامل خود و ديگران در حوزه‌هاي مختلف خانواده و شغل و. .. مي‌باشد (مايرز[2]و داينر، 1995؛ نقل از کرمي نوري و مکري، 1381).

– تعريف عملياتي بهزيستي : نمره فرد در پرسشنامه شادکامي آکسفورد آرجيل ولو (1989)،ملاک شادکامي آن فرد در نظر گرفته شده است.

– تعريف نظري مديريت زمان در اوقات فراغت : مديريت زمان يا نحوه استفاده موثر از زمان عبارت است از برنامه ريزي زماني منظم و هماهنگ به علاوه واکنش مناسب در مقابل ضايع کنندگان وقت (رضوانيه، 1372). اوقات فراغت عبارت است از اوقاتي که خارج از کار و مشغله روزانه بوده و انسان از انجام فعاليتهاي اجتماعي، مذهبي و تغذيه اي فارغ است و هر فعاليتي را به دلخواه خود انجام مي‌دهد (صباغ، 1382).

– تعريف عملياتي مديريت زمان در اوقات فراغت : عبارت است از نمره فرد در پرسشنامه مديريت زمان در اوقات فراغت که توسط پژوهشگر و به کمک اساتيد محترم ساخته شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :92

قیمت : 2500تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --