دانلود پایان نامه:تحليلي بر تغییرات کاربری اراضي در شهرداریهای کلانشهر تبریز (مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز) طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیا وبرنامه ريزي شهری

عنوان : تحليلي بر تغییرات کاربری اراضي در شهرداریهای کلانشهر تبریز(مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز)

طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا وبرنامه ريزي شهری

 

عنوان :

تحليلي بر تغییرات کاربری اراضي در شهرداریهای کلانشهر تبریز

(مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز)

طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

 

 

استاد راهنما :

دکتر بهمن هادیلی

 

 

استاد مشاور:

دكتر محمدرضا پورمحمدي

 

پاییز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان                                                                                                  صفحه
فصل اول : كليّات تحقيق  
 1-1. مقدمه 2
1-2. بيان مسئله 3
1-3. اهميت موضوع تحقيق 5
1-4. اهداف تحقيق 6
1-5. کاربرد نتایج تحقیق 6
1-6. سوالات تحقيق 7
1-7. قلمرو تحقیق 7
1-8. محدودیت­های تحقیق 8
1-9. ساختارتحقیق 8
فصل دوّم : پيشينه تحقيق  
2-1. مقدمه     11
2-2. تاریخچه کاربری اراضی 12
2-3. کاربری اراضی چیست 14
2-4 عدالت اجتماعی در مطالعات شهری-جغرافیایی 17
2-5 نظريه عدالت اجتماعي در جغرافيايي شهري 22
2-6. نقش عدالت اجتماعی در توسعه شهری 24
2-7. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 28
2-8. تعريف و ويژگي هاي رشد هوشمند 30
2-9. انواع كاربري اراضي شهري 36
2-10. كاربري زمين شهري 40
2-11. زمين از ديدگاه توسعه ي پايدار شهري 43
2-12. كاربري زمين و برنامه ريزي شهري 44
2-13. كاربري زمين در طرح هاي توسعه ي شهري ايران 45
2-14. استانداردهاي كمي شهر سازي 47
2-15 ديدگاه هاي نظري كاربري اراضي شهري 53
2-16 پیشینه تحقیق 55
 

فصل سوّم : روش شناسي تحقيق

 
3– 1. مقدمه 63
3- 2. معرفی شهر تبریز 63
3-3. عوامل اقليمي تبريز 65
3-4. فرهنگ شهري تبريز 74
3-5. فرهنگ هاي زيست شهري تبريز 80
3-6. روش تحقيق 85
3-7. جامعه ونمونه آماري 85
3- 8. ابزار وروش گردآوري داده ها 85
3- 9. روش تجزيه وتحليل داده ها 86
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها  
4- 1. مقدمه 92
4- 2. مشخصات  کاربری اراضی و جمعیت­شناختی شهرداری منطقه سه  تبریز 92
4- 3. آمارهای توصیفی مربوط به تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری 102
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري  
5- 1. مقدمه 189
5- 2. بحث و نتيجه گيري 189
5- 3. پيشنهادها 194
منابع و مأخذ  
منابع فارسي 196
منابع انگليسي 198

 

 

 

عنوان نقشه                                 فهرست نقشه ها صفحه
 3-3-1)نقشه  کاربری اراضی شهر تبریز 84
3-3-2)نقشه کاربری اراضی منطقه3 تبریز 100
3-3-3)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 1 منطقه 3 140
3-3-4)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 1 منطقه 3 141
3-3-5)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 2 منطقه 3 166
3-3-6)نقشه کاربری اراضی پيشنهادي ناحیه 2 منطقه 3 167
3-3-7)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 3 منطقه 3 176
3-3-8)نقشه کاربری اراضی پيشنهادي ناحیه 3 منطقه 3 177
3-3-9)نقشه تقسيمات محلات ناحيه3منطقه3 179
3-3-10)نقشه کاربری اراضی ناحیه 6 منطقه 3 183
3-3-11) نقشه تقسيمات محلات ناحيه6منطقه3 184

 

 

 

 

 

 

 

          فهرست جد ول ها  
عنوان جدول                                                                                              صفحه
جدول(2-1) تفاوت راهبردهاي رشد هوشمند و پراكندگي در توسعه شهري:……. 34
جدول(3-1): ميانگين حداكثر وحداقل متوسط درجه حرارت 15ساله تبريز بين سالهاي 1375-1389 66
جدول(3-2) ميانگين حداكثر وحداقل مطلق دماي15سال تبريز بين سالهاي 1375-1389 67
جدول(3-3)  ميانگين حداكثر وحداقل متوسط دما بين سالهاي 1375-1389 به تفكيك ماه 68
جدول(3-4): ميانگين 15 ساله بارندگي ساليانه  بين سالهاي 1375-1389 تبريز 69
جدول(3-5): ميانگين تعداد روزهاي يخبندان  بين سالهاي 1375-1389 تبريز 70
جدول(3-6): ميانگين 15 ساله بارش فصول ساليانه  بين سالهاي 1375-1389 تبريز 70
جدول(3-7): رطوبت نسبي 15 ساله  بين سالهاي 1375-1389 تبريز 71
جدول(3-8):تغييرات كاربري هاي اراضي شهري تبريز دردوره 5ساله(1387-1383) 87
جدول(3-9): مساحت برخي كاربري هاي تغييريافته به تفكيك مناطق شهرداري درطي پنج سال 90
جدول(4-1) تغییرات کاربری ارضی شهری تبریز در دوره 5 ساله طرح تفصیلی جدید(1383-1387) 92
جدول(4-2) سطوح و سرانه کاربری اراضی موجود منطقه سه تبریز در طرح تفصیلی قدیم 95
جدول(4-3) محله بندی اجتماعی طرح تفصیلی قدیم شهرداری منطقه سه تبریز 98
جدول(4-4) تراکم خالص و ناخالص کاربری شهرداری منطقه سه تبريز 98
جدول(4-5) تراکم های خالص و ناخالص شهرداری منطقه سه تبریز در (طرح تفصیلی قدیم) 99
جدول(4-6) تغییرات کاربری اراضی محله 1 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 104
جدول(4-7): تغییرات کاربری اراضی محله 2 ناحیه 1منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 107
جدول(4-8): تغییرات کاربری اراضی محله3 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 110
جدول(4-9): تغییرات کاربری اراضی محله 4 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 113
جدول(4-10): تغییرات کاربری اراضی محله 5 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 117
جدول(4-11): تغییرات کاربری اراضی محله 6 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 120
جدول(4-12): تغییرات کاربری اراضی محله 7 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 123
جدول(4-13): تغییرات کاربری اراضی محله 8 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 126
جدول(4-14): تغییرات کاربری اراضی محله 19 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 129
جدول(4-15): تغییرات کاربری اراضی محله 20 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 132
جدول(4-16): تغییرات کاربری اراضی محله 21 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 135
جدول(4-17): تغییرات کاربری اراضی محله 22 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 138
جدول(4-18): تغییرات کاربری اراضی محله 9 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 144
جدول(4-19): تغییرات کاربری اراضی محله 10 و 11 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 147
جدول(4-20): تغییرات کاربری اراضی محله 12 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 151
جدول(4-21): تغییرات کاربری اراضی محله 13 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 154
جدول (4-22): تغییرات کاربری اراضی محله 14 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 157
جدول(4-23): تغییرات کاربری اراضی محله 15 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 160
جدول(4-24): تغییرات کاربری اراضی محله 18 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 164
جدول(4-25): تغییرات کاربری اراضی محله 16 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 170
جدول(4-26): تغییرات کاربری اراضی محله 17 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 174
جدول(4-27): تغییرات کاربری اراضی محله 23 ناحیه 6 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 181
جدول(4-28): تغییرات کاربری منطقه 3 شهرداری کلان شهر تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 185
عنوان نمودار                                   فهرست نمودارها صفحه
نمودار(3-1): ميانگين حداكثر وحداقل متوسط درجه حرارت 15ساله تبريز بين سالهاي 1375-1389 66
نمودار(3-2) ميانگين حداكثر وحداقل مطلق دماي15سال تبريز بين سالهاي 1375-1389 67
نمودار(3-3)  ميانگين حداكثر وحداقل متوسط دما بين سالهاي 1375-1389 به تفكيك ماه 68
نمودار(3-4): ميانگين 15 ساله بارندگي ساليانه  بين سالهاي 1375-1389 تبريز 69
نمودار(3-5): ميانگين تعداد روزهاي يخبندان  بين سالهاي 1375-1389 تبريز 70
نمودار(3-6): ميانگين 15 ساله بارش فصول ساليانه  بين سالهاي 1375-1389 تبريز 71
نمودار(3-7): رطوبت نسبي 15 ساله  بين سالهاي 1375-1389 تبريز 72
نمودار (4-1) تغییرات کاربری اراضی محله 1 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 103
نمودار (4-2): تغییرات کاربری اراضی محله 2 ناحیه 1منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 106
نمودار (4-3): تغییرات کاربری اراضی محله3 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 109
نمودار (4-4): تغییرات کاربری اراضی محله 4 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 112
نمودار (4-5): تغییرات کاربری اراضی محله 5 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 116
نمودار (4-6): تغییرات کاربری اراضی محله 6 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 119
نمودار (4-7): تغییرات کاربری اراضی محله 7 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 122
نمودار (4-8): تغییرات کاربری اراضی محله 8 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 125
نمودار (4-9): تغییرات کاربری اراضی محله 19 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 128
نمودار (4-10): تغییرات کاربری اراضی محله 20 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 131
نمودار (4-11): تغییرات کاربری اراضی محله 21 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 134
نمودار (4-12): تغییرات کاربری اراضی محله 22 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 137
نمودار (4-13): تغییرات کاربری اراضی محله 9 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 143
نمودار (4-14): تغییرات کاربری اراضی محله 10 و 11 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 146
نمودار (4-15): تغییرات کاربری اراضی محله 12 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 150
نمودار (4-16): تغییرات کاربری اراضی محله 13 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 153
نمودار (4-17): تغییرات کاربری اراضی محله 14 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 156
نمودار (4-18): تغییرات کاربری اراضی محله 15 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 160
نمودار (4-19): تغییرات کاربری اراضی محله 18 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 163
نمودار (4-20): تغییرات کاربری اراضی محله 16 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 169
نمودار (4-21): تغییرات کاربری اراضی محله 17 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 173
نمودار (4-22): تغییرات کاربری اراضی محله 23 ناحیه 6 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 180
نمودار (4-23): تغییرات کاربری منطقه 3 شهرداری کلان شهر تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 187

 

 

چكيده

 

در اين تحقیق به بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری منطقه سه تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) پرداخته شده است. جامعه آماری را  شهرداری منطقه سه كلانشهر تبريز تشكيل مي دهد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد وجهت جمع­آوری مبانی نظری ، گردآوري داده­ها از روش کتابخانه­ای و ازاسناد ومدارک شهرداری منطقه سه بهره گرفته شده است. همچنين در پاسخ به سوالات تحقیق از آزمون­های آماری توصیفی استفاده گرديده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین تغییرات کاربری در بخش مسکونی و کمترین تغییرات در کاربری تجهیزات شهري– خدماتي می باشد.

 

 

واژه­هاي كليدي: شهرداری منطقه سه- کاربری اراضی- طرح تفصیلی قدیم و جدید- تبریز

 

 

فصل اوّل

                                     كليّات تحقيق

 

 

  • مقدمه

حيات بشر بر روي كره زمين بخصوص از زماني كه انسان به تكنولوژي دست يافت منشاء تحولات عظيمي در سطح زمين گرديد(Gant & etal, 2011, 270). امروزه، شهرنشینی و توسعه شهری یکی از پدیده­های ویژه است. رشد سریع شهرها و پیشی گرفتن آن از توانائی­ها و منابع مدیران شهری، ارائه خدمات شهری مناسب را برای مدیران شهری به یک چالش عظیم تبدیل نموده است. تحولاتي همچون تراکم جمعیّت، دشواری رفت و آمد در محیط­های شهری، آلودگی­های هوا و ناامنی­های اجتماعی، و… برخی از مشکلاتی است که ذهن کارشناسان و صاحب­نظران در حوزه­های مختلف را به خود مشغول نموده است. يكي از تحولاتي كه در حوزه مديريت شهري مي توان به آن اشاره نمود، تغييرات كاربري اراضي مي باشد كه بدون درنظر گرفتن پتانسيل و قابليت اراضي، تأثيرات بسيار منفي و غيرقابل جبراني مانند تغيير در پوشش گياهي، افزايش زمين هاي باير و شخم خورده، قطع درختان جنگلي، دگرگوني و تخريب اراضي، افزايش فرآيند بياباني شدن، آلودگي آبها و منابع زيستي و… به همراه داشته است(موسايي و همكاران، 1389، 77). بر همين اساس عوامل متعددي من جمله؛ نبود زيرساخت هاي لازم، هجوم جمعيت به شهرها ، ضعف طرح هاي شهري و فقدان مديريت شهري کارآمد باعث نابساماني کاربري اراضي شهري شده و فضايي ناامن را براي شهروندان به ارمغان آورده و توسعه پايدار شهري را به خطر انداخته است(عظيمي، 1387، 39). لذا هدف از این فصل ارائه یک دیدگاه کلی از موضوع  تحقیق به خواننده می­باشد. مطالب این فصل به صورت کلاسیک تدوین شده و شامل مواردی چون بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، کاربرد نتایج تحقیق، سوالات تحقیق، قلمرو تحقیق، جنبه نوآوری تحقیق، محدودیت­های تحقیق، تعاریف واژه­های تحقیق و ساختارتحقیق می­باشد.

تعداد صفحه : 213

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --