دانلود پایان نامه:بررسي دوره هاي خشكسالي در استان­هاي كرمانشاه و كردستان باتأكيد برماه­هاي مرطوب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :قلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان : بررسي دوره هاي خشكسالي در استان­هاي كرمانشاه و كردستان باتأكيد برماه­هاي مرطوب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرري

 

پایان نامه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 

موضوع:

بررسي دوره هاي خشكسالي در استان­هاي كرمانشاه و كردستان باتأكيد برماه­هاي مرطوب

 

 

استاد راهنما:

دکتر فروغ السادات وجداني

 

استاد مشاور:

دکتر مهناز پروازي

تابستان  1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه      ============                                                                                              ===========

چکیده                                                                                             1

مقدمه                                                                                              2

 

فصل اول   : کلیات تحقیق

————————————————————-

 

  • مقدمه                     4
  • بیان مسئله وضرورت آن                     4
  • پرسش های تحقیق                     5
  • فرضیه ها                                        6
  • اهداف تحقیق                     6
  • پیشینه تحقیق                     7

1-6-1- پیشینه تحقیق در جهان                                                                7

1-6-2-پیشینه تحقیق در ایران                                                                  9

  • روش و مراحل تحقیق                     13

 

فصل دوم  : مبانــی نظــری تحقیـــق

————————————————————

2-1-  تعریف ومفهوم خشکسالی                                                              15

2-2- انوا ع عمده خشکسالی                                                                   17

2-2-1- خشکسالی از دیدگاه هواشناسی                                                      17     

2-2-2- خشکسالی هیدرولوژیک                                                              17

2-2-3- خشکسالی کشاورزی                                                                  18

2-2-4- خشکسالی اقتصادی                                                                   18

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                       ===========

2-3- ویژگی­های فضایی و زمانی خشکسالی­ها                                              19

2-3-1- آغاز و خاتمه خشکسالی                                                              19

2-3-2- شدت خشکسالی                                                                      19

2-3-3- فراوانی خشکسالی                                                                              20

2-3-4- وسعت منطقه ای خشکسالی                                                          20

2-3-5- دوره تناوبی رخداد خشکسالی                                                       20

2-4- علل وقوع خشکسالی                                                                              21

2-5- روش های مطالعه خشکسالی                                                            22

2-5-1- روش­هایمبتنی بر بیلان آب                                                           22

2-5-1-1- شاخص ترنث وایت                                                                23

2-5-1-2- شاخص پالمر                                                                       24

2-5-2- روش­هایمبتنی بر تحلیل جریان                                                       25

2-5-3- روش های مبتنی بر تحلیل داده­های بارندگی                                                 25

2-5-3-1- شاخص درصدي از نرمال                                                         26

2-5-3-2- شاخص­های پراکندگی بارش                                                      27

2-5-3-3-شاخص توزیع نرمال استاندارد                                                     28

2-5-3-4- شاخص استاندارد شده بارش                                                     29

2-5-3-5- شاخص دهک­ها و صدک­های بارندگی                                          31

2-5-3-6- شاخص  D                                                                         32

2-5-4- روش های تحلیل سینوپتیکی                                                         32

2-5-5- روش های سنجش از دور                                                            33

2-5-6- روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژیک و تاریخی                                       35

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                         ===========

 

فصل سوم :ویژگی­های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

—————————————————————–

 

3-1- استان کرمانشاه                                                                          37

3-1-1-موقعیت جغرافیایی                                                                      37

3-1-2- ناهمواری ها                                                                           38

3-1-2-1-تقسیم بندی ناهمواری­ها                                                             38

3-1-3- زمین شناسی                                                                            41

3-1-4– خاك­های استان                                                                        42

3-1-5 – پوشش گياهی                                                                         42

3-1-6-جنگل ها‏‎ و مراتع استان                                                                43

3-1-7- کشاورزی استان                                                                        44

3-1-8- منابع آبهای سطحی استان                                                             50

3-1-9- آب و هواي استان کرمانشاه                                                           53

3-1-9-1- توده های هوای فعال در استان                                                    54

3-1-9-2- اثرات ناهمواری­ها در تنوع آب و هوای استان                                   55

3-1-10- ويژگي هاي آب و هوا                                                             56

3-1-10-1- دما                                                                                  56

3-1-10-2- نزولات جوی                                                                     57

3-1-10-3-رطوبت نسبی                                                                       59

3-1-10-4- ساعات آفتابي                                                                     59

3-1-10-5- تبخیر                                                                               60

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                  ===========

 

3-1-10-6- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­های کرمانشاه                                      61

3-1-10-7- بادها                                                                                63

­3-1-11- اقلیم استان                                                                           64

3-1-12- جغرافیای جمعیتی                                                                             67

3-2- استان کردستان                                                                           67

3-2-1- موقعیت جغرافیایی                                                                              67

3-2-2- ناهمواری های استان                                                                   68

3-2-2-1- تقسیم بندی ناهمواریها                                                             69

3-2-3- زمین شناسی وژئومورفولوژی استان كردستان                              70

3-2-4- خاک­های استان                                                                         71

3-2-5- پوشش گياهی                                                                          72

3-2-6- جنگل و مرتع استان                                                                   73

3-2-7- کشاورزی استان                                                                        74

2-2-8- منابع آب های سطحی استان                                                          79

3-2-9-  آب و هواي استان كردستان                                                                    80

3-2-9-1- توده های هوای فعال در استان                                                    81

2-2-9-2- اثرات ناهمواریها در تنوع آب و هوای استان                                     83

2-2-9-3- تاثیر ارتفاع بر اقلیم استان                                                                    83

3-2-10- ويژگي هاي آب و هوايي                                                            84

3-2-10-1- دما                                                                                  84

3-2-10-2- نزولات جوی                                                                     86

3-2-10-3- رطوبت نسبي                                                                      87

3-2-10-4- ساعات آفتابي                                                                     88

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                ===========

3-2-10-5-تبخیر در استان                                                                     88

3-2-10-6- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­های استان کردستان                                89

3-2-10-7-بادها                                                                                 91

3-2-11- اقلیم استان                                                                            91

3-2-12- جغرافیای جمعیتی                                                                             93

 

فصل چهارم : مواد و روش­ها

————————————————————————————————————-

4-1- داده های تحقیق                                                                          95

4-2-داده های هواشناسی                                                                       96

4-3- مشخصات ایستگاه­ها                                                                     96

4-3- 1-روش اسکالوگرام                                                                      97

4-3-2-تصحیح، تکمیل و تطویل آمار                                                         98

4-3-3-خلاصه آماری ایستگاههای موجود                                                    101

4-4- داده های عملکرد گندم دیم                                                              102

4-4-1-استاندارد نمودن داده­های عملکرد                                                     104

4-4- 2-بررسي طول­ دوره رشد و محاسبه تنش­هاي حرارتي وآبي­گندم                   108

ديم دراستان­هاي مورد مطالعه

4-5- نرم افزارهای مورد استفاده                                                               111

4-6- روش­هاي بررسي خشكسالي                                                            113

4-6-1- انحراف استاندارد بارش (SDR)                                                    114

4-6-1-1-انحراف استاندارد بارش ایستگاه کرمانشاه                              120

4-6-1-2- انحراف استاندارد بارش ایستگاه کنگاور                                        120

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                ===========

 

4-6-1-3- انحراف استاندارد بارش ایستگاه اسلام آباد غرب                             121

4-6-1-4- انحراف استاندارد بارش ایستگاه روانسر                                       122

4-6-1-5- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سرپل ذهاب                                 122

4-6-1-6- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سنندج                                        123

4-6-1-7- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سقز                                           123

4-6-1-8- انحراف استاندارد بارش ایستگاه قروه                                          124

4-6-1-9- انحراف استاندارد بارش ایستگاه بیجار                                         125

4-6-1-10- انحراف استاندارد بارش ایستگاه زرینه اوباتو                                 126

4-6-2- شاخص PN                                                                          125

4-6-2-1- شاخص PNایستگاه کرمانشاه                                                    129

4-6-2-2- شاخص PNایستگاه کنگاور                                                      130

4-6-2-3- شاخص PN ایستگاه اسلام آباد غرب                                           132

4-6-2-4- شاخص PN ایستگاه روانسر                                                     133

4-6-2-5- شاخص PN ایستگاه  سرپل ذهاب                                              134

4-6-2-6- شاخص PN ایستگاه سنندج                                                      135

4-6-2-7- شاخص PN ایستگاه سقز                                                        136

4-6-2-8- شاخص PN ایستگاه قروه                                                        137

4-6-2-9- شاخص PN ایستگاه بیجار                                                       138

4-6-2-10- شاخص PN ایستگاه زرینه اوباتو                                              139

4-6-3- شاخص دهک­ها                                                                       141

4-6- 1- شاخص دهک­ ایستگاه کرمانشاه                                                    141

4-6-3- 2- شاخص دهک­ ایستگاه کنگاور                                                   143

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                            صفحه

============                                                                                                  ===========

 

4-6-3- 3- شاخص دهک­ ایستگاه اسلام غرب                                              144

4-6-3- 4- شاخص دهک­ ایستگاه روانسر                                                   145

4-6-3- 6- شاخص دهک­ ایستگاه سنندج                                                   147

4-6-3- 5- شاخص دهک­ ایستگاه سرپل ذهاب                                             146

4-6-3- 7- شاخص دهک­ ایستگاه سقز                                                      148

4-5-3- 8- شاخص دهک­ ایستگاه قروه                                                      149

4-6-3- 9- شاخص دهک­ ایستگاه بیجار                                                     150

4-6-3- 10- شاخص دهک­ ایستگاه زرینه اوباتو                                            151

4-6-4- شاخص D                                                                             152

4-6-4-1- شاخص D ایستگاه کرمانشاه                                                      152

4-6-4-2- شاخص D ایستگاه کنگاور                                                       157

4-6-4-3- شاخص D ایستگاه اسلام آباد غرب                                             158

4-6-4-4- شاخص D ایستگاه روانسر                                                       159

 

4-6-4-5- شاخص D ایستگاه سرپل ذهاب                                                 161

4-6-4-6- شاخص D ایستگاه سنندج                                                        162

4-6-4-7- شاخص D ایستگاه سقز                                                           163

4-6-4-8- شاخص D ایستگاه قروه                                                          164

4-6-4-9- شاخص D ایستگاه بیجار                                                         165

4-6-4-10- شاخص D ایستگاه زرینه اوباتو                                                 167

4-6-5-  شاخص استانداردشده بارشSPI                                                   168

4-6-5-1- شاخص SPI ایستگاه کرمانشاه                                                   168

4-6-5-2- شاخص SPI ایستگاه کنگاو                                                      174

4-6-5-3- شاخص SPI ایستگاه اسلام آباد غرب                                          175

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                ===========

 

4-6-5-4- شاخص SPI ایستگاه روانسر                                                    176

4-6-5-5- شاخص SPI ایستگاه سرپل ذهاب                                              177

4-6-5-6- شاخص SPI ایستگاه سنندج                                                     178

4-6-5-7- شاخص SPI ایستگاه سقز                                                        179

4-6-5-8- شاخص SPI ایستگاه قروه                                                       180

4-6-5-9- شاخص SPI ایستگاه بیجار                                                      181

4-6-5-10- شاخص SPI ایستگاه زرینه اوباتو                                              182

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری، اثبات فرضیه ها و پیشنهادات

————————————————————————————————————-

 

5-1- نتیجه گیری                                                                                185

5-2- اثبات فرضیه ها                                                                            187

5-3- پیشنهادات                                                                                 188

پیوست­ها                                                                                         189

منابع و مآخذ                                                                                     229

چکیده انگلیسی                                                                                  233

 

فهرست جداول

عنوان                                                                           صفحه

============                                                                                                ===========

 

2-1- درجه بندی نمایه شدت خشکسالی پالمر                                              24

2-2- طبقات خشکسالي با شاخص  PN                                                    26

2-3- طبقه بندی شاخص خشکسالی توزیع نرمال استاندارد                                28

2-4-درجه بندی نمایه استاندارد شده بارش ( SPI )                                       30

2-5- طبقه­بندی ارزش دهک­ها و توصیف خشکسالی                                       31

2-6- طبقه­بندی D و توصیف خشکسالی                                                     32

2-7- ليست برخي از شاخص­هاي خشكسالي                                                         34

3-1- سطح زیر کشت محصولات زراعی استان كرمانشاه                                   45

3-2-سطح کشت باغات با احتساب درختان پراکنده استان کرمانشاه سال 1385          46

3-3- توزیع و سطح تولید، کل محصولات زراعی استان کرمانشاه                          48

3-4- توزیع سطح و تولید محصولات زراعی استان کرمانشاه گروه محصولات           49

3-5- طبقه بندی دمارتن استان کرمانشاه                                                      65

3-6- تنوع اقلیمی در استان کرمانشاه                                                          66

3-7- طبقه اقلیمی آمبرژه و ایوانف ایستگاه­های استان کرمانشاه                             66

3-8-برآورد سطح زیر کشت محصولات زراعی استان کردستان                            75

3-9- جدول برآورد سطح کشت باغات در استان کردستان در سال 1385                76

3-10- توزیع و سطح تولید، کل محصولات زراعی استان کردستان                        77

3-11- توزیع سطح و تولید محصولات زراعی استان کردستان گروه محصولات                   78

3-12-طبقه بندی دمارتن استان کردستان                                                      92

3-13- طبقه اقلیمی آمبرژه و ایوانف ایستگاه­های استان کردستان                           93

4-1-سال تاسیس ایستگاه ها،طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع استان کرمانشاه          96

4-2- سال تاسیس ایستگاه ها،طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع استان کردستان                   96

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                           صفحه

============                                                                                     ===========

 

4-3-پارامترهای مورد استفاده همراه با حدود طبقه در مدل اسکالوگرام                    99

4-4-نتیجه رتبه بندی اسکالوگرام در دو استان                                                100

4-5-عملکرد گندم دیم دراستان­كرمانشاه و سطح زیر کشت گندم دیم استان              105

4-6- عملکرد گندم دیم دراستان­كردستان و سطح زیر کشت گندم دیم استان             106

4-7- عملکرد استاندارد شده گندم دیم استان و شهرستان کرمانشاه و کردستان           107

4-8- مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد78-77 (کرمانشاه)  108

4-9 -مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد79-78 (کرمانشاه)  109

4-10-مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد87-86 (کرمانشاه)  109

4-11- مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد78-77 (بیجار)    110

4-2 -مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد79-78 (بیجار)      110

4-13-مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد87-86 (بیجار)     111

4-14- نمونه فایل ورودی برنامهDIP  جهت محاسبه شاخص خشکسالی               112

4-15- نمونه­ي فايل ورودي و خروجی در نرم افزار SPI.EXE                        113

4-16- محدوده­های طبقه بندی خشکسالی به روش پراکندگی بارش                      114

4-17-مقادیرشاخص پراکندگی بارش در ایستگاه­های استان­های کرمانشاه و کردستان    121

4-18- شاخص PNدرایستگاه­ کرمانشاه                                                       126

4-19- شاخص PNدرایستگاه­ کنگاور                                                         126

4-20- شاخص PNدرایستگاه­  اسلام آباد                                                    126

4-21- شاخص PNدرایستگاه­ روانسر                                                        127

4-22- شاخص PNدرایستگاه­ سرپل ذهاب                                                  127

4-23- شاخص PNدرایستگاه­سنندج                                                127

4-24- شاخص PNدرایستگاه­سقز                                                             128

4-25- شاخص PNدرایستگاه­ قروه                                                           128

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                             صفحه

============                                                                                         ===========

 

4-26- شاخص PNدرایستگاه­ بیجار                                                          128

4-27- شاخص PNدرایستگاه­ زرینه اوباتو                                                   129

4-28-شاخص دهک­ها در ایستگاه­های استان­های کرمانشاه و کردستان                    142

4-29- شاخص Dدرایستگاه­ کرمانشاه                                                         153

4-30- شاخص Dدرایستگاه­ کنگاور                                                           153

4-31- شاخص Dدرایستگاه­  اسلام آباد                                                      153

4-32- شاخص Dدرایستگاه­ روانسر                                                           154

4-33- شاخص Dدرایستگاه­ سرپل ذهاب                                                    154

4-34- شاخص Dدرایستگاه­ سنندج                                                           154

4-35- شاخص Dدرایستگاه ­سقز                                                              155

4-36- شاخص Dدرایستگاه­  قروه                                                            155

4-37- شاخص Dدرایستگاه­ بیجار                                                             155

4-38- شاخص Dدرایستگاه­ زرینه اوباتو                                                      156

4-39- شاخص SPIدرایستگاه­ کرمانشاه                                                      169

4-40- شاخص SPIدرایستگاه­ کنگاور                                                        169

4-41- شاخص SPIدرایستگاه­  اسلام آباد                                                    170

4-42- شاخص SPIدرایستگاه­ روانسر                                                        170

4-43- شاخص SPIدرایستگاه­ سرپل ذهاب                                                  171

4-44- شاخص SPIدرایستگاه­سنندج                                                         171

4-45- شاخص SPIدرایستگاه ­سقز                                                           172

4-46- شاخص SPIدرایستگاه­  قروه                                                          172

4-47- شاخص SPIدرایستگاه­ بیجار                                                173

4-48- شاخص SPIدرایستگاه­ زرینه اوباتو                                                   173

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                         صفحه

============                                                                                                ===========

 

3-1- دامنه دمایی شهرستان های استان کرمانشاه                                             56

3-2- رژیم دمایی شهرستان های استا ن کرمانشاه                                            57

3-3-بارندگی در شهرستان های استان کرمانشاه                                              57

3-4- رژیم بارندگی در استان کرمانشاه                                                        58

3-5- رطوبت نسبی ایستگاه­های استان کرمانشاه                                              59

3-6- ساعات آفتابی ایستگاه­های استان کرمانشاه                                             60

3-7-تبخیر ایستگاه­های استان کرمانشاه                                                        61

3-8- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­ کرمانشاه                                                   61

3-9- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­اسلام آباد                                                  62

3-10- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­سرپل ذهاب                                              62

3-11- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­کنگاور                                                    62

3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­روانسر                                                    63

3-13- دامنه دمای شهرستان­های استان کردستان                                             85

3-14- رژیم دمایی شهرستان­های استان کردستان                                            85

3-15- بارندگی در شهرستان­های استان کردستان                                            86

3-16- رژیم بارندگی در استان کردستان                                                      87

3-17- رطوبت نسبی در شهرستان­های استان کردستان                                                87

3-18- ساعات آفتابیماهانه در شهرستان­های استان کردستان                                88

3-19- تبخیر در شهرستان های استان کردستان                                              89      3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­سنندج                                                   89

3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­ قروه                                                      90

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                           صفحه

============                                                                                               ===========

 

3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­سقز                                                       90

3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­بیجار                                                      90

3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­زرینه اوباتو                                               90

4-1- بارندگی سال زراعی ایستگاه­های استان کرمانشاه طی دوره 25 ساله                 101

4-2- میانگین دمای سال زراعی ایستگاه­های استان کرمانشاه طی دوره 25 ساله           101

4-3- بارندگی سال زراعی ایستگاه­های استان کردستان طی دوره 25 ساله                 102

4-4- میانگین دمای سال زراعی ایستگاه­های استان کردستان طی دوره 25 ساله           102

4-5 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه کرمانشاه                                           115

4-6 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه کنگاور                                             116

4-7 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه اسلام آباد                                          116

4-8 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه روانسر                                             117

4-9 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه سرپل ذهاب                             117

4-10 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه سنندج                                            118

4-11 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه سقز                                               118

4-12 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه قروه                                              118

4-13 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه بیجار                                             119

4-14 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه زرینه اوباتو                                      119

4-16- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان كرمانشاه                    130

4-17- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان كنگاور                      131

4-18- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان اسلام آباد غرب            132

4-18- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان روانسر                      134

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                           صفحه

============                                                                                                ===========

 

4-20- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان سرپل ذهاب                135

4- 21- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان سنندج                     136

4- 22- بيشترين هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان سقز                        137

4- 23- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان قروه                        138

4- 24- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان بیجار                       139

4- 25-بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان زرینه اوباتو                 140

4-26- شاخص دهک در ایستگاه کرمانشاه                                                                      142

4-27- شاخص دهک در ایستگاه کنگاور                                                     143

4-28- شاخص دهک در ایستگاه اسلام آباد غرب                                           144

4-29- شاخص دهک در ایستگاه روانسر                                                     145

4-30- شاخص دهک در ایستگاه سرپل دهاب                                               146

4-31- شاخص دهک در ایستگاه سنندج                                                     147

4-32- شاخص دهک در ایستگاه سقز                                                        148

4-33- شاخص دهک در ایستگاه قروه                                                        149

4-34- شاخص دهک در ایستگاه بیجار                                                       150

4-35- شاخص دهک در ایستگاه زرینه اوباتو                                                         151

4-36-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان کرمانشاه                       157

4-37-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان کنگاور                         158

4-38-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان اسلام آباد غرب               159

4-39-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان روانسر                         160

4-40-هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان سرپل ذهاب                            161

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                          صفحه

============                                                                                                ===========

 

4-41- بيشترين هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان  سنندج                        163

4-42-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان سقز                            164

4-43-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان قروه                            165

4-44-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان بیجار                           166

4-45-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان زرینه اوباتو                    167

4-46- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPIبا عملکرد شهرستان کرمانشاه                     174

4-47- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان کنگاور                     175

4-48- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان اسلام آباد غرب           176

4-49- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان روانسر                     177

4-50- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان سر پل ذهاب              178

4-51- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان سنندج                      179

4-52- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان سقز                         180

4-53- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان قروه                        181

4-54- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان بیجار                       182

4-55- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان زرینه اوباتو                183

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                         صفحه

============                                                                                               ===========

 

3-1-تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه                                                         37

3-2- نقشه ناهمواری های استان کرمانشاه                                                    39

3-3-توپوگرافی استان کرمانشاه                                                                41

3-4- نقشه توده های ورودی استان کرمانشاه                                                 54

3-5- مناطق هم بارش استان کرمانشاه                                                         58

3-6- طبقه بندی دمارتن استان کرمانشاه                                                      65

3-7- تقسیمات سیاسی استان کردستان                                                        68

3-8-طبقه بندی دمارتن استان کردستان                                                       92

 

چکیده

 

خشكسالي­ها نشانة روشني ازناهنجاري­ها و نوسانات در روند پارامترهاي هواشناسي از جمله بارندگي و دما می باشند كه بسياري از مناطق خشك و نيمه خشك دنيا را با شدت­هاي مختلف هر چند سال يكبار در بر مي­گيرند. از نظر اقليم شناسي تمامي مناطق اقليمي دنيا درمعرض خطر وقوع خشكسالي مي­باشند و با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي كشور ايران، خشكسالي در طول تاريخ يكي از تهديدهاي اصلي ساكنان و تمدن هاي آن بوده است­. استان­های کرمانشاه و کردستان از مناطق تقریباً باران خیز بوده و دارای رتبه بالا در کشت دیم خصوصاً گندم در کشور می باشند. اما در برخی از سال­ها دچار خشکسالی گردیده و خسارات زیادی برای قشر کشاورز این استان­ها به وجود می­آید. هدف از تحقیق حاضر بررسي رخداد خشکسالی در استان­های کرمانشاه و کردستان و شناسايي تفاوت شاخص­ها در بازه­هاي زماني مختلف مخصوصاً ماه­هاي مرطوب با كل سال زراعي می­باشد. جهت دستیابی به این منظوراستفاده از 5 شاخص خشکسالی SPI،  ,PND ، انحراف استاندارد بارش (SDR)و دهک­ها برای یک دوره 25 ساله در بازه­های مختلف از جمله 3 ،6، 9 و 12ماهه مورد استفاده قرار گرفت.در مرحله بعد عملکرد گندم دیم در استان­های مورد مطالعه در دوره 25 ساله را با نتایج شاخص­های خشکسالی تلفیق گرديد.  نتایج بدست آمده از بررسی شاخص­های خشکسالی در دو استان نشان می­دهد، که بهترین نتیجه از بررسی شاخص­های خشکسالی نمايهSPI می­باشد که هماهنگی بیشتری با سال­های خشکسالی به وقوع پیوسته و تلفیق آن با عملکرد گندم دیم دارد. همچنين اين بررسي نشان دادکه فراواني وقوع خشکسالی بسيار شديد در استان کرمانشاه بیشتر از استان کردستان است اما در مجموع تعداد سال­هاي خشكسالي خفيف، متوسط و شديد در دواستان تفاوت معني­داري با يكديگر نداشتند.  همچنين سه خشكسالي به طور فراگير در دواستان رخ داده كه سال 87-1386 درجه آن بسيار شديد بوده و سال­هاي 78-1377 و 79-1378 در مرتبه شديد و متوسط قرار گرفته­اند. نتيجه ديگراين تحقيق وجود تفاوت شاخص­هاي خشكسالي در بازه هاي 3 ماهه در مقايسه با كل سال وعدم تفاوت اين شاخص­ها در دوره مرطوب(آبان تا ارديبهشت )با كل سال زراعي بود.

 

کلمات کلیدی: شاخص­­های خشکسالی، دوره مرطوب، عملكردگندم دیم، دوره رشدگندم ديم، استان کرمانشاه ، استان کردستان

مقدمه

خشكسالي يك پديده­ي خزنده و تكرار شونده در اقليم­هاي مختلف است و اثرات آن صرفاً به نواحي خشك و نيمه خشك محدود نمي­شود و مي­تواند در نواحي با بارش بالا و در هر فصل سال رخ دهد. خشكسالي يكي از بلاياي طبيعي است كه در مقايسه با ساير بلايا، از نقطه نظر ميزان، شدت، طول مدت واقعه، گسترش منطقه، تلفات جاني، خسارت هاي اقتصادي و اثرات بلندمدت، از اهميت ويژه­اي برخوردار بوده و در دهه­هاي اخير از ميان حوادث طبيعي كه زندگي انسان را بر روي كره خاكي تحت تاثير قرارداده فراواني بيشتري داشته است. آثار خشكسالي به ويژه در سال­هاي اخير علاوه بر محصولات كشاورزي، توليدات دامي و مراتع بر مهاجرت، بروز آفات و بيماري­ها، كمبود آب­هاي سطحي  و برداشت بيش از حد آب­هاي زيرزميني نيز تاثير بسزايي داشته تا جايي كه در برخي مناطق باعث شوري آب و خاك شده است.

اهميت توليدات محصولات زراعي در استان­هاي كردستان و كرمانشاه به اندازه­اي است كه بالاترين سطح برداشت گندم ديم كشور در اين مناطق به ثبت رسيده است و اقتصاد 39 درصد مردم آن بر پايه كشاورزي خصوصاً محصولات ديم از جمله گندم مي­باشد. در شرايط نرمال اين مناطق از بارندگي مناسبي برخوردار مي­باشندو به تبع آن، عملكرد و ميزان توليد محصولات ديم در اين استان­ها از رتبه بالايي برخوردار است.در سال­هاي وقوع خشكسالي يا با بارندگي با توزيع نامناسب، خسارات زيادي به محصولات ديم و جمعيت شاغل بخش كشاورزي وارد مي­شود. اثرات خشكسالي شديد در اين مناطق در دهه­هاي اخير از جمله در سال 87-1386 ديده شده است.

در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه سال­هاي خشكسالي را با توجه به شاخص­هاي خشكسالي بدست آورده و آن­ را با عملكرد محصولات ديم خصوصاً گندم ديم مطابقت داد. اميداست با اين پژوهش بتوان تهميدات لازم براي مقابله با اين پديده طبيعي كه در بعضي از سال­ها گريبان­گير اين مناطق مي­شود را فراهم نمود و از خسارات آن كاست.

تعداد صفحه : 255

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --