تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

با عنوان : تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

لوگو دانشگاه تهران----

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعي

گروه پژوهش علوم اجتماعی

 

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد

علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی

موضوع :

 تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

(مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

استاد راهنما :دکتر عليرضا محسني تبريزي

استاد مشاور : دکتر رحمت الله صديق سروستاني

نگارش :

 

*******

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده تحقيق

پژوهش حاضر به بررسی جامعه شناختی عوامل موءثر بر سرقت نوجوانان در کرمانشاه می پردازد. بزهکاری و انحراف نوجوانان و جوانان مساله ای است که از دیر باز در جوامع انسانی وجود داشته است. در جامعه کنونی ایران،سرقت یکی از انحرافاتی است که به طور مکرر اتفاق می افتد و در بین جرائم نوجوانان، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.

این تحقیق با رویکردی ترکیبی به مطالعه موضوع سرقت نوجوانان پرداخته است. مبنای نظری تحقیق،تئوری های همنشینی افتراقی سادرلند،تئوری کنترل اجتماعی هیرشی،تئوری احساس محرومیت نسبی ، تئوری شرایط آنومیک خانواده ویلیام گود می باشد.روش تحقیق از نوع روش علی –مقایسه ای است و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است.جامعه آماری شامل دو گروه است:

1- گروه تجربی که شامل کلیه سارقین نوجوان است که در کرمانشاه مرتکب سرقت می شوند 2- گروه کنترل شامل دانش آموزانی است که در بین سنین 12تا18 سال قرار دارند و در شهر در کرمانشاه مشغول به تحصیل هستند .حجم نمونه 192 نفر است که 96نفر نوجوانان سارق و 96نفر نوجوانان غیر سارق است نتایج تحقیق نشان می دهد که :

  • بین گروه تجربی (سارق ) و گروه کنترل (غیرسارق ) به لحاظ میزان از هم گسیختگی خانوادگی ، وضعیت پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده ، میزان پیوند اجتماعی ، میزان احساس محرومیت نسبی و میزان همنشینی با کجروان تفاوت معناداری وجود دارد.

 

کلید واژه ها: بزهکاری،سرقت، از هم گسیختگی خانوادگی ، پایگاه اقتصادی- اجتماعی ، پیوند اجتماعی ، احساس محرومیت اجتماعی ، همنشینی افتراقی

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات تحقیق                                                                                                                                   صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-1-طرح و بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-ضرورت و اهمیت مساله ………………………………………………………………………………………………………

3-1-سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..

4-1-اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم – مروری بر مبانی نظری و تجربی موضوع

1-2- بزهکاری ، تعریف ، انواع …………………………………………………………………………………………………….

1-1-2- انواع جرم (بزهکاری ) کودکان و نوجوانان…………………………………………………………………….

2-1-2- تعریف سرقت و انواع آن ……………………………………………………………………………………………….

3-1-2- تفاوت ماهیت ارتکاب جرم نوجوانان با بزرگسالان………………………………………………………..

2-2- مبانی نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….

1-2-2- نظریه اصالت ساخت و کارکرد………………………………………………………………………………………..

1-1-2-2- تئوری دورکیم…………………………………………………………………………………………………………….

2-1-2-2- تئوری کجروی مرتون…………………………………………………………………………………………………

2-2-2- تئوری پیوند افتراقی سادرلند…………………………………………………………………………………………

3-2-2- تئوری انتقال فرهنگی……………………………………………………………………………………………………..

4-2-2- تئوری ناکامی منزلتی کوهن…………………………………………………………………………………………..

5-2-2-تئوری فرصت های نابرابر کلوارد و اوهلین……………………………………………………………………..

6-2-2- تئوری کنترل اجتماعی هیرشی…………………………………………………………………………………….

7-2-2- تئوری پدیدارشناسی کجروی…………………………………………………………………………………………

8-2-2 -تئوری انتخاب عقلانی و تفسیرهای موقعیتی جرم ……………………………………………………..

9-2-2- تئوری آنومی و ساختار خانواده………………………………………………………………………………………

10-2-2- تئوری برچسب زنی و عکس العمل اجتماعی……………………………………………………………

11-2-2- تئوری محرومیت نسبی………………………………………………………………………………………………..

3-2- مروری بر مبانی تجربی موضوع…………………………………………………………………………………………..

4-2- چارچوب نظری (رویکرد ترکیبی)……………………………………………………………………………………….

5-2- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم – روش شناسی تحقیق

1-3- متغیر مستقل و وابسته تحقیق……………………………………………………………………………………………

2-3- تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق………………………………………………………………………………………

3-3- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………

4-3- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….

5-3- واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………..

6-3- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….

7-3- پیش آزمون و سنجش اعتبار و پایایی ………………………………………………………………………………

8-3- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………

فصل چهارم- یافته های تحقیق

1-4- توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………

2-4- تعین تفاوت ها بر حسب متغیرهای مستقل بین دو گروه تجربی و کنترل…………………….

1-2-4-آزمون فرضیات اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………..

2-2-4-آزمون فرضیات فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

1-5- نتایج تئوریکی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………

2-5- ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………..

1-2-5- پیشنهادات عملی…………………………………………………………………………………………………………….

2-2-5- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………..

فصل ششم – فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..

– پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                                                                                                                                صفحه

جدول (1-1)تعداد پرونده های مختومه سرقت به ازای هر ده هزار نفر …………………………………..

جدول (2-1)میانگین تعداد پرونده مختومه به ازای هر هزار نفر در استانهای کشور……………….

جدول(3-1)توزیع نسبت سرقت انجام شدهدر هر یک صد هزار نفر جمعیت در استانها………..

جدول (4-1) سرقت های عادی بر حسب نوع ……………………………………………………………………………

جدول (5-1) آمار مقایسه ای سرقت نوجوانان و زیر مجموعه های آن……………………………………..

جدول (1-2) رابطه فرضیه های اصلی تحقیق و چارچوب نظری …………………………………………….

جدول (2-2) رابطه فرضیه های اصلی تحقیق و چارچوب نظری …………………………………………….

جدول (1-3)ابعاد شاخص پیوند اجتماعی……………………………………………………………………………………

جدول(2-3) گویه های سنجش دلبستگی به والدین………………………………………………………………….

جدول (3-3)گویه های سنجش دلبستگی به مدرسه………………………………………………………………….

جدول (4-3) گویه های سنجش میزان گرفتاری و مشغولیت …………………………………………………..

جدول (5-3) گویه های سنجش میزان اعتقاد و باور…………………………………………………………………..

جدول (6-3) گویه های سنجش میزان تعهد اجتماعی …………………………………………………………….

جدول (7-3) گویه های سنجش میزان همنشینی با کجروان ………………………………………………….

جدول (8-3) گویه های سنجش شاخص پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده…………………………..

جدول (9-3) گویه های سنجش میزان از هم گسیختگی خانواده…………………………………………….

جدول (10-3) گویه های سنجش میزان احساس محرومیت اجتماعی…………………………………….

جدول(11-3) طرح اصلی پژوهش علی- مقایسه ای…………………………………………………………………..

جدول(12-3) میزان آلفای کرونباخ شاخص های تحقیق(میزان پایایی)……………………………………

جدول (1-4)توزیع پاسخگویان سارق  برحسب سن……………………………………………………………………

جدول (2-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق  برحسب سن…………………………………………………………..

جدول (3-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب تحصيلات………………………………………………………….

جدول (4-4)توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب تحصیلات……………………………………………………..

جدول (5-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه زندان داشتن اعضای خانواده……………….

جدول (6-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب سابقه زندان داشتن اعضای خانواده …………

جدول (7-4) توزیع پاسخگویان سارق  برحسب نوع اعضای سابقه دار زندان………………………………..

جدول (8-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق برحسب نوع اعضای سابقه دار زندان…………………………

جدول (9-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب تحصیلات پدر……………………………………………………..

جدول (10-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان تحصیلات پدر………………………………….

جدول (11-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب تحصیلات مادر…………………………………………………

جدول (12-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب تحصیلات مادر……………………………………………..

جدول (13-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان درامد خانواده ………………………………………….

جدول (14-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان درامد خانواده……………………………………..

جدول (15-4): توزیع پاسخگویان سارق برحسب زنده بودن پدر……………………………………………………

جدول (16-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب زنده بودن پدر ……………………………………………..

جدول (17-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب نوع شغل پدر………………………………………………………

جدول (18-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب شغل پدر …………………………………………………….

جدول (19-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب زنده بودن مادر …………………………………………………

جدول (20-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب زنده بودن مادر …………………………………………..

جدول (21-4) توزیغ پاسخگویان سارق برحسب وضعیت طلاق والدین………………………………………..

جدول (22-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب وضعیت طلاق والدین ………………………………..

جدول (23-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب اعتیاد والدین……………………………………………………..

جدول (24-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب اعتیاد والدین……………………………………………….

جدول (25-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب تعداد اعضای خانواده ………………………………………..

جدول (26-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب تعداد اعضای خانوده ………………………………….

جدول (27-4) توزیع پاسخگویان برحسب نوع شی مسروقه ………………………………………………………..

جدول (28-4) توزیع پاسخگویان نوع مقصر در سرقت نوجوان از نظر نوجوان……………………………

جدول (29-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب زمان وقوع سرقت……………………………………………..

جدول (30-4) توزیع پاسخگویانسارق برحسب سابقه دستگیری …………………………………………………

جدول (31-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه فرار از مدرسه ……………………………………..

جدول (32-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب سابقه فرار از مدرسه…………………………………

جدول(33-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب ترک تحصیل و مردودی…………………………………..

جدول (34-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب ترک تحصیل و مردودی……………………………

جدول (35-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان دلبستگی به والدین……………………………..

جدول (36-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان دلبستگی به والدین…………………………

جدول (37-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان دلبستگی به مدرسه……………………………..

جدول (38-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق برحسب میزان دلبستگی مدرسه………………………..

جدول (39-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان گرفتاری………………………………………………

جدول (40-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان گرفتاری ………………………………………

جدول (41-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان اعتقاد و باور ………………………………………

جدول (42-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان اعتقاد و باور ……………………………….

جدول (43-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان تعهد اجتماعی ………………………………….

جدول (44-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق  برحسب میزان تعهد اجتماعی …………………………

جدول (45-4) توزیع پاسخگویان سارق  برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده ………..

جدول (46-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده ……….

جدول (47-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان پیوند اجتماعی ………………………………..

جدول (48-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق برحسب میزان پیوند اجتماعی ……………………….

جدول (49-4): توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان همنشینی با کجروان…………………….

جدول (50-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان همنشینی با کجروان………………

جدول (51-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان محرومیت نسبی …………………………..

جدول (52-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان احساس محرومیت نسبی……….

جدول (53-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان از هم گسیختگی خانواده …………..

جدول (54-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان از هم گسیختگی خانواده………

فهرست نمودارها

نمودار (1-2)مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………….

نمودار(1-4): توزیع پاسخگویان سارق بر حسب سن…………………………………………………………………..

نمودار (2-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق  بر حسب سن………………………………………………………….

نمودار(3-4)توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان تحصیلات………………………………………………….

نمودار(4-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان تحصیلات………………………………………….

نمودار (5-4) توزیع نوجوانان سارق برحسب سابقه زندان رفتن اعضا……………………………………….

نمودار (6-4) توزیع نوجوانان غیر سارق برحسب سابقه زندان رفتن اعضا………………………………..

نمودار(7-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب اعضای سابقه دار خانواده…………………………………..

نمودار(8-4)توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب نوع اعضای سابقه دار خانواده…………………………

نمودار (9-4):  توزیع پاسخگویان سارق تحصیلات پدر……………………………………………………………….

نمودار (10-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق تحصیلات پدر……………………………………………………….

نمودار (11-4) توزیع پاسخگویان سارق تحصیلات مادر……………………………………………………………..

نمودار(12-4) : توزیع پاسخگویان غیر سارق تحصیلات مادر……………………………………………………..

.نمودار(13-4) توزیع پاسخگویان سارق  بر حسب میزان درامد خانواده ………………………………….

.نمودار(14-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان درامد خانواده ……………………………….

نمودار(15-4) توزیع پاسخگویان سارق ا برحسب زنده بودن پدر……………………………………………….

نمودار(16-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب زنده بودن پدر……………………………………………

نمودار(17-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب شغل پدر………………………………………………………….

نمودار(18-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق بر حسب شغل پدر……………………………………………………

نمودار(19-4) : توزیع پاسخگویان سارق  برحسب زنده بودن مادر………………………………………………

نمودار(20-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب زنده بودن مادر……………………………………………

نمودار(21-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب وضعیت طلاق والدین…………………………………………

نمودار(22-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب وضعیت طلاق والدین…………………………………..

نمودار(23-4)توزیع پاسخگویان نوجوانان سارق برحسب اعتیاد………………………………………………..

نمودار(24-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب اعتیاد والدین………………………………………………….

نمودار(25-4) توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده نوجوانان سارق……………………………

نمودار(26-4) توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده نوجوانان غیرسارق………………………..

نمودار(27-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب شی مسروقه……………………………………………………………

نمودار(28-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب اینکه چه کسی را در ارتکاب سرقت می داند……..

نمودار(29-4)توزیع پاسخگویان سارق برحسب زمان وقوع سرقت…………………………………………………..

نمودار(30-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه دستگیری………………………………………………….

نمودار (31-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه فرار از مدرسه…………………………………………..

نمودار(32-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب سابقه فراراز مدرسه……………………………………….

نمودار(33-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه ترک تحصیل و مردودی……………………………

نمودار(34-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب سابقه ترک تحصیل و مردودی………………………..

نمودار(35-4)توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان دلبستگی به والدین وخانواده…………………….

نمودار(36-4):توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان دلبستگی به والدین………………………………

نمودار(37-4): توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان دلبستگی به مدرسه………………………………….

نمودار(38-4)توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان دلبستگی به مدرسه……………………………….

نمودار (39-4):توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان مشغولیت درفعالیت …………………………………..

نمودار(40-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان مشغولیت در فعالیت …………………………….

نمودار(41-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان اعتقاد به جامعه …………………………………………

نمودار(42-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان اعتقاد به جامعه……………………………………

نمودار(43-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان تعهد اجتماعی……………………………………………

نمودار(44-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان تعهد اجتماعی……………………………………..

نمودار(45-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده……………………

نمودار (46-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده……………

نمودار (47-4) توزیع پاسخگویان سارق بر حسب میزان پیوند اجتماعی………………………………………

نمودار(48-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان پیوند اجتماعی…………………………………….

نمودار(49-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان همنشینی با کجروان……………………………………….

نمودار(50-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان همنشینی با کجروان…………………………………….

نمودار(51-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان احساس محرومیت اجتماعی……………………………….

نمودار(52-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق بر حسب میزان احساس محرومیت اجتماعی……………………….

نمودار(53-4) توزیغ پاسخگویان سارق  برحسب میزان از هم گسیختگی خانواده…………………………………

نمودار(54-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان از هم گسیختگی خانواده……………………………

مقدمه

مساله بزهکاري و کجروي کودکان و نوجوانان از دير باز در جوامع انساني مورد توجه صاحب نظران بوده است. در جوامع کنوني انساني بحث بزهکاري کودکان و نوجوانان به يکي از حادترين و پيچيده ترين مسايل اجتماعي در آمده است . پيدايش جوامع و ارتکاب جرم با يکديگر قرين و همزاد بوده اند ، هنگامي که اين معضل(بزهکاري) در ميان اطفال و نوجوانان امروز که سازندگان اجتماع فردايند ريشه مي دواند نگراني و بيم بيشتر مي شود.در واقع اين موضوع يکي از مسايل پيچيده و ناراحت کننده اي است که توجه بسياري از محققين،جامعه شناسان،جرم شناسان،روانشناسان وصاحب نظران امر را به خود معطوف کرده است.

در چند سال اخير جامعه ايران با دگرگوني و تغييرات و تحولات بسياري مواجهه بوده است و به شکل کيفي و کمي روند انحرافات،کجروي ها و ناهنجاري هاي موجود در کشور به شکل معني داري در حال افزايش بوده است . به طوری که صفحه حوادث روزنامه ها،مجلات و آمارهاي ارائه شده توسط مسوولين کشور اين روند رو به رشد را به خوبی نشان می دهد. اين روند افزايشي در کشور باعث نگراني عمومي شده است و نشانگر تزلزل و بيساماني در نظام اجتماعي است که خود مي تواند معرف و شاخصي از نابساماني و ناامني و بحراني شدن جامعه باشد.اين تحقيق در پي آن است تا به پديده سرقت نوجوانان به عنوان يکي از اشکال اصلي بزهکاري کودکان و نوجوانان بپردازد.

هميشه اين جوان نيست که به دنبال بزه مي رود بلکه زمينه هاي اجتماعي تشکيل دهنده عواملي است که جوان را به بزهکاري مي کشاند.می توان گفت که بيشتر بزهکاران،آسيب ديدگان بهنجار يک جامعه نابهنجاراند.يعني افرادي که از نظر رواني طبيعي و بهنجاراند ولي به علت شرايط نابهنجار جامعه دست به بزهکاري مي زنند،آستانه مقاومتشان در مقابل مسايل و عوامل اجتماعي کم است.برخی بزهکاري را زاييده اجتماع و عوامل اجتماعي مي دانند و معتقدند که چون انطباق جوانان با محيط به صورت مثبت انجام نمي گيرد از راه خلاف کاري و بزهکاري مي خواهند با جامعه هماهنگ گردد(پورياني1382) .

در نگاه اول شايد خانواده را مقصر اصلي در کجرفتاري نوجوانان بدانيم ولي بايد دانست که خانواده به تنهايي نمي تواند امر هدايت و جامعه پذيري فرزندان را بر عهده بگيرد چرا که خانواده يک نهاد اجتماعي است و تحت تاثير ساير نهادها و ساختار اجتماعي قرار دارد. بنابراين مطالعه در موضوع کجرفتاري هاي کودکان و نوجوانان لازم است از مرزهاي خانواده فراتر رود و به جايگاه نهاد خانواده در جامعه توجه کرد . رفتار ، افکار و اعمال آدمي تحت تاثير عوامل اجتماعي است که فرد در آن زندگي مي کند ،بنابراين عمدتاٌ رفتار انسانها تحت تاثير شرايط اجتماعي است . کجروي نوجوانان موضوعي است که داراي زمينه ها و بستر هاي اجتماعي است.

با عنایت به این امر که رویکردهای جامعه شناختی انحراف و جرم را پديده اي فردي نمي دانند و بدان به مثابه واقعیتی اجتماعی مي نگرند ، رساله حاضر نیز بنا به انتساب رشته ای و الزام مشرب نظری با قرار دادن موضوع مطالعاتی خود در رویکردهای جامعه شناختی به دنبال بررسی علل و عوامل اجتماعی موثر بر سرقت نوجوانان پسر در شهر کرمانشاه است.

1-1 – طرح و بيان مسأله

توجه جامعه شناسي انحرافات به مطالعه بزهکاري نوجوانان از هنگامي آغاز شد که طيف گسترده اي از رفتارهاي نابهنجار نظير مصرف داروهاي مخدر،تخريب اموال عمومي و خصوصي و اوباشگري بعد از مسابقات فوتبال ، مصرف بيش از اندازه مشروبات الکلي،رفتار نامشروع جنسي و فرار از خانه و مدرسه در بين جوانان شايع شد.اين قبيل انحرافات اجتماعي نه فقط به دليل اين که اشکال جديدي از انحرافات در جامعه تلقي مي شوند ، اهميت دارند بلکه ارتکاب چنين رفتارهايي مي تواند مقدمه اي براي ارتکاب جرائم شديد نظير سرقت مسلحانه و قتل گرديده و بزهکار امروز را به مجرم فردا تبديل کند(احمدي 129:1384).

در همه جوامع مسئله نظم و امنيت اجتماعي هم براي دولت و حاكميت وهم براي مردم مسئله مهمي بوده است. روابط آدميان در جامعه برنظم و قاعده هاي خاصي استوار است و شيوه هاي رسمي و غيررسمي نظارت وكنترل اجتماعي براي حفظ نظم و امنيت اجتماعي تدارك ديده شده است.به طور کلی،جامعه شناسی به عنوان یک رشته دارای دو مساله اساسی است:یکی مساله نظم که در منابع جامعه شناسی به مساله هابزی معروف است،دوم مساله تغییر که به مساله مارکسی معروف شده است (چلبی 1375: 11).

اساس نظم اجتماعي بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ايفاي نقشهاي اجتماعي استوار است. بطور كلي درهمه جوامع بشري نظم اجتماعي به شيوه هاي نظارت رسمي و غيررسمي تامين مي شود، با وجود اين در همه جوامع بشري هم افرادي وجود دارند كه از قواعد عموماً پذيرفته شده رفتار، تخطي مي كنند در واقع اكثر مردم حتي اگر بطور خيلي جزئي هم باشد هنجارها را نقض كرده اند.

هر روزه ما چه در محيط اطراف خود و چه از طريق رسانه ها و روابط با ديگران از مسائل مختلفي چون قتل،سرقت، آدم ربايي، ترافيك، جنگ، آلودگي هاي زيست محيطي، تورم، افزايش خشونت، بيكاري، تجاوز به عنف، اختلاس، ارتشاء، افزايش مصرف الكل و مواد مخدر و. . . اطلاع پيدا مي كنيم،حال ممكن است نسبت به بعضي ازآنها احساس ناراحتي و نگراني داشته باشيم و نسبت به بعضي ديگر احساس تنفر و انزجار و نسبت به مواردي هم بي تفاوت باشيم و هيچ واكنشي نداشته باشيم. در اين ميان سرقت يا دزدي يکي از رايج ترين جرايم در همه جوامع بوده و هست. در جامعه فعلي ايران نخستين جرم در ميان پسران نوجوان بزهکار سرقت است و يکي از جرايمي است که بسيار اتفاق مي افتد و اهميت نسبي آن در ميان مجموعه جرايم رو به فزوني است.به طوری که رشد کمی و کیفی این آسیب اجتماعی مشهود است جداول زير گوياي اين واقعيت است: (ادامه در فایل دانلودی)

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 152 به همراه تمام ضمائم

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]