دانلودپایان نامه ارشدرشته پلیمر : مطالعه برروي مکانیزم هاي چقرمه سازي پلی وینیل کلراید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  پلیمر  با عنوان :  مطالعه بر روي مکانیزم هاي چقرمه سازي پلی وینیل کلراید در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر

عنوان:
مطالعه بر روي مکانیزم هاي چقرمه سازي پلی وینیل کلراید(PVC)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در این تحقیق مکانیزم هاي چقرمگی پلیمر پلیوینیل کلراید مورد مطالعه قرار گرفت. از آنجـایی کـه
PVC خالص،یک ماده شکننده است و فرایند پذیري آن نیز مشکل خواهـد بود،لـذا مـی تـوان بـراي
اصلاح خواص ضربه و فرایندپذیري آن، به وسیله ذرات لاستیکی آن را چقرمه نمـود.ابتـدا مـروري بـر
آلیاژ سازي و خواص PVC خالص و ترموپلاستیک الاستومرها صـورت گرفـت.سـپس مکـانیزم هـاي
چقرمگی در آلیاژهاي ترموپلاستیکی چند فاز مورد مطالعه قرار گرفت،و در ادامه مکانیزم چقرمهسازي
پلی وینیل کلراید با استفاده از ذرات لاستیکی بررسی گردید.مشخص گردید که هنگـامی یـک پلیمـر
پلیوینیل کلراید چقرمه، چکش خوار و داراي قدرت ضربه بالا حاصل مـیگـردد کـه غلظـت کـافی از
ذرات لاستیکی کوچک بطور همگن در ماتریس پخـش گـردد. چسـبندگی ذرات لاسـتیک بـا پلیمـر
پلیوینیل کلراید باید به گونهاي باشد تا تنش در سطح مشترك منتقل شده و میدان تنش در داخـل
ذره ایجاد گردد.سپس به اثر چسبندگی بین سطحی بر چقرمگی پلی وینیل کلراید پرداخته شـد و در
نهایت انواع اصلاحکنندههاي قدرت ضربهاي که در مورد PVC نیز بکار میرود بیان گردید.

مقدمه
علوم و تکنولوژي پلیمرها طی چند دهه اخیر گسترش و توسعه یافته اسـت. ایـن توسـعه ابتـدا فقـط
محدود به تولید مونومرهاي جدید بود، اما با پیشرفت تکنولوژي در زمینههاي متفاوت، موارد کاربردي
زیادي حاصل شد بطوریکه پلیمرهاي تولید شده هیچکدام به تنهایی قابلیت کاربردي لازم را نداشتند.
همچنین تولید مونومرهاي جدید مستلزم کار آزمایشگاهی و تحقیقاتی طـولانی و طراحـی روشهـاي
تولید صنعتی جدید میباشد، که فرایندي بسیار وقتگیر و هزینهبر میباشد. روشهاي دیگري کـه در
این زمینه مطرح گردید شامل تقویت، کوپلیمریزاسیون و آلیاژسازي میباشد. روش کوپلیمریزاسیون با
موفقیت انجام گرفت، اما از لحاظ مسایل اقتصادي، تولید کوپلیمرهاي جدید با مشکل روبرو بـود. لـذا
روش دیگر که براي بهبود خواص مواد پلیمري مورد توجه قرار گرفـت، اخـتلاط دو یـا چنـد پلیمـر و
ساخت آلیاژ پلیمري میباشد. آلیاژسازي شامل اختلاط عمدتاً فیزیکی دو یـا چنـد پلیمـر بـا یکـدیگر
میباشد که در اثر این اختلاط خواص ویژهاي از آلیاژ حاصل بهبود مییابد.به عنـوان مثـال مـی تـوان
اختلاطPVCخالص با ذرات لاستیکی را ذکر کرد که در نتیجه آن آلیاژي چقرمه حاصـل مـی گـردد.
امروزه آلیاژهاي پلیمري %16 از کل مصرف پلیمرها را تشکیل میدهد. بطـور کلـی مهمتـرین دلایـل
اصلی آلیاژسازي پلیمرها که جنبه اقتصادي دارند عبارتند از:
1- کاهش قیمت تمام شده محصول از طریق اختلاط آن با یک پلیمر ارزان قیمت
2- تهیه و تولید موادي با کلیه خواص مورد نظر
3- تولید مواد با کارآیی بالا از طریق تولید پلیمرهایی که بر هم کنش هم افزا (Synergistic) دارند.
4- استفاده مجدد و بازیافت مواد پلیمري
5- تنظیم ترکیب و خواص آلیاژ براساس نیاز مشتري

تعداد صفحه :50

قیمت : پنج هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *