متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

عنوان : تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز(مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز)

طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

 

عنوان :

تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز

(مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز)

طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

 

 

استاد راهنما :

دکتر بهمن هادیلی

 

 

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا پورمحمدی

 

پاییز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان                                                                                                  صفحه
فصل اول : کلیّات تحقیق  
 1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مسئله 3
1-3. اهمیت موضوع تحقیق 5
1-4. اهداف تحقیق 6
1-5. کاربرد نتایج تحقیق 6
1-6. سوالات تحقیق 7
1-7. قلمرو تحقیق 7
1-8. محدودیت­های تحقیق 8
1-9. ساختارتحقیق 8
فصل دوّم : پیشینه تحقیق  
2-1. مقدمه     11
2-2. تاریخچه کاربری اراضی 12
2-3. کاربری اراضی چیست 14
2-4 عدالت اجتماعی در مطالعات شهری-جغرافیایی 17
2-5 نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیایی شهری 22
2-6. نقش عدالت اجتماعی در توسعه شهری 24
2-7. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 28
2-8. تعریف و ویژگی های رشد هوشمند 30
2-9. انواع کاربری اراضی شهری 36
2-10. کاربری زمین شهری 40
2-11. زمین از دیدگاه توسعه ی پایدار شهری 43
2-12. کاربری زمین و برنامه ریزی شهری 44
2-13. کاربری زمین در طرح های توسعه ی شهری ایران 45
2-14. استانداردهای کمی شهر سازی 47
2-15 دیدگاه های نظری کاربری اراضی شهری 53
2-16 پیشینه تحقیق 55
 

فصل سوّم : روش شناسی تحقیق

 
3– 1. مقدمه 63
3- 2. معرفی شهر تبریز 63
3-3. عوامل اقلیمی تبریز 65
3-4. فرهنگ شهری تبریز 74
3-5. فرهنگ های زیست شهری تبریز 80
3-6. روش تحقیق 85
3-7. جامعه ونمونه آماری 85
3- 8. ابزار وروش گردآوری داده ها 85
3- 9. روش تجزیه وتحلیل داده ها 86
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها  
4- 1. مقدمه 92
4- 2. مشخصات  کاربری اراضی و جمعیت­شناختی شهرداری منطقه سه  تبریز 92
4- 3. آمارهای توصیفی مربوط به تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری 102
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  
5- 1. مقدمه 189
5- 2. بحث و نتیجه گیری 189
5- 3. پیشنهادها 194
منابع و مأخذ  
منابع فارسی 196
منابع انگلیسی 198

 

 

 

عنوان نقشه                                 فهرست نقشه ها صفحه
 3-3-1)نقشه  کاربری اراضی شهر تبریز 84
3-3-2)نقشه کاربری اراضی منطقه3 تبریز 100
3-3-3)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 1 منطقه 3 140
3-3-4)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 1 منطقه 3 141
3-3-5)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 2 منطقه 3 166
3-3-6)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 2 منطقه 3 167
3-3-7)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 3 منطقه 3 176
3-3-8)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 3 منطقه 3 177
3-3-9)نقشه تقسیمات محلات ناحیه3منطقه3 179
3-3-10)نقشه کاربری اراضی ناحیه 6 منطقه 3 183
3-3-11) نقشه تقسیمات محلات ناحیه6منطقه3 184

 

 

 

 

 

 

 

          فهرست جد ول ها  
عنوان جدول                                                                                              صفحه
جدول(2-1) تفاوت راهبردهای رشد هوشمند و پراکندگی در توسعه شهری:……. 34
جدول(3-1): میانگین حداکثر وحداقل متوسط درجه حرارت 15ساله تبریز بین سالهای 1375-1389 66
جدول(3-2) میانگین حداکثر وحداقل مطلق دمای15سال تبریز بین سالهای 1375-1389 67
جدول(3-3)  میانگین حداکثر وحداقل متوسط دما بین سالهای 1375-1389 به تفکیک ماه 68
جدول(3-4): میانگین 15 ساله بارندگی سالیانه  بین سالهای 1375-1389 تبریز 69
جدول(3-5): میانگین تعداد روزهای یخبندان  بین سالهای 1375-1389 تبریز 70
جدول(3-6): میانگین 15 ساله بارش فصول سالیانه  بین سالهای 1375-1389 تبریز 70
جدول(3-7): رطوبت نسبی 15 ساله  بین سالهای 1375-1389 تبریز 71
جدول(3-8):تغییرات کاربری های اراضی شهری تبریز دردوره 5ساله(1387-1383) 87
جدول(3-9): مساحت برخی کاربری های تغییریافته به تفکیک مناطق شهرداری درطی پنج سال 90
جدول(4-1) تغییرات کاربری ارضی شهری تبریز در دوره 5 ساله طرح تفصیلی جدید(1383-1387) 92
جدول(4-2) سطوح و سرانه کاربری اراضی موجود منطقه سه تبریز در طرح تفصیلی قدیم 95
جدول(4-3) محله بندی اجتماعی طرح تفصیلی قدیم شهرداری منطقه سه تبریز 98
جدول(4-4) تراکم خالص و ناخالص کاربری شهرداری منطقه سه تبریز 98
جدول(4-5) تراکم های خالص و ناخالص شهرداری منطقه سه تبریز در (طرح تفصیلی قدیم) 99
جدول(4-6) تغییرات کاربری اراضی محله 1 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 104
جدول(4-7): تغییرات کاربری اراضی محله 2 ناحیه 1منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 107
جدول(4-8): تغییرات کاربری اراضی محله3 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 110
جدول(4-9): تغییرات کاربری اراضی محله 4 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 113
جدول(4-10): تغییرات کاربری اراضی محله 5 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 117
جدول(4-11): تغییرات کاربری اراضی محله 6 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 120
جدول(4-12): تغییرات کاربری اراضی محله 7 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 123
جدول(4-13): تغییرات کاربری اراضی محله 8 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 126
جدول(4-14): تغییرات کاربری اراضی محله 19 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 129
جدول(4-15): تغییرات کاربری اراضی محله 20 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 132
جدول(4-16): تغییرات کاربری اراضی محله 21 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 135
جدول(4-17): تغییرات کاربری اراضی محله 22 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 138
جدول(4-18): تغییرات کاربری اراضی محله 9 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 144
جدول(4-19): تغییرات کاربری اراضی محله 10 و 11 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 147
جدول(4-20): تغییرات کاربری اراضی محله 12 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 151
جدول(4-21): تغییرات کاربری اراضی محله 13 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 154
جدول (4-22): تغییرات کاربری اراضی محله 14 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 157
جدول(4-23): تغییرات کاربری اراضی محله 15 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 160
جدول(4-24): تغییرات کاربری اراضی محله 18 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 164
جدول(4-25): تغییرات کاربری اراضی محله 16 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 170
جدول(4-26): تغییرات کاربری اراضی محله 17 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 174
جدول(4-27): تغییرات کاربری اراضی محله 23 ناحیه 6 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 181
جدول(4-28): تغییرات کاربری منطقه 3 شهرداری کلان شهر تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 185
عنوان نمودار                                   فهرست نمودارها صفحه
نمودار(3-1): میانگین حداکثر وحداقل متوسط درجه حرارت 15ساله تبریز بین سالهای 1375-1389 66
نمودار(3-2) میانگین حداکثر وحداقل مطلق دمای15سال تبریز بین سالهای 1375-1389 67
نمودار(3-3)  میانگین حداکثر وحداقل متوسط دما بین سالهای 1375-1389 به تفکیک ماه 68
نمودار(3-4): میانگین 15 ساله بارندگی سالیانه  بین سالهای 1375-1389 تبریز 69
نمودار(3-5): میانگین تعداد روزهای یخبندان  بین سالهای 1375-1389 تبریز 70
نمودار(3-6): میانگین 15 ساله بارش فصول سالیانه  بین سالهای 1375-1389 تبریز 71
نمودار(3-7): رطوبت نسبی 15 ساله  بین سالهای 1375-1389 تبریز 72
نمودار (4-1) تغییرات کاربری اراضی محله 1 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 103
نمودار (4-2): تغییرات کاربری اراضی محله 2 ناحیه 1منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 106
نمودار (4-3): تغییرات کاربری اراضی محله3 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 109
نمودار (4-4): تغییرات کاربری اراضی محله 4 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 112
نمودار (4-5): تغییرات کاربری اراضی محله 5 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 116
نمودار (4-6): تغییرات کاربری اراضی محله 6 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 119
نمودار (4-7): تغییرات کاربری اراضی محله 7 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 122
نمودار (4-8): تغییرات کاربری اراضی محله 8 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 125
نمودار (4-9): تغییرات کاربری اراضی محله 19 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 128
نمودار (4-10): تغییرات کاربری اراضی محله 20 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 131
نمودار (4-11): تغییرات کاربری اراضی محله 21 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 134
نمودار (4-12): تغییرات کاربری اراضی محله 22 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 137
نمودار (4-13): تغییرات کاربری اراضی محله 9 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 143
نمودار (4-14): تغییرات کاربری اراضی محله 10 و 11 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 146
نمودار (4-15): تغییرات کاربری اراضی محله 12 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 150
نمودار (4-16): تغییرات کاربری اراضی محله 13 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 153
نمودار (4-17): تغییرات کاربری اراضی محله 14 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 156
نمودار (4-18): تغییرات کاربری اراضی محله 15 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 160
نمودار (4-19): تغییرات کاربری اراضی محله 18 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 163
نمودار (4-20): تغییرات کاربری اراضی محله 16 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 169
نمودار (4-21): تغییرات کاربری اراضی محله 17 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 173
نمودار (4-22): تغییرات کاربری اراضی محله 23 ناحیه 6 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 180
نمودار (4-23): تغییرات کاربری منطقه 3 شهرداری کلان شهر تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) 187

 

 

چکیده

 

در این تحقیق به بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری منطقه سه تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) پرداخته شده است. جامعه آماری را  شهرداری منطقه سه کلانشهر تبریز تشکیل می دهد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد وجهت جمع­آوری مبانی نظری ، گردآوری داده­ها از روش کتابخانه­ای و ازاسناد ومدارک شهرداری منطقه سه بهره گرفته شده است. همچنین در پاسخ به سوالات تحقیق از آزمون­های آماری توصیفی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین تغییرات کاربری در بخش مسکونی و کمترین تغییرات در کاربری تجهیزات شهری– خدماتی می باشد.

 

 

واژه­های کلیدی: شهرداری منطقه سه- کاربری اراضی- طرح تفصیلی قدیم و جدید- تبریز

 

 

فصل اوّل

                                     کلیّات تحقیق

 

 

  • مقدمه

حیات بشر بر روی کره زمین بخصوص از زمانی که انسان به تکنولوژی دست یافت منشاء تحولات عظیمی در سطح زمین گردید(Gant & etal, 2011, 270). امروزه، شهرنشینی و توسعه شهری یکی از پدیده­های ویژه است. رشد سریع شهرها و پیشی گرفتن آن از توانائی­ها و منابع مدیران شهری، ارائه خدمات شهری مناسب را برای مدیران شهری به یک چالش عظیم تبدیل نموده است. تحولاتی همچون تراکم جمعیّت، دشواری رفت و آمد در محیط­های شهری، آلودگی­های هوا و ناامنی­های اجتماعی، و… برخی از مشکلاتی است که ذهن کارشناسان و صاحب­نظران در حوزه­های مختلف را به خود مشغول نموده است. یکی از تحولاتی که در حوزه مدیریت شهری می توان به آن اشاره نمود، تغییرات کاربری اراضی می باشد که بدون درنظر گرفتن پتانسیل و قابلیت اراضی، تأثیرات بسیار منفی و غیرقابل جبرانی مانند تغییر در پوشش گیاهی، افزایش زمین های بایر و شخم خورده، قطع درختان جنگلی، دگرگونی و تخریب اراضی، افزایش فرآیند بیابانی شدن، آلودگی آبها و منابع زیستی و… به همراه داشته است(موسایی و همکاران، 1389، 77). بر همین اساس عوامل متعددی من جمله؛ نبود زیرساخت های لازم، هجوم جمعیت به شهرها ، ضعف طرح های شهری و فقدان مدیریت شهری کارآمد باعث نابسامانی کاربری اراضی شهری شده و فضایی ناامن را برای شهروندان به ارمغان آورده و توسعه پایدار شهری را به خطر انداخته است(عظیمی، 1387، 39). لذا هدف از این فصل ارائه یک دیدگاه کلی از موضوع  تحقیق به خواننده می­باشد. مطالب این فصل به صورت کلاسیک تدوین شده و شامل مواردی چون بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، کاربرد نتایج تحقیق، سوالات تحقیق، قلمرو تحقیق، جنبه نوآوری تحقیق، محدودیت­های تحقیق، تعاریف واژه­های تحقیق و ساختارتحقیق می­باشد.

تعداد صفحه : 213

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: جغرافیا

Related Posts

جغرافیا

پایان نامه ارشد درباره:مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا و برنامه ­ریزی توریسم عنوان : مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی مطالب مشابه Read more…

جغرافیا

دانلود پایان نامه:مدیریت و برنامه­ ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا وبرنامه­ ریزی توریسم عنوان : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی مطالب مشابه را Read more…

جغرافیا

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی، بر روی صید ماهی سفیددر حوضه جنوب غربی دریای خزر

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی، بر روی صید ماهی سفیددر حوضه جنوب غربی دریای خزر مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد جفرافیا : اقلیم و معماری - مورد شهر Read more…