دانلود رساله دکتری: شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه ­شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته علوم اجتماعی 

گرایش : بررسي مسائل اجتماعي ايران

عنوان : شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه ­شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده

دانشگاه مازندران

دانشكده ­ي‌ علوم انساني و اجتماعي

پايان نامه دوره دکتري تخصصي (Ph.D) در رشته بررسي مسائل اجتماعي ايران

موضوع:

شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه ­شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکيده:

مقدمه: کنترل اجتماعي در همة جوامع و گروهها اعمال مي­شود، اما چگونگي و نحوه اعمال آن در فرهنگ­هاي مختلف متفاوت است. طبق نظرية شرمساري بازپذيرکننده، جامعه بايد محيطي فراهم بياورد که در آن پذيرش متخلف و برگشت او به جامعه، به عنوان هدف اصلي دنبال گردد. نظرية شرمساري بازپذيرکننده، رهيافتي نئودورکهايمي است که بر نقش نيروهاي ساختاري و فرهنگي در انسجام اجتماعي و جرم تأکيد مي­گذارد. اين نظرية، عدسي­هاي جديدي پيش روي جامعه قرار مي­دهد و پيشنهادات و راهکارهاي متفاوتي را در حوزه­هاي گوناگون نهادي از جمله خانواده، مدرسه، محله، پليس، دادگاه و … عرضه مي­دارد.

اهداف: اهداف تحقيق حاضر عبارتند از: آزمون تجربي و بررسي تأييدپذيري هر کدام از ابعاد نظرية شرمساري بازپذيرکننده، ساخت ابزارهاي (مقياس­هاي) اندازه­گيري، بررسي رابطة ابعاد شرمساري بازپذيرکننده با ابعاد بزهکاري، استفاده از متغيرهاي ميانگر، بررسي کاربست­پذيري نظرية شرمساري بازپذيرکننده، بررسي و آزمون مدل­هاي مختلف تحليلي، بسط نظرية شرمساري و بررسي دلالت­هاي سياستي نظرية شرمساري بازپذيرکننده.

 

کليدواژه­ها: شرمساري، شرمساري بازپذيرکننده، انگ­زني، به­هم­پيوستگي، اجتماع­گرايي، عدالت ترميمي، بزهکاري

فهرست مطالب

            عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1 بيان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2 اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
1-2-1 هدف کلي…………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-2-2 اهداف فرعي……………………………………………………………………. ……………………………………………….. 12
1-3 سوالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-3-1 سوال اصلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………. 12
1-3-2 سوال فرعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………. 12

 

2 فصل دوم: پيشينة تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1 پيشينه تجربي………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1-1 پژوهش‏هاي داخلي  ……………………………………………………………………………………………………………. 15
2-1-2 پژوهش‏هاي خارجي……………………………………………………………………………………………………………. 15
2-1-2-1 آزمونهاي غيرمستقيم نظرية شرمساري بازپذيرکننده……………………………………………………………… 16
2-1-2-2 آزمونهاي مستقيم نظرية شرمساري بازپذيرکننده…………………………………………………………………… 19
2-1-2-2-1 جرايم يقه سفيد…………………………………………………………………………………………………………… 20
2-1-2-2-2 تخلفات مجرمانه خرد………………………………………………………………………………………………….. 20
2-1-2-2-3 بزهکاري نوجوانان………………………………………………………………………………………………………. 22
2-1-2-2-4 قلدري……………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-1-2-3 طرح آزمايشي شرمساري بازپذيرکننده……………………………………………………………………………….. 25
2-1-2-4 جمع بندي، تحليل و نتيجه گيري از پيشينة تحقيقات تجربي…………………………………………………. 28
2-2 پيشينه نظري……………………………………………………………………………………………………………………………. 33
2-2-1 مروري بر تعاريف شرم و مفاهيم مرتبط با آن………………………………………………………………………….. 33
2-2-1-1 شرم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-2-1-2 رشد شرم……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
2-2-1-3 گناه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
2-2-1-4 رابطه شرم و گناه…………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-2-1-5 شرمساري و شرم به مثابه تجربه هايي مخرب……………………………………………………………………… 38
2-2-1-6 شرمساري و شرم……………………………………………………………………………………………………………. 39
2-2-1-7 سه نوع تلقي از شرم……………………………………………………………………………………………………….. 42
2-2-1-7-1 شرم به مثابه تهديد اجتماعي………………………………………………………………………………………… 43
2-2-1-7-2 شرم به مثابه شکست شخصي……………………………………………………………………………………….. 43
2-2-1-7-3 شرم به مثابه تهديد اخلاقي…………………………………………………………………………………………… 44
2-2-2 تئوريهاي مرتبط با شرم………………………………………………………………………………………………………… 46
2-2-2-1 تئوريهاي روان شناختي……………………………………………………………………………………………………. 46
2-2-2-1-1 هلن لوئيس…………………………………………………………………………………………………………………. 46
2-2-2-2 تئوريهاي روان شناسي اجتماعي………………………………………………………………………………………… 47
2-2-2-2-1 نقش احساسات نقش پذيري تأملي در تسهيل کنترل اجتماعي…………………………………………… 49
2-2-2-2-2 جورج هربرت ميد………………………………………………………………………………………………………. 50
2-2-2-2-3 چارلز هورتون کولي…………………………………………………………………………………………………….. 51
2-2-2-2-4 اروينگ گافمن…………………………………………………………………………………………………………… 52
2-2-2-2-5 توماس شف……………………………………………………………………………………………………………….. 53
2-2-2-3 تئوري هاي جامعه شناختي……………………………………………………………………………………………….. 58
2-2-2-3-1 جرج زيمل…………………………………………………………………………………………………………………. 58
2-2-2-3-2 اميل دورکيم……………………………………………………………………………………………………………….. 59
2-2-2-3-3 نوربرت الياس…………………………………………………………………………………………………………….. 60
2-2-2-3-4 ميشل فوکو…………………………………………………………………………………………………………………. 63
2-2-2-3-5 رندال کالينز………………………………………………………………………………………………………………… 65
2-2-2-3-6 جاناتان ترنر………………………………………………………………………………………………………………… 66
2-2-3   جمع بندي و نتيجه گيري پيشينة تجربي و نظري تحقيق……………………………………………………….. 67

 

3 – فصل سوم: چهارچوب نظري تحقيق………………………………………………………………………………………… 70
3-1 بنيادهاي نظريه جرم شناختي……………………………………………………………………………………………………. 70
3-1-1 خصوصيات نظريه ها…………………………………………………………………………………………………………… 70
3-2 نظريه هاي ترکيبي…………………………………………………………………………………………………………………… 72
انواع ترکيب نظري………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
3-3 نظرية شرمساري بازپذيرکننده……………………………………………………………………………………………………. 79
3-3-1 تلقي از فرد در نظريه بريث ويت…………………………………………………………………………………………… 84
3-3-2 حوزه ها و قلمروهاي تبييني نظريه بريث ويت………………………………………………………………………… 85
3-3-3 مفاهيم کليدي نظرية شرمساري……………………………………………………………………………………………… 86
3-3-3-1 به هم پيوستگي………………………………………………………………………………………………………………. 86
3-3-3-2 اجتماع گرايي…………………………………………………………………………………………………………………. 87
3-3-3-3 شرمساري………………………………………………………………………………………………………………………. 90
3-3-3-4 شرمساري بازپذيرکننده…………………………………………………………………………………………………….. 91
3-3-3-5 انگ زني/داغ ننگ……………………………………………………………………………………………………………. 92
3-3-3-6 خرده فرهنگ هاي مجرمانه……………………………………………………………………………………………….. 92
3-3-4 خلاصه و جمع بندي نظرية شرمساري بازپذيرکننده…………………………………………………………………. 95
3-4 دلالت هاي شرمساري بازپذيرکننده براي کنترل اجتماعي………………………………………………………………. 98
3-4-1 نظرية هنجاري در برابر نظرية تبييني………………………………………………………………………………………. 100
3-4-1-1 سياست هاي جنبش اجتماعي……………………………………………………………………………………………. 101
3-4-1-2 عدالت ترميمي………………………………………………………………………………………………………………… 102
3-5 عدالت ترميمي چيست؟……………………………………………………………………………………………………………. 102
3-5-1 اصول عدالت ترميمي…………………………………………………………………………………………………………… 104
3-5-2 ترميم مادي و ترميم نمادي…………………………………………………………………………………………………… 106
3-5-3 عدالت ترميمي و نظرية شرمساري بازپذيرکننده بريث ويت………………………………………………………. 106
3-5-4 اصلاح عدالت جوانان و عدالت ترميمي…………………………………………………………………………………. 107
3-5-5 منافع ششگانه عدالت ترميمي………………………………………………………………………………………………. 108
3-5-6 برنامه هاي ترميمي………………………………………………………………………………………………………………. 109
3-5-7 مفهوم عدالت در اسلام…………………………………………………………………………………………………………. 110
3-5-7-1 عدالت در قانون جزاي اسلامي………………………………………………………………………………………….. 111
3-5-7-2 منزلت انسان و اهميت اجتماع در آيين دادرسي اسلامي………………………………………………………… 112
3-5-7-3 گذشت، شفقت و توبه در قوانين اسلامي……………………………………………………………………………. 113
3-6 مسيرهاي جرح و تعديل نظريه شرمساري…………………………………………………………………………………… 115
3-6-1 فشار به مثابه عامل مشروط کننده…………………………………………………………………………………………… 115
3-7 فرضيات و مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….. 117
3-7-1 فرضيه هاي مربوط به شرمساري: ………………………………………………………………………………………….. 118
3-7-1-1 شرمساري والدين ارتباط مستقيم و منفي با بزهکاري دارد…………………………………………………….. 118
3-7-1-2 شرمساري والدين از طريق افزايش انتظار شرم، موجب کاهش بزهکاري مي گردد…………………… 118
3-7-1-3 شرمساري والدين از طريق افزايش ارزشهاي اخلاقي، موجب کاهش بزهکاري مي گردد………….. 118
3-7-2 فرضيه هاي مربوط به بازپذيري…………………………………………………………………………………………….. 118
3-7-2-1 بازپذيري والدين ارتباط مستقيم و منفي با بزهکاري دارد. ……………………………………………………. 118
3-7-3 فرضيه هاي مربوط به انگ زني……………………………………………………………………………………………… 118
3-7-3-1 انگ زني والدين ارتباط مستقيم و مثبت با بزهکاري دارد……………………………………………………… 118
3-7-3-2 انگ زني والدين از طريق افزايش همالان بزهکار، موجب افزايش بزهکاري مي گردد………………. 118
3-7-4 فرضيه هاي مربوط به به هم پيوستگي…………………………………………………………………………………….. 118
3-7-4-1 به هم پيوستگي خانوادگي ارتباط مستقيم و منفي با بزهکاري دارد…………………………………………. 118
3-7-4-2 به هم پيوستگي خانوادگي از مسير تأثير گذاري بر شرمساري والدين، با بزهکاري ارتباط غيرمستقيم و منفي دارد…………………………………………………………………………………………………………………… 118
3-7-4-3 به هم پيوستگي خانوادگي از مسير تأثير گذاري بر بازپذيري والدين، با بزهکاري ارتباط غيرمستقيم و منفي دارد……………………………………………………………………………………………………………………. 118
3-7-4-4 به هم پيوستگي خانوادگي از مسير تأثير گذاري بر انگ زني والدين، با بزهکاري ارتباط غيرمستقيم و منفي دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
3-7-5 فرضيه هاي مربوط به همالان بزهکار……………………………………………………………………………………… 118
3-7-5-1 همالان بزهکار ارتباط مستقيم و مثبتي با بزهکاري دارد………………………………………………………… 118
3-7-5-2 همالان بزهکار از طريق کاهش انتظار شرم، موجب افزايش بزهکاري مي گردد……………………….. 118
3-7-5-3 همالان بزهکار از طريق کاهش ارزشهاي اخلاقي، موجب افزايش بزهکاري مي گردد. …………….. 118
3-7-6 فرضيه هاي مربوط به فشار…………………………………………………………………………………………………… 118
3-7-6-1 فشار ارتباط مستقيم و مثبتي با بزهکاري دارد………………………………………………………………………. 118
3-7-6-2 اثر انگ زني والدين بر بزهکاري کمتر از اثر مشروط آن تحت شرايط فشار بالا است. به عبارتي تأثير انگزني روي بزهکاري بر اساس ميزان فشار، تفاوت مي يابد…………………………………………………………. 118
3-7-6-3 اثر شرمساري والدين بر بزهکاري کمتر از اثر مشروط آن تحت شرايط فشار پايين است. به عبارتي تأثير شرمساري والدين روي بزهکاري بر اساس ميزان فشار، تفاوت مي يابد……………………………….. 118
4 فصل چهارم: روش……………………………………………………………………………………………………………………. 121
4-1 روش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 121
4-2 تصريح مفاهيم و نحوه سنجش متغيرها………………………………………………………………………………………. 122
4-2-1 متغير وابسته تحقيق……………………………………………………………………………………………………………… 122
4-2-2 متغيرهاي مستقل………………………………………………………………………………………………………………….. 132
4-2-2-1 به هم پيوستگي خانوادگي………………………………………………………………………………………………… 132
4-2-3 متغيرهاي ميانجي………………………………………………………………………………………………………………… 132
4-2-3-1 شرمساري………………………………………………………………………………………………………………………. 135
4-2-3-2 بازپذيري………………………………………………………………………………………………………………………… 136
4-2-3-3 انگ زني…………………………………………………………………………………………………………………………. 137
4-2-3-4 همالان بزهکار………………………………………………………………………………………………………………… 137
4-2-3-5 انتظار شرم………………………………………………………………………………………………………………………. 139
4-2-3-6 پايبندي به ارزشهاي اخلاقي……………………………………………………………………………………………… 139
4-2-4 متغير مشروط کننده……………………………………………………………………………………………………………… 140
4-2-4-1 فشار………………………………………………………………………………………………………………………………. 141
4-2-5 متغيرهاي زمينه اي……………………………………………………………………………………………………………….. 143
4-2-5-1 جنس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 143
4-2-5-2 خاستگاه اجتماعي-اقتصادي والدين…………………………………………………………………………………… 143
4-2-5-3 نوع مدرسه……………………………………………………………………………………………………………………… 144
4-3 جمعيت تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………… 144
4-4 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه………………………………………………………………………………………. 144
4-5 واحد تحليل، واحد مشاهده و سطح تحليل…………………………………………………………………………………. 147
4-6 اعتبار و پايايي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. 147
4-6-1 اعتبار سازه………………………………………………………………………………………………………………………….. 148
4-6-1-1 اعتبار متغيرهاي شرمساري، بازپذيري و انگ زني………………………………………………………………… 148
4-6-1-2 متغير به هم پيوستگي……………………………………………………………………………………………………….. 152
4-6-1-3 همالان بزهکار………………………………………………………………………………………………………………… 153
4-6-1-4 پايبندي به ارزشهاي اخلاقي…………………………………………………………………………………………….. 154
4-6-1-5 انتظار شرم………………………………………………………………………………………………………………………. 155
4-6-1-6 بزهکاري گذشته نگر……………………………………………………………………………………………………….. 156
4-6-2 پايايي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 158
4-7 روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………………………. 162

 

5 فصل پنجم: نتايج و يافته هاي تحقيق………………………………………………………………………………………….. 165
5-1 نتايج توصيفي تک متغيره پژوهش……………………………………………………………………………………………… 165
5-1-1 متغيرهاي زمينه اي………………………………………………………………………………………………………………. 165
5-1-1-1 جنس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 165
5-1-1-2 معدل سال قبل………………………………………………………………………………………………………………… 165
5-1-1-3 تحصيلات والدين……………………………………………………………………………………………………………. 166
5-1-1-4 منزلت شغلي پدر…………………………………………………………………………………………………………….. 167
5-1-1-5 درآمد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………. 168
5-1-1-6 ساختار خانواده……………………………………………………………………………………………………………….. 169
5-1-1-7 محل سکونت………………………………………………………………………………………………………………….. 169
5-1-1-8 محل تولد……………………………………………………………………………………………………………………….. 170
5-1-1-9رشته تحصيلي پاسخگويان…………………………………………………………………………………………………. 170
5-1-1-10 نوع مدرسه محل تحصيل……………………………………………………………………………………………….. 170
5-1-2   متغيرهاي مستقل……………………………………………………………………………………………………………….. 171
5-1-2-1 شرمساري………………………………………………………………………………………………………………………. 171
5-1-2-2 بازپذيري………………………………………………………………………………………………………………………… 172
5-1-2-3 انگ زني………………………………………………………………………………………………………………………… 174
5-1-2-4 به هم پيوستگي……………………………………………………………………………………………………………….. 175
5-1-2-5 همالان بزهکار  ………………………………………………………………………………………………………….. 177
5-1-2-6 پايبندي به ارزش هاي اخلاقي………………………………………………………………………………………….. 178
5-1-2-7 انتظار شرم……………………………………………………………………………………………………………………… 179
5-1-2-8 فشار………………………………………………………………………………………………………………………………. 180
5-1-3 متغير وابسته………………………………………………………………………………………………………………………… 183
5-1-3-1 بزهکاري گذشته نگر و بزهکاري آينده نگر………………………………………………………………………… 183
5-1-3-2 بزهکاري گذشته نگر بر حسب جنس………………………………………………………………………………… 185
5-1-3-3 بزهکاري آينده نگر بر حسب جنس…………………………………………………………………………………… 186
5-1-3-4 توزيع درصد پاسخگويان در مقياس کل بزهکاري و ابعاد آن به تفکيک جنس………………………… 188
5-2 آمارههاي دو متغيري………………………………………………………………………………………………………………… 190
5-2-1 رابطة جنس با بزهکاري……………………………………………………………………………………………………….. 190
5-2-2 رابطة خاستگاه اجتماعي-اقتصادي با بزهکاري………………………………………………………………………… 190
5-2-3 رابطة ساختار خانواده با بزهکاري………………………………………………………………………………………….. 191
5-2-4 رابطة محل سکونت با بزهکاري……………………………………………………………………………………………. 192
5-2-5 آزمون تفاوت ميانگين براي متغيرهاي مستقل بر حسب جنس…………………………………………………… 193
5-2-6 رابطة رشته تحصيلي با بزهکاري……………………………………………………………………………………………. 195
5-2-7 روابط همبستگي بين بزهکاري گذشته نگر و بزهکاري آينده نگر………………………………………………. 201
5-2-8 روابط همبستگي بين ابعاد مختلف بزهکاري و متغيرهاي مستقل……………………………………………….. 202
5-2-9 مدل تحليل مسير…………………………………………………………………………………………………………………. 204
5-2-9-1 اثرات مستقيم………………………………………………………………………………………………………………….. 206
5-2-9-2 اثرات غيرمستقيم…………………………………………………………………………………………………………….. 207
5-2-9-3 اثرات کل……………………………………………………………………………………………………………………….. 208
5-2-10 مدل معادلات ساختاري بزهکاري………………………………………………………………………………………… 210
5-2-10-1 مدل معادلات ساختاري بزهکاري کل………………………………………………………………………………. 210
5-2-10-1-1 اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرها بر متغير وابسته بزهکاري در بين جمعيت کل………………. 216
5-3 نتايج آزمون فرضيات……………………………………………………………………………………………………………….. 218

 

6 فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات………………………………………………………………………………………….. 220
6-1 نتايج تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………. 220
6-1-1 دلالتهاي تجربي………………………………………………………………………………………………………………….. 220
6-2 بحث و نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………… 231
6-3 پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 253
6-3-1 پيشنهادات پژوهشي……………………………………………………………………………………………………………… 253
6-3-2 پيشنهادات اجرايي و سياستي………………………………………………………………………………………………… 254
6-3-2-1 سطح خرد (فردي) …………………………………………………………………………………………………………. 254
6-3-2-2 سطح مياني (سازماني) …………………………………………………………………………………………………….. 255
6-3-2-3 سطح کلان (جامعه اي) …………………………………………………………………………………………………… 257
6-4 محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………… 258
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………… 260
پيوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 279

  

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

شکل ‏2-1: مدل رشد شرم 36

شکل ‏2-2: چرخة شرم. 57

شکل ‏3-1: سطح تحليل، جرم و مجرميت… 71

شکل ‏3-2: نمودار کنترل-فشار ترکيبي اليوت. 76

شکل ‏3-3: مدل دوسوية ورود بزهکاران در بدو نوجواني.. 77

 

.

.

.

شکل ‏4-7: مدل سنجش بزهکاري آينده نگر: تحليل عاملي- تأييدي.. 157

شکل ‏5-1: مدل تحليل مسير در بين افراد به هم پيوسته. 205

شکل ‏5-2: مدل تحليل مسير در بين افراد نابه هم پيوسته. 206

شکل ‏5‑3: مدل معادلات ساختاري بزهکاري.. 211

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول ‏3‑1: قلمروهاي تبيين در نظرية بريث ويت… 85

 

 

.

.

.

جدول ‏5‑58: آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 218

جدول ‏6‑1: تفاوتهاي مدلهاي آمرانه با مدل هاي ترميمي.. 245

جدول ‏6‑2: مدلهاي برنامه اي عدالت ترميمي در مدارس… 248

 

1         فصل اول: طرح موضوع

1-1    بيان مسأله

نوجواني برهه­اي از زندگي است که نوجوان در معرض خطر ورود به رفتارهاي پرخطر و مسأله­آميز از جمله بزهکاري[1]، مصرف مواد و رفتارهاي جنسي واقع مي­شود. ورود به اين نوع رفتارها، الگوهاي سالم سازگاري و رشد را با وقفه و رکود روبرو مي­سازد. اين نوع علايم و نشانه­هاي ناکارآمدي رفتاري در نوجواني ممکن است پيش­درآمد ناسازگاري و تعادل ضعيف در طول بزرگسالي باشد. از اين رو، مطالعه و شناخت پيش­زمينه­ها و مقدمات کجروي نوجوانان، محور علايق روان­شناسان و جامعه­ شناسان بوده است (اريکسون[2]،396:2000). در بررسي هاي به عمل آمده در بيشتر کشورهاي جهان، آمار جرايم و بزهکاري متوجه جوانان، همچنان رو به افزايش بوده است. در آمريکا، سالانه بيش از دو ميليون فرد زير 17 سال بازداشت مي­شود (گرين[3]،323:2008). مطابق آمار ديگري در اين کشور 700000     دانش­آموز از دبيرستان ترک تحصيل مي­کنند، چهارده ميليون کودک در خانواده­هاي تک والد زندگي مي کنند، 200000 کودک سالانه در معرض نوعي سوء رفتار و سوءاستفاده هستند، 3000000 دانش­آموز و معلم ساليانه قرباني جرم واقع مي­شوند و سالانه 500000 مورد سرقت، زورگويي، حمله و تجاوز در مدارس به وقوع مي­پيوندد (گروس[4] و ديگران،5:2000). در سال 2005، وکيل سابق دادگستري جان اشکرافت اظهار داشت که به رغم صرف ميليونها دلار هزينه در برنامه­ها براي کاهش و حل و فصل بزهکاري و جوانان در معرض خطر، حکومت فدرال در کاهش خشونت جوانان ناموفق بوده است. اشکروفت بعدها اظهار داشت که جوانان در قبال رفتار خشونت­آميز خود مسئوليت­پذير و پاسخگو بار نيامده و از اين رو، جواناني که در قرن 21 مرتکب جرم مي­شوند متفاوت از پيشينيان ­خود مي­باشند (استونس[5]،295:2011).

بي­شک نوجوانان و جوانان، بخش مهم و پايه­اي سرماية انساني هر جامعه به شمار مي­آيند که در عين حال، بيش از ساير گروههاي جامعه در معرض بزهکاري و بزه­ديدگي قرار دارند. در آخرين سرشماري ملي در ايران که در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت جمعيت کشور بالغ بر ۷۵،۱۴۹،۶۶۹ تن بوده است (مرکز آمار ايران،1392). بر اساس برآوردهاي مرکز آمار ايران هم اکنون نزديک 24168821 نفر از جمعيت ايران يعني 32 درصد آن، از نظر سني زير 18 سال هستند. جمعيت دانش­آموزي کشور نيز در سال تحصيلي ۹۳ـ۹۲ بالغ بر ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر با احتساب سه مقطع دبستاني، راهنمايي و دبيرستاني بوده است که حدود ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در دوره‌هاي متوسطه شامل دوره اول متوسطه (راهنمايي سابق) و دوره دوم متوسطه تحصيل خواهند کرد (مرکز آمار ايران،1392). آمار مزبور از يک سو نشانگر ظرفيت­هاي بالقوه آموزشي و سرمايه انساني در جامعة ايراني است، و از سوي ديگر، در صورت عدم توجه کافي و برنامه­ريزي دقيق، مي­تواند به عنوان يک آسيب­ و يا تهديد قلمداد ­شود.

در داخل کشور نيز با توجه به آمارهاي منتشر شده مي­توان نتيجه گفت که ميزان وقوع جرايم بر حسب سن، جوان­تر شده و بزهکاري و جرم از جوانان به نوجوانان به شدت در حال گسترش است (رجبي،131:1388). بويژه اينکه با توجه به تحولات پديد آمده در حوزه رسانه­ها و فناوري ارتباطات، آسيب­هاي نوپديدي نيز ظهور يافته است که زندگي و سلامت کودکان و نوجوانان را با خطرات جدي مواجه ساخته است. اعتياد و مصرف مواد از جمله آسيب­هايي است که به مدارس نفوذ کرده و وضعيت بهداشت و سلامت دانش­آموزان را روز به روز با شدت بيشتري مورد تهديد و حمله قرار مي­دهد. گزارش سال 2008 سازمان ملل مي‌گويد که ايران بيشترين مصرف سرانه مواد مخدر در جهان را داراست. گزارش‌هاي ديگري وجود دارد که پايين‌ترين سن آغاز اعتياد را نيز ويژه ايران مي‌داند. نتايج يک تحقيق علمي در زمينه مبارزه با مواد مخدر نشان مي‌دهد که مدارس راهنمايي و دبيرستان، يکي از محيط‌هاي اصلي براي شروع استفاده از مواد مخدر است. آن طور که مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر اذعان دارند، رواج مواد مخدر در بين دانش‌آموزان مدارس به ويژه در حاشيه شهر، به وضعيت نگران‌کننده‌اي رسيده است. طاها طاهري جانشين دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين خصوص مي‌گويد: بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته، در برخي مدارس حاشيه‌اي نقاط آسيب‌پذير، دانش‌آموزان به مصرف‌کننده مواد مخدر تبديل شده‌اند. با توجه به شرايط ياد شده، زنگ‌‌هاي خطر در خصوص رواج مواد مخدر در ميان دانش‌آموزان مدارس اين مناطق به صدا در آمده است (خبرگزاري تحليلي ايران،1388).

شيوع بزه و رفتارهاي پرخطر در ميان نوجوانان و جوانان در سالهاي اخير به يک مسألة عمدة اجتماعي تبديل گشته است. نتايج و يافته­هاي حاصل از پيمايش­ها و تحقيقات تجربي به قوت بر مدعاي فوق مهر تأييد مي­زنند. پوراصل[6]و ديگران (2007) در پژوهشي ميان 1785 دانش­آموز از شهر تبريز دريافتند که 226 نفر (7/12 درصد) تجربة مصرف الکل و 36 نفر (2 درصد) تجربه مصرف مواد مخدر داشته­اند. کليشادي[7] و ديگران (2006) در پژوهشي در ميان دانش­آموزان دريافتند که ميزان شيوع مصرف سيگار در بين پسران 5/18 درصد و در بين دختران 1/10 درصد مي­باشد. ميانگين سني اولين اقدام براي مصرف سيگار 2/13 سال بوده است. نتايج اين تحقيق نشان مي­دهد که مصرف سيگار در ميان نوجوانان به عنوان يک تهديد محسوب مي­شود. آيت­اللهي[8] و ديگران (2005) در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند که 9/16 درصد دانش­آموزان مصرف سيگار را تجربه کرده و 5/2 درصد مرتباً مصرف سيگار داشته­اند. همچنين 35 درصد از         دانش­آموزان الکل را تجربه کرده و 1/2 درصد از آنها به طور مرتب مصرف الکل داشته­اند. در پژوهش ديگري که توسط اميري[9] و ديگران (2011) در ميان 3958 دانشجوي دانشگاه در شمال ايران انجام شده ديده شد که مصرف اکستازي، ترياک و شاهدانه به ترتيب 3/4، 7/2 و 4/2 درصد در ميان دانشجويان رواج دارد.

 

 

 

تعداد صفحه : 301

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --