دانلود پایان نامه:بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :صنایع غذایی

گرایش :علوم و صنايع غذايي

عنوان : بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

گروه آموزشي مهندسي كشاورزي

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « M .Sc »

گرايش : علوم و صنايع غذايي

 

عنوان

بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات

 

استاد راهنما

دكتر هما بقایی

 

استاد مشاور

دكتر زرین علیپور

سال تحصيلي93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

مـقـدمـه……………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-1 پیش گفتار…………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………..6

مروری بر پژوهش های پیشین   …………………………………………………………………………………………………….6

2-1 نیترات ونیتریت……………………………………………………………………………………………………………………..7

2-2میزان تجمع نیترات در اندامهاي مختلف گیاهی ………………………………………………………………………….7

2-3 عوامل موثر در تجمع نیترات………………………………………………………………………………………………….. 8

2-3-1 ویژگی هاي گیاه……………………………………………………………………………………………………………8

2-3-2ویژگی هاي محیطی………………………………………………………………………………………………………..8

2-3-3 ویژگی هاي کود……………………………………………………………………………………………………………8

2-4کاربرد نیترات و نیتریت……………………………………………………………………………………………………………8

2-5سمیت نیترات و نیتریت…………………………………………………………………………………………………………..9

2-6حدمجاز نیترات در سبزیهاي مختلف……………………………………………………………………………………… 10

2-7میزان مجاز نیتریت و نیترات……………………………………………………………………………………………..13

2-7 اسید آسکوربیک…………………………………………………………………………………………………………………..13

2-7-1مقدار اسید آسکوربیک در سبزیجات و میوه جات…………………………………………………………….13

2-8سبزیجات پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………………………….14

2-8-1اسفناج ……………………………………………………………………………………………………………………….14

2-8-2کاهو……………………………………………………………………………………………………………………………14

2-8-3گوجه فرنگی………………………………………………………………………………………………………………..15

2-8-4بادمجان ………………………………………………………………………………………………………………………15

2-8-5کرفس…………………………………………………………………………………………………………………………16

2-8-6کدو سبز……………………………………………………………………………………………………………………..17

2-9مروری بر پژوهش های پیشین………………………………………………………………………………………………..17

فصل سوم  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………………………………………..20

3-1آماده سازی نمونه ها……………………………………………………………………………………………….21

3-2مواد و تجهیزات مورد نیاز……………………………………………………………………………………….21

3-3روش اندازه گیری اسید آسکوربیک روش DPINOT………………………………………………………………22

3-4اندازه گیری نیترات به روش کالریمتری بعد از احیا(روش دی آزو)……………………………………………..22

3-5اندازه گیری نیتریت به روش کالریمتری دی آزو………………………………………………………………………..24

3-6- روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………..25

فصل چهارم:نـتـايـج……………………………………………………………………………………………………………………26

4-1- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر میزان اسید آسکوربیک…………………………………………27

4-2- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر نیترات……………………………………………………………….35

4-3- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر نیتریت………………………………………………………………41

 

چکیده

براي انجام اين تحقيق نمونه هايي از گونه هاي اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگي (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نيترات،نیتریت و اسید آسکوربیک  در قسمتهاي خوراكي هر يك از نمونه ها اندازه گيري شد. روي هر نمونه سه بار آزمایش تکرار شد. با توجه به این طرح آزمایش از روش تجزیه و تحلیل چند متغیره (Univariate Analysis) و سپس آزمون دانکن به کمک نرم افزار SPSS ورژن 21 استفاده گردید تا هم اثرات تکی متغیرهای مستقل و هم اثرات تقابلی آنها بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گیرد.  در کل میزان اسید اسکوربیک در طی زمان کاهش یافت ولی در نیترات ونیتریت روند خاصی مشاهده نگردید ولی از رگرسیون میان هر سه نمک نتیجه گیری گردید کاهش میزان اسید اسکوربیک با افزایش نیتریت همراه است.کمترن میزان اسید اسکوربیک مربوط به کرفس بود و بیشترین مقدار اسید اسکوربیک را کاهو داشت.  نیترات در اسفناج از دیگر سبزیجات بیشتر و افت ان نیز بیشتر بود کمترین میزان نیترات در گوجه فرنگی بود. بیشترین مقدار نیتریت در گوجه فرنگی و کمترین مقدار در بادمجان مشاهده گردید. بخار پز کردن مقدار اسید اسکوربیک را کاهش داد ولی در نیترات و نیتریت روند خاصی دیده نشد.

واژگان کلیدی: اسید آسکوربیک؛سبزیجات ؛نیترات و نیتریت

فصل اول

مـقـدمـه

1-1- پیش گفتار

امروزه به دليل استفاده بيش از حد كودهاي شيميايي حاوي ازت براي تسريع رشد رويشي‏، بسياري از سبزيها مخصوصاَ سبزيهاي برگي داراي درصد بالايي نيترات هستند كه در بسياري از موارد از استانداردهاي تعيين شده بيشتر است. البته نيترات (NO3)  خودش يك ماده سمي براي انسان محسوب نمي شود ولي نيتريت (NO2) حاصل از احياء آن مي تواند با آمين ها تركيب شده و تشكيل نيتروزآمين را بدهد كه يك  ماده سرطانزا براي بدن محسوب مي شود (طباطبائي، 1384).

عمده نيترات مصرفي انسان، از راه آب آشاميدني، گوشت هاي فرآوري شده و سبزيجات وارد بدن انسان مي گردد و در اين بين، سبزي هاي مصرفي، عمده نيترات ورودي به بدن را تامين مي كنند . (کراس و همکاران 1992). نیتریت سدیم افزودنی غذایی است که بعنوان یک نگهدارنده بکار می رود ( آژانس مواد سمی و اداره ثبت بیماریها،[1]2001؛سازمان سلامت جهانی[2]،2006 ) از طریق آب نوشیدنی آلوده وغذاهای حاوی نگهدارنده ها مخصوصاگوشت عمل آوری شده مانند هات داگ ها وگوشت های فوری دریافت می شود (آژانس مواد سمی و اداره ثبت بیماریها،2001؛رینیک وهمکاران[3]،2005  ).

 

برخي اوقات هنگام نگهداري سبزيجات در انبار و يا انجام عمليات بر روي آنها نيترات تبديل به نيتريت شده و در افرادي كه با غذاهاي حاوي نيتريت تغذيه مي شوند خطر ابتلا به مت هموگلوبينا[4] وجود دارد (كاشي، 1363) همچنين در سبزيهاي كنسرو شده مقدار زياد نيترات در چند ماه در انبار باعث آزاد شدن قلع از آنها مي شود (خلدبرين و اسلام زاده، 1380). بر اساس تحقيقات صورت گرفته 50 درصد از نيترات موجود در بدن انسان از مصرف سبزيها تامين مي شود (Blomxarnastra[5] 1986).

تبدیل نیترات به نیتریت می تواند تحت تاثیر فعالیت کاهندگی باکتریها باشد. فعالیت کاهش دهندگی نیترات بوسیله ی رنج وسیعی از میکروارگانیسم ها شامل باکتریهای مقاوم در لوله ی معده و روده ی پستانداران تحت تاثیر قرار میگیرد وسپس میتواند باآمین ها،آمیدها و آمینو اسیدها واکنش داده و تولید ترکیبات N-نیتروز کند (هگش و شیلواه[6]،1982). نیتریت تحت متابولیسم اکسیداتیو در بافتها و خون به نیترات تبدیل می شود و مکانیسم اکسیداسیون بصورت واکنش اکسی هموگلوبین(Fe2+) در نتیجه ی تشکیل کمپلکس مت هموگلوبین(Fe3+) و در نهایت کاهش آنزیمی به نیترات است. سرعت واکنش بین نیتریت و هموگلوبین به گونه های مختلف وابسته است؛ در انسان سرعت واکنش آهسته تر از حیوانات شکمبه دار است اما سریع تر از خوک میباشد (اسمیت وبیوتلر[7] ،1966).

استانداردهاي مختلفي براي حداكثر غلظت نيترات در سبزيها وجود دارد، مثلاَ اتحاديه اروپا حداكثر غلظت نيترات را براي كاهو در كشت هاي بهاره در آبكشت حدود 3500 ميلي گرم در كيلوگرم و در كشتهاي پائيزه حدود 4500 ميلي گرم در كيلوگرم توصيه كرده است. اين مقدار براي كشتهاي مزرعه اي حدود 2500 ميلي گرم در كيلوگرم است (CESCF[8]، 1992).

با توجه به مصرف زیاد سبزیجات و رواج نگهداری آن ها در یخچال دراین پژوهش سعی بر آن است که اثر پخت و زمان نگه داری  بر میزان  نمک های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات بررسی گردد.

تعداد صفحه : 70

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --