متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن با عنوان : بررسی بهینه سازی خط تغلیظ کارخانه فرآوری سنگ آهن

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن- اکتشاف

عنوان:
بررسی بهینهسازی خط تغلیظ کارخانه فرآوری سنگ آهن چادرملو
به منظور تولید فولاد کیفی

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
کارخانه فرآوری چادرملو شامل سه خط تولید مـواز ی و مشـابه اسـت. در هـر خـط تولیـد، کانـه
هماتیت توسط یک مدار فلوتاسیون شامل مراحل اولیه، شستشو و رمق گیر فرآور ی مـیشـود. بـا
توجه به لزوم تولید کنسانتره سنگ آهن با کیفیت در کشور به منظور توانایی رقابت در سـطح بـین
المللی و همچنین کاهش چالشهای پیش رو و نیاز به بهبود روزافزون کیفیت سنگ آهـن تولیـدی
کارخانه های فرآوری، بررسی بهبود وضعیت عملیـات فلوتاسـیون معکـوس هماتیـت در کارخانـه
فرآوری سنگ آهن چادرملو مد نظر قرار گرفت.
به این منظور 24 آزمایش فلوتاسیون به روش ناپیوسته با اسـتفاده از سـلول دنـور 2 لیتـری بـا pH
حدود 7-8 طراحی و اجرا شد. نمونه مورد استفاده از تانکی کـه قبـل از تانـکهـای آمـاده سـازی
خوراک خط فلوتاسیون هماتیت قرار داشت و هنوز هیچ نوع ماده شیمیایی به آن افزوده نشده بـود،
تهیه شد.
در طراحی به عمل آمده جهت انجام آزمایشها، برای تعیین میزان بهینه بازداشت کننده (سـیلیکات
ســدیم) و نــوع و میــزان مطلــوب کلکتــور (در بــین ســه کلکتــور ASAME ،ATRAC و
ATRAC+ASAME)، بر اساس طرح تک عاملی عمـل شـد. بنـابراین ابتـدا، مقـادیر متفـاوت
بازداشت کننده (در سه سطح 850 ،800 و 900 گرم بر تن) همراه با مقـادیر متفـاوت از یـک نـوع
کلکتور (کلکتور ASAME در چهار سطح 200 ،150 ،100 و 250 گرم بر تن) آزمایش شـدند تـا
میزان بهینه بازداشتکننده از یک سو و از سوی دیگر میزان بهینه کلکتور ASAME شناخته شود.
سپس دو نـوع کلکتـور دیگـر (ATRAC و ATRAC+ASAME) در شـش سـطح متفـاوت
(300 ،250 ،200 ،150 ،100 و 350 گرم بر تن) با مقدار بهینه بازداشـتکننـده آزمـایش شـدند تـا
میزان و نوع مطلوب کلکتور نیز تعیین شود.
بر اساس نتایج این آزمایشات، میزان بهینه مصرف بازداشت کننده (سیلیکات سدیم)، 850 گـرم بـر
تن و حالت مطلوب و بهینه مصرف کلکتور، ATRAC+ASAME به مقدار 250 گرم بر تن بـه
دست آمد.
در حال حاضر در کارخانه فرآوری سنگ آهن چادرملو، از سیلیکات سدیم به میـزان 800 گـرم بـر
تن به عنوان بازداشتکننده و از ALKE+ATRAC به مقدار 250 گرم بر تن اسـتفاده مـیشـود.
عیار آهن و فسفر در این حالت بـه ترتیـب 62-%64% و 0/051-%0/060% و بازیـابی آهـن حـدود
75% است.
چکیده
این در حالی است که میزان عیار و بازیابی آهن در حالت بهینه آزمایشات فلوتاسـیون انجـام شـده،
85/66% و 98/2% میباشد که نتیجه بهتری نسبت به نتایج به دست آمده از فلوتاسـیون در کارخانـه
فرآوری چادرملو میباشد.
به این ترتیب به نظر میرسد مشخصات حالت بهینه آزمایشات میتواند به عنـوان یکـی از راههـای
احتمالی بهبود هر چه بیشتر وضعیت فلوتاسیون در این کارخانه مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد.
کلمات کلیدی: هماتیت، آپاتیت، فلوتاسیون معکوس، کلکتور مخلوط، چادرملو
 
مقدمه
صنایع فولادی جهان در حال حاضر موج دوم تولید فولاد را سپری میکنند که پیشبینی میشود تـا
حدود سه سال آینده، دوران آرامش تولید این ماده فرا برسد. در این صورت افزایش عرضه نسـبت
به تقاضا را برای فولاد و در نتیجه سنگ آهن شاهد خواهیم بود. شرایطی که برعکس شرایط حاکم
بر بازارهای امروز جهانی است. بنابراین کیفیت سنگ آهن و کنسانتره ایـن محصـولات در فـروش
آنها به شدت تاثیرگذار خواهد بود.
با عنایت به این موضوع صنایع سنگ آهن کشور نیز باید به سمت تولید کنسانتره بـا کیفیـت پـیش
بروند تا در آینده و در شرایط رقابت در سطح بین المللی، با چالشهای کمتری مواجه شوند.
با توجه به لزوم اتخاذ این رویکرد در معادن کشور و در نتیجه نیاز به بهبود روزافزون کیفیت سنگ
آهن تولیدی کارخانه های فرآوری، بررسی بهبود وضعیت عملیات فلوتاسیون معکوس هماتیت در
کارخانه فرآوری سنگ آهن چادرملو مد نظر قرار گرفت.

مقدمه -1 -1
آهن فلزی است سنگین با وزن مخصوص 7/3 – 7/8 و سیاه رنگ. در دمای 1535 درجه
سانتیگراد ذوب می شود. نام این فلز در فارسی از آسن که در اوستا به معنی آهن (از ریشه اسمن
به معنای آسمان) گرفته شده است. همچنین در گویش تاتهای آذربایجان اُزن، در کردی و اراکی
اَسن در آلمانی ایزن و در انگلیسی ایرون میباشد. آثار تاریخی، ادبی و هنری، اکتشافات
باستانشناسی این نظریه را بوجود میآورند که مصنوعات آهنی پیش از 4000 سال قبل بوسیله بشر
تولید میشده است. گواه این امر چکشها، تبرها، نیزهها و ابزارهایی میباشند که در آن زمان از
آهن ساخته شدهاند و بوسیله باستان شناسان کشف و تعلق آنها به تاریخ های فوق الذکر تائید شده
است [1]. پیش از جدا شدن آریاییهای شمال اروپا از آریایی های ایران زمین، که چندین هزار
سال از آن می گذرد، ایرانیان این فلز را می شناختند. در آن زمان کشورهای صنعتی فعلی یا اصلاً
وجود نداشتند و یا به علت عقب ماندگی از درجه تمدن ایرانیان قدیم، نحوه استفاده از آهن را
نمیداستند. حفاریهای انجام گرفته نشان میدهد که از 2000 سال قبل در منطقه زیگراند آلمان با
استفاده از چوب درختان و سنگ آهن، مصنوعات آهنی تهیه می شده است. البته در این زمان، در
چین و هندوستان هم تقریبا به همین شکل مصنوعات آهنی تهیه میشده است [1].
استفاده از روش احیای مستقیم آهن برای تولید مصنوعات آهنی ظاهراً در بین سال های 1100 تا
1350 قبل از میلاد در سطح وسیعی متداول شده بود و بعد از این تاریخ مصنوعات آهنی بیشتر
مورد استفاده بشر قرار گرفته است. نشانههای شروع استفاده از آهن در سگزآباد (استان قزوین) در
حدود 1500 سال پیش از میلاد به صورت محدود یافت شده است [2]. این تاریخ عموماً برای
شروع عصر آهن در نیمه غربی فلات ایران عمدتاً بر اساس جستجوهای اطراف تپه حسن لو تائید
شده است. تجارب بدست آمده در سال 2100 پیش از میلاد در ارتباط با رواج فلز کاری مس و
مفرغ در سگزآباد موید وجود تجارب و دانش فنی ایرانیان آن زمان برای تولید مس نسبتاً خالص
(97/97 درصد)، آلیاژهای مس و آرسنیک (نوعی مفرغ)، آلیاژهای مس و قلع (نوعی دیگری از
مفرغ) میباشد [3].
مطالعه پراکندگی ذخایر کانسارهای فلزی در اطراف دشت قزوین موید وجود ذخایر کانسارهای
فلزی از قبیل مس، آهن ، سرب و روی و … میباشد. همه ذخایر شناخته شده به اندازه کافی به تپه
سگزآباد نزدیک هستند. به علت این موقعیت خاص و دانش فنی ایرانیان آن زمان، زمینههای
مساعدی برای ظهور فلزکاری متنوع در این منطقه بوجود آمده بود. به طوری که جهت شکل دهی
فصل اول – نگرشی به صنایع سنگآهن و فولاد در ایران و جهان صفحه 3
قطعات آهنی از غالب های سنگی چند بار مصرف و غالب های گلی یک بار مصرف استفاده
میکردند [3].
مطالعات انجام شده باستان شناسی [3] موید این است که در محدوده سگزآباد امکانات لازم برای
تولید آهن خام اسفنجی در کورههای ابتدایی وجود داشت. بر طبق نظریه باستان شناسان برای
سهولت امر تولید، گودالهای کوچک و بزرگی در سطح زمین و در جوار منطقه مسکونی ساخته
میشده است. جداره دیواره های داخلی را با گل رس اندود میکردند. در این کوره ها ابتدا چوب
و زغال چوب را آتش میزدند و به تدریج مقادیری سنگ آهن که درصد آهن آنها قابل ملاحظه
بود و به صورت دست جوری انتخاب شده بودند در داخل کوره ها قرار میگرفتند. هوا را به
داخل کوره ها میدمیدند. زیرا نقش دمش هوا در شدت احتراق و تامین دما برای آنها مشخص
شده بود. نحوه انتخاب محل کورهها و جریان بادهای محلی، به سرعت انجام احیاء اکسید آهن
کمک زیادی میکرده است (بادهای محلی تقریباً در تمام فصول سال وجود دارد).

تعداد صفحه :169

قیمت 6500 تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن : پیش بینی خردایش سنگ ناشی از انفجار در معدن مسپایان نامه ارشد رشته معدن :ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن درباره کاربرد ایزوتوپهای پایدار در تعیین شرایط محیط کان...پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:بهینه سازی فرآوری کانسنگ سولفوره کم عیارمسپایان Read more…