دانلودپایان نامه ارشد رشته معدن :بهينه سازي خط تغليظ كارخانه فرآوري سنگ آهن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن با عنوان : بررسی بهينه سازي خط تغليظ كارخانه فرآوري سنگ آهن

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي معدن- اكتشاف

عنوان:
بررسي بهينهسازي خط تغليظ كارخانه فرآوري سنگ آهن چادرملو
به منظور توليد فولاد كيفي

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
كارخانه فرآوري چادرملو شامل سه خط توليد مـواز ي و مشـابه اسـت. در هـر خـط توليـد، كانـه
هماتيت توسط يك مدار فلوتاسيون شامل مراحل اوليه، شستشو و رمق گير فرآور ي مـيشـود. بـا
توجه به لزوم توليد كنسانتره سنگ آهن با كيفيت در كشور به منظور توانايي رقابت در سـطح بـين
المللي و همچنين كاهش چالشهاي پيش رو و نياز به بهبود روزافزون كيفيت سنگ آهـن توليـدي
كارخانه هاي فرآوري، بررسي بهبود وضعيت عمليـات فلوتاسـيون معكـوس هماتيـت در كارخانـه
فرآوري سنگ آهن چادرملو مد نظر قرار گرفت.
به اين منظور 24 آزمايش فلوتاسيون به روش ناپيوسته با اسـتفاده از سـلول دنـور 2 ليتـري بـا pH
حدود 7-8 طراحي و اجرا شد. نمونه مورد استفاده از تانكي كـه قبـل از تانـكهـاي آمـاده سـازي
خوراك خط فلوتاسيون هماتيت قرار داشت و هنوز هيچ نوع ماده شيميايي به آن افزوده نشده بـود،
تهيه شد.
در طراحي به عمل آمده جهت انجام آزمايشها، براي تعيين ميزان بهينه بازداشت كننده (سـيليكات
ســديم) و نــوع و ميــزان مطلــوب كلكتــور (در بــين ســه كلكتــور ASAME ،ATRAC و
ATRAC+ASAME)، بر اساس طرح تك عاملي عمـل شـد. بنـابراين ابتـدا، مقـادير متفـاوت
بازداشت كننده (در سه سطح 850 ،800 و 900 گرم بر تن) همراه با مقـادير متفـاوت از يـك نـوع
كلكتور (كلكتور ASAME در چهار سطح 200 ،150 ،100 و 250 گرم بر تن) آزمايش شـدند تـا
ميزان بهينه بازداشتكننده از يك سو و از سوي ديگر ميزان بهينه كلكتور ASAME شناخته شود.
سپس دو نـوع كلكتـور ديگـر (ATRAC و ATRAC+ASAME) در شـش سـطح متفـاوت
(300 ،250 ،200 ،150 ،100 و 350 گرم بر تن) با مقدار بهينه بازداشـتكننـده آزمـايش شـدند تـا
ميزان و نوع مطلوب كلكتور نيز تعيين شود.
بر اساس نتايج اين آزمايشات، ميزان بهينه مصرف بازداشت كننده (سيليكات سديم)، 850 گـرم بـر
تن و حالت مطلوب و بهينه مصرف كلكتور، ATRAC+ASAME به مقدار 250 گرم بر تن بـه
دست آمد.
در حال حاضر در كارخانه فرآوري سنگ آهن چادرملو، از سيليكات سديم به ميـزان 800 گـرم بـر
تن به عنوان بازداشتكننده و از ALKE+ATRAC به مقدار 250 گرم بر تن اسـتفاده مـيشـود.
عيار آهن و فسفر در اين حالت بـه ترتيـب 62-%64% و 0/051-%0/060% و بازيـابي آهـن حـدود
75% است.
چكيده
اين در حالي است كه ميزان عيار و بازيابي آهن در حالت بهينه آزمايشات فلوتاسـيون انجـام شـده،
85/66% و 98/2% ميباشد كه نتيجه بهتري نسبت به نتايج به دست آمده از فلوتاسـيون در كارخانـه
فرآوري چادرملو ميباشد.
به اين ترتيب به نظر ميرسد مشخصات حالت بهينه آزمايشات ميتواند به عنـوان يكـي از راههـاي
احتمالي بهبود هر چه بيشتر وضعيت فلوتاسيون در اين كارخانه مورد بررسي و آزمايش قرار گيرد.
كلمات كليدي: هماتيت، آپاتيت، فلوتاسيون معكوس، كلكتور مخلوط، چادرملو
 
مقدمه
صنايع فولادي جهان در حال حاضر موج دوم توليد فولاد را سپري ميكنند كه پيشبيني ميشود تـا
حدود سه سال آينده، دوران آرامش توليد اين ماده فرا برسد. در اين صورت افزايش عرضه نسـبت
به تقاضا را براي فولاد و در نتيجه سنگ آهن شاهد خواهيم بود. شرايطي كه برعكس شرايط حاكم
بر بازارهاي امروز جهاني است. بنابراين كيفيت سنگ آهن و كنسانتره ايـن محصـولات در فـروش
آنها به شدت تاثيرگذار خواهد بود.
با عنايت به اين موضوع صنايع سنگ آهن كشور نيز بايد به سمت توليد كنسانتره بـا كيفيـت پـيش
بروند تا در آينده و در شرايط رقابت در سطح بين المللي، با چالشهاي كمتري مواجه شوند.
با توجه به لزوم اتخاذ اين رويكرد در معادن كشور و در نتيجه نياز به بهبود روزافزون كيفيت سنگ
آهن توليدي كارخانه هاي فرآوري، بررسي بهبود وضعيت عمليات فلوتاسيون معكوس هماتيت در
كارخانه فرآوري سنگ آهن چادرملو مد نظر قرار گرفت.

مقدمه -1 -1
آهن فلزي است سنگين با وزن مخصوص 7/3 – 7/8 و سياه رنگ. در دماي 1535 درجه
سانتيگراد ذوب مي شود. نام اين فلز در فارسي از آسن كه در اوستا به معني آهن (از ريشه اسمن
به معناي آسمان) گرفته شده است. همچنين در گويش تاتهاي آذربايجان اُزن، در كردي و اراكي
اَسن در آلماني ايزن و در انگليسي ايرون ميباشد. آثار تاريخي، ادبي و هنري، اكتشافات
باستانشناسي اين نظريه را بوجود ميآورند كه مصنوعات آهني پيش از 4000 سال قبل بوسيله بشر
توليد ميشده است. گواه اين امر چكشها، تبرها، نيزهها و ابزارهايي ميباشند كه در آن زمان از
آهن ساخته شدهاند و بوسيله باستان شناسان كشف و تعلق آنها به تاريخ هاي فوق الذكر تائيد شده
است [1]. پيش از جدا شدن آرياييهاي شمال اروپا از آريايي هاي ايران زمين، كه چندين هزار
سال از آن مي گذرد، ايرانيان اين فلز را مي شناختند. در آن زمان كشورهاي صنعتي فعلي يا اصلاً
وجود نداشتند و يا به علت عقب ماندگي از درجه تمدن ايرانيان قديم، نحوه استفاده از آهن را
نميداستند. حفاريهاي انجام گرفته نشان ميدهد كه از 2000 سال قبل در منطقه زيگراند آلمان با
استفاده از چوب درختان و سنگ آهن، مصنوعات آهني تهيه مي شده است. البته در اين زمان، در
چين و هندوستان هم تقريبا به همين شكل مصنوعات آهني تهيه ميشده است [1].
استفاده از روش احياي مستقيم آهن براي توليد مصنوعات آهني ظاهراً در بين سال هاي 1100 تا
1350 قبل از ميلاد در سطح وسيعي متداول شده بود و بعد از اين تاريخ مصنوعات آهني بيشتر
مورد استفاده بشر قرار گرفته است. نشانههاي شروع استفاده از آهن در سگزآباد (استان قزوين) در
حدود 1500 سال پيش از ميلاد به صورت محدود يافت شده است [2]. اين تاريخ عموماً براي
شروع عصر آهن در نيمه غربي فلات ايران عمدتاً بر اساس جستجوهاي اطراف تپه حسن لو تائيد
شده است. تجارب بدست آمده در سال 2100 پيش از ميلاد در ارتباط با رواج فلز كاري مس و
مفرغ در سگزآباد مويد وجود تجارب و دانش فني ايرانيان آن زمان براي توليد مس نسبتاً خالص
(97/97 درصد)، آلياژهاي مس و آرسنيك (نوعي مفرغ)، آلياژهاي مس و قلع (نوعي ديگري از
مفرغ) ميباشد [3].
مطالعه پراكندگي ذخاير كانسارهاي فلزي در اطراف دشت قزوين مويد وجود ذخاير كانسارهاي
فلزي از قبيل مس، آهن ، سرب و روي و … ميباشد. همه ذخاير شناخته شده به اندازه كافي به تپه
سگزآباد نزديك هستند. به علت اين موقعيت خاص و دانش فني ايرانيان آن زمان، زمينههاي
مساعدي براي ظهور فلزكاري متنوع در اين منطقه بوجود آمده بود. به طوري كه جهت شكل دهي
فصل اول – نگرشي به صنايع سنگآهن و فولاد در ايران و جهان صفحه 3
قطعات آهني از غالب هاي سنگي چند بار مصرف و غالب هاي گلي يك بار مصرف استفاده
ميكردند [3].
مطالعات انجام شده باستان شناسي [3] مويد اين است كه در محدوده سگزآباد امكانات لازم براي
توليد آهن خام اسفنجي در كورههاي ابتدايي وجود داشت. بر طبق نظريه باستان شناسان براي
سهولت امر توليد، گودالهاي كوچك و بزرگي در سطح زمين و در جوار منطقه مسكوني ساخته
ميشده است. جداره ديواره هاي داخلي را با گل رس اندود ميكردند. در اين كوره ها ابتدا چوب
و زغال چوب را آتش ميزدند و به تدريج مقاديري سنگ آهن كه درصد آهن آنها قابل ملاحظه
بود و به صورت دست جوري انتخاب شده بودند در داخل كوره ها قرار ميگرفتند. هوا را به
داخل كوره ها ميدميدند. زيرا نقش دمش هوا در شدت احتراق و تامين دما براي آنها مشخص
شده بود. نحوه انتخاب محل كورهها و جريان بادهاي محلي، به سرعت انجام احياء اكسيد آهن
كمك زيادي ميكرده است (بادهاي محلي تقريباً در تمام فصول سال وجود دارد).

تعداد صفحه :169

قیمت 6500 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *