دانلود پایان نامه:بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چكيده                                                                                                                          ز

تقدیروتشکر                                                                                                                   و

تقدیم به                                                                                                                        ه

فصل اول(كليات پژوهش)                                                                                         1

مقدمه                                                                                                                            2

بيان مسئله                                                                                                                       4

ضرورت واهميت تحقيق                                                                                                  6

اهداف تحقيق                                                                                                                 8

فرضيه هاي تحقيق                                                                                                           8

متغيرهاي تحقيق                                                                                                              8

تعاريف نظري                                                                                                                 8

تعاريف عملياتي                                                                                                             9

فصل دوم(پيشينه پژوهش)                                                                                          10

شخصيت ومفهوم آن                                                                                                       11

ضرورت مطالعه وشناخت شخصيت                                                                                               13

نظريه هاي شخصيت(شخصيت ورويكرد روانكاوي)                                                            14

نظريه تحليلي يونگ                                                                                                        15

نظريه پويايي رواني –اجتماعي                                                                                          16

نظريه بودائيسم درباره شخصيت انسان                                                                                18

نظريه اسلام درباره شخصيت انسان                                                                                                20

الگوي شخصيت                                                                                                             21

پايداري شخصيت                                                                                                           22

تغييردرشخصيت                                                                                                             23

شخصيت سالم                                                                                                               24

ساختارشخصيت                                                                                                             26

همساني شخصيت                                                                                                           29

تعريف سلامت رواني                                                                                                      30

تاريخچه سلامت رواني                                                                                                    30

كليدسلامت رواني                                                                                                          32

چرابايددرموردسلامت رواني بدانيم؟                                                                                  32

اعتمادبه نفس،كليدسلامت رواني                                                                                      33

نظريه هاي سلامت رواني                                                                                                 34

1-الگوي گوردون آلپورت                                                                                              34

2-الگوي كارل راجرز                                                                                                     35

3- الگوي كارل گوستاو يونگ                                                                                        35

4-الگوي ويكتورفرانكل                                                                                                  36

5- الگوي اريش فروم                                                                                                     36

6-الگوي آبراهام مزلو                                                                                                     37

7-الگوي فريتس پرلز                                                                                                      38

تحقيقات انجام شده درزمينه سلامت روان وويژگي هاي شخصيتي                                        38

فصل(روش تحقيق)                                                                                                     42

روش تحقيق                                                                                                                   43

جمعيت هدف                                                                                                                43

روش نمونه برداري وتعدادآنها                                                                                          43

ابزاراندازه گيري                                                                                                              43

روش جمع آوري داده ها                                                                                                 49

فصل چهارم(تجزيه وتحليل آماري)                                                                                50

تجزيه وتحليل آماري                                                                                                       51

جدول1-4نمرات ويژگي هاي شخصيت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبيرستان 53

جدول شماره 2-4محاسبه ضريب همبستگي از راه اعدادخام(دختران)                                    55

جدول 3-4 محاسبه ضريب همبستگي پيرسون نمره هاي سلامت روان ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان دخترمقطع سوم دبيرستان        57

جدول 4-4 مرات ويژگي هاي شخصيت وسلامت روان دانش آموزان پسرمقطع سوم دبيرستان                                    60

جدول 6-4 محاسبه ضريب همبستگي پيرسون نمره هاي سلامت روان ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزانپسرمقطع سوم دبيرستان       62

جدول 7-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي                                                      64

جدول8-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي                                                     66

جدول9-4محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي                                                      68

چدول شماره 10-4 نمرات سلامت روان دانش آموزان دختر وپسرمقطع سوم دبيرستان                        69

جدول شماره 11-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي                                        72

فصل پنجم (بحث ونتيجه گيري)                                                                                     73

بحث ونتيجه گيري                                                                                                          74

محدوديتهاي تحقيق                                                                                                        76

پيشنهادات پژوهش                                                                                                          76

منابع ومآخذ                                                                                                                   77

پيوست الف- پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO(كامل)                                                          79

پيوست ب- پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)                                                                  99

 

 

چكيده

پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزانت مقطع دوم متوسطه انجام شد.نمونه موردمطالعه پژوهش حاضر 80 نفر(40دخترو40پسر)بودكه ازدانش آموزان مقطع متوسطه  به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند.ابزارمورداستفاده دراين تحقيق پرسشنامه شخصيتي نئووپرسشنامه سلامت روان بودكه پس ازجمع آوري اطلاعات فرضيه هاي چهارگانه تحقيق بااستفاده ازروش آماري ضريب همبستگي پيرسون وآزمون T موردآزمون قرارگرفت ونتيجه نشان دادكه بين ويژگي شخصيتي روان نژندي ،برونگرايي،دلپذيربودن وسلامت روان رابطه معناداري وجود ندارد.همچنين نتيجه تحقيق نشان دادكه بين سلامت رواني دختران وپسران تفاوت معناداري وجود ندارد.

 

فصل اول

كليات پژوهش

 

مقدمه

شخصيت(Personality)شامل كل وجود فرداست و وضع عمومي بدن ،مهارتها،رغبت ها،اميدها،وضع ظاهر،احساسات وهيجانها،عادتها،هوش،خصوصيات اخلاقي،فعاليت ،معتقدات وافكار فردرادربرمي گيرد.شخصيت شامل آنچه فردامروزه هست وآنچه اميدواراست بشود    مي باشد.پس هرصفتي كه فردرا ازافرادديگرمتمايزمي كندجنبه اي ازشخصيت اوراتشكيل     مي دهدكه ممكن است اين صفت ازصفتهاي بدني باشدمانند نيرو،چاقي،لاغري،زيبايي،زشتي،و….. ياذهني مانندهوش،استعداد،نوع افكار وعقايدو…. ياهيجاني وعاطفي مانندترسويي وبي باكي،عصبانيت وآرام بودن ،ويااخلاقي مانندراستگويي ،دروغگويي ،سهل انگاري وهمچنين ممكن است اين صفت ،موروثي باشدمانندقد،رنگ پوست،رنگ موي سر،يااكتسابي مانندگرايش هاومعتقدات ديني وسياسي وبنابراين ،مي توان گفت :شخصت هرفردكل خصايص بدني،ذهني وعاطفي و اجتماعي واخلاقي – اعم ازموروثي و اكتسابي – هستندكه او رابطور آشكار ازديگران مشخص مي كند.

شخصيت ايستا(static)نيست بلكه پويا(dynamic)ياپيوسته درحال تغييراست.وقتي ازشخصيت فردسخن مي گوييم به يكتاوبي نظيربودن اوتوجه داريم زيرا دوفردهم شخصيت نمي توان يافت.درواقع،شخصيت فردهمان است كه باضمير«من»ياكلمه«خود»(self) ازآن تعبيرمي كندومنظورشناخت شخصيت فرد،شناخت تركيب وسازمان رفتاراوبه صورت تمامي وكلّيت است(شعائري نژاد،1374).

روانپزشكان فردي راازنظر رواني سالم مي دانندكه تعادل بين رفتارها وكنترل او درمواجه بامشكلات اجتماعي وجود داشته باشد.از اين ديدگاه انسان ورفتارهاي اودرمجموع يك سيستم درنظرگرفته مي شود.كه براساس كيفيات تاثيروتأثر متقابل عمل مي كنند.بااين ديد سيستميك ملاحظه مي شودكه چگونه عوامل متنوع زيستي انسان برعوامل رواني اجتماعي اوتاثيرگذاشته وبالعكس ازآن اثرمي پذيرد. به عبارت ديگر دربهداشت وتعادل رواني انسان به تنهايي مطرح نيست بلكه آنچه موردبحث قرارمي گيرد پديده هايي است كه دراطراف اووجود داردوبرجمع سيستم ونظام اوتاثيرمي گذارندوازآن متأثرمي شوند.پس ازديدروانپزشكي سلامتي عبارت است ازتعادل درفعاليت هاي زيستي،رواني،واجتماعي افراد كه انسان ازاين تعادل سيستميك وساختار هاي سالم خودبراي سركوب كردن وتحت كنترل درآوردن بيماري استفاده مي كند.روانكاوان وطرفداران فرضيه هاي روانكاوي (روان تحليلي)ازشخصيت ايده آل صحبت مي كنندو«من[1]» راميانجي بين خواسته هاي «نهاد[2]» وكنترل و مؤاخذه «فوق من[3]» مي دانندوبهنجاري راميانجيگري صحيح ومنطقي بين دوقدرت«نهاد»و«ابرمن»مي دانند- روانكاوان به مراحل مختلف رشد رواني وعملكردصحيح وخالي ازتعارض الگو،استفاده ازمكانيسم هاي دفاعي سازنده درضربه ها وفشارهاي شديد را دليل برسلامت وتعادل روان مي دانند.كارهاي اريكسن[4] وهارتمن[5] نيزبه منظورتأييد اين نظريه است(ميلاني فر،1376).

 

بيان مسئله

ازديرباز مفهوم شخصيت موردتوجه حكما ودانشمندان بوده است وبخصوص ارتباط آن باموضوعات اخلاقي ،رفتاري ،اجتماعي ازمباحث مهم واساسي به شمارمي رود.

درباره شخصيت و ويژگيهاي آن نظريه ها وديدگاههاي بسيارمختلف وهمچنين تعاريف بسياري براي آن ارائه شده است.

رايج ترين برداشت وتعريفي كه محققان وروان شناسان داشته اندعبارت است ازمجموعه ويژگيهاي جسماني ،رواني ،رفتاري كه هركدام را ازافراد ديگرمتمايزومنحصربه فردمي كند(كريمي ،1374).

يكي از ابتدايي ترين اموري كه درجهت رشد وتوسعه هرعملي انجام مي پذيردطبقه بندي كردن آن است وشخصيت نيزازاين قاعده مستثني نبوده است .روان شناسان طبقه بندي هاي مختلفي درمورد شخصيت داشته اند وبراي هرطبقه نيزويژگيها وخصوصيات خاصي درنظرگرفته اند وانواع مختلف شخصيت را ارائه داده اند.

تامين سلامتي افرادجامعه يكي ازمهمترين مسائل اساسي درهركشوري محسوب              مي شودكه بايدآن راازديدگاه سه بعدي جسمي ،رواني واجتماعي نگريست(شاملو،1372).

بعدرواني بهداشت دربسياري ازكشورهاي درحال توسعه بنابه دلايل مختلف موردتوجه كافي قرارنگرفته است.سازمان بهداشت (1993)معتقداست دركشورهاي درحال توسعه حجم مشكلات رفتاري و رواني رو به فزوني است وبي توجهي به آن درابعادفردي وخانوادگي واجتماعي اثرات سوء وغيرقابل جبراني به جاي مي گذارد(حسيني،1371).

درگذشته فرد درانجام وظيفه خودبا آهنگي يكنواخت اعمال تكراري وساعت هاكارمداوم درگيربود.امروزه هرفردفعالي با«شوك آينده»روبروست.اين شوك درتمام سطوح قابل لمس است.براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت ،اختلالهاي رواني،اختلالهاي جدي وشايع هستندكه درسرتاسر دنيامشاهده مي شودو دو پنجم ازتمامي ناتواني ها به علت اختلالهاي رواني،رواني اجتماعي وعصبي بود.واين موارديك پنجم ازكل مراجعين به مركزبهداشت عمومي راتشكيل مي دهند.(آزاد،1375).

اگرنيازهاي زيستي و وراني فردبه طورخود به خودارضاء مي شدزندگي واقعاً آسان بود ولي چنان كه مي دانيم موانع زيادي،خواه محيطي وخواه دروني وجود داردكه مخل ارضاي نيازهاهستند.اين موانع موجب فشاررواني درفرد مي گردند(آزاد،1375).

آنچه مسلم است اول بايددرنظرگرفت كه زندگي آدمي ازبدوتولد تامرگ مجموعه مبارزات باطبيعت است منتهي درهرمرحله اي ودرهرموردي به نحو مخصوص انجام مي گيرد.بشردرطول زندگي بارويدادهاي زيادي برخوردمي كندكه باعث بروز برخي مسائل رواني وجسمي مي گرددوبدين سبب است كه بهداشت رواني جامعه راتهديدمي كندالبته هرچنداين عوامل چاشني زندگي است ولي هيچ كس نمي تواندبدون آن زندگي كند.پس مسأله اصلي تحقيق حاضراين است كه آيابين ويژگيهاي شخصيتي وسلامت رواني رابطه وجود دارد؟

 

ضرورت واهميت تحقيق

      مسئله بهداشت رواني وتامين سلامت رواني انسانها،موضوعي مهم وحياتي است،اماساده نيست .بزرگترين آفت اين مسئله ساده انكارونگاه تك بعدي به آن است.تامين بهداشت رواني جامعه مانند هرموضوع فرهنگي،نيازبه نگرشي تعاملي واقداماتي چندجانبه ونظامندومنسجم دارد.

….انسانهاي به ظاهرسالم امروز ،به راحتي ممكن است واردمرزناسلامتي شوند.بسياري ازانسانها باكمك هاي مختصرراهنمايي ومشاوره وياحمايت هاي مالي – اجتماعي وبهبود شرايط زندگي وبهره مندي ازشادابي فرهنگي ،مي توانندسالم بمانندوسالم زندگي كنند(اصلاني،1382).

باتوجه به اينكه بسياري ازرفتارهايي كه انجام مي دهيم برگرفته ازشخصيت ماانسانها است وهمينطور تحقيقات زيادي كه روانشناسان درموردشخصيت و ويژگي هاي آن انجام داده اندبه اين نتيجه رسيده اندكه شخصيت از زمان تولدتاخاتمه عمردرحال شكل گرفتن وتكامل است وهيچگاه نمي توان ازآن به عنوان حالتي ثابت وغيرقابل تغييرسخن گفت وهمين طور نقش محيط و وراثت رادرتكوين شخصيت مهم بيان كرده اند وهمين طورازعوامل محيطي نقش خانواده راياداوري مي كنيم كه درچگونگي تكوين شخصيت كودك اثرمهمي داردوبعدازخانواده ،مدرسه واجتماع هركدام نقش خاص خود را دارند.وتحقيقات زيادي رابطه بين ويژگيهاي شخصيت وشخصيت سالم باسلامت روان بالارا نشان داده است كه دليلي ديگربراي اثبات اين رابطه است وازآنجا كه عمده شخصيت انسان دركانون خانواده ودرارتباط باپدرومادر شكل مي گيرد.اين تحقيق مي تواندتلنگوري برپدرومادران وهمچنين كساني كه درشكل گيري شخصيت كودكان نقش دارندباشدتامتوجه اهميت وتاثيرشخصيت سالم برآينده وسلامت فرزندان باشدواين تحقيق همچنين مي تواندمورداستفاده روان پزشكان وروانشناسان عمومي وروانشناسان شخصيت قراربگيردومهمترين فايده اين تحقيق آن است كه بادريافت نتايج مي توانيم درتعليم وتربيت زمينه هايي رافراهم آورده تادانش آموزان دچارمشكل ومسائل عديده نگردند.

 

اهداف تحقيق

ازاهداف مهم اين پژوهش مي توان به مواردزيراشاره كرد:

  • تعيين رابطه ويژگيهاي شخصيت وسلامت روان
  • تعيين سلامت روان دردختران وپسران ومقايسه آن دربين دوجنس

فرضيه هاي تحقيق

  • بين روانژندگرايي وسلامت رواني رابطه وجود دارد.
  • بين برونگرايي وسلامت رواني رابطه وجود دارد.
  • بين دلپذيربودن وسلامت رواني رابطه وجود دارد.
  • بين سلامت رواني دختران وپسران تفاوت وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :108

قیمت : 2500تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --