دانلود پایان نامه:بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :حزا و جرم شناسی

عنوان : بررسي  تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد بين الملل قشم

 

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.A

گرايش جزا و جرم شناسي

عنوان :

 

بررسي  تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس

 

استاد راهنما :

دکتراحمد رمضاني

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                         فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

چکيده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 2

بخش اول:کليات پژوهش،چارچوب مفهومي ومباني نظري تحقيق………………………………..

فصل اول کليات پژوهش……………………………………………………………………………………………. 3

1-بيان مساله پژوهش………………………………………………………………………………………………… 4

2ضرورت مساله…………………………………………………………………………………………………….. 5

3-پيشينه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3 پژوهش هاي داخلي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2-3 پژوهش هاي خارجي…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4اهداف کلي………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-4اهداف جزيي……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

5-پرسش هاي  پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

6-روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

7- مشکلات وموانع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 10

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

فصل دوم:چارچوب مفهومي ومباني نظري تحقيق…………………………………………………. 12

 • مبحث اول :مفهوم جرم…………………… 12
 • گفتار اول: تعريف لغوي ومفهومي جرم:……………….. 13
 • گفتار دوم: جايگاه جامعه شناسي جنايي در حقوق جزا……. 13
 • گفتار سوم: عوامل خطردر بروز جرم………………. …..14

1-در سطح خانواده………………………………… 14

1-1سکونت در محلات جرم خيز ……………………….. .15

2-1خانواده هاي نابسامان……………………….. ..15

2-در سطح رفتارها……………………………….. 16

1-2شکاف طبقاتي ونابرابري اجتماعي…………………… ….16

2-2فقر اقتصادي………………………………………. 16

3-درمحيط  تحصيلي ……………………………………. 16

1-3محيط فرهنگي………………………………………. 16

4-در سطح دوستان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

 • مبحث دوم تعريف مفاهيم :………………… 18
 • گفتاراول:تعريف مفهومي نگرش……………………………………………………………………………………………………………..18
 • گفتار دوم:ابعاد نگرش…………………………………………………………………………………………………………………………….20
 • گفتار سوم شکل گیری نگرش ها…………………………………………………………………………………………………………….20
 • گفتار چهارم :تغيير نگرش ها………………………………………………………………………………………………………….. 21

1-1تغيير ناموافق يا معکوس…………………………….. 21

2-1تغيير موافق يا هم جهت…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

 

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

 • مبحث سوم:مفهوم سبک زندگي …………………………………………… 23
 • گفتار اول: مولفه هاي سبک زندگي …………………………………………………………………………. 27
 • گفتار دوم: سبک زندگي اسلامي …………………………………………………………………………….. 28

گفتار سوم :مولفه هاي سبک زندگي اسلامي………………………………………………………………………….. 28

 • مبحث چهارم مباني نظري تحقيق :…………… 30
 • گفتار اول زيست شناختي وجرم……………………….. 30
 • گفتار دوم ديدگاه روانشناختي(جرم وشخصيت روان رنجور)………………………………………………………………………31
 • گفتار سوم: نظريه هاي جامعه شناسي…………………. 33

1-1جامعه وجرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-1نظريه ادوين اچ . ساترلند……………………………………………………………………………………………………………….. ……….39

3-1نظريه جامعه شناختي دورکيم …………………………………………………………………………………………………………………. 33

4-1نظريه رابرت ک.برتون……………………………………………………………………………………………………………………………. 35

مبحث پنجم منابع نظري استخراج فرضيه ها………… 36

1-1نظريه انحراف فرهنگي ………………………………. 36

2-1نظريه تغيير محيط فرهنگي …………………………… 36

3-1نظريه پيوند (معاشرت)افتراقي (ترجيحي) ……………….. 38

4-1نظريه وجدان جمعي………………………………….. 38

5-1نظريه انتخاب عقلاني………………………………… 39

6-1نظريه برچسب زني…………………………………… 39

مبحث ششم :فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………..40

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

1-فرضيه اصلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40.

2-فرضيه هاي فرعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

 • مبحث سوم :مدل مفهومي…………………………….. 41

1-بررسي منابع نظري استخراج فرضيه ها………………………………………………………………………………………………………………..42

2-بررسي مولفه هاي سبک  زندگي………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-مدل تحليلي بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم………………………………………………………………………..43

4-مدل تحليلي بررسي عوامل خطر در بروز جرم……………………………………………………………………………………………………..44.

بخش دوم روش تحقيق،توصيف وتجزيه وتحليل نتايج پژوهش ،نتيجه گيري وپيشنهادها…………….

فصل سوم روش تحقيق……………………………………….. 45

 • مبحث اول:تعريف عملياتي………………………………………………………. 46
 • گفتار اول :تعريف عملياتي متغير ها ومعرف……………. 46
 • گفتار دوم :روش تحقيق…………………………. ….47
 • گفتار سوم :روش نمونه گيري………………………. ..47
 • گفتار چهارم :تعيين حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. …..50
 • مبحث دوم :متغير هاي تابع ومتغير هاي مستقل… 51
 • گفتار اول:متغير تابع يا وايسته…………………… 51

1-متغير  وابسته نگرش به جرم………………………………………. 51

1-1بعد احساسي ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-1بعد شناخت ورفتاری……………………….. ………..53

 • گفتار دوم :متغير هاي مستقل……………………………… …..54

 

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 

1-متغير سبک زندگي: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

1-1نمادهاي منزلتي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

2-1نمادهاي فرهنگي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-1 نمادهاي اجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

4-1 آداب وسنن وارزشهاي اجتماعي……………………………………………………………………………………………………………… 59

 • مبحث سوم کد گذاري واستخراج داده ها……………………………………………………….60
 • گفتار اول :ارزيابي ابزار سنجش……………………………………………………………………………… .60

1-گفتار دوم :پايايي…………………………………………………………………………………………………………………….. 60

2-محاسبه ميزان قابليت اعتماد (پايايي )ابزار پژوهش ………………………………………………………………………… 61

فصل چهارم توصيف و تجزيه وتحليل نتايج پژوهش……………………………………………………………………………………..

 • مبحث اول :يافته هاي توصيفي…………………………………………………………………. 63
 • گفتار اول :متغير هاي زمينه اي …………………………………………………………………………………………………………… 63

1-1توصيف نمونه مورد بررسي به تفکيک گروههاي سني…………………………………………………………63

2-1توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب جنسيت………………………………………………………………….63

3-1توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان تحصيلات………………………………………………………..67

4-1- توصيف نمونهمورد بررسي بر حسب گروههاي سني…………………………………………………………69

5-1- توصيف نمونه مورد بررسي به تفکيک وضعيت تاهل………………………………………………………..71

6-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان هزينه ………………………………………………………….73

7-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان در آمد………………………………………………………….75

8-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب بومي وغير بومي………………………………………………………77

9-1توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب مدت سکونت…………………………………………………………….79

10-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب مناطق شهري………………………………………………………..81

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 • مبحث دوم :متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………….83
 • گفتار اول1—متغير وابسته نگرش به جرم……………………………………………………………….83
 • گفتار دوم 2-متغيرهاي مستقل………………………………………………………………………………………………………. 87

1-1 نمادهاي فرهنگي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

2-1نمادهاي منزلتي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-1 نمادهاي اجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………… ………94

4-1آداب وسنن وارزشهاي اجتماعي………………………………………………………………………………………………………………. 96

گفتار سوم :تجزيه وتحليل داده هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………….100

فصل پنجم  نتيجه گيري و پيشنهادات: ………………………………………………………………………………………………………. 100

 • گفتار اول : نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………107
 • گفتار دوم پيشنهادها:…………………………………………………………………………………………………………………………109
 • منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..110
 • چکيده انگليسی………………………………………………………………………………………………………………………………….114
 • ضمايم و پيوست ها………………………………… 115
 • پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………116

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

جدول شماره (1) توزيع فراواني جمعيت (55-20) سال ساکن در شهر بندرعباس ………………………………………….63

جدول شماره( 2)-توزيع پاسخگويان برحسب جنسيت…………………………………………………………………………………65

جدول شماره( 3 )-توزيع پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات………………………………………………………………….. 67

جدول شماره ( 4):توزيع فراواني نمونه مورد بررسي برحسب گروههاي سني…………………………………………………..69

جدول شماره( 5)-توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت تاهل…………………………………………………………………………71

جدول شماره( 6)-توزيع پاسخگويان برحسب ميزان هزينه ماهيانه………………………………………………………………….73

جدول شماره( 7)-توزيع پاسخگويان برحسب ميزان درآمد ماهيانه………………………………………………………………….75

جدول شماره ( 8)-توزيع پاسخگويان برحسب بومي وغير بومي بودن ……………………………………………………………77

جدول  شماره(9): توزيع پاسخگويان برحسب  مدت سکونت: ………………………………………………………………………79

جدول شماره (10): توزيع پاسخگويان برحسب مناطق شهري : ……………………………………………………………………..81

جدول شماره( 11)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بيان عوامل موثر بر نگرش به جرم…………………………………83

جدول شماره(12)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بيان عوامل موثر برگرايش  به جرم…………………………………84

جدول شماره(13)  توزيع فراواني پاسخگويان  در خصوص تاثير نصب دوربين در کاهش جرم در اماکن شهري…..85

جدول شماره(14)  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب پاسخ به گويه هاي مربوط به نگرش به جرم………………….86

جدول شماره(15)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان تاثير  نمادهاي  فرهنگي  در نگرش به جرم…………….87

جدول شماره(16)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بيان چگونگي گذران اوقات فراغت………………………………..88

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                صفحه

جدول شماره(17)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بيان اهميت پوشش وآرايش  زنان……………………………89

جدول شماره(18)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بيان اهميت پوشش وآرايش  مردان………………………….90

جدول شماره(19)-توزيع فراواني پاسخگويان   برحسب ميزان تاثير نمادهاي  منزلتي  در نگرش به جرم……….91

جدول شماره  (20) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بيان اهميت مصرف امکانات زندگي ……………………..92

جدول شماره  (21)توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نحوه  مصرف امکانات زندگي ………………………………..93

جدول شماره(22)توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان تاثير  نمادهاي  اجتماعي در نگرش به جرم………..94

جدول شماره(23)توزيع فراواني پاسخگويان   برحسب  نوع ونحوه روابط بين افراد……………………………………95

جدول شماره(24)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان تاثير آداب ورسوم وارزشهاي اجتماعي…………….96

جدول شماره(25)-توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بيان تاثير آداب ورسوم وارزشهاي اجتماعي……………….97

جدول شماره (26)  ميانگين متغير هاي تحقيق …………………………………………………………………………………….98

جدول شماره (27)  همبستگي بين متغيرهاي مستقل ومتغير وابسته (نگرش به جرم )………………………………….99

جدول شماره  ( 28 ) آزمون پيرسون براي نمادهاي  فرهنگي…………………………………………………………………..101

جدول شماره(29)  آزمون پيرسون براي نمادهاي  منزلتي ………………………………………………………………………..102

جدول شماره (30)  آزمون پيرسون براي نمادهاي اجتماعي……………………………………………………………………..103

 

فهرست نمودار ها

نمودارشماره ١ :توزيع پاسخگويان بر حسب گروههاي سني 64

نمودار شماره٢ : توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت.. 65

نمودارشماره٣  : توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات.. 67

نمودار  شماره٤: توزيع پاسخگويان بر حسب گروههاي سني.. 69

نمودار شماره٥ : توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل.. 71

نمودارشماره ٦ : توزيع پاسخگويان بر حسب هزينه ماهيانه 73

نموارشماره ٧  : توزيع پاسخگويان بر حسب در آمدماهيانه.. 75

نمودار شماره٨ : توزيع پاسخگويان بر حسب بومي وغير بودن افراد.. 77

نمودارشماره ٩ : توزيع پاسخگويان بر حسب مدت  سکونت.. 79

نمودارشماره١٠ : توزيع پاسخگويان بر حسب مناطق شهري.. 81

 

چکيده :

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس مي باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کليات ، چارچوب مفهومي و نظري پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقيق ، توصيف و تجزيه و تحليل نتايج پژوهش ، نتيجه گيري و پيشنهادات مي باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقيق حاضر “بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس” مي باشد؛ بدين منظور مولفه هاي سبک زندگي شامل «نمادهاي منزلتي، نمادهاي اجتماعي ، نمادهاي فرهنگي، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي» و سنجش شاخص هاي مربوط به هر کدام از اين مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو اين تحقيق از پائيز 92 با حجم نمونه 384 نفر از ميان افراد محدوده سني 60-18 ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه هايي در جهت بررسي مولفه ها و شاخص هاي انتخابي در بين افراد توزيع و تکميل شدو نمونه هاي آماري تحقيق به طور تصادفي انتخاب و با روش نمونه گيري خوشه اي انجام شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي از نرم افزار SPSS استفاده گرديد و براي آزمون فرضيه ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد.يافته هاي تحقيق بيانگر اين است که از بين مولفه هاي سبک زندگي مورد بررسي، تنها دو متغيير نمادهاي فرهنگي و متغيير آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي سبک زندگي در تبيين متغيير نگرش به جرم مورد تاييد قرار گرفت.

کلمات کليدي: سبک زندگي، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد هاي فرهنگي ، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي

مقدمه :

نگرش به جرم يکي از از مفاهيم کليدي است که در علم روانشناسي مورد بحث قرار مي گيرد چرا که نگرش شامل سه عنصر شناختي،احساسي وتمايل به انجام عمل است، که در عنصر شناختي اعتقادات و باورهاي شخصي درباره يک انديشه يا شي مطرح مي باشد ، در عنصر احساسي يا عاطفي معمولا نوع احساس عاطفي که با باورهاي فرد پيوند داردودر عنصر سوم ، تمايل به عمل جهت آمادگي پاسخگويان به  انجام عمل به شيوه اي خاص اطلاق مي گردد.[1]

بنابر اين در نگرش شخص به جرم ، ابتدا مرحله شناخت ،سپس احساس تمايل به انجام عمل است که در در قالب عمل بروز مي کند ، از طرفي وقتي دنياي اجتماعي متحول مي شود ، به مفاهيمي نو  براي درک کردن آن نيازمنديم ، سبک زندگي از جمله مفاهيمي است که در دنياي امروز زياد ازآن استفاده مي شود مطالعه سبک زندگي قابليت بيشتري براي شناخت دقيق رفتارها وپيش بيني آنها را دارا مي باشد زيرا بررسي رفتارهاي واقعي با رويکرد  کشف انسجام والگومند يا به عبارتي مطالعه سبک زندگي مي تواند جايگزين مناسبي براي بررسي نگرش ها و ارزشها باشد.[2]

مسايلي که مي تواند ارتباط سبک زندگي ونگرش به جرم را مورد بررسي قرار دهد نياز به آسيب شناسي دقيق در حوزه جامعه شناسي جنايي دارد چرا که که در جامعه شناسي به تمامي ابعاد زندگي از جمله محيط ، خانواده ، دوستان ، اجتماع و…پرداخته خواهد شد واين مسايل گاها  به صورتي پيچيده در زندگي افراد مطرح مي گردد وآنچه که به اين پيچيدگي مي افزايد تعارض وتضادهايي است که افراد بر سر انتخاب اهداف با  آن مواجه اند ، در اين پژوهش نيز با توجه به تعاريف عنوان شده سعی شد مفصلا به اين مسائل پرداخته شود.

 

فصل اول

 

کليات

بيان مساله تحقيق

ابتدا لازم است در مبحث کليات تحقيق،اشاره مختصري پيرامون مساله تحقيق نموده سپس وارد مباحث اصلي شد، در اين تحقيق سعي شد اول متغيرهاي مستقل سبک زندگي و مولفه هاي آن و ديگري متغير وابسته نگرش به جرم، که از سه بعد احساسي،‌ادراکي و رفتاري حاصل مي شودرا با طراحي سوالاتي که در قالب پرسشنامه مي باشد آنها را مورد بررسي قرار داده و ارتباط اين دو مقوله را مورد تحليل قرار دهيم،شايان ذکر است  در بخش نگرش به جرم سعي گرديد به نوعي ديدگاههاي مخاطبان را در خصوص مسائلي که روزانه با آن مواجه اند وبه نوعي با سبک زندگي مدرن گره خورده را مورد بررسي قرار داده و با عنايت به اينکه طبق قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 هر («رفتاري» اعم از فعل يا ترک که در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي شود) سعی شد به بررسی  اينکه رفتار چگونه وتحت چه عواملي نشأت مي گيرد و اصلاً نگرش مردم در خصوص جرم با توجه به مولفه های سبک زندگی به چه صورت است پيشنهادتی نيز مطرح شود از طرفي ديگر سبک زندگي يکي از مفاهيمي است که در متون مختلف اجتماعي _اقتصادي وفرهنگي کاربرد فراواني داردبه طوري که با مطالعه سبک زندگي مي توان از هنجارهاي پنهان که در باورها ورفتارهاي مردم يک جامعه وجود دارد اطلاع يافت  ، اين مفهوم قدمتي کمتر از يک قرن دارد و آن را محصول مدرنيته مي دانند بنابراين مفهوم سبک زندگي در جامعه سنتي جايگاهي ندارد ، زيرا در اين دوره تجانس و هم شکلي در شيوه زندگي کردن امکان بروز تمايز را نمي دهد ، در جامعه مدرن که تنوع وتکثر کالا و آزادي فردي در مصرف از ويژگي هاي آن است ، سبک زندگي متنوع امکان بروز پيدا مي کند.1 [3]

همچنين  از آنجايي که سبک زندگي از مفاهيم مطرح شده در علم جامعه شناسي مي باشد ، بزهکاري هم به عنوان يک پديده اجتماعي با ساير پديده هاي اجتماعي نظير شهرنشيني ، صنعتي شدن ، ‌مهاجرت و حاشيه نشيني  ،‌ خانواده ، ‌فقر و بيکاري و … که در علم جامعه شناسی نيز مورد بحث  مي باشد در ارتباط است.2

در جرم شناسي محيط فرهنگي به کليه جنبه هاي فرهنگي هر اجتماع اعم از آداب ، رسوم  ، ‌اخلاقيات ، ‌اعتقادات و کليه امور مربوط به آنهاست که به نحوي شخصيت افراد را تحت تاثير قرار داده و عامل موثري در ميزان بزهکاري آنان محسوب مي شود .1[4]

هدف اصلي نگارنده  در اين پژوهش هم برداشتن قدمي در کاهش جرم است که با بررسي جامعه آماري 18 سال به بالا (شهربندرعباس) اين کار صورت گرفت  که به صورت تصادفي افراد انتخاب گرديدو نگرش آنان مورد ارزيابي قرار گرفت.

 • ضرورت مسأله

با توجه به اينکه شهر بندرعباس به خاطر دارا بودن شرايط خاصي از جمله مهاجر پذير بودن و وجود بخش عظيمي از غير بوميان با فرهنگ هاي متفاوت در اين شهر ، ايجاب مي نمايد که محيطي با نگرش هاي متفاوت را دارا باشد،‌از مسائلي که مي توان به اين بحث تعميم داد تنوع جرايم در اين شهر مي باشد به طوري که خرده فرهنگهاي موجود و مهاجر پذير بودن شهر و قرار داشتن شهر در نقطه مرزي مي تواند نقش مهمي در نگرش افراد به جرم در اين شهررا ايفا نمايد به طوري که اين امر خود در تشديد يا تکرار جرايم بي تأثير نمي باشد بايد اذعان داشت شايد تحقيقات گسترده اي جهت ريشه يابي چنين مسائلي صورت نگرفته است اما پر واضح است که پرداختن به چنين مباحثي هم در بحث پيشگيري از جرم وهم در کاهش از جرم مي تواند نقش به سزايي را ايفا نمايد. به طوري که اگر در يک دسته بندي کلي بخواهيم مسائلي که در نگرش شهروندان به جرم وجود دارد را بيان کنيم بايد گفت:

 • مهاجر پذير بودن شهر که خود تعدد فرهنگ ها با نگرش هاي متفاوت را به همراه دارد
 • مشخص بودن نقاط و محله هاي جرم خيز به صورت محسوس در شهر بندرعباس که در اذهان عمومي شناخته شده اند.
 • وجود بازارها ،‌هايپر مارکت ها و پاسا‍ژها در شهر با مشتري هاي زياد که اين خود نگرش خاصي را در افراد ايجاد نموده که چنين مکانهايي ويژ افراد خاصي است نه هر کسي که اين خود بر سطح کيفيت زندگي شهروندان تأثير گذار است و محلات پايين شهر هم سبک هاي خاصي را براي زندگي برگزيده اند که به نوعي عادت محسوب مي گردد.
 • پيشينه پژوهش :

3-1 پژوهش های داخلي

بحث پرداختن به مساله جرم ونوع برخورد با اين پديده قدمتي به درازي عمر بشر دارد که در خصوص نوع برخورد با اين پديده در قرآن کريم  ودر همه اديان مورد توجه جدي بوده است ودر مجموعه قوانين ما هم از جمله قانون مجازات اسلامي ماده (2) به صراحت  به آن پرداخته است ، در قوانين ديگر هم به صورت پراکنده به تناسب به آن توجه شده است ، با بررسي هاي به عمل آمده  در مجموعه مقالات  حقوقي ، اجتماعي ،اينترنت ومطالعاتي که صورت گرفت بايد بگويم به صراحت در بحث سبک زندگي ، نگرش وارتباط آن با جرم ،تحقيقي صورت نگرفته ويا اگر بوده محقق علي رغم تلاش امکان دستيابي نداشته است ، حتي در فصلنامه هاي علوم اجتماعي نيز به مساله خاص سبک زندگي از ديدگاه صرف جامعه شناسي پرداخته شده است ، البته مقالاتي از جمله :

 • مقاله اي با موضوع “نگرش فقهي- اصولي به جرم ومجازات1 که در سال 1380″توسط سيد علي اصغر موسوي رکني از اساتيد گروه فقه ومباني حقوق اسلامي دانشگاه قم انجام شده است که در فصلنامه مدرس شماره 4 نيز چاپ گرديده است ،
 • همچنين مقاله اي با عنوان” مباني پيشگيري از جرم ” اثر دکتر علي صفاري عضو هيات علمي دانشکده شهيد بهشتي که در مجله تحقيقات حقوقي شماره 34 در سال 88 چاپ شده است.
 • – مقاله ي” پيشگيري از وقوع جرم “از جناب آقاي دکتر حسين مير محمد صادقي در فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي ناجا سال82 چاپ گرديد .. [5].

 

نکته حايز اهميت اين است که در خصوص موضوع مورد بحث تا کنون مقالات و کتب ارزشمندي از اساتيدي چون دکتر کي نيا ،دکتر نجفي ابرند آبادي و…به چاپ رسيده يا در دسترس مي باشد که همگي در جهت پيشگيري از جرم بوده که شايد بي ارتباط با موضوع نباشند اما اينکه به صورت تخصصي بادخيل نمودن مساله سبک زندگي و مطالعه خاص بر روي جامعه ي آماري  شهر بندر عباس صورت گرفته باشدتا کنون موجود نمي باشد.

[1] کریمی ، یوسف ، روانشناسی اجتماعی ، انتشارات بعثت ، 1373 ، ص 296

[2] فاضلی ، محمد ، مصرف و سبک زندگی ، نشر صبح صادق ، 1382 ص 58

 • مجدی ، علی اکبر، در سبک زندگی جوانان شهرمشهد و رابطه آن با سرمايه فرهنگی و اقتصاد والدين،ص34 ،1389
 • رجبی پور، محمود، مبانی پشگيری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان،ص51 ،1391

1- شامبیاتی،هوشنگ ،بزهکاریاطفال و نوجوانان،ص221 ،1377

 

 • موسوی،رکنی،سیدعلی اصغر،نگرش مقمی اصولی به جرم و مجازات،فصلنامه مورس،1380
 • صفاری،علی،مبانی پیشگیری از وقوع جرم،1388

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --