دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق: طراحی یک کنترل کننده پیش بین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : طراحی یک کنترل کننده پیش بین برای یک فرآیند صنعتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
گرايش: مهندسي برق-كنترل
عنوان:
طراحي يك كنترل كننده پيش بين براي يك فرآيند صنعتي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
كنترل پيش بين يكي از كنترل كننده هاي بسيار رايج در تئوري و عمل مي باشد . گزارشهاي متعددي از عملكرد موفقيت آميز اين روش در كاربردهاي مختلف كنترلي ارائه شده است. اين كنترل كننده در واقع مجموعه اي از روش هايي است كه با استفاده از مدلي از فرآيند و با
داشتن اطلاعات مربوط به ورودي ها و خروجي هاي فرآيند، سيگنال مناسب كنترلي جهت بهينه سازي تابع هدف را محاسبه مينمايد. در كنترل پيشبين دو بخش اصلي وجود دارد:
1- استفاده از مدلي براي پيشبيني رفتار آينده خروجي سيستم
2- بكاربردن روشي براي كمينه كردن تابع هدف براي بدست آوردن سيگنال ورودي مطلوب.

از مشخصه هاي بسيار مهم كنترل پيش بين پيادهسازي آن در حوزه زمان است و مي توان قيدهايي را بصورت نامساوي ها بر سيستم اعمال نمود . از اين خاصيت به خصوص در تعريف تابع هدف استفاده بسياري مي نماييم زيرا در بسياري از مواقع هدف تنها دنبال كردن يك سيگنال خاص نيست كه به عنوان مثال مي توان از حفظ كيفيت با حداقل هزينه نام برد . در اين رساله به بررسي مفاهيم و مباني كنترل پيش بين خواهيم پرداخت و به اهميت و انواع قيود نيز اشاره اي مي نماييم و نيز انواعي از كنترل كننده هاي پيش بين خطي را مورد بررسي قرار مي دهيم وجهت نشان دادن قابليت هاي آن، به ذكردو مثال با شبيه سازي خواهيم پرداخت.

چنانچه مي دانيم اكثر سيستم هايي كه با آنها مواجه هستيم، سيستم هاي غير خطي هستند و اگر چنانچه از روشهاي كنترل پيش بين خطي براي آنها استفاده نماييم، خطاي بسيار زيادي ايجاد ميگردد بطوريكه ممكن است حتي سيستم حلقه بسته ناپايدار گردد . بدين دليل ناگزير از استفاده از روشهاي كنترل پي شبين غير خطي هستيم . از نظر مفاهيم اصلي كنترلي تفاوتي بين كنترل پيشبين با استفاده از مدلهاي خطي و غير خطي موجود نيست . با اين حال اگر از مدلهاي غيرخطي استفاده كنيم، نياز به شناسايي سيستم هاي غير خطي براي دستيابي به مدلهاي غير خطي دقيق براي پروسه داريم و نيز حل مسأله كنترل پيش بين مشكل خواهد بود و در بهينه سازي تابع
هدف براي محاسبه سيگنال كنترل هم به دليل عدم وجود قانونهاي موثر براي بررسي پايداري سيستم مشكل خواهيم داشت . با توجه به موارد فوق استفاده از روشهاي هوشمند مي تواند موثر باشد و ما در اين رساله از ر وشهاي هوشمند براساس شبكه هاي عصبي و فازي – عصبي براي مدلسازي براي پيش بيني رفتار آينده سيستم استفاده مي نماييم . در اين رساله به اصول طراحي كنترل كننده هاي پيش بين براساس شبكه هاي عصبي MLP و شبكه هاي فازي – عصبي خطي محلي LOLIMOT و نيز كنترل پيشبين غير خطي براساس تئوري خطي سازي با پسخور مي پردازيم و براي بررسي عملكرد كنترل كننده هاي طراحي شده، سه پروسه را مدنظر قرار مي دهيم . پروسه اول يك مدل گسسته غير خطي است كه براي آن به طراحي كنترل كننده پيش بين به روش LOLIMOT  و روش MLP مي پردازيم و در پروسه دوم هم كه مربو ط به يك مبدل حرارتي، براساس اطلاعات ورودي و خروجي است، كنترل كننده پيشبين براساس MLP و LOLIMOT  نسبت به MLP خواهیم شد. در پروسه سوم يك روبات را در نظر مي گيريم و طراحي كنترل كننده پيش بين براي آن را طبق روش خطي سازي با فيدبك و روش MLP انجام مي دهيم و به اين مساله پي خواهيم برد كه كنترل كننده پيش بين بر اساس روش خطي سازي با پسخور بهتر از روش MLP عمل مي نمايد.

مقدمه
كنترل پيشبين در دهه هاي گذشته بسيار موفق بوده است . روش كنترل پيش بين مبتني بر مدل سيستم است كه در آن مدلي از سيستم بطور صريح براي طراحي كنترل كننده مورد استفاده قرار مي گيرد . در كنترل پيش بين به علت احتياج به پيش بيني سيگنال به يك مدل خوب احتياج داريم اما انتخاب مدل پيچيده هم باعث دقيق شدن پيش بيني سيگنال آينده مي شود و هم باعث پيچيده شدن كمينه كردن تابع هزينه مي گردد ، بنابراين بايد بين اين دو يك مصالحه اي برقرار شود.

مشخصه بسيار جالب آن در پياده سازي آن در حوزه زمان مي باشد و نيز مي توان قيدهايي را بصورت نامساويها به سيستم كنترلي اعمال نمود . در طراحي كنترل كننده پيش بین نمي توان سيگنالها را نامحدود در نظر گرفت چرا كه بطور مثال عمل كننده ها تا يك حد مشخصي مي توانند دامنه سيگنال كنترل و يا تغييرات آنرا تحمل نمايند بطور مثال شيرهاي كنترلي حد كاملاً باز يا بسته خواهند داشت و نيز نرخ افزايش جريان در آنها داراي محدوديت است و به اين ترتيب هدف كنترلي عبارت خواهد بود از نگاه داشتن خروجي فرآيند در نزديكي نقطه مورد نظر در شرايطي كه متغيرهاي جانبي ديگر از محدوده هاي تعريف شده خارج نشوند . از جمله محدوديتهاي موجود در سيستم هاي كنترل مي توان علاوه بر موارد فوق از اشباع ورودي، محدوديت درسرعت و جهت چرخش موتورها و مشخصات عملكردي و ايمني نام برد . در مورد اخير بطور مثال ممكن است هدف، جابه جايي قطعه اي از يك نقطه به نقطه اي ديگر در حداقل زمان باشد به گونه اي كه در بين راه به مانع خاصي برخورد ننمايد و يا اينكه بخواهيم خروجي يك برج تقطير را به حداكثر برسانيم بدون آنكه دما يا فشار گاز از حد مجازي بيشتر گردد به اين ترتيب ممكن است قيدها برخروجي و يا حتي به متغيرهاي وابسته ديگري اعمال شود . اين نوع كنترل كه در آن مقصود به صورت چند هدف متمايز است كه بايد بين آنها حد ميانه اي انتخاب شود را نمي توان بص ورت يك سيستم خطي بيان نمود . در حاليكه كنترل پيش بين با يك قالب غير خطي به ما اين امكان را ميدهد كه با اين سيستمها به راحتي برخورد نماييم . بسياري از سيستم هايي كه با آنها سروكار داريم سيستم هايي غير خطي هستند با وجود اين در خيلي اوقات سيستم غير خطي حول نق طه اي پايدار در حال عملكرد است و بنابراين براي آن مي توان يك مدل خطي در نظر گرفت امااين موضوع هميشگي
نيست يعني هميشه نمي توان براي سيستم غير خطي، مدلي خطي در نظر گرفت . مثلا بعضي از سيستمها عموماً در حالت گذرا عمل مي نمايند و داراي نقطه كار پايدار نمي باشن د و بنابراين نمي توان مدل خطي براي آن در نظر گرفت . بنابراين استفاده از كنترل كننده هاي غير خطي به منظور بهبود عملكرد سيستم اجتناب ناپذير است كه البته اين كار با مشكلاتي رو به رو است كه ازآ ن جمله مي توان به ضعف روشهاي شناسايي سيستم هاي غير خطي، پيچيدگي و ح جم محاسبات در حل مساله كنترل پيش بين غير خطي، عدم پايداري و مقاومت نتايج حاصله از سيستم هاي خطي جهت سيستم هاي غير خطي و اينكه در بهينه سازي تابع هدف ممكن است پاسخ، پاسخ بهينه محلي باشد، اشاره نمود.

تعداد صفحه : 141

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *