متن کامل پایان نامه مقطع دکتری  رشته حسابداری

با عنوان : نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده حسابداری و مدیریت
رساله دکتری(Ph. D )
در رشته حسابداری
نقش اطلاعات بنیادی حسابداری
در پیش بینی بازده سهام

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده :
بازده سهام یکی از مفاهیم پیچیده است که مورد علاقه سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان
می باشد . بازده سهام متأثر از بازده انواع دارایی ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، واکنش
رفتار طیف گسترده ای از تصمیم گیرندگان، ریسک و بسیاری عوامل شناخته شده و ن اشناخته
است .
برای تبیین و پیش بینی بازده سهام مدل ها و نظریه های مختلفی شامل مدل قیمت گذاری
دارایی های سرمایه ای (CAPM)، مدل های عاملی یا شاخـصی (FM)، مـدل آربیتـراژ (APT ، )
تحلیل های فنی (TA) و تحلیل های بنیادی (FA) مطرح شـده اسـت . در تحلیـل بنیـادی بـازده
سهام تابعی از شرایط کلان اقتصادی، وضعیت صـنعت و شـرایط خـاص شـرکت مـی باشـد .
شرایط خاص شرکت شامل عملکرد و وضعیت مالی است کـه در قالـب صـورت هـای مـالی
اساسی ارائه می گردد .
دانش حسابداری مدعی است که برای تصمیم گیرندگان اطلاعات سودمندی تهیه می کند .
یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است. برای آزمون تجربی
این معیار روش های مختلفی مطرح شده است که این روش ها را می توان به دو گروه خرد و
کلان طبقه بندی نمود .
 در روش پژوهش خرد، واکنش تصمیم گیرندگان مـورد آزمـون قـرار مـی گیـرد . اعتبـار
درونی این روش به لحاظ تفاوت افراد مختلف (آزمودنی هـا ) در تجربـه، تحـصیلات، سـبک
تصمیم گیری، ریسک پذیری و سایر ویژگی های فردی مورد تردید است .
 روش دیگر که به پژوهش کلان معـروف اسـت، واکـنش بـازار را نـسبت بـه اطلاعـات
حسابداری آزمون می کند . در این روش متغیرهای پیش بینی شـونده، بـر اسـاس مـدل هـای
سرمایه گ ذاری و تصمیم گیری انتخاب مـی شـوند . یکـی از متغیرهـای مـورد توجـه در ایـن
تحقیقات بازده سهام می باشد .
این پژوهش با استفاده از روش شناسی پژوهش های کلان (بازار) و انتخاب بـازده سـهام
جهت پیش بینی، در صدد آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. هدف دیگر،
ایجاد ا رتباط بین متغیرهای حسابداری و اقتصادی مـی باشـد کـه در صـورت حـصول نتیجـه
می توان از تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای استخراج ارزش و بازده اقتـصادی اسـتفاده
 .کرد
برای انتخاب متغیرهای حسابداری مرتبط با بازده، مدل قیاسی استوارت مبنـای کـار قـرار
گرفت و سپس عوامل تش کیل دهنده آن بسط داده شد . در نتیجه تعداد 21 متغیر حسابداری به
صورت نسبت های مالی استخراج شد . از آنجا که تأکید مدل اسـتوارت بـر قیمـت سـهم مـی
باشد، و بازدهی ناشی از تغییرات قیمت سهم و سود نقدی است، لـذا، تغییـرات نـسبت هـای
بیست و یک گانه فوق نیز در نظر گرفته شد و در مجموع 42 متغیر مورد آزمون قرار گرفت .
آزمون های آماری بر اساس رگرسیون های مبتنی بر مقادیر و علائم متغیرهای مـستقل بـا
نرم افزار SPSS به صورت گام به گام (Stepwise)، انجام گردید . مدل هـای رگرسـیون بـرای
دوره های -1374 78- ،1374 80 و -1379 80 و همچنین تـک تـک سـال هـای 1374 الـی
1380 برای کل نمونه شامل 82 شرکت از صنایع مختلف برازش شد . ایـن مـدل هـا بـرای دو
صـنعت سـیمان و کـانی غیـر فلـزی و شــیمیا یی و دارویـی بـرای دوره هــای -1374 78 و
 – 1379 80 نیز برازش شد . شرایط اقتصادی بر اساس متغیرهای کلان شامل تـورم، صـادرات
نفت و گا ز به دلار، رشد واقعی ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی ، مورد توجه قـرار گرفـت .
این شرایط برای هر متغیر به سه سطح کم، متوسط و زیاد طبقه بنـدی گردیـد . لازم بـه ذکـر
است که از اطلاعات هر سال برای پیش بینی بازدهی سال بعد استفاده شده است .
نتایج تجربی حاصل تأیید کننده توان پـیش بینـی اطلاعـات حـسابداری اسـت . ضـرایب
متغیرهای بازده دارایی ها (ROA)، بازده سرمایه گذاری ها (ROI)، رشد فروش به جمع دارایی
(ها GSTTA)، رشد سود خالص به فروش (GNITS)، هزینه های مالی بـه فـروش (FEXTS ، )
در 9 مدل معنادار بوده است . به عبارت دیگر ایـن متغیرهـا سـهم بیـشتری (نـسبت بـه سـایر
متغیرها) در پیش بینی بازده را داشته اند . بقیه متغیرهای پیش بینی کننده بازدهی در طول زمان
همسان نبودند .
استفاده از مدل های علائم به جای مدل های مقادیر باعث افزایش توان پیش بینـی نـشد .
همچنین، متغیرهای پیش بینی کننده در این مدل، طی زمـان پایـدار نبودنـد . تنهـا متغیـر رشـد
فروش به جمع دارایی ها (GSTTA) در هر دو مدل مقادیر و علائم مشترک بود

تعداد صفحه :165

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

مطالب مشابه را هم ببینید


6 Comments

MiguNouryigo · شهریور 27, 1396 at 0:57 ق.ظ

Neggram http://cialtobuy.com – cialis Novo Sildenafil
Buy Dutasteride Uk Levitra Vs Levitra Professional High Dose Of Amoxicillin Precautions
Discounts On Viagara Pharma Rx Online cialis Efectos De La Viagra

MiguNouryigo · آبان 5, 1396 at 7:34 ب.ظ

Nebenwirkungen Von Viagra 100mg Potenzmittel Viagra Etc Order Non Perscription Levlen viagra prescription Cod Only Bentyl Buy Plavix Cheap Online

MiguNouryigo · آبان 9, 1396 at 3:38 ق.ظ

Onlinepharmaciescanada Estrogen Without A Prescription cheap levitra Mail Order Discount Cod Only Provera Medicine

MiguNouryigo · آبان 11, 1396 at 7:08 ب.ظ

Zithromax Gout Where To Buy Diuretic Lasix Kamagra Site Reviews viagra Amoxicillin Pediatric Suspension Priligy Gratis Macrobid On Sale The Wrekin

MiguNouryigo · آبان 17, 1396 at 3:13 ق.ظ

Viagra With No Prescription Generic Cheap Propecia Online Levitra Sin Receta viagra Cialis Compresse 10 Mg Buy Nizagara Online Canadian Pharmacys

MiguNouryigo · آذر 1, 1396 at 1:10 ق.ظ

Viagra Arginina Idrocele Propecia viagra Suhagra 100 Mg Levitra Vardenafil Gpc Health Canada Pharmacy

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

رشته حسابداری

حسابداری :خرید و دانلود مجموعه پایان نامه ارشد

  رشته حسابداری :خرید و دانلود مجموعه بزرگ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری:     پایان نامه حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف پایان نامه Read more…

رشته حسابداری

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناس ارشد رشته حسابداری : بررسی ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل Read more…

رشته حسابداری

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :شناسایی عوامل موثر برتغییر حسابرس در Read more…