دانلود رساله دکتری رشته حسابداری : نقش اطلاعات بنيادي حسابداري در پيش بيني بازده سهام

متن کامل پایان نامه مقطع دکتری  رشته حسابداری

با عنوان : نقش اطلاعات بنيادي حسابداري در پيش بيني بازده سهام

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه علامه طباطبايي
دانشكده حسابداري و مديريت
رسالة دكتري(Ph. D )
در رشته حسابداري
نقش اطلاعات بنيادي حسابداري
در پيش بيني بازده سهام

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چكيده :
بازده سهام يكي از مفاهيم پيچيده است كه مورد علاقه سرمايه گذاران و تصميم گيرندگان
مي باشد . بازده سهام متأثر از بازده انواع دارايي ها، تغييرات شرايط اقتصادي و سياسي، واكنش
رفتار طيف گسترده اي از تصميم گيرندگان، ريسك و بسياري عوامل شناخته شده و ن اشناخته
است .
براي تبيين و پيش بيني بازده سهام مدل ها و نظريه هاي مختلفي شامل مدل قيمت گذاري
دارايي هاي سرمايه اي (CAPM)، مدل هاي عاملي يا شاخـصي (FM)، مـدل آربيتـراژ (APT ، )
تحليل هاي فني (TA) و تحليل هاي بنيادي (FA) مطرح شـده اسـت . در تحليـل بنيـادي بـازده
سهام تابعي از شرايط كلان اقتصادي، وضعيت صـنعت و شـرايط خـاص شـركت مـي باشـد .
شرايط خاص شركت شامل عملكرد و وضعيت مالي است كـه در قالـب صـورت هـاي مـالي
اساسي ارائه مي گردد .
دانش حسابداري مدعي است كه براي تصميم گيرندگان اطلاعات سودمندي تهيه مي كند .
يكي از معيارهاي سودمندي اطلاعات حسابداري، توان پيش بيني آن است. براي آزمون تجربي
اين معيار روش هاي مختلفي مطرح شده است كه اين روش ها را مي توان به دو گروه خرد و
كلان طبقه بندي نمود .
 در روش پژوهش خرد، واكنش تصميم گيرندگان مـورد آزمـون قـرار مـي گيـرد . اعتبـار
دروني اين روش به لحاظ تفاوت افراد مختلف (آزمودني هـا ) در تجربـه، تحـصيلات، سـبك
تصميم گيري، ريسك پذيري و ساير ويژگي هاي فردي مورد ترديد است .
 روش ديگر كه به پژوهش كلان معـروف اسـت، واكـنش بـازار را نـسبت بـه اطلاعـات
حسابداري آزمون مي كند . در اين روش متغيرهاي پيش بيني شـونده، بـر اسـاس مـدل هـاي
سرمايه گ ذاري و تصميم گيري انتخاب مـي شـوند . يكـي از متغيرهـاي مـورد توجـه در ايـن
تحقيقات بازده سهام مي باشد .
اين پژوهش با استفاده از روش شناسي پژوهش هاي كلان (بازار) و انتخاب بـازده سـهام
جهت پيش بيني، در صدد آزمون تجربي سودمندي اطلاعات حسابداري مي باشد. هدف ديگر،
ايجاد ا رتباط بين متغيرهاي حسابداري و اقتصادي مـي باشـد كـه در صـورت حـصول نتيجـه
مي توان از تجزيه و تحليل صورت هاي مالي براي استخراج ارزش و بازده اقتـصادي اسـتفاده
 .كرد
براي انتخاب متغيرهاي حسابداري مرتبط با بازده، مدل قياسي استوارت مبنـاي كـار قـرار
گرفت و سپس عوامل تش كيل دهنده آن بسط داده شد . در نتيجه تعداد 21 متغير حسابداري به
صورت نسبت هاي مالي استخراج شد . از آنجا كه تأكيد مدل اسـتوارت بـر قيمـت سـهم مـي
باشد، و بازدهي ناشي از تغييرات قيمت سهم و سود نقدي است، لـذا، تغييـرات نـسبت هـاي
بيست و يك گانه فوق نيز در نظر گرفته شد و در مجموع 42 متغير مورد آزمون قرار گرفت .
آزمون هاي آماري بر اساس رگرسيون هاي مبتني بر مقادير و علائم متغيرهاي مـستقل بـا
نرم افزار SPSS به صورت گام به گام (Stepwise)، انجام گرديد . مدل هـاي رگرسـيون بـراي
دوره هاي -1374 78- ،1374 80 و -1379 80 و همچنين تـك تـك سـال هـاي 1374 الـي
1380 براي كل نمونه شامل 82 شركت از صنايع مختلف برازش شد . ايـن مـدل هـا بـراي دو
صـنعت سـيمان و كـاني غيـر فلـزي و شــيميا يي و دارويـي بـراي دوره هــاي -1374 78 و
 – 1379 80 نيز برازش شد . شرايط اقتصادي بر اساس متغيرهاي كلان شامل تـورم، صـادرات
نفت و گا ز به دلار، رشد واقعي ارزش افزوده و توليد ناخالص ملي ، مورد توجه قـرار گرفـت .
اين شرايط براي هر متغير به سه سطح كم، متوسط و زياد طبقه بنـدي گرديـد . لازم بـه ذكـر
است كه از اطلاعات هر سال براي پيش بيني بازدهي سال بعد استفاده شده است .
نتايج تجربي حاصل تأييد كننده توان پـيش بينـي اطلاعـات حـسابداري اسـت . ضـرايب
متغيرهاي بازده دارايي ها (ROA)، بازده سرمايه گذاري ها (ROI)، رشد فروش به جمع دارايي
(ها GSTTA)، رشد سود خالص به فروش (GNITS)، هزينه هاي مالي بـه فـروش (FEXTS ، )
در 9 مدل معنادار بوده است . به عبارت ديگر ايـن متغيرهـا سـهم بيـشتري (نـسبت بـه سـاير
متغيرها) در پيش بيني بازده را داشته اند . بقيه متغيرهاي پيش بيني كننده بازدهي در طول زمان
همسان نبودند .
استفاده از مدل هاي علائم به جاي مدل هاي مقادير باعث افزايش توان پيش بينـي نـشد .
همچنين، متغيرهاي پيش بيني كننده در اين مدل، طي زمـان پايـدار نبودنـد . تنهـا متغيـر رشـد
فروش به جمع دارايي ها (GSTTA) در هر دو مدل مقادير و علائم مشترك بود

تعداد صفحه :165

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

6 فکر می‌کنند “دانلود رساله دکتری رشته حسابداری : نقش اطلاعات بنيادي حسابداري در پيش بيني بازده سهام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *