دانلود رساله دکتری : بايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند کژدمي در زون ايذه

 

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری

دانشگاه شهيد بهشتی

دانشکده علوم زمين

گروه آموزشی زمين شناسی

 

رساله جهت اخذ درجه دکتری Ph . D رشته زمين شناسي

(گرايش چينه شناسي و فسيل شناسي)

 

عنوان:

بايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند کژدمي در زون ايذه

 

استاد راهنما:

دكتر عباس صادقي

 

اساتيد مشاور:

دكتر محمد حسين آدابي

دكتر هرمز قلاوند

 

نگارنده:

******

 

نيمسال دوم سال تحصيلی 93 –1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

بمنظور مطالعات دقيق بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازندکژدمی در ناحيه زون ایذه، پنج برش سطح الارضي (بترتیب از شمال غرب به جنوب شرق) شامل یال جنوبی تاقدیس پیون، یال شمالی تاقدیس منگشت، يال شمالی تاقديس بنگستان، یال شمالی تاقدیس میش و یال جنوبی تاقدیس آنه، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است.

در طي اين بررسي ها 1100 مقطع نازك مربوط به نمونه هاي سنگي سازند کژدمی، قسمت های رأسی سازند داریان و قسمت های قاعده ای سازند سروك، آماده سازي و مورد مطالعه قرار گرفت. سازند کژدمی در برش های  پیون، منگشت، بنگستان، میش و آنه بترتيب 5/152 ، 4/107 ، 3/263 ، 1/172 و 1/210  متر ضخامت دارد و مجموعه فسیلی موجود در این سازند، سن آپسین پیشین/ میانی تا آلبین پسین – آلبین انتهایی (Vraconnian) را نشان می دهد. مرز سازندهای داریان و کژدمی در برش های پیون، بنگستان و آنه به صورت همشیب، قاطع و پیوسته و در برش های منگشت و میش این مرز منطبق با مرز آپسین و آلبین و به صورت همشیب، قاطع و ناپیوسته می باشد.

در مطالعات ماکروپالئونتولوژی تعداد 21 گونه متعلق به 15 جنس از بی مهرگان (مربوط به 4 رده) مورد شناسایی و در مطالعات میکرواستراتیگرافی تعداد 103 گونه ی روزن دار متعلق به 51 جنس و 11 گونه غیرروزن دار متعلق با 9 جنس مورد شناسایی قرار گرفت که با کمک از آنها در مطالعات بایواستراتیگرافی، 4 زون زيستي (Interval Zone)، يك زیر زون زیستی (interval subzone)، یک زیرزون زیستی فراوانی (acme subzone) و یک زيرزون زیستی محدوده حضور (range subzone) در برش پیون، دو زون زيستي (Interval Zone)، سه زون زیستی تجمعی (assemblage zone) و يك زیرزون تجمعی (assemblage subzone) در برش منگشت، 7 زون زيستي (Interval Zone)، 3 زون زیستی محدوده حضور (Total and Partial range Zone)، دو زون زیستی تجمعی (assemblage zone)، 2 زیر زون زیستی (range subzone)، یک زیرزون زیستی فراوانی (acme subzone) در برش بنگستان، 7 زون زيستي (Interval Zone)، یک زون زیستی تجمعی (assemblage zone)، یک زیر زون زیستی تجمعی (assemblage subzone) و یک زیر زون زیستی فراوانی (acme Subzone) در برش میش و 3 زون زيستي (Interval Zone)، یک زون زیستی تجمعی (assemblage zone)، دو زیرزون زیستی فراوانی (acme subzone) و یک زیر زون زیستی تجمعی (assemblage subzone) در برش کوه آنه تعریف و تعیین گردیدند که سنی را از آپسین پیشین/ میانی تا سنومانین پسین تعیین کردند.

در مطالعات ایزوتوپی از 35 نمونه از زمینه میکرایتی سنگ های آهکی آلبین و سنومانین پیشین متعلق به کوه پیون، آنالیزهای ایزوتوپی اکسیژن و کربن بعمل آمد که مقادیر ایزوتوپ اکسیژن و کربن، نمایانگر قرار گیری  آنها در نزديكي محدودة آراگونيتي سازند ايلام و محدوده آراگونیتی سازند مزدوران می باشد، همچنین تغییرات ایزوتوپ اکسیژن نمونه های مورد مطالعه، بمراتب کمتر از مقادیر ایزوتوپ کربن بوده و این بیانگر تاثیر دیاژنز جوی یا متائوریکی در نمونه‎های مورد مطالعه بود.

در نمودار ایزوتوپ کربن 13 در برش پیون نیز، سیر منفی این نمودار در سازند کژدمی برش پیون و مقارن با نهشته شدن شیل های آهکی خاکستری تیره دارای رادیولر و روزن داران پلانکتونی و بخصوص بروز شیفت Heterohelix، نمایانگر وقوع حادثه بی هوازی اقیانوسی مربوط به قاعده آلبین پسین در این برش می باشد. شواهد مربوط به بروز این حوادث بی هوازی اقیانوسی در طی آپسین پسین تا آلبین پسین در سایر برش های مورد مطالعه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این مطالعه، مرزهای کرونواستراتیگرافی واقع در محدوده برش های مورد مطالعه، و تأثیر فازهای اواخر آپسین و فاز اتریشین مربوط به اواخر آلبین مورد مطالعه قرار گرفت که نشاندهنده شدت عملکرد بیشتر فاز اواخر آپسین در این برش ها بود، بطوریکه عملکرد این فاز باعث نبود چینه شناسی آلبین پیشین در برش های مورد مطالعه فوق گردیده بود

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

فصل اول: كليات

١- 1- حدود و موقعيت جغرافيايي مقاطع سطح الارضی مورد مطالعه ………………………………    1

١-١- الف:حدود و موقعيت جغرافيايي تاقديس پيون ……………………………………………………….    1

1-1-ب: ويژگي هاي جغرافيايي و آب و هوای منطقه ايذه …………………………………………….    5

١-2- حدود و موقعيت جغرافيايي تاقديس منگشت …………………………………………………………..    5

١-2-الف: حدود و موقعيت جغرافيايي برش سطح الارضی چماء (تاقديس منگشت)  ………    7

1-2-ب: ويژگي هاي جغرافيايي و آب و هوای منطقه باغملک و صیدون ……………………….    7

١-3- حدود و موقعيت جغرافيايي تاقديس بنگستان …………………………………………………………..    8

١-3-الف: حدود و موقعيت جغرافيايي برش تنگ ماغر (يال شمالی تاقديس بنگستان) …….    9

1-3-ب: ويژگي هاي جغرافيايي و آب و هوای مناطق بهمئی و بهبهان …………………………..    10

١-4- حدود و موقعيت جغرافيايي تاقديس ميش ……………………………………………………………….    10

١-4-الف: حدود و موقعيت جغرافيايي برش نارک (يال شمالی تاقديس ميش) ………………..    12

1-4-ب: ويژگي هاي جغرافيايي و آب و هوای منطقه گچساران (دوگنبدان) …………………    12

١-5- حدود و موقعيت جغرافيايي تاقديس آنه ………………………………………………………………….     13

١-5-الف: حدود و موقعيت جغرافيايي برش نوگک (يال جنوبی تاقديس آنه) ………………..     13

1-5-ب: ويژگي هاي جغرافيايي و آب و هوای منطقه کوپن …………………………………………..     14

1-6- تاريخچه مطالعات قبلي ………………………………………………………………………………………………    14

1-7- روشهاي مطالعه و بررسي  …………………………………………………………………………………………..     17

1-7-الف: جمع آوري اطلاعات ………………………………………………………………………………………….     17

1-7-ب- مطالعات صحرايي ………………………………………………………………………………………………..     17

1-7-ج- مطالعات آزمايشگاهي ……………………………………………………………………………………………     17

1-7-د- هدف از مطالعه ………………………………………………………………………………………………………    18

 

فصل دوم: ويژگيهاي زمين شناسي و ساختماني منطقه مورد مطالعه

2-1- زمين شناسي ناحيه اي زاگرس و زون ایذه ………………………………………………………………    20

٢-2- تقسيمات ساختماني و زمین شناسی ساختمانی زاگرس ……………………………………………..    21

٢-2-1: تقسيم بندي بر اساس نظريات Falcon (1961) …………………………………………………….    21

٢-2-٢: تقسيم بندي بر اساس نظريات اشتوكلين Stocklin (1968) …………………………………    21

٢-٢-2-الف: دشت خوزستان …………………………………………………………………………………………….    21

٢-٢-2-ب: زاگرس چين خورده يا زاگرس خارجي ………………………………………………………..    21

٢-٢-2-ج: زاگرس مرتفع يا زاگرس رورانده يا زاگرس داخلي ………………………………………    22

2-2-3: تقسيم بندي بر اساس نظريات بربريان  Berberian, 1995 ………………………………….    22

2-2-4 : تقسيم بندي بر اساس نظريات مطيعي (1374) ………………………………………………………    23

2-3- زمين شناسي محدوده مورد مطالعه …………………………………………………………………………..     26

2-4- چگونگي پيدايش حوضه زاگرس ازديدگاه زمين شناسي وتكتونيك صفحه اي ……….    28

2-5- فازهاي كوهزايي كرتاسه ………………………………………………………………………………………….     28

2-6- بلنداهای قدیمه (Palaeohigh) مهم در زون دزفول (اشرف زاده، 1378) ……………..     29

2-6-الف: تاریخچه مطالعات قبلی بلنداهای قدیمه ……………………………………………………………    30

2-6-ب: مطالعات اشرف زاده (1378) ………………………………………………………………………………..     32

٢-7-چينه شناسي كرتاسه حوضه زاگرس …………………………………………………………………………..     36

2-7-الف:كرتاسه پیشین در ناحيه فارس و جنوب شرقي فرو افتادگي دزفول(مطيعي1383 با کمی تغيير) …     37

2-7-ب: كرتاسه پسین (سنومانين – ماستريشتين) در فروافتادگي دزفول(مطيعي 1383 با کمی تغيير) ……….      37

2-7- ج: مشخصات سنگ چينه اي (لیتواستراتیگرافی) كرتاسه زاگرس (اقتباس از مطيعي 1383) ..     38

2-7-ج-١- سازند آهكي فهليان (Fahlian Limestone Fm. ) ………………………………………    39

2-7-ج-٢- سازند شيلي – آهكي گدوان (Gadvan shale-Limestone Fm. ) ……………    39

2-7-ج-٣- سازند آهكي داريان ( Dariyan Limestone Fm.) …………………………………….    39

2-7-ج-٤- سازند شيلي گرو ( Garau Shale Fm. ) ………………………………………………………    40

2-7-ج-٥-گروه بنگستان ( Bangestan Group ) ………………………………………………………….    40

2-7-ج-٥-١- سازند شيلي كژدمي ( Kazhdomi Shale Fm. )……………………………………..    40

2-7-ج-٥-٢- سازند آهكي سروك ( Sarvak Limestone Fm. ) ………………………………..    40

2-7-ج-٥-٣- سازند شيلي سورگاه (Surgah Shale Fm. ) ……………………………………………    41

2-7-ج- ٥-٤- سازند آهكي ايلام  …………………………………………………………………………………….    41

2-7-ج -٦- سازند شيلي گورپي ( Gurpi shale Fm. ) …………………………………………………    42

2-7- د: مشخصات زیست چينه اي (بایواستراتیگرافی) كرتاسه زاگرس (مطيعي، 1383) ……    42

2-7- ه: مشخصات سکانس چينه اي (سکانس استراتیگرافی) كرتاسه زاگرس ……………………..    52

2-7- ه-1: تاریخچه مطالعات چينه نگاري سكانسي …………………………………………………………….    52

2-7-ه-2: سکانس های رسوبی کرتاسه زاگرس (مطالعات مشترك مدیریت اکتشاف نفت با موسسه نفت

فرانسه  IFP) ………………………………………………………………………………………………………………………….    54

2-7-ه-3: سکانس‌های رسوبی و جغرافیای دیرین کرتاسه زاگرس (مرسل نژاد و همکاران، 2007) ..    61

 

فصل سوم: ليتواستراتيگرافی (توصيف سنگ چينه ای مقاطع چينه شناسی مورد مطالعه)

3-1- مشخصات و توصيف مقطع سطح الارضی قلعه کژدمک (يال جنوبی تاقديس پيون) ..    68

3-2- مشخصات و توصيف مقطع سطح الارضی تنگ ماغر (يال شمالی تاقديس بنگستان) ….   102

3-3- مشخصات و توصيف مقطع سطح الارضی نارک (يال شمالی تاقديس ميش) ……………   144

3-4- مشخصات و توصيف برش سطح الارضی نوگک (يال جنوبی تاقديس آنه) ………………  192

3-5- مشخصات و توصيف برش سطح الارضی ناحيه چماء (يال شمالی تاقديس منگشت) ..   219

 

فصل چهارم: پالئونتولوژی و سیستماتیک

4-1: بی مهرگان ………………………………………………………………………………………………………………..   238

4-1-الف: سیستماتیک دوکفه ای ها (Bivalvia) ………………………………………………………………   238

4-1-ب: شکم پایان (Gastropoda) …………………………………………………………………………………   264

4-1-ج: سرپایان (Cephalopoda) …………………………………………………………………………………..   265

4-1-د: خارداران (Echinoidea) …………………………………………………………………………………….   274

4-2: توصيف فرامينيفرها …………………………………………………………………………………………………….   287

4-2- الف: توصيف فرامينيفرهاي بنتيك …………………………………………………………………………….   287

4-2- ب: توصيف فرامينيفرهاي پلانکتونی ………………………………………………………………………….   319

4-3 : غير فرامينيفرها ………………………………………………………………………………………………………….   351

4-3-الف: کالسیسفرولیدها (Calcispherulids) ……………………………………………………………….  351

4-3-ب : جلبک ها (Algae) ……………………………………………………………………………………………..   352

4-3-ج : رادیولاریا ها (Radiolaria) ……………………………………………………………………………….   355

4-3-د : استراکود ها (Ostracoda) ………………………………………………………………………………….   356

4-3-و : قطعات اسکلتی بی مهرگان (Invertebrates shell fragments) ……………………..   356

 

فصل پنجم: مطالعات ایزوتوپی و ژئوشيميايي

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..   363

5-2: مطالعات ايزوتوپي اكسيژن 18 و كربن 13 ……………………………………………………………….   364

5-3- محاسبه دمای آب دريا در زمان ته نشست سنگ آهك‌هاي آلبین در برش کوه پیون …….   367

 

فصل ششم: حوادث بی هوازی اقیانوسی (نبود اکسیژن  اقیانوسی )

6-1- حوادث بی هوازی OAEs (Oceanic Anoxic Events) در کرتاسه میانی ………….    370

6-2- OAEs (Oceanic Anoxic Events) در ژوراسیک و کرتاسه میانی ………………………    374

6-2-الف: حادثه OAE توآرسین پیشین ……………………………………………………………………………    374

6-2-ب: حادثه نبود اکسیژن آپسین پیشین (or OAE1a Selli) ……………………………………….   374

6-2-ج: حوادث بی هوازی اقیانوسی در  انتهای آپسین – آلبین پیشین (OAE1b) ………..    377

6-2-د: حادثه نبود اکسیژن  بخش قاعده ای آلبین پسین (or OAE1c Toolebuc) ………    378

6-2-ه: حادثه نبود اکسیژن  بخش بالایی آلبین پسین (or OAE1d Breistroffer) ………  379

6-2-و: حادثه نبود اکسیژن سنومانین پسین یا مرز سنومانین/تورونین (or OAE2 Bonarelli) ….  380

6-2-ز: حادثه نبود اکسیژن  مرز کنیاسین- سانتونین (OAE3) …………………………………………   382

6-3: شواهد حادثه نبود اکسیژن  OAEs در برش های مورد مطالعه ………………………………..  383

6-3-الف: مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………..  383

6-3-ب: شواهد حادثه بی هوازی اقیانوسی (OAEs) در برش کوه پیون ………………………..  384

6-3-ب-1: سیر منفی ایزوتوپ کربن 13 در زمان تأثیر حادثه OAE1c …………………………..  385

6-3-ب-2: حادثه OAE1c و تغییرات تکاملی در فرامینیفرهای پلانکتون در برش کوه پیون …….  385

6-3-ج: شواهد حادثه نبود اکسیژن اقیانوسی (OAEs) در برش کوه منگشت ………………….   392

6-3-ج-1: حادثه OAE1b (Leenhardt) و فراوانی قطعات خارپوستان در برش کوه منگشت ..   392

6-3-د: شواهد حادثه نبود اکسیژن اقیانوسی (OAEs) در برش کوه بنگستان …………………..  393

6-3-د-1: حادثه OAE1b (Jacob) در برش کوه بنگستان ………………………………………………   394

6-3-د-1-1: حادثه Jacob و تغییرات تکاملی در فرامینیفرهای پلانکتونی برش کوه بنگستان .  394

6-3-د-1-2: تغییر در اندازه و آرایش حجرات بعد از حادثه  Jacob ………………………………  402

6-3-د-1-3: حادثه Jacob  و تغییرات مورفولوژیک در آمونیت‌های برش کوه بنگستان ..  403

6-3-ه: حادثه OAE1b (Leenhardt or Urbino) در برش کوه بنگستان ……………………..  406

6-3-ه-1: حادثه OAE1b (Leenhardt) و تغییرات تکاملی در فرامینیفرهای پلانکتونی برش کوه بنگستان ………………………………………………………………………………………………………………………..  407

6-3-و: شواهد حادثه نبود اکسیژن اقیانوسی OAE1b (Leenhardt) در برش میش ……..  409

6-3-و-1: حادثه OAE1b (Leenhardt) و فراوانی قطعات خارپوستان در برش میش ….   410

6-3-و-2: تأثیرات حادثه OAE1b (Leenhardt) بر روند تغییرات تکاملی فرامینیفرهای پلانکتونی  برش کوه میش …………………………………………………………………………………………………..  410

 

فصل هفتم: بايو استراتيگرافي (چینه شناسی زیستی)

7- 1: بايو استراتيگرافي سازند کژدمی در برش کوه پيون (قلعه کژدمک) ………………………..  414

7- 2: بايو استراتيگرافي سازند کژدمی در برش کوه میش (نارک) ……………………………………  422

7- 3: بايو استراتيگرافي سازند کژدمی در برش کوه آنه (برش نوگک) …………………………….  431

7- 4: بايو استراتيگرافي سازند کژدمی در برش کوه بنگستان (تنگ ماغر) …………………………  439

7- 5: بايو استراتيگرافي سازند کژدمی در برش کوه منگشت (برش ناحیه چَما) ………………..  454

7- 6: تطابق بايو استراتيگرافي برش‌هاي مورد مطالعه ……………………………………………………….  461

 

فصل هشتم: مرزهای کرونواسترتیگرافی در برش های مورد مطالعه

8- 1: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..  464

8-1- الف: اشکوب آپسین ………………………………………………………………………………………………….   464

8-1-ب: اشکوب آلبین ……………………………………………………………………………………………………….   470

8- 2- الف: مرز آپسین/آلبین در برش کوه منگشت …………………………………………………………..   476

8- 2-ب: مرز آپسین/آلبین در برش کوه بنگستان ……………………………………………………………..   477

8- 2-ج: مرز آپسین/آلبین در برش کوه میش …………………………………………………………………..   480

8- 2- د: نبود چینه شناسی آلبین زیرین در برش های مورد مطالعه و زون ایذه ………………   481

8- 3: مرز آلبین/سنومانین در برش های مورد مطالعه ………………………………………………………..   482

8- 3-الف: مرز آلبین/سنومانین در برش کوه منگشت ……………………………………………………….   483

8- 3-ب: مرز آلبین/سنومانین در برش کوه پیون ……………………………………………………………..   484

8- 3-ج: مرز آلبین/سنومانین در برش کوه بنگستان ………………………………………………………….   485

8- 3-د: مرزآلبین/سنومانین در برش کوه میش …………………………………………………………………   489

8- 3-ه: مرزآلبین/سنومانین در برش کوه آنه ……………………………………………………………………   489

 

فصل نهم: نتيجه گيري

9- الف : لیتواستراتیگرافی ………………………………………………………………………………………………….   491

9-الف-1: برش تاقدیس پیون ……………………………………………………………………………………………   491

9-الف-2: برش تاقدیس منگشت ………………………………………………………………………………………..  491

9-الف-3: برش تاقدیس بنگستان ………………………………………………………………………………………..   492

9-الف-4: برش تاقدیس میش …………………………………………………………………………………………….   493

9-الف-5: برش تاقدیس آنه ……………………………………………………………………………………………….   494

9- ب: بایواستراتیگرافی ………………………………………………………………………………………………………   495

9-ب-1: برش تاقدیس پیون ………………………………………………………………………………………………   495

9-ب-2: برش تاقدیس منگشت …………………………………………………………………………………………..   495

9-ب-3: برش تاقدیس بنگستان ………………………………………………………………………………………….    496

9-ب-4: برش تاقدیس میش ………………………………………………………………………………………………    496

9-ب-5: برش تاقدیس آنه …………………………………………………………………………………………………    497

9- ج: مطالعات ایزوتوپی ……………………………………………………………………………………………………   497

9- د: مطالعات حوادث بی هوازی اقیانوسی ………………………………………………………………………   498

9- ه: مرزهای کرونواستراتیگرافی ………………………………………………………………………………………   498

9- ه- 1: مرز آپسین/آلبین در برش هاي مورد مطالعه و نبود چینه شناسی آلبين زيرين ……………..   498

9- ه- 2: مرز آلبين/سنومانين در برش‌هاي مورد مطالعه  …………………………………………………..   498

9- و: مطالعات پالئونتولوژی ………………………………………………………………………………………………..   499

9- ز: پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………..   499

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………   501

اطلس ميكروفسيل ها ……………………………………………………………………………………………………..    565

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :  722 با ضمائم

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --