دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : فقه و حقوق

عنوان : بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

دانشگاه قرآن و حدیث

پايان نامه كارشناســي ارشــد

رشتة فقه و حقوق

گرايش  فقه و حقوق

 

عنـــوان پايان نامــه

بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

 

استاد راهنما

آقای مهدی رهبر

 

استاد مشاور

 

ماه و سال دفاع

اسفند 139

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فصلاول :  کلیات            4

1.1 – بيانمسئلهتحقيق.. 4

1.2 -ضرورتواهداف.. 5

1.3 – سؤالاتتحقيق.. 5

1.4 – فرضياتتحقيق……………………………………………….     5

1.5 -پيشينةتحقيق……………………………………………..     6

2- بخشدوم: تعاریفمفاهیم………………………………………..     6

2.1 ـاسیرواسارت.. 7

2.1.1-تعریفاسیروسبایادراسلام. 7

2.1.1.2- سبایا. 14

2.1.2ـاسیردرقراردادژنو. 15

2.1.3-مقایسهتعاریفاسیردراسلاموقراردادژنو. 16

21.2-تاریخچهاسارتواسیر. 16

2.1.2.1-  اسارتدرکتبمقدس… 21

2.1.3-موجباتاسارت.. 28

2.3- کنوانسیونژنو. 37

2.3.1-معرفیشهرژنو. 37

2.3.2- تاریخچهحقوقبشروکنوانسیونژنو. 37

2.4- حقوحقوق.. 42

3-بخشدومحقوقاسیرانجنگیدرمنظرفقهاسلامی…………………….     49

3.1- کلیات………………………………………………………………………….     .

3.1.1-حقوقبشردوستانهاسلام. .

3.2.2 – اسیردرآیاتوروایات..

3.2.4 احکاماسرایجنگی.. .

.3.2.4.2احکامسبایا. .

3.3- حقوقاسیرانجنگی.. 49

3.3.1–خوشرفتاریواحتراماسرا 49

3.3.2-خدماترفاهی: 51

3.3.3-رعایتبهداشتوطب.. 55

3.3.4- حقآزادیاسیر. 55

3.3.5 – حقتآمينجانياسير. 61

3.3.6- حقهدایتوارشاد (فرصتبرایاسلامآوردن): 67

3.3.7- تصرفاتاسیر. 71

2.3.8 – _احترامبهصاحبمنصبان.. 73

3.4–حقوقسبایا. 75

3.4.1-امنیتجانیویاتأمینحیات : 76

3.4.2 – رعایتحقروحیوعاطفیزنان.. 76

3.4.3- مراعاتشأنکریمهسبایا. 79

3.4.4-حقنکاحزناناسیر. 80

3.5 حقوقاسرایبیمارومجروح.. 86

3.6- اسرایمحکومومجرم. 88

2.6.1-اسیرفراری.. 88

2.6.2-اگراسیریکسیرابکشد. 89

2.63-دیگرجنایاتاسیر. 89

4- بخشچهارم :حقوقاسرايجنگيازمنظركنوانسيونژنو      90

4.1- کلیات.. 90

4.1.1- نقضحقوقبشر. 90

4.2ـگفتاردوم:حقوقاسیرانجنگی.. 92

4.2.1- حفظحرمتانسانیاسیر. 93

4.2.1.1بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحفظحرمتانسانیاسیر. 94

4.2.2-تأمینجانیاسیرانجنگی.. 95

4.2.2.1- قتلوکشتارعمدی.. 95

4.2.2.2-ممنوعیترفتارهایغیرانسانی.. 96

4.2.2.2.1–شکنجه. 96

3.2.2.2.2-آزمایشاتزیستشناختی.. 98

4.2.2.3-خشونتجنسی.. 99

4.2.2.3.1- هتکناموسبهعنف.. 100

4.2.2.3.2بردهگیریجنسی.. 100

4.2.2.3.3بهفحشاواداشتن.. 100

4.2.2.3.4-اجباربهحاملگی.. 100

4.2.3.5بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابتأمینجانیاسیرانجنگی.. 101

4.2.4- حقحمایتازاسرا 102

4.2.4.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحمایتازاسرا 103

4.2.5-خدماترفاهی.. 103

4.2.5.2.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببازداشتگاه: 106

4.2.5.3.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابپوشاک… 107

4.2.5.4.1بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابخوراک… 107

4.2.5.5.1ـبررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببهداشتوپرستاریطبی.. 109

4.2.6-آزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری.. 110

4.2.6.2ـفعالیتهاجسمیوفکری.. 111

4.2.6.3- بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابآزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری.. 111

4.2.7- اموالاسیر. 112

4.2.7.4-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحقاموالاسیر. 116

4.2.8- احترامبهصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. 116

4.2.8.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. 117

4.2.9 – ارتباطاسیرباخارجازبازداشتگاه. 118

4.2.10- روابطاسیرانجنگیبامقاماترسمی.. 121

4.2.10.1 -بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابارتباطاسیرانجنگیبامقاماترسمی.. 121

4.2.1- رعایتحقاسرادراستخدامایشانبهکاریمناسب.. 121

4.2.12- سازمانهاونهادهایحامیاسیرانجنگی.. 124

4.2.12.8- بررسیفقهیوحقوقیکنوانسیونژنودربابسازمانهایحامی.. 131

4.2.13- استرداداسیران.. 131

 

فصل اول :  کلیات

1.1- بيانمسئلهتحقيق

رزمندگانیکدرحينجنگبهدستدشمنمیافتندواسيرجنگیتلقیمیشوند،دارایحقوقوتکاليفیمیباشند؛درمتونفقهی اسلامیحقوقیمانند:حفظحرمتوشخصيتاسير،برخوردمناسبوانسانیباآنها،رعايتعدالتوکرامتانسانیآنهاو…،موردتوجهواقعشدهاست. درکنوانسيونژنو) مصوب١٩٤٩.م (نيزراجعبهبرخوردبااسيرانوحقوقآنانموادمتعددیوجودداردکه بسياریازمصوباتاينقرارداددرزمينهحقوقاسرایجنگیموردتأييدمیباشد.

 

.1.2-ضرورت و اهداف

ازآنجاکهمسئلهاسيرواسارتدرهمهاعصارتاريخبشروجودداشتهاستونيزدرتاريخبشرهميشهنسبتبهاسراخشنترينرفتارهاصورتمیگرفتهاست،(هرچندامروزهنيزهمينرفتارهاحاکماست.),لذاحقوقیبرایاسراتحتعنوانکنوانسيونژنودربين،مللتصويبگشت.مادراينپاياننامهبرآنيمکه؛حقوقاسرارادرکنوانسيون (مصوبژنو ۱۹۴۹ ) بررسیکردهوآنراباحقوقاسرادراسلاممقايسهکنيم.زيرامخالفيناسلام،آنرابهدليلوجودقوانينجنگی،دينخونوشمشيرمیدانند . درصورتیکهاسلامدر ۱۳قرنپيشحقوقیکهامروزهدرکنوانسيونژنومطرحشدهاستبيانشدهاست.

1.3- سؤالاتتحقيق

سؤالاتیکهدراينتحقيقبهپاسخآنپرداختهايمعبارتنداز:

۱ .حقوقاسرایجنگیازمنظرفقهاسلامکدامست؟

۲ .حقوقاسرایجنگیدرکنوانسيونژنوچيست؟

۳ .تفاوتهاوشباهتهایحقوقاسيرانجنگیازمنظرفقهاسلاموکنوانسيونژنوکدامست؟

 

1.4 – فرضياتتحقيق

۱ .حفظاحترامورعايتعدالتوکرامتاسراءازجمله :رعايتحرمتوشأنانسانیاسرا، تأمينخدماتحياتیاسرا، مداوایاسيران مجروح،داشتنحقآزادی، حفظشأنصاحبمنصبانو ….. حقوقآنانازمنظراسلاممیباشد.

۲ .رعايتحقوقانسانیاسيرورفتارمناسبباویهمراهاحترامازجمله؛ خوشرفتاریواحترامبهاسرا، تأمينخدماترفاهیبرای اسرا رعايتحقملکيتاسرادراملاکشخصيشان, حفظشآنصاحبمنصبانو… , حقوقاسيرازمنظرقراردادژنومیباشد

حفظحقوقاسراءدرجنبههایمادیوانسانیوظاهریازجملهمواردتشابهدراسلاموقراردادژنواست، گرچهدراسلامبه بعدمعنویوروحیاسيروآيينمذهبیویورعايتشعاءرمذهبیاسيراهميتخاصیدادهشدهکهقرارداددراينزمينهبه اندازهاسلامتأکيدخاصیوجودندارد .

 

1.5 -پيشينةتحقيق

تاجايیکهدرموردموضوعبررسیشدهاستکتبمستقلیدراينزمينهنيافتام،ليکنغالبادرکتبحقوقبينالمللوياحقوق جنگفصلويابخشیبهاينموضوعاختصاصدادهشدهاست . درکتباسلامینيزبخشمستقلیمربوطبهاسيرجنگینمی باشد،بلکهبحثهایمربوطبهاسيرانجنگیدرذيلمبحثجهادوجنگمطرحشدهاست.

با اينوجودکتابالاسيرفیالاسلاممرحومعلیميانجینسبتبهسايرکتبمربوطدررابطهبااسيرجنگیاختصاصیترمیباشد ؛زيراموضوعاساسیآناسيرونيزکتاباسيرفیالاسلامکهتأليفجمعیازنويسندگانمطالبیمهمدربرداشتهاست.همچنين کتابآشنايیباحقوقبشردوستانهبينالمللیبهانضمامقراردادهایچهارگانهژنو ) ۱۹۴۹ ( وپروتکلهایالحاقی 1997))تأليفکميتهحقوقبشردوستانهبسيارمفيددرموضوعاينپژوهشبودهاستباايناوصافکتابیکهبهموضوعاسيرجنگیبهصورتتطبيقیبپردازدبهدستنيامدهاست.ولیدربابمقالاتچندينمقالهبا موضوعتطبيقیحقوقاسيرانتشاريافتهاستوازجمله: مقاله” نگاهیتطبيقیبهحقوقاسيرانجنگیدرحقوقبينالمللواسلامازمحمدابراهيمی ” و” حقوقاسيرانجنگیدرشريعت اسلامنوشته” محمدثقفی “و …

2- بخش دوم: تعاریف مفاهیم

اسیران جنگی, انسان هایی مظلوم در طول تاریخ بودند. زیرا ملل و اقوام اسیر را به خاطر احساسات انتقام جویانه با حیوان برابر می دانستند و به خود اجازه می دادند, هر رفتاری را که خواستند نسبت به او إعمال کنند حتی در طول تاریخ افرادی بودند که گوشت اسیر را به خاطر انتقام از او می خوردند .لذا ملل در اواخر دهه 19 به فکر وضع قوانین و حقوق انسانی برای او شدند و اعلام کردند که؛ اسیر بعد از اسارت دیگر دشمن محسوب نمی شود, زیرا مسلح نمی باشد. ما در این پژوهش بر آنیم تا حقوق تصویبی در حمایت از اسیر را در کنوانسیون سوم ژنو بررسی کنیم. لذا بحث ما از دو موضوع که امکان اشتباه با آن می رود جدا می باشد :

1  -اسیران اهل بغات ؛مسلمانانی هستند که از حکومت امام خروج کردند ونسبت به امام قیام نمودند . آنچه در این پژوهش مورد بررسی می باشد اسیرانی هستند که در جنگهای بین المللی و خارجی به دست مسلمین افتاده باشند,لذا اهل بغات و اسیرانی که به خاطر جنگهای داخلی اسیر شده اند از م.ضوع بحث ما خارج می شوند.

2- از آنجا که هر زندانی اسیر نیست پس بایستی  تفاوت اسیر با افراد محبوس دیگر را مد نظر داشت تا آنان را با اسیر و احکام اسیر اشتباه نگرفت.لذا ؛ گروگان ها ,افرادی که به هر علتی غیر از جنگ در زندان ها باشند, افرادی که ربوده شده اند و … از اسیر جدا می باشند .

تعداد صفحه : 158

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --