دانلود پایان نامه:ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :رنامه ریزی شهری 

عنوان : ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشت

 

پايان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان:

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

 

استاد راهنما:

دکتر اکبر معتمدی مهر

استاد مشاور:

دکتر حسین نظم فر

 

نگارش:

اکبر حاجی اسداله بزاز

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بيان مسأله: 2

1-2- سوالات تحقیق: 5

1-3- فرضیه های تحقیق: 5

1-4- اهداف تحقیق: 5

1-5-  نوع روش تحقيق : 6

1-6- جامعه آماری: 6

1-7- حجم نمونه و شیوه برآورد آن: 7

1-8- روش نمونه گیری.. 7

1-9- ابزار گردآوری اطلاعا ت.. 7

1-10- روش تجزيه و تحليل اطلاعات: 8

1-11- پایایی و روایی: 8

1-12- مفاهیم و واژه های تحقیق: 11

1-13- موانع و مشکلات تحقیق: 13

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- بررسی تحقیقات انجام شده: 15

2-2- مبانی نظری: 22

2-2-1- توسعه: 22

2-2-2- مفهوم توسعه: 23

2-2-3- سیر تاریخي مفهوم توسعه: 25

2-2-4- توسعه از منظر صاحب نظران: 27

2-2-4-1- رستو: 27

2-2-4-2- دادلی سیرز: 27

2-2-4-3- مایکل تودارو: 28

2-2-5- توسعه شهری: 29

2-3- مشارکت: 30

2-3-1- مفهوم و معناي مشاركت.. 30

2-3-2- تاریخچه مشارکت: 33

2-3-3- طبقه بندي الگو هاي مشاركت: 37

2-3-4- سطوح و تكنيك هاي مشاركت.. 41

2-3-5- مراحل مشاركت.. 43

2-3-6- اشكال مشاركت: 44

2-3-7- گونه هاي مشاركت شهروندان: 46

2-3-8- مراحل تحول تاريخي مشاركت.. 49

2-3-9- الگوهاي مشاركتي تجربه شده در دو دهه اخير. 50

2-3-10- مزایای مشارکت.. 52

2-3-11- موانع مشارکت: 53

2-3-12- ابعاد نظری مشارکت: 55

2-3-12-1- پارادایم واقعیت اجتماعی: 55

2-3-12-2- پارادایم تعریف اجتماعی: 56

2-3-12-3- پارادایم رفتار اجتماعی: 56

2-3-12-3- پارادایم ترکیبی: 57

2-3- 13- نظریه های مشارکت پذیری: 58

2-3-13-1- نظریه هانتیگتون ونلسون: 58

2-3-13-2- نظریه مشاركتي جان ترنر: 59

2-3-13-3- نظریه مشاركتي جیمز میجلي: 61

2-3-13-4- نظریه مشاركتي اسكات دیوید سون: 62

2-3-13-5- نظریه مشاركتي دیوید دریسكل: 63

2-3-14- ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و توسعه ﺷﻬﺮی: 64

2-3-15- جمع بندی: 68

2-3-16- مدل مفهومی تحقیق: 69

فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

3-1- موقعیت جغرافیایی استان اردبیل: 71

3-2- موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل. 72

3-3- وضع کمی و کیفی کالبدی شهر اردبیل. 75

3-3-1- آموزشی: 75

3-3-1-1- کودکستان: 75

3-3-1-2- دبستان: 76

3-3-1-3- راهنمایی: 77

3-3-1-4- دبیرستان: 78

3-3-1-5- آموزش عالی: 79

3-3-2- بهداشت و درمانی: 79

3-3-3- مذهبی: 80

3-3-4- فرهنگی: 81

3-3-5- ورزشی: 81

3-3-6- فضای سبز: 82

3-3-7- اداری: 83

3-3-8- تاسیسات و تجهیزات شهری: 84

3-3-9- تجاری: 84

3-3-10- حمل و نقل: 85

3-4- وضع کمی و کیفی کالبدی شهر اردبیل. 85

 

 

فصل چهارم: نتایج و یافته های تحقیق

4-1- يافته هاي توصيفي: 88

4-1-1- خصوصيات فردي جمعيت نمونه: 88

4-1-2- توصیف وضعیت مشارکت شهروندان. 89

4-1-2- توصیف وضعیت توسعه شهری.. 96

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- آزمون فرضیات: 103

5-1-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق: 103

5-1-2- آزمون فرضیه اول: 104

5-1-3- آزمون فرضیه دوم: 105

5-1-4- آزمون فرضیه سوم: 105

5-1-5- آزمون فرضیه چهارم: 106

5-2- نتیجه گیری: 108

5-3- پیشنهادات: 111

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی: 111

5-3-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی: 112

منابع: 113

ضمائم: 114

 

فصل اول:

کلیات

 

1-1- بيان مسأله:

ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﻳﺪه اي ﭘﻴﭽﻴـﺪه و ﭘﻮﻳﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻫﻤﻮاره دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻛﺎﻟﺒـﺪي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد. ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺤﻮﻻت وﺳﻴﻌﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ از رﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي اﺳــﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﻜــﻪ ﺑﻌــﺪ از ﺟﻨــﮓ ﺟﻬــﺎﻧﻲ دوم، ﻳﻜــﻲ از  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣــﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ، رﺷــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷــﺘﺎﺑﺎن و ﻧــﺎﻫﻤﮕﻮن ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﭼﻨـﻴﻦ رﺷـﺪ اﻧﻔﺠـﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ، ﺑﻪ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ اﭘﻴـﺪﻣﻲ ﮔﺴـﺘﺮده ﻓﻘـﺮ ﺷﻬﺮي ﻣﻨﺠﺮﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺴـﻴﺎري ﻣـﻮارد، ﻇﻬـﻮر ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه­اي در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺴﺘﺮده روﺳـﺘﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳــﺖ. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﭼﻨــﻴﻦ رﺷــﺪ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕــﺎﻣﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑــﻪ ﻧﻴﺎزﻫــﺎي ﻓﺰاﻳﻨــﺪه ﺷــﻬﺮوﻧﺪان، دﭼــﺎر ﻣﻌﻀﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ رﻫﺎﻳﻲ از آن را ﺗﻨﻬـﺎ در ﭼـﺎرﭼﻮب راهﺣﻞﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد. ﻃـﺮح ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻧﻮﻳﻨﻲ ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي، ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺧـﻮب ﺷﻬﺮي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﻤـﻮدن ﺷـﻬﺮﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰي ﻣﺤﻠـﻪﻣﺤـﻮر و ﻏﻴـﺮه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﻣﻮﺟﻲ ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰي ﺷـﻬﺮي اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﻓﺮآﻳﻨـﺪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮي مشارﻛﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ از ﺷـﺎﺧﺺ  ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ.

در واقع اصل مشارکت در برنامه ريزي توسعه همزمان با تکامل و اصلاح نگرش به مفهوم توسعه جايگاه بيشتري يافته است. به عبارت ديگر، تأکيد بر اصل مشارکت در برنامه ريزي از اين جهت است که توسعه بيش از همه بر انگيزش و يادگيري نيازمند است و در بهبود و کفايت مستمر توانايي هاي دروني تجلي مي يابد بر همين اساس برنامه ريزي توسعه به طور جدي به دموکراسي در اهداف و روشها وابسته خواهد بود. برنامه هاي ملي، مسئوليت مشترک سازمانها و نهادهايي است که بر همديگر تأثير مي گذارند و از سوي ديگر هر چه مشارکت مردم عادي و گروههاي ذينفع از قبيل نهادهاي صنفي يا احزاب سياسي در تهيه و اجراي برنامه ها افزايش يابد برنامه ريزي آنها معنادارتر است. بر اين اساس نظام برنامه ريزي توسعه بايد به گونه اي طراحي شود که حجم گسترده اي از مشارکت را در کليه سطوح داشته باشد. مشارکت مورد نظر تنها به دوره طراحي برنامه مربوط نمي شود بلکه همه مراحل مطالعات، هدفگذاري، سياستگذاري، ارزيابي، تأمين منابع، اجرا، نظارت و ارزشيابي را در بر مي گيرد (مرکز تحقيقات ايران،1381: 29).

موسسه تحقیقاتی ملل متحد برای توسعه اجتماعی مشارکت را «کوششهای سازمان یافته برای افزایش کنترل بر منابع و نهادهای نظم دهنده در شرایط اجتماعی معین از سوی برخی از گروه ها وجنبش هایی که تا کنون ازحیطه اعمال چنین کنترلی محروم ومستثنی بوده اند» تعریف می کند (غفاری، 1380: 37). بر مبنای این تعریف توانمندسازی گروههای محروم و جدا افتاده برای ورود آنها به فرایند مشارکت در تصمیم سازی و نظارت بر امور مربوط به خود، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. مجید رهنما با رویکردی توسعه ای ورود مردم به عرصه تصمیم سازی وکنترل را مستلزم توجه به پیش فرضهای «مشارکت مردمی» شامل :غلبه بر موانع موجود در مسیر مشارکت مردم در توسعه، ترجیح راهبرد مشارکت بر سایر راهبردهای توسعه وامکان سازمان یابی مردم درجهت تامین مقاصد خویش می داند (رهنما، 1381: 121و122).

باتوجه به تغییر مفهوم توسعه و راهبردهای اساسی آن درنیم قرن گذشته اگر تغییری در محوریت توسعه لازم باشد، روشن است که باید دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان از دریچه محدود اقتصادی وتاکید صرف به سرمایه وکارایی به سمت تعیین این مساله سوق یابد که این تغییرات چگونه می تواند دراندیشه ها موثر افتند. جریان مشارکت که محور آن ­را احساس تعلق وگفتگوی آزاد وگسترده تشکیل می دهد، می تواند دراین راه نقش موثری ایفا کند. البته مفهوم مشارکت دراین حد خلاصه نمی شود و به تصمیم گیریهای دولت درسطوح ملی و بازارهای کار وسرمایه نیز گسترش می یابد. نکته حائز اهمیت دراین نوع برداشت ازمفهوم مشارکت وارتباط آن با توسعه این است که در توسعه همه جانبه، مشارکت تنها به رای دادن خلاصه نمی شود بلکه فراتر از آن، مشارکت باید شرایط گفتگوی آزاد و شرکت فعال در فعالیت­های اجتماعی را برای عموم مردم فراهم سازد، ازطرفی مشارکت نیازمند موقعیتی است که افراد بتوانند در تصمیم هایی که در سرنوشت آن ها موثر است تاثیرگذار باشد.  مشارکت به طورعام موجب افزایش کارایی برنامه های توسعه می شود وکیفیت تصمیم گیریها را بالا می برد و دولتها راتشویق می کند تا با قدرت و توان بیشتری به سازماندهی ساختارهای نامتمرکز بپردازند. دیدگاه مشارکت فعالانه مردم، کوشش می کند تا فرایند برنامه ریزی واجرای موثر تغییرات قابل قبول را بهبود بخشد و از خطرات و تهدیدات احتمالی آنها بکاهد. اگرجریان مشارکت به نحومطلوبی مورد توجه قرار گیرد موجب سازگاری بیشتر برنامه ها وسیاست­های اتخاذ شده با شرایط اجتماعی می شود، بدین ترتیب بسترمناسبی برای ایجاد فضاهای فرهنگی و روانی برای اجرای سیاستهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بوجود می آید.

براساس آنچه گفته شد، این تحقیق به دنبال آن است که نقش مشارکت­های مردمی را در توسعه شهر اردبیل بررسی نموده تا از این طریق راه­های استفاده بهتر از عنصر مشارکت شهروندان در ایجاد و توسعه شهری را مشخص و معرفی نماید. با توجه به مباحث فوق اهتمام اساسی این تحقیق پاسخ به این سوال است، که نقش مشارکت­های مردمی در توسعه منطقه چهار شهر اردیبل چگونه است؟

تعداد صفحه : 131

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --