دانلود پایان نامه:بررسی جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : بررسی جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین

 دانشگاه آزاد اسلامي

واحد شهر ری

پايان نامه کارشناسي ارشد

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

موضوع:

بررسی جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین

 

استاد راهنما:

دکتر نصراله فلاح تبار

 

استاد مشاور:

دکترمجید ولی شریعت پناهی

 

 نیمسال دوم 92-91

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده

مقدمه

 

فصل اول : طرح تحقيق

1-1 – بيان مسئله…………………………. 6

1-2-اهميت وضرورت انجام تحقيق ……………… 7

1-3- اهداف تحقيق…………………………. 9

1-3-1- اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………9

1-3-2- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………………..9

1-4 – سوالات تحقیق………………………… 9

1-4-1- سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………9

1-4-2- سوال فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………….9

1-5- فرضیه های تحقيق……………………… 9

1-6- قلمرو تحقيق…………………………. 9

1-6-1- محدوده زمانی ………………………………………………………………………………………………..9

1-6-2 محدوده مکانی  ………………………………………………………………………………………………..9

1-6-3- محدوده موضوعی …………………………………………………………………………………………10

1-7- روش تحقیق ………………………….. 10

1-8-پیشینه تحقیق ………………………… 10

1-9- نوع تحقیق…………………………… 12

1-10- ابزار گردآوری اطلاعات ……………….. 12

1-11 – روش تجزیه وتحلیل ………………….. 12

1-12- محدودیت های تحقيق…………………… 14

 

 

فصل دوم : مبانی نظری  تحقيق

2-1- تعاریف ومفاهیم ……………………… ….17

2-1-1- روستا وروستایی …………………………………………………………………………………………………17

2-1-2- دهستان ……………………………………………………………………………………………………………..17

2-1-3- گردشگری …………………………………………………………………………………………………………18

2-2- انواع توریسم ………………………………………………………………………………………………. 20

2-1- توریسم تفریحی ………………………………………………………………………………………………………22

2-2-2- توریسم تجاری …………………………………………………………………………………………………….22

2-2-3- توریسم همایشی ………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4- توریسم مذهبی ……………………………………………………………………………………………………22

2-2-5- توریسم درمانی ……………………………………………………………………………………………………22

2-2-6- توریسم الکترونیک ……………………………………………………………………………………………….32

2-2-7- اکوتوریسم …………………………………………………………………………………………………………..23

2-3- توریسم روستایی……………..…………………………………………..……24

2-4- ابعاد صنعت گردشگری …….…………………………………………….…………..….29

2-4-1- ابعاد اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………..29

2-4-2- گردشگری واشتغال ……………………………………………………………………………………………….37

2-4-3- ابعاد فرهنگی واجتماعی گردشگری ……………………………………………………………………….39

2-4-4- بعد زیست محیطی گردشگری ……………………………………………………………………………….42

2-5- گردشگری وزیر ساخت ها…………………. ….48

2-5-1- الف – تضمین امنیت فراگیر ………………………………………………………………………………….48

2-5-2- ب – گسترش فعالیت های تبلیغاتی ……………………………………………………………………….48

2-5-3- ج- ایجاد زیرساخت هاوزیربناها …………………………………………………………………………….49

2-5-4-د- ایجادتسهیلات لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ………………………………………49

2-5-5-ه- گسترش مدارس ومراکزآموزش عالی جهانگردی وهتل داری و…………………………………50

2-5-6-و- گسترش فعالیت های بهداشتی وپیشگیری …………………………………………………………….50

2-5-7-ز- افزایش کمی وکیفی امکانات ترابری زمینی وهوایی و…  …………………………………………50

2-5-8-ح- اصلاح وبهبود امورسازمانی وتشکیلاتی ……………………………………………………………….50

2-5-9-ط- تخصیص اعتبارات کافی و ملی استانی ……………………………………………………………….50

2-5-10-ی- ایجاد امکانات لازم برای خردسالان ………………………………………………………………….51

2-5-11-ک- گسترش امکانات TCI ……………………………..    ……………………………………………….51

2-5-12-ل- توسعه جایگاه خاص در بازارها…………………………………………………………………………..52

2-5-13- م- فرصت های جدید شغلی ………………………………………………………………………………….53

2-5-14-ن- ایجاد در آمد ……………………………………………………………………………………………………53

2-5-15-س- آسان سازی مدیریت مقصد ………………………………………………………………………………53

2-5-16-ع- فراهم سازی امکان اتصال به سایر بخش ها ………………………………………………………….53

2-6- مدل تحلیلی SWOT و پیشنهاد راهبردهای خرد وکلان ……………………………...………….53

 

فصل سوم :  ويژگيهاي جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

3-1- تقسیمات کشوری ………………………. …..57

3-2- وجه تسمیه……………………………………………………………………………….…………………….63

3-3- پیشینه تاریخی الموت………………………………………………………………..…….……………….64

3-4- وضعیت طبیعی………………………………………………………………………………….…………….64

3-4-1- اقلیم وآب وهوا…………………….. ….64

3-4-2 – زمین شناسی دره الموت ……………… ….69

3-4-3-کوه ها وبلندی های الموت …………….. ….72

3-4-4- میراث تاریخی ……………………… ….73

3-4-5- غارهای طبیعی ……………………… ….75

3-4-6- آبهای الموت ………………………. . …75

3-4-6-1- آبهاي سطحي………………………. ….77

3-4-6-2- آبهاي زيرزميني…………………… .…78

3-4-6-3- یخچال ویا معدن یخ ……………….. ….79

3-4-7- جانوران الموت …………………….. …79

3-4-8- گیاهان الموت ……………………… …….. .…79

3-4-8-1- جنگل ها، مراتع و پوشش گیاهی ……………………………………………………………………..80

3-5- وضعیت اجتماعی ……………………………………………...………………………………………..82

3-5-1- جمعیت دهستانها (کل وتفکیک شده )……… …82

3-5-2- زبان ………………………………………………………………………………………………………………..95

3-5-3- صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………95

3-5-4- اطلاعات فرهنگی ………………………………………………………………………………………………..95

3-5-5- آداب ورسوم ومراسم اجتماعی ،مذهبی ……. 96

3-5-6- غذاهای محلی ونوعی ازآن …………….. 96

3-5-7-  مسائل آموزشی………………………………………………………………………………………………96

3-6- وضعیت اقتصادی……………………………………………………………………………………….97

3-6-1- مسائل اقتصادی …………………….. 97

3-6-2- فعالیت ها یی روستایی ……………………………………………………………………………………97

3-6-3- کشاورزی و دامپروری ………………… 97

3-6-3-1- دامداری ومرغداری ………………… 97

3-6-3-2- نوع بهره برداری وتغییرات آن ………. 97

3-6-4- عوامل تولید ونقش آن در روستاها ……… 98

3-6-5-  نحوه تهیه وکود وبذر ………………. 98

3-6-6- ماشین آلات کشاورزی و دفع آفات نباتی زراعی………………………………………………….98

3-7- ویژگی توریستی…………………………………………………………………………………………99

3-7-1- جاذبه های گردشگری …………………. 99

3-7-1-1-قلعه حسن صباح …………………………………………………………………………………………..99

3-7-1-2- قلعه لمبسر …………………………………………………………………………………………………99

3-7-1-3- چنار خونبار الموت …………………………………………………………………………………….100

3-7-1-4- دره نینه رود ………………………………………………………………………………………………100

3-7-1-5- آبشار پیچه بن …………………………………………………………………………………………..101

3-7-1-6- دریاچه اوان ………………………………………………………………………………………………102

3-7-1-7- شاهرود …………………………………………………………………………………………………..102

3-7-1-8- قلعه شیر کوه …………………………………………………………………………………………….103

3-7-1-9- آرامگاه سنگی حسن آباد وشاهکوه ……………………………………………………………….103

فصل چهارم : تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق

4-1- مشخصه های کلی پاسخگویان ……………… 107

4-1-1- گردشگران  ………………………… 107

4-1-2- مردم بومی ………………………… 108

4-2- نتایج توصیفی تحلیلی ……………….. 108

4-3- روش شناسی ارائه راهبردهای توسعه گردشگری .. 128

4-3-1- مرحله اول، ورود اطلاعات …………….. .129

4-3-1-1- ماتریس ارزیابی عوامل محیط بیرونی (EFE) .129

4-3-1-2- ماتریس ارزیابی عوامل محیط درونی (IFE)…………………………………………………….133

4-3-2- مرحله دوم ، مرحله تطبیق………………………………………………………………………………….138

4-3-2-1- تشکیل ماتریس نقاط ضعف ،نقاط قوت ، تهدیدهاوفرصت ها(تدوین راهبردها)……138

4-3-2-2- تشکیل ماتریس داخلی وخارجی(IF)(مشخص نمودن راهبردهای با امنیت تر)…….142

4-3-3- مرحله سوم ، مرحله تصمیم گیری ( اولویت بندی راهبردهای قابل قبول ) ……………..143

فصل پنجم :ارزیابی نهایی فرضیه ها – نتيجه گيري وارائه پيشنهادات

5-1- فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………… 152

5-2- فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………..154

5-3- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………156

5-4-پيشنهاد………………………………………………………………………………………………………………159

5-5- پیشنهاداتی برای محققان آینده………………………………………………………………………………159

پیوست ها و ضمائم (پرسش نامه خانوار روستايي  و  پرسش نامه مخصوص مسئولین روستایی )

فهرست منابع

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

2-1- منافع اقتصادی گسترش صنعت گردشگری سال 1383 ……………………………………………………… ……….31

2-2- هزینه های اقتصادی گسترش گردشگری 1383…… ……….32

2-3- آثارمثبت فرهنگی واجتماعی گردشگری 1386….. ……….41

2-4- ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT…………………………………………………………………………………..54

2-5- مدل بهبود یافته ماتریس تجزیه وتحلیل SWOT ……………………………………………………………55

3-1- خلاصه آمار سالانه ایستگاه معلم کلایه                              ……………………………………………………………68

3-2-تعداد آبادی های الموت به تفکیک وضع طبیعی آبادی……………………………………………………..82

3-3- جمعیت دهستان های رودبار الموت……………………………………………………………………………..82

3-4- روستا ها به همراه جمعیت وخانوار ساکن در الموت غربی 1390………………………………………………. ……..83

3-4-1- روستاهای دهستان رودبار شهرستان به همراه جمعیت 1390……………………………………….. ……..90

3-4-2- روستاهای دهستان دستجرد به همراه جمعیت 1390   ……..91

3-4-3 -روستاهای دهستان رودبار محمد زمانی به همراه جمعیت 1390……………………………………….. …….92

4-1- خصوصیات ومشخصات کلی گردشگران  ………… …….107

4-2-  خصوصیات ومشخصات کلی ساکنان بومی ………………………………………………………………..108

4-3- سنجش پایایی پرسشنامه هابا استفاده از ازمون الفاکرونباخ……………………………………….. ….109

4-4- سنجش روایی پرسشنامه ها با استفاده ازازمون KMOوبارتلت……………………………………….. …..109

4-5- جاذبه های طبیعی ونتایج ازمون  test-T…… ….110

4-6- جاذبه های تاریخی ،اجتماعی –فرهنگی ونتایج ازمون test-T……………………………………..112

4-7- جاذبه های اقتصادی ونتایج ازمون test- T……………………………………………………………….114

4-8- اولویت بندی امتیاز گویه ها ازنظر گردشگران …………………………………………………………..118

4-9- همبستگی بین ابعاد جاذبه های گردشگری ازدیدپاسخ دهندگان ………………………………….119

4-10- میزان تاثیر گردشگری بر اشتغال زایی روستایی ……………………………………………………………121

4-11- میزان تاثیر گردشگری بر درامد زایی روستاییان ……………………………………………………………121

4-12- میزان تاثیر گردشگری بر کاهش مهاجرت روستاییان …………………………………………………….122

4-13- میزان تاثیر گردشگری بر افزایش قیمت زمین و املاک ………………………………………………….123

4-14- میزان تاثیر گردشگری بر بهبود شبکه حمل ونقل …………………………………………………………123

4-15- میزان تاثیر گردشگری بر افزایش اطلاعات ودانش عمومی …………………………………………….124

4-16- میزان تاثیر گردشگری بر افزایش ناهنجاری های اجتماعی ……………………………………………..125

4-17- میزان تاثیر گردشگری بر افرایش ناهنجاری های اجتماعی (استاندارهای زندگی)………………125

4-18 – گردشگری وارتباط ان با محیط زیست در منطقه مورد مطالعه ………………………………………..126

4-19- گردشگری وارتباط ان با تمایل به افزایش ساخت وساز …………………………………………………127

4-20 –گردشگری ونقش ان در اتقای امنیت ………………………………………………………………………….128

4-21- عوامل خارجی تاثیر گذار بربخش گردشگری دهستان رودبارالموت غربی………………………..130

4-22- ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی در هرسه نوع جامعه ومیانگین ان ها ………………………………132

4-23- اولویت بندی عوامل بیرونی بر اساس امتیازنهایی ………………………………………………………..133

4-24- عوامل درونی تاثیرگذاربربخش گردشگری دهستان رودبار الموت غربی………………………….135

4-25- ماتریس ارزیابی عوامل درونی در سه نوع جامعه ومیانگین انها ……………………………………..137

4-26- اولویت بندی عوامل درونی بر اساس امتیاز نهایی ………………………………………………………138

4-27- راهبردهای توسعه گردشگری دهستان رودبار الموت غربی …………………………………………..141

4-28- ماتریس ارزیابی برنامه ریزی راهبردی کمی توسعه گردشگری منطقه ……………………………146

4-29-  ماتریس IFE………………………………………………………………………………………………………

4-30- ماتریس EFE……………………………………………………………………………………………………..

5-1- جایگاه ونقش جاذبه های گردشگری در ایجا د تمایل به سفر ……………………………………….153

5-2- رابطه بین متغیر های گردشگری وتوسعه روستایی ……………………………………………………….154

5-3- نتایج ازمون test- T و رابطه گردشگری وتوسعه روستایی ……………………………………………155

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

2-1 – توریسم روستایی محرکی برای توسعه سایربخش های اقتصادی 1381    28

2-2- درجه تاثیرگذاری گردشگری براقتصاد ملی 1383. 34

2-3- ابعادروابط فرهنگی واجتماعی مواجه شوندگان 1386  40

2-4- صنعت گردشگری ومحیط زیست  1385…………. 47

3-1- آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی معلم کلایه در بلند مدت 1391 66

4-1- فرایند ومراحل راهبردسازی توسعه گردشگری منطقه………………………………………………106

4-2-  میزان تاثیر جاذبه های طبیعی در استفاده از گردشگری ………………………………………….111

4-3-  میزان تاثیر جاذبه های تاریخی، اجتماعی – فرهنگی در استفاه از گردشگری…………….113

4-4- میزان تاثیر جاذبه های اقتصادی در استفاده از گردشگری ………………………………………115

4-5- میزان تاثیر جاذبه های تسهیلاتی ـ خدماتی در استفاده ازگردشگری …………………………117

4-6- میزان تاثیرجاذبه های تسهیلاتی ـ خدماتی در استفاده از گردشگری ………………………….120

4-7- شکل  امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل درونی وبیرونی ………………………………………143

 

 

فهرست عكس­ها

عنوان                                                                                                        صفحه

3-1- دریاچه زیبای اوان …………………… .76

3-2- از گیاهان وحشی منطقه ………………… .81

3-3-  از بقایای قلعه لمبسر………………… .100

3-4- درخت چنار خونبار روستای زرآباد ……….. .101

3-5- نمایی ازآبشار پیچ بن ………………… 102

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                           صفحه

3-1- نقشه ایران 1391  ……………………………………………………………………………………………..58

3-2- موقعیت روستایی روستاهای استان قزوین ……………………………………………………………59

3-3- دهستان درنقاط روستایی استان قزوین 1391 ………………………………………………………..60

3-4- موقعیت روستاها ……………………………………………………………………………………………….61

3-5- استان قزوین و شهرستانها 1391…………………………………………………………………………..62

3-6- زمین شناسی منطقه الموت 1391………………………………………………………………………..72

 

چکیده
در روزگاران گذشته، گردشگري و سياحت ويژه اشراف و نخبگان بود و به سبب تنگناهاي اقتصادي و فني و….. نقش چنداني در شئون زندگي اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي انسان ايفا نمي‌كرد. اما همگام با رويدادها و تحولات ژرف اجتماعي و اقتصادي در زندگي جوامع و بهره‌مندي انسان از حقوق بيشتر، اوقات فراغت فزون‌تر و به ويژه از هنگامي كه بهره‌مندي از مرخصي با حقوق، نخست در جوامع پيشرفته و سپس در كشورهاي در حال رشد، همچون حقي از حقوق انساني به رسميت  شناخته شد و گردشگري به صورت يكي از مهم‌ترين فعاليت‌هاي انسان معاصر درآمد. این مهم در عرصه­ی میهن اسلامی نیز پدیدار شد و روز به روز  گسترده­تر گردید. لیکن آن طورکه بایدو شاید به شکوفایی لازم نرسیده بلکه راه دور و درازی را باید بپیماید تا به عنوان صنعت گردشگری خود را آشکار ودر راستای امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وحتی سیاسی همپای کشورهای توسعه یافته گام­های استواری را بردارد. در این زمینه وضعیت گردشگری «دهستان­های رودبار الموت غربی» وتاثیر آن در توریسم استان  با بهره از مدل های  spssو sowt بهره­گیری از آمارهای بدست آمده از طریق پرسش­نامه و بررسی نقاط قوت وضعف وتهدید­ها و فرصت­ها برنامه­ ریزی لازم در این مورد صورت گرفت تا نتیجه آن به سایر نواحی و دهستان­های و روستاهای میهن اسلامی تعمیم داده شود تا کشور در عرصه گردشگری به جایگاه اصلی و واقعی خود برسد.
واژگان کلیدی: توریسم – توسعه سیاسی – روستا.

 

گردشگري[1] يکي از عرصه­هاي نو و زمينه­هاي جديد مورد مطالعه در علوم انساني است و امروزه از جهات مختلفي مورد توجه کشورها قرار گرفته است. نگرش­های لازم گردشگري از يک­سو به­علت اهميت اقتصادي آن بوده و از سوي ديگر به دليل اثرات فرهنگي و اجتماعي آن است.

طي دهه­های گذشته گردشگري يکي از بالنده­ترين بخش­ها در جهان بوده است و رشد آن در سال­هاي آتي نيز ادامه خواهد داشت. صنعت گردشگري جهان تقريباً صد ميليون شغل در جهان ايجاد کرده است که عمدتاً شامل كسب و كارهاي کوچک  يا متوسط هستند. سرعت اشتغال­زايي در بخش گردشگري 5/1 برابر بالاتر از ساير بخش­هاست(ابراهیمی،1383: 24).

از سال 1980، هر ساله رشدي در درآمدها و فعاليت­هاي گردشگري مشاهده شده است. سازمان جهاني گردشگري[2] از يک اقتصاد قدرتمند جهاني برخوردار بوده و با 4/7 درصد افزايش در رشد صنعت در سال 2000، دوران طلايي خود را داشته است. آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی، نشان­دهنده رشد فزاینده‌ای بوده و حجم اقتصادی آن از ۲/۱ میلیارد دلا‌ر آمریکا به بیش از ۶۲۲ میلیارد دلا‌ر در سال 2005 افزایش یافته است. همچنین گردشگری در سال ۲۰۰۷ توانسته است ۱۰/۳ درصد از تولید ناخالص ملی جهان را به خود اختصاص دهد. در همان سال وضعیت ایجاد اشتغال در این صنعت با حدود ۲۳۴ میلیون شغل، به بیش از ۲/۸ درصد از کل شاغلا‌ن به­کار در سطح جهان ارتقا یافته است. اهمیت اقتصادی صنعت گردشگری و سفر همچنان با افزایش وسیع تعداد مسافران از ۲۵ میلیون نفر در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ به ۷۸۳ میلیون در سال ۲۰۰۶ با میانگین رشد سالا‌نه آن بالغ بر ۶/۵ درصد افزایش یافته است. در سال 2010 ميلادي در جهان 1241 ميليارد دلار سرمايه­گذاري در بخش توريسم انجام شد که اين رقم معادل02/9  درصد از کل سرمايه­گذاري جهان است. اين رقم تا سال ۲۰۲۰ به ۲ هزار و ۷۵۲ ميليارد دلار خواهد رسيد که 04/9 درصد از کل سرمايه­گذاري در جهان را تشکيل خواهد داد. همچنین طبق پيش­بيني­هاي این سازمان در سال ۲۰۲۰ ميلادي توليد ناخالص داخلي جهان از صنعت گردشگري به مبلغي معادل ۱۱ هزار و ۱۵۱ ميليارد دلار مي­رسد که نسبت به سال ۲۰۱۰ رشد 5 درصدي دارد. همچنین براساس آخرين آمار اين سازمان درحال حاضر از هر3/12 شغل در سراسر دنيا يک شغل مربوط به صنعت گردشگري است. در سال 2011، صنعت گردشگري بیش از 8  درصد از کل مشاغل جهان را به خود اختصاص داده است. بنا برآخرين گزارش هاي شوراي جهاني سفر و گردشگري که آمار و وضعيت گردشگري کشورها را از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ ميلادي پيش­بيني کرده است، ايران در سال ۲۰۱۰ ميلادي رشد9/3 درصدي در صنعت گردشگري داشته ولي گردشگري ايران تا سال ۲۰۲۰ با رکود مواجه شده و اين عدد به8/3  درصد کاهش مي­يابد(پایگاه خبری تازه­ها، 1390: آنلاین)

گردشگري فعاليتي است که داراي تفاوت­هاي اساسي با ساير فعاليت­هاي اقتصادي است. اين فعاليت حتي با بخش خدمات نيز داراي مرزهاي مشخصي است؛ زيرا گردشگري معمولا بدون بررسي بازار خريداري مي‌شود و شامل محدوده‌اي از کالاها و خدمات مانند حمل و نقل، تسهيلات و منابع طبيعي است که به توالي مصرف مي‌شوند. منابع طبيعي محور بخش مهمي‌از کل نهاده‌هاي مورد نياز بخش گردشگري هستند که عموما قابل قيمت­گذاري نمي‌باشد.

پدیده شهرگریزی از دلایل مهم شکل­گیری گردشگری به­ویژه گردشگری روستایی است. تکامل و تراکم شهرها، تنگناها و محدودیت­های خاصی را برای برای ساکنانش به­وجود آورده و ادامه چنین روندی باعث می­گردد که انسان­ها به دنبال گریزگاهی باشند که خود را از انقیاد دست و پاگیر زندگی شهری رها سازند و زمانی را به تفریح و تفرج و ترمیم قوای تحلیل رفته اختصاص دهند.

ساکنان شهرها به دلایل متعدد به گذران اوقات فراغت در مناطق ساکت و آرام بخش روستایی وادار می­کنند. به دنبال این مسائل، دگرگونی­های عظیمی در نظام­های اجتماعی و اقتصادی و زیست­محیطی و شغلی در سطح ملی ایجاد گردید؛ و به همین خاطر به دنبال آشکار شدن بازتاب­های منفی زندگی شهری، برنامه­ ریزی در زمینه گردشگری به­ویژه گردشگری در طبیعت و گردشگری روستایی برای شهرنشین ها و شهرگریزان از اولویت ویژه­ای برخوردار شد(اردستانی،1387: 218).

گردشگری روستایی از جمله مقوله­هایی است که تعریف آن، چندان آسان نیست و توافقی درباره آن وجود ندارد. این مسئله چند دلیل دارد. ابتدا این که، تعریف نواحی روستایی که گردشگری روستایی در آن انجام می­شود، با دشواری همراه است. چرا که معیارهای مورد استفاده توسط کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند، دوم این که انواع گوناگون گردشگری در نواحی روستایی صورت می­گیرد که اساساَ روستایی نیست، زیرا می­تواند ماهیت شهری داشته و تنها در نواحی روستایی واقع شده باشند، سوم اشکال مختلف گردشگری روستایی در مناطق مختلف توسعه­یافته مشهود است و از این رو یافتن مشخصات مشترک در همه کشورها دشوار است، چهارم این که نواحی روستایی در روند پیچیده­ای از تغییرات در رابطه با تأثیر بازارهای جهانی قرار دارند که ارتباطات و شرایط بازار، جهت­گیری محصولات سنتی را تغییر داده است. در همین زمینه، برخی از نواحی روستایی که کاهش جمعیت را تجربه می کنند، با جریان ورود جمعیت برای استراحت، یا توسعه کسب و کارهای غیرسنتی جدید مواجه­اند. به­دلیل حومه­نشینی فصلی و مسافرت­های روزانه طولانی و توسعه خانه­های دوم، تمایز بین نواحی روستایی و شهری کم­رنگ شده است. با این حال گردشگری روستایی می­تواند به­طور ساده به عنوان مسافرت به نواحی روستایی تعریف شود، اما محققان براین عقیده­اند که موضوع بسیار پیچیده­تر از این است. اما به­طور کلی گردشگری روستایی از دوجنبه اهمیت دارد، یکی به­عنوان یک فعالیت گسترده جهانی و دیگری از نظر تأکید بر آن در سیاست­های توسعه منطقه­ای و محلی. از همین رو منطقی است که بپذیریم تعریف قابل قبول و عام از گردشگری روستایی وجود ندارد. علاوه براین باید پذیرفت که ویژگی­های متمایزی از قبیل فعالیت­ها و موقعیت­های ویژه، گردشگری روستای را از سایر بخش­ها یا انواع گردشگری جدا می­کند.

از این­رو توسعه گردشگری در مناطق روستایی دارای ابعاد مختلف بوده و توسعه آن نیازمند سازوکارهای متفاوتی نسبت به گردشگری در مناطق شهری است، لذا در این فصل با طرح مساله تحقیق و اهمیت طرح موضوع تحقیق، اهداف تحقیق تدوین می­گردد و با بررسی قلمرو تحقیق، محدودیت­ها و روند کلی تحقیق بیان می­شود و در پایان به واژگان کلیدی تحقیق اشاره خواهد شد.

1-Tourism.

2-World Tourism Organization.

بیان مسئله

گردشگري روستايي امروزه به­عنوان يک بخش از بازار گردشگري مورد توجه بسياري از جهانگردان قرار گرفته است. اين بخش از گردشگري به عنوان يک مقصد،داراي شريان خاص خود است، و روز به روز درحال رشد بوده و مشتريان و بازديدکنندگان بيشتري را به سمت خود جذب مي‌کند. براساس آمارهاي موجود در بسياري از کشورها 70 درصد جمعيت ساکن از انواع تفريحات روستايي استفاده کرده و يا از مناطق روستايي در زمان گذران اوقات فراغت بازديد کرده­اند. در قاره اروپا بسياري از مردم تعطيلات خود را در مناطق روستايي سپري مي­کنند(امین­زاده، 1375: 45).

از سوي ديگر تغيير در فلسفه زندگي انسان، آلودگي محيط­زيست شهري و فشارها و استرس­هاي رواني ناشي از محيط­هاي زندگي و کار و در کنار تفکرات فلسفي بازگشت به دنياي خاکي، باعث توجه ساکنين شهري به روستاها به خصوص روستاهاي خوش آب و هواي مجاور شهرها[1] شد و اين مناطق به­عنوان حومه هاي ييلاقي در ايام پايان هفته و تعطيلات سالانه مطرح شده و توسعه پيدا کرد و کم کم در اين مناطق امکانات و خدماتي براي پاسخگويي به نياز بازديدکنندگان شکل گرفت. در مراحل بعدي که روستاهاي دور دست­تر مورد توجه قرار گرفتند، و اقامت­هاي شبانه مطرح شد، خانه‌های دوم و ويلاها از طرف ساکنين شهرها (بازديدکنندگان ثروتمند) در اين روستاها ايجاد شد. امروزه اين روند با شدت هر چه تمام­تر ادامه دارد(جامعي، 1374: 12).

در چند دهه گذشته و به موازات تحولات اقتصادي و اجتماعي، الگوهاي سكونت بيش­ازپيش به شهرنشيني گرايش پيدا نموده است. براساس آمارهاي موجود، جمعيت روستايي از 17 میلیون نفر در سال 1355 با نرخ رشد سالانه 1 درصد به 22 میلیون و 131 هزار و 101 نفر در سال 1385 و در سرشماری سال 1390 به 21 میلیون و 446 هزار و 781 نفر كاهش یافته است. سهم جمعيت ساكن در نقاط روستايي نيز از 53 درصد به 4/35 درصد در سال 1385 و 29 درصد در سال 1390 تقليل يافته است. رشد جمعیت روستایی كشور طی 20 سال گذشته كاهش­یافته و از 21/1 درصد به 44/0- درصد در سال­های 85-1375 رسیده است. تعداد خانوارهای هفت نفره و بیشتر از 04/34 درصد در سال 1365 به 38/13درصد در سال 1385 رسیده است(مرکز آمار ایران، 1390: آنلاین).

لازم به توضيح است، تثبيت شمار جمعيت روستايي در حدود تقريبي 5/21 ميليون نفر در سال‌هاي منتهي به سال 1390 را نبايد به منزله خاتمه يافتن توان بالقوه جمعيت‌پذيري جامعه روستايي ايران تلقي نمود، بلكه اين موضوع از عدم استفاده بهينه از قابليت‌هاي موجود در اين مناطق، ضعف كاركردهاي اقتصاد جوامع روستايي، ضعف و نارسايي سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت جهت توسعه روستايي، كمبود امكانات آموزشي و بهداشتي و بالاخره كم‌توجهي به صنعت گردشگري به‌عنوان يكي از مهم‌ترين مسائل نشأت مي‌گيرد. از اين‌رو، چنانچه اقدامات اساسي براي تجهيز و سرمايه‌گذاري در اين مناطق (به‌رغم قابليت‌هاي موجود) صورت نپذيرد، امكان افزايش جمعيت براي آن متصور نخواهد بود و كشور همچنان شاهد موج مهاجرت‌هاي جوامع روستايي به مناطق شهري و به­تبع آن بروز مشكلات اجتماعي و زيست‌محيطي در مناطق شهري خواهد بود(رضوانی،1379: 112).

مجموعه مسائل فوق بسياري از دولت‌ها را به‌ويژه در جوامع درحال توسعه بر آن داشته است، تا با اتخاذ تدابير مناسب و تحرك بخشيدن به اقتصاد اين مناطق، انگيزه‌هاي لازم را براي ماندگاري اين جوامع در مناطق روستايي فراهم نمايند. يكي از مهم‌ترين و در عين حال كم‌هزينه‌ترين گزينه‌ها براي توسعه و تحرك بخشيدن به اقتصاد جوامع روستايي توسعه صنعت گردشگري به‌طور عام و توسعه اين صنعت در مناطق روستايي به‌طور خاص است كه از بسياري از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي آن‌ها به‌ويژه در كشورهايي مانند ايران استفاده نشده است(رضایی ترشیزی،1382: 86).

سابقه سکونت­گزینی و تمدن 9 هزار ساله درکنار آثار باستانی، تاریخی، صنایع دستی و چشم اندازهای طبیعی بکر و ثبت 1200 اثر در فهرست آثار ملی، استان قزوین را از این حیث در جایگاه ویژه­ای قرار داده است؛ که بسیاری از این آثار تاریخی و محصولات تولیدی کشاورزی در منطقه الموت در شهرستان قزوین قرار دارد. در منطقه الموت 13 قلعه از جمله قلعه الموت(حسن صباح) در گازرخان، لمبسر در رازمیان، قلعه میون، شمس کلایه و شیرکوه وجود دارد که گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را به این منطقه می کشاند. شهر رازمیان، رودخانه نینه رود، شالیزارهای دره شاهرود، روستاهای تاریخی آتان، گرمارود، گازرخان، دره و حاشیه اندج رود، دریاچه اوان و درخت چنار خونبار در محل امامزاده زرآباد از جمله مناطق نمونه گردشگری در منطقه الموت است. از این رو باتوجه به قابلیت­های زیاد شهرستان لازم است که به موضوع گردشگری روستایی توجه بیشتر گردد.

 

تعداد صفحه : 205

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --