دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :حقوق

عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

دانشگاه پیام نور

واحد سرپل ذهاب

موضوع تحقيق :

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

 

استاد راهنما :

پژوهشگر:

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هر چند گسترش نرخ طلاق به عنوان یکی از مصادیق آسیب های اجتماعی موجبات نگرانی مسئولین و برنامه ریزان نظام را در پی داشته است، لیکن توجه به این مسئله ضروری است که در بسیاری از موارد به رغم وجود اختلافات و ناسازگاری های مداوم و طویل المدت زوجین و به دنبال آن ظهور پیامدهای منفی و گسترده این ناسازگاری ها در سطح خانواده و جامعه (که حتی می تواند گسترده تر از پیامدهای طلاق باشد همچون همسرکشی) طلاق رخ نمی دهد و در این شرایط بر خلاف واقعیت های لازم التوجه به واسطه عدم وجود آمار و ارقام دقیق، ناسازگاری های زناشویی نمود واقعی نداشته لذا بررسی میزان شدت، علل و مکانیزم های کنترل ناسازگاری های خانوادگی پیش از بررسی راهکارهای کنترل طلاق یکی از ضروریات دارای اولویت است. در کشور ما عوامل متفاوت اجتماعی و فردی در بروز پدیده طلاق مداخله می نمایند. گرچه نقش عوامل مختلف بر اساس نظام فرهنگی ـ شخصیتی و ساختار روابط اجتماعی و الگوهای هنجاری در اجتماعات و ادوار گوناگون، تفاوت های زیادی دارد. اما تأکید بر مهم ترین عوامل تأثیرگذار در شناخت زیرساخت های طلاق بسیار گره گشا است. هدف پژوهش حاضر آن است که به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب بپردازد و هر پرسشنامه یکی از موارد لازم در تحقیقت پیمایشی می باشد ، بخش عمده اطلاعات از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است چون عملي تر و آسانتر است. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد و اينكه هدف از تكميل پرسشنامه آگاهي از مشكلات و خواسته هاي آنان است را به آنها بگوييم و ما بدان منظور بتوانيم پاسخ درست و دقيقي به دست بياوريم.جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین در شهرستان سرپل ذهاب نمونه آماری در این تحقیق50 زوج از شهرستان سرپل ذهاب می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….8

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

حدود مطالعاتی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

طلاق چیست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

فرزندان طلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

انواع طلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

ابعاد مختلف آسیب های ناشی از طلاق ……………………………………………………………………………………………………………15

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

علل و عوامل مؤثر بر طلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………22

عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق…………………………………………………………………………………………………………………………….23

عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………23

عوامل ارتباطی بین طرفین ……………………………………………………………………………………………………………………………….24

عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………..24

پیشینه طلاق در ادیان و ملل ……………………………………………………………………………………………………………………………25

پیشینه تحقیق داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….26

پیشینه تحقیق خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………….31

چهار چوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………33

نظریات پارسنز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

نظریات دورکیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

نظریات پیر بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

تئوری تسری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

تئوری خود میانی بینی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..40

نظریات کاشت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………..44

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

روش نمونه گیری آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….45

شیوه اجرا و مراحل پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………46

تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….46

ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………………………………………………………………….47

روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                              

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………107

تحلیل فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………110

تفسیر نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………111

نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….112

پیشنهادات برای محققین آینده ……………………………………………………………………………………………………………………..113

محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

پيوست (ضمائم ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….116

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………117

فهرست جداول                                                                         صفحه

جدول 1-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « جنسیت »……………………………………………………………………………..51

جدول 2-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « سن »……………………………………………………………………………………52

جدول 3-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تحصیلات »……………………………………………………………………………53

جدول 4-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « شغل »………………………………………………………………………………….54

جدول 5-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « سن همسر »………………………………………………………………………….55

جدول 6-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تحصیلات همسر )) ………………………………………………………………56

جدول 7-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « شغل همسر »………………………………………………………………………..57

جدول 8-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « سن ازدواج خود »………………………………………………………………..58

جدول 9-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « سن ازدواج همسر »……………………………………………………………..59

جدول 10-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « فرزند چندم خانواده »……………………………………………………….60

جدول 11-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « همسر فرزند چندم خانواده »……………………………………………..61

جدول 12-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « داشتن فرزند »……………………………………………………………………62

جدول 13-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « زندگی والدین با هم   »……………………………………………………..63

جدول 14-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « زندگی با والدین »………………………………………………………………64

جدول 15-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « موافقت با ازدواج »………………………………………………………………65

جدول 16-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « موافقت خانواده با همسر))………………………………………………….66

جدول 17-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « دخالت خانواده در زندگی »………………………………………………..67

جدول 18-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « دخالت خانواده همسر »……………………………………………………..68

جدول 19-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « آشنایی قبل ازدواج »………………………………………………………….69

جدول 20-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « نسبت فامیلی داشتن »……………………………………………………….70

جدول 21-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ازدواج از روی خواسته »…………………………………………………….71

جدول 22-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « یکسان بودن فرهنگی »………………………………………………………72

جدول 23-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تجربه ازدواج »……………………………………………………………………73

جدول 24-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « درک نشدن از طرف همسر»………………………………………………74

جدول 25-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « درک نشدن خلق و خو از طرف همسر »…………………………..75

جدول 26-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از ویژگی های شخصیتی همسر »…………….76

جدول 27-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ایفا نشدن مسئولیت ها در زندگی مشترک »……………………77

جدول 28-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت بخش نبودن روابط با همسر »……………………………….78

جدول 29-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « خشنودی نبودن از نحوه تصمیم گیری »…………………………..79

جدول 30-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از وضعیت اقتصادی »……………………………….80

جدول 31-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از نحوه اوقات فراغت »……………………………..81

جدول 32-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « خشنود نبودن از نحوه ابراز عشق »……………………………………82

جدول 33-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از نقش والدین »……………………………………….83

جدول 34-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « قابل اطمینان نبودن همسر »…………………………………………….84

جدول 35-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تحقیر شدن از طرف همسر »…………………………………………….85

جدول 36-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « در میان گذاشتن مشکلات با همسر »………………………………..86

جدول 37-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تصمیم گیری مالی »………………………………………………………….87

جدول 38-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « خرج کردن پول بدون اجازه همسر »…………………………………88

جدول 39-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ناراحتی از نزدیکی غیر منصفانه »……………………………………..89

جدول 40-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « اختلاف نظر در رسیدگی به فرزندان »………………………………90

جدول 41-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « بوجود نیامدن مشکلات از طرف والدین »………………………………91

جدول 42-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « اختلاف نداشتن در اعتقادات مذهبی »……………………………..92

جدول 43-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « کله شق بودن همسر »……………………………………………………….93

جدول 44-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ترس از درخواست نیاز از همسر »……………………………………..94

جدول 45-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « جر و بحث نداشتن »………………………………………………………….95

جدول46-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از میزان پس انداز »……………………………………96

جدول 47-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ارضا نشدن از لحاظ جنسی »…………………………………………….97

جدول 48-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « عصبانی نشدن از همسر »…………………………………………………..98

جدول 49-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « باعث خجالت نشدن از طرف همسر »………………………………99

جدول 50-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تحت نظر بودن »……………………………………………………………..100

جدول 51-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ضعیف نبودن زنان در مقابل مردان »………………………………101

جدول 1-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « عوامل اجتماعی و گرایش به طلاق»…………………………………..102

جدول 2-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « عوامل فرهنگی و گرایش به طلاق»……………………………………103

جدول 3-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « افسردگی و گرایش به طلاق»…………………………………………….103

جدول 4-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ازدواج مجدد و گرایش به طلاق»……………………………………….104

جدول 5-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « استفاده از دارو و آرابخش و گرایش به طلاق»…………………..105

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

(1-1)مقدمه:

چند سالی است که اختلافات زندگی زناشویی در جامعة ما بیشتر شده و بدنبال آن, درصد طلاق رو به افزایش است. بنابراین, طلاق به مفهوم دورکیمی (1987) به یک پدیدة اجتماعی تبدیل شده است. بدین معنی که از سویی, قشر یا طبقه و یا گروهی را نمی توان در جامعة امروز یافت که از اِپیدمی طلاق در امان باشد. از سطح تحصیلکرده ها تا بی سوادها, از سطح ثروتمند ها تا فقیر ها و یا از دیندارها تا بی دین های افراد جامعه از عارضة طلاق مصون نمانده اند. از سوی دیگر, طلاق یک پدیدة چند بعدی و چند علتی است. بنابراین محدود به یک علت خاص نظیر اقتصاد نمی باشد.چرا طلاق در جامعة ما رو به افزایش است؟ چه عواملی در رشد طلاق دخالت داشته اند؟ مسئلة طلاق هم فکر مسئولین جامعه را بخود مشغول کرده و آنها را نگران کرده است, هم دل مشغولی تعدادی از دانشگاهی ها و پژوهشگران حوزۀ خانواده شده است. و همه در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش ها و ارائة راه حل هایی برای خروج از این مقولة آسیب زا هستند. در طی چند سال پژوهش پیرامون خانواده به صورت غیر مستقیم و از زاویه ای دیگر یعنی مطالعه پیرامون عوامل رضایت از زندگی زناشویی (منادی, 1383) به این امر علاقه مند شده اند یقینا نه ادعای پاسخگویی کامل به این پرسش ها را داشته و نه علل مختلفة این موضوع را کاملا شناسایی کرده است. ولی در پی نتایج پژوهش های کیفی (منادی, 1385) صورت گرفته پیرامون خانواده می توان بخشی خاص را از دیدگاهی خاص در سطح طرح مسئله عنوان کرد.بدین منظور به کمک طرح یک نظریة جامعه شناسی تلاش می کنیم تا حدودی مسئلة طلاق را کالبد شکافی کرده و توضیح دهیم.پیر بوردیو جامعه شناس شهیر و معاصر فرانسوی معتقد است که هر انسانی دارای یک عادت واره [1] می باشد. (بوردیو,1989 )منظور از عادت واره, مجموعة طرحواره هایی است که یک انسان در طول زندگی خود بر اساس برخورد با محیط های مختلف مانند : خانواده, رسانه ها, نهاد آموزش و پرورش و گروه همسالان کسب می کند. این طرح واره ها مانند : چگونه غذاخوردن, چگونه پوشیدن, چگونگی ارتباطات اجتماعی, ذوقیات, مشغولیات انسان می باشند.طبق نظریة بوردیو عادت وارة هر فرد، نیروی محرکة اعمال و رفتار روزمرة اوست که در مرکز سرمایه های فرهنگی اش[2] جای دارد. منظور از سرمایه های فرهنگی, طبق نظر بوردیو, ترکیبی از عادت واره, شناخت ها, آگاهی ها, آموزش ها و مدارک تحصیلی می باشد. (بوردیو, 1989) این شناخت ها و آگاهی ها می توانند به صورت کلاسیک و آکادمیک در آموزشگاه ها کسب شده باشند و یا به صورت خود آموزی [3] و یا غیر کلاسیک آموخته شده باشند.

در هر صورت به زعم بوردیو, سرمایه های فرهنگی و عناصر سازندۀ آنها مقوله هایی اکتسابی و آموختنی هستند. ولی به باور وی عادت واره ها نقش مهمتر و جدی تری در هدایت و کنترل رفتارها و اعمال انسان ها دارند.

ضعف بنيه فرهنگي و عدم آگاهي و پايبندي به ايمان و تقيدات مذهبي خانواده‌ها، بخصوص در ميان والدين؛ به عنوان مهمترين عامل سستي روابط خانوادگي و در نتيجه افزايش طلاق در ايران اعلام شد.

[1] Habitus

[2] Capital Culturel

[3] Autodidacte

تعداد صفحه : 134

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --