دانلود پایان نامه:بررسی تیتر آنتی‌بادی حاصل از برنامه‌های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دامپزشکی

عنوان : بررسی تیتر آنتی‌بادی حاصل از برنامه‌های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M

عنوان :

بررسی تیتر آنتی‌بادی حاصل از برنامه‌های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA

استاد راهنما :

دکتر عادل فیضی

استاد مشاور :

دکتر مهدی رضایی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف: بیماری نیوکاسل از بیماری‌های مهم اقتصادی صنعت طیور در ایران می‌باشد که در اکثر گله‌های طیور رایج بوده و باعث خسارات اقتصادی فراوان می‌گردد. بطور معمول جهت تشخیص این بیماری از روشهای سرولوژیک بخصوص روش HI  و  ELISA استفاده می گردد..

مواد ورش کار: در مطالعه حاضر تعداد 10 فارم که از نظر شرایط محیطی، مدیریتی، پرورشی و بهداشتی یکسان بودند و دارای سه برنامه مختلف واکسیناسیون و تا حدودی مشابه بودند، عیار آنتی‌بادی با استفاده از روش‌های  ذکر شده بررسی و میزان همبستگی این دو روش بررسی گردید.

نتایج و بحث: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متوسط میانگین عیار آنتی‌بادی در روش ممانعت از هماگلوتیناسیون 93/9 و در روش الایزا 19/24736 بود. نتایج بررسی آماری نیز نشان داد که همبستگی (925/0) بسیار معنی‌داری (p<0.01) بین دو آزمایش الایزا و ممانعت از هماگلوتیناسیون وجود داشت. نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات پیشین در مورد همبستگی الایزا و آزمایش HI دارای همخوانی بوده و همچنین نتایج حاصله از مطالعه گله‌های مادر گوشتی پس از واکسیناسیون حاکی از همبستگی بالای این دو آزمایش می‌باشد، بطوریکه عدد همبستگی بالای 9/0r> بدست آمد.

کلمات کلیدی: بیماری نیوکاسل، گله‌های مادر ، تیتر آنتی‌بادی، ممانعت از هماگلوتیناسیون، الایزا


  فهرست مطالب  
عنوان       صفحه

فصل اول : مقدمه 1

1-1- مقدمه 1

1-1-تاريخچه 3

1-1-2- اسامي مترادف 4

1-1-3- اهميت اقتصادي 5

1-1-4- اهميت سلامت عمومي 5

1-1-5- اپيدميولوژي 6

1-1-6- ريخت شناسي 7

1-1-7- تركيبات شيميايي 7

1-1-8-  ويژگي هاي بيو لوژيك 8

1-1-8-1- فعاليت هماگلوتينين 8

1-1-8-2- فعاليت نور آمينيداز 9

1-1-8-3- چسبندگي سلول و هموليز 9

1-1-8-4- همانند سازي ويروس 10

1-1-8-5-  حساسيت به  عوامل فيزيكي و شيميايي 10

1-1-9- تست هاي پاتو ژنسيته 11

1-1-9-1- شناسايي ويروس بر اساس حدت ويروس 11

1-1-9-2- مقاومت در برابر گرما 12

1-1-9-3- شستشو 12

1-1-9-4-  اندازه و شكل پلاك 13

1-1-9-5- ساختار پلي پپتيد ها 13

1-1-9-7-  پيوند به ِلكتين 14

1-1-9-8- شنا سايي ژنتيكي 14

1-1-9-9-  معيار هاي مولكولي براي پاتوژنسيته 15

1-1-10-  ميزبان هاي آزمايشگاهي 16

1-1-11- انتقال 17

1-1-12- پراكندگي و شيوع 17

1-1-13- گسترش 19

1-1-14- تشخيص 20

1-1-14-1- علائم كلينيكي 20

1-1-14-2- يافته هاي كالبد گشايي 22

1-1-14-3- ضايعات ميكروسكوپيك 22

1-1-14-3-1- سيستم عصبي 23

1-1-14-3-2-  سيستم عروقي 23

1-1-14-3-3-  دستگاه لنفاوي 23

1-1-14-3-4- اندام  روده‌اي 23

1-1-14-3-5- دستگاه تنفسي 24

1-1-14-3-6- دستگاه تناسلي 24

1-1-14-3-7- ساير ارگان ها 24

1-1-15- ايمني 25

1-1-15-1- ايمني فعال 25

1-1-15-3- ايمني موضعي 26

1-1-15-4- ايمني پاسيو 26

1-1-15-5-  سركوب ايمني 27

1-1-16-  روش هاي جدا سازي 27

1-1-16-1- پادتن هاي مونو كلونال 28

1-1-16-2-  سرولوژي 28

1-1-16-3-  تست هاي آزمايشگاهي  پاتوژنسيته 28

1-1-16-4- تست هاي سرولوژيك براي آنتي بادي هاي ويروس بيماري نيوكاسل 29

1-1-16-5-  تشخيص تفريقي 29

1-1-16-5-1-  روش هاي مولكولي در تشخيص بيماري نيوكاسل 30

1-1-17-2-  سياست  هاي كنترل ملي 33

كنترل و پيشگيري در سطح  مزرعه 33

1-1-18-   واكسيناسيون 34

1-1-18-1-  ابعاد تاريخي واكسيناسيون 34

1-1-18-2-  سياست هاي واكسيناسيون 35

1-1-18-3-  واكسن هاي زنده 35

سويه هاي ويروس : 35

1-1-18-3-1-  استفاده از واكسن هاي زنده 36

1-1-18-3-2-  مزايا و معايب واكسن هاي زنده 37

1-1-18-4-  واكسن هاي غير فعال يا كشته 38

1-1-18-4-1-   روش هاي توليد واكسن كشته يا غير فعال 38

1-1-18-4-2- مزايا و معايب واكسن هاي كشته يا غير فعال 38

1-1-18-5- برنامه واكسيناسيون 39

1-1-18-6-   تفسير پاسخ هاي واكسن 39

1-1-18-7- واكسيناسيون ساير پرندگان 40

فصل دوم : روش تحقيق 41

2-1-  روش تحقيق 41

2-1-1-برنامه واکسیناسیون 41

2-2-آزمايش ELISA 44

2-3-آزمايش HI 45

2-3-1- مراحل انجام آزمايش HI 46

فصل سوم: نتایج 50

3-1- نتایج حاصل از مقایسه عیار آنتی بادی در آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون در گروههای مختلف 50

3-2- نتایج حاصل از مقایسه عیار آنتی بادی در آزمایش الایزا در گروههای مختلف 51

3-3 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا: 53

3-4 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم یک: 54

3-5 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم دو: 55

3-6 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم سه: 56

3-7 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم چهار: 57

3-8 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم پنج: 58

3-9 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم شش: 59

3-10 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم هفت: 60

3-11 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم هشت: 61

3-12 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم نه: 62

3-12 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم ده: 63

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری 64

فصل پنجم: پیشنهادات 67

فهرست منابع: 68

منابع فارسی: 68

منابع لاتین: 68

چکیده انگلیسی: 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فهرست جداول  
عنوان       صفحه

جدول (3- 1): مقایسه نتایج حاصل از عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل با استفاده از آزمایش HI در سه گروه مورد مطالعه 50

جدول (3- 2): مقایسه نتایج حاصل از عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل با استفاده از آزمایش الایزا در سه گروه مورد مطالعه 52

جدول (3- 3): ارتباط بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در سه گروه مورد مطالعه 53

جدول (3- 4): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم یک 54

جدول (3- 5): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم دو 55

جدول (3- 6): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم سه 56

جدول (3- 7): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم چهار 57

جدول (3- 8): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم پنج 58

جدول (3- 9): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم شش 59

جدول (3- 10): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم هفت 60

جدول (3- 11): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم هشت 61

جدول (3- 12): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم نه 62

جدول (3- 13): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم ده 63

 

 

 

 

 

  فهرست نمودارها  
عنوان       صفحه

(نمودار3- 1): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش HI در سه گروه مورد مطالعه 51

(نمودار3- 2): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا در سه گروه مورد مطالعه 52

(نمودار3- 3): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در کل فارم‌های مورد مطالعه 53

(نمودار3- 4): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم یک 54

(نمودار3- 5): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم دو 55

(نمودار3- 6): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم سه 56

(نمودار3- 7): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم چهار 57

(نمودار3- 8): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم پنج 58

(نمودار3- 9): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم شش 59

(نمودار3- 10): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم هفت 60

(نمودار3- 11): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم هشت 61

(نمودار3- 12): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم نه 62

(نمودار3- 13): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم ده 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

 
عنوان       صفحه

No table of figures entries found.

 

 

 

 

 

 

فصل اول : مقدمه

 

1-1- مقدمه

اعضاي خانواده پارا ميكسو ويريده ويروس هاي غشا دار و حاوي RNA هستند كه داراي ژنوم هاي تك رشته اي قطعه قطعه نشده با پولاريته منفي مي باشند .كپسيد اين ويروس ها در سيتوپلاسم و غشاي آنها در سطح سلول هاي آلوده تشكيل مي شود . با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني با روش تباين منفي ذرات ويروسي ، چند شكلي به نظر مي رسند كه اگر كروي باشند قطر معمول آنها 100 تا 500 نانومتر و اگر رشته اي باشند ، عرض آنها حدود 100 نانومتر خواهد بود(Alexander et al., 2008).

ويروس ها برجستگي مشخصي دارند كه سطح آنها را پوشانده و به داخل غشاي ويروسي رفته است . اين برجستگي هاي سطحي از نظر اندازه به دو دسته تقسيم مي شوند.

الف- برجستگي هاي بلند 8 نانومتر كه حاوي گليكوپروتئين منفرد HN هستند كه فعاليتهاي هماگلوتيناسيون و نور آمينيداز مربوط به آن است.

ب- برجستگي هاي كوچكتر كه توسط گليكوپروتئين F تشكيل شدند و توانايي غشاي ويروس براي ممزوج شدن با غشاهاي سلول ، مربوط به آن است. در نتيجه اين خاصيت، مواد ژنتيكي  ويروس به داخل سلول ميزبان وارد شده ، موجب اتصال سلول هاي آلوده به يكديگر مي گردد. در نتيجه ما اثر سيتوپاتيك مشخص ويروس يعني تشكيل سن سشيال را خواهيم ديد.

بيماري نيوكاسل از نظر شيوع ، شدت و تيپ در دنيا بسيار متفاوت است ؛اين شيوع اغلب سبب مشكلاتي در تشخيص بيماري نيوكاسل مي شود بخصوص زماني كه در يك كشور يا منطقه معرفي شود وايجاد مشكل در نامگذاري مي كند .زماني نيوكاسل پيچيده تر مي شود ، كه سويه هاي مختلف اين ويروس باعث شيوع اين بيماري با شدت هاي بسيار متنوع مي شود. تقسيم بندي پاتو تيپ هاي نيوكاسل عمدتا بر اساس علائم باليني است(Beard et al., 1985).

  • فرم Doyle : يك فرم حاد و يك عفونت كشنده در تمام سنين است .زخم هاي هموراژيك دستگاه گوارش حضور مستمر دارند و اين فرم بيماري با نام نيوكاسل ولووژنيك احشاء دوست نام گذاري شد(vicserotropic velogenic).
  • فرم Beach : يك فرم حاد است كه اغلب در تمام سنين كشنده است كه علائم عصبي مشخصي ايجاد مي كند و به نام نيوكاسل ولوژنيك نروتروپيك مي باشد(NVND).
  • فرم Beaudette : از نظر علائم كمتر ازNVND است و مرگ فقط در سنين جواني اتفاق مي افتد .ويروس مسبب اين عفونت ، تيپ مزوژنيك است كه به عنوان واكسن زنده ثانويه استفاده مي شود.
  • فرم Hitchner : كه علائم ملايمي ايجاد مي كند و داراي علائم تنفسي است كه مسبب آن يك پاتوتيپ لنتوژنيك است كه به صورت رايج به عنوان واكسن استفاده مي شود.
  • فرم روده اي بدون علائم : عمدتا يك عفونت روده اي است كه مسبب آن ويروس لنتوژنيك است كه بيماري مشخصي ايجاد نمي كند .تعدادي از واكسن هاي تجاري زنده از اين پاتوتيپ هستند.

ويروس بيماري نيوكاسل براي اولين بار در سال 1926 جدا شد و به مدت 30 سال تنها پاراميكسو ويروس شناخته شده پرندگان محسوب مي شد.اما از اوايل دهه 1970 تا كنون، تعداد زيادي از گونه هاي پاراميكسو ويروس هاي پرندگان كه از نظر سرم شناسي از NDV مجزا هستند، جدا شده اند.تا كنون از آزمايشهاي HI،IDD،SN،NI و ساير آزمايشهاي سرم شناسي و خصوصيات ساختماني براي نشان دادن 9 گروه مجزاي پارا ميكسو ويروس هاي پرندگان استفاده شده است.

اين سروتيپ ها تحت عنوان PMV-1 تا PMV-9 ناميده شده اند. از روش نامگذاري ويروس هاي آنفلوانزاي A براي پاراميكسو ويروس هاي پرندگان استفاده شده است. به اين گونه كه يك ويروس جدا شده را بر اساس :

  • سروتيپ
  • گونه يا نوع پرنده اي كه ويروس از آن جدا شده است
  • موقعيت جغرافيايي محل جدا شدن ويروس
  • شماره يا نام مراجعه
  • سال جداسازي ويروس نامگذاري مي نمايند(Alexander et al., 2008).

تعداد صفحه : 103

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --