دانلودپایان نامه ارشدرشته مهندسی مواد:بررسي خواص مكانيكي پوششهاي نانوكريستالي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی مواد با عنوان :  بررسي خواص مكانيكي پوششهاي نانوكريستالي  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مواد- شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

عنوان:
بررسي خواص مكانيكي پوششهاي نانوكريستالي پايه كرم توليد شده به روش
آبكاري الكتريكي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
 آبكاري الكتريكي يكي از روش هاي مناسب جهت اعمال پوشش هـاي سـاده و كـامپوزيتي بـر
روي فلزات مي باشد. در اين تحقيق نانو مواد، خواص، روش هاي توليد و كاربردشان مورد بررسي قـرار
گرفتند. اصول آبكاري الكتريكي در اعمال پوشش هاي ساده و كامپوزيتي پايه كرم مطرح شد. مكانيزم
هاي همرسوبي الكتروشيميايي گاگليمي و Celies ارائه شد. تـاثير نـوع جريـان آبكـاري و پارامترهـاي
جريان آبكاري بر مورفولوژي پوشش كامپوزيتي پايه كرم ارائه شد. همچنين خواص مكـانيكي پوشـش
هاي ساده و كامپوزيتي پايه كرم و تاثير نوع جريان بر خواص مكانيكي اين پوشـش هـا ارائـه شـد. بـا
توجه به مطالب جمع آوري شده در اين تحقيق پوشش هاي كامپوزيتي پايه كرم نسبت به كـرم سـاده
از خواص مكانيكي بهتري از قبيل سختي، مقاومت به سايش و مقاومت به خوردگي برخوردارند.

مقدمه
 از اوايل سال 1980 مطالعات وسيعي روي مواد نانو كريستالي صورت گرفت و خواص آنها با مواد
ميكروكريستال مشابه مورد مقايسه قرار گرفتند. اين مـواد انقـلاب وسـيعي را در طراحـي مـواد بـراي
كنترل ساختار در ابعاد اتمي به قصد اصلاح خواص مهندسي متعـدد، بـه وجـود آورده انـد. عـلاوه بـر
خصوصيات جالب فيزيكي و شيميايي اين مواد در زمينه هـاي الكتريكـي و مغناطيسـي و كاتـاليزور و
رفتار خوردگي، اين دسته از مواد محدوده وسيعي از خصوصـيات عـالي مكـانيكي را نشـان مـي
دهند. در مواد نانوكريستالي خصوصيات جالب مكانيكي مثل رفتـار تغييـر شـكل سـوپر پلاسـتيك در
دماي نسبتا پايين و سختي فوق العاده بالا و اسـتحكام كششـي و فشـاري بـالا مشـاهده شـده اسـت.
همچنـين ديـده شـده كـه خصوصـيات خسـتگي و خـزش و داكتيليتـه ايـن مـواد متفـاوت از مـواد
ميكروكريستال است.
 استحكام مكانيكي مواد كريستالي به مقدار زيادي به اندازه دانه وابسته بوده و با آن كنترل شـده،
كه معمولا با رابطه هال-پچ توصيف مي شود. همچنان كه اندازه دانه تا ابعاد نانو متري كاهش پيدا مي
كند، تغييرات در استحكام و سختي، ديگر بطور كامل از رابطه هال-پـچ پيـروي نمـي كنـد و تعريـف
عمومي از نقطه تسليم ديگر معتبر نيست و مكانيزم هاي جديدي در تغيير شكل اين مواد با دانـه ريـز
در ابعاد نانومتري نقش بازي مي كنند.
 توسعه ذاتي خواص مختلف اين مواد، امكان برخورد فني بعضي از كاربردهاي مهندسـي را ايجـاد
مي كند كه نياز به تحقيق و بررسي بيشتر اين مواد را اجتناب ناپذير مي كند. پوشش هاي كـرم تهيـه
شده به روش لايه نشاني الكتريكي در قطعات مهندسي بسيار مهمند. پوشش كـرم بـه دليـل مقاومـت
سايشي بالا و مقاومت شيميايي بالا براي حفاظت از فلز پايه در مقابل سايش ، خوردگي در دماي بـالا
و كاربرد هاي تزئيني كاربرد فراواني دارد. 

كليات
در اين تحقيق به بررسي خواص مكانيكي پوشش هاي نانو كريستالي پايه كرم توليـد شـده بـه روش
آبكاري الكتريكي پرداختـه مـي شـود. جهـت اعمـال پوشـش هـاي نانوكـامپوزيتي بـه روش آبكـاري
الكتريكي پارامترهاي پالس و مكانيزم هاي همرسوبي بررسي مي شود.
جهت اعمال پوشش مناسب از يك حمام با تركيبي مناسب استفاده مـي شـود. جهـت بهبـود خـواص
سايشي و خوردگي پوشش از جريان پالسي استفاده مي شود زيرا در اين روش اتمهاي هيدروژن توليد
شده حين فرايند آبكاري فرصت كافي براي خروج از سطح را دارند.
در اين تحقيق نحوه اعمال پوشش تركيـب حمـام و تـاثير پارامترهـاي پـالس بـر روي مورفولـوژي
پوشش مورد بررسي قرار مي گيرد. در شرايط بهينه پارامترهاي پالس و تركيب حمام و افزودني ها بـه
حمام بهترين پو.شش از نظر مورفولوژي سختي مقاومت به سايش و خوردگي به دست مي آيد.

تعداد صفحه :101

قیمت : پنج هزار تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *