پایان نامه تأثیر مشارکت زنان و شناسايي موانع توسعه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشگاه پيام نور

مركز زابل

پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي علوم اجتماعی

 موضوع:

تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی

استاد:

جناب آقای مسعود اویسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه:

بيان مسئله:

اهميت و ضرورت تحقيق:

اهداف تحقيق:

اهداف كلي:

اهداف جزئي:

سئوالات تحقيق:

فرضيه هاي تحقيق:

محدودیت ها – مشکلات

فصل دوم

ادبيات و پيشينه تحقيق:

مفهوم مشاركت

انواع مشاركت

اقتصادی

سياسي:

اجتماعي :

فرهنگي:

رواني

حقوق فردي و خانوادگي

منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري  اسلامي ايران

اهميت زن در اسلام

حضور زن در تاريخ ايران

ضرورت بررسي تعارض هاي شغلي – خانوادگي

زنان در محل كار

فلسفه ي خاص اسلام درباره ي حقوق خانوادگي

تساوی یا تشابه؟

مقام زن در جهان بینی اسلام

منابع

فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه:

زنان كه تقريباً نیمی از جمعيت دنيا را تشكيل مي دهند حدود دو سوم از كارهاي دنيا را انجام ميدهند با اين حال آنها تنها ده درصد از درآمد جهاني را به دست مي آورند كمتر از يك درصد دارايي جهان را در اختيار دارند اين موضوع نشان مي دهد كه بيشتر از آنهايي مواجي و اغلب  در ارتباط با وظايف خانه داري مانند: به دنيا آوردن و پرورش كودكان، نظافت و حفظ خانواده نگهداري از سالمندان و بيماران است. علاوه بر كارهاي روزمره خانگي همچنين بسياري از زنان كارهاي خارج از خانه را تقريباً با دستمزد پايين انجام مي دهند.

زن به عنوان مادر رسالت ويژه اي رابر عهده دارند و در مقام مادر بودن داراي احترام و اكرام خاصي است زنان نبايد از مسئوليت بزرگي كه خداوند بر دوش آنها نهاده است بي خبر باشند در واقع مادران هستند كه با تربيت فرزندان خود پايه هاي خانواده و جامعه سالم را بنا مي نهند. بسياري از زنان با وجود تحصيلات و توانايي كافي براي انجام كارهاي تخصصي مجبور مي شوند در منزل بمانند وظايف مادري و همسري خود بپردازند زيرا تمام كارهاي خانگي بر عهده آنها است و همسرانشان به علت تفكر سنتي خود حاضر به همكاري آنها نيستند( ن خ، سال: شماره صفحه ) (احمدي، 1390: 200).

نظام  جمهوري اسلامي ايران كه با عنايت به آموزه هاي اسلامي و توجه به نقش و جايگاه و بسط عدالت و رفع محروميت و ظلم در جامعه تأسيس گرديده است توجه ويژه اي را به مسائل زنان داشته و همان گونه که در بيانات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري مشاهده مي گردد درك ارزش و جايگاه انساني  زن و كوشش در جهت ارتقاي سطح كيفي زندگي زنان جامعه از اهم وظايف دولت اسلامي بوده است. به اين ترتيب نظام اسلامي فارغ از ديدگاه هاي افراطي (تجددطلبانه) و تفريطي (متحجرانه) موظف به اعتدال و توجه به شخصيت و كرامت انساني زن در جامعه است از اين حيث زنان نيز همانند مردان از حقوق سياسي، اجتماعي ، فرهنگي و … برخوردار گشتند و تفاوت هاي فطري و طبيعي ميان زن و مرد كه موجب ايفاي نقش ها و تكاليف متفاوتي توسط ايشان مي شود و مطابق فطرت انساني است. آنان را از حقوق انساني مشترك با مردان محروم نخواهد ساخت.

اين بررسي از يك سو شامل سياست ها و قوانين كشور در خصوص مسائل زنان مي باشد و از سوي ديگر به ارائه برنامه ها و عملكردها و مراكز مهم تصميم گيري و اجرايي كشور و ميزان اهتمام بخش هاي مختلف دولت به مباحث و موضوعات زنان مي پردازد.

بررسي ميزان حضور زنان در عرصه هاي فرهنگي، هنري، اجتماعي، اقتصادي، علمي و … با مشكلاتي مواجه بوده كه اميدواريم با توجه به گذشت سي چند سال از پيروزي انقلاب با شكوه اسلامي و ثابت شدن توانايي هاي بانوان در عرصه هاي مختلف مسئولان  مربوطه راه كارهاي را در مورد اين مسئله تدبير كنند هر چند كه تشكيل مؤسسات و مراكزي جهت متمركز نمودن اطلاعات مربوط به زنان ايران نويد بخش گام هاي مثبت آنهاست.

بيان مسئله:

چگونه؟ استان سيستان و بلوچستان با مساحت 502 و 187 كيلومتر مربع پهناورترين استان كشور بوده و 4/11 درصد از مساحت كل كشور را در بر مي گيرد. اين استان علي رغم اقدامات مثبت و سازنده ي نظام در سال هاي پس از انقلاب اسلامي شاخص رتبه ي توسعه انساني در پايين ترين سطح خويش بويژه در شاخص هاي زنان قرار دارد چرا؟ چون زنان و دختران استان سيستان و بلوچستان از نظر آموزش، بهداشت، سن ازدواج اشتغال و فرهنگ … ازمحرومترين زنان ايران هستند. با توجه به اطلاعات موجود وضعيت فرهنگي جامعه نگاه تبعيض آميز ثبت به زنان و واقعيت هاي ملموس فعلي نظير، پيري زود رس آنان، سهم پايين آنان در اشتعال استان ، سن پايين ازدواج. موضوع چند همسري مردان استان، بيكاري مردان يا شغل هاي كاذب آنان و تأثيرات منفي آنان بر خانواده ها. در اين استان هم مانند استانهاي ديگر تقريباً نيمي از جمعيت را تشكيل مي دهد بنابراين بايد در رفع اين تبعيض ها و نابسماني ها و تقويت حوزه آموزش اشتغال، بهداشت، رفاه و توانمندي آنان گام هاي بلند و مؤثري از مسئولين برداشته شود.

اهميت و ضرورت تحقيق:

هدف اصلي اين تحقيقي شناسايي و طبقه بندي موانع توسعه مشاركت در عرصه هاي عمومي خانوادگي نظير سياست، اقتصاد و امور زنان استان مي باشد و همجنين ارائهة راهكارهاي مشخص عملي جمعيت رفع آنها در استان سيستان و بلوچستان مي باشد و با عنايت به گستردگي تحقيق.

اهداف تحقيق:

1- تعيين وضعبيت كنوني توسعه امور زنان استان در مقايسه با ميانگين ها كشوري

2- شناسايي موانع توسعه زنان استان و رتبه بندي موانع

3- بيان راهكارهاي توسعه زنان در زمينه هاي اقتصادي آموزش، بهداشتي، فرهنگي انساني و اجتماعي و خانوادگي

اهداف كلي:

بررسي عوامل فرهنگي اجتماعي مؤثر بر موانع مشاركت زنان در عرصه هاي عمومي و خانوادگي

اهداف جزئي:

محوراهداف جزئي تحقيق سنجش مواردي مانند، مفهوم مشاركت اجتماعي، رابطه مشاركت اجتماعي با موانع فرهنگي و اجتماعي و ارائه راهبردها و راهكارها.

سئوالات تحقيق:

1- عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر موانع مشاركت زنان در عرصه هاي عمومي خانوادگي چيست؟

2- انواع مشاركت زنان در جامعه و خانواده چيست؟

3- اسلام چه نگرشي بر مشاركت زنان در عرصه هاي اجتماعي دارد؟

4- تأثير خانواده بر مشاركت زنان چگونه است؟

5- چگونه خانواده مي تواند كمك كند به زنان در عرصه هاي عمومي؟

6- آيا مشاركت اجتماعي تأثير مستقيم بر افزايش راندمان كاري در بين افراد در يك اداره دارد؟

7- آيا حذف موانع اجتماعي فرهنگي مشاركت اجتماعي زنان به نوآوري هاي بيشتر منجر مي شود؟

فرضيه هاي تحقيق:

1- به نظر مي رسد بين ساختار اجتماعي بر مبناي طايفه و قبيله و مشاركت زنان در عرصه هاي عمومي و خانوادگي رابطه وجود دارد.

2-به نظر و اعتقادات مذهبي و خانواده ها بين دانش زن و حضور در اجتماع رابطه وجود دارد.

3-به نظر مي رسد نبود بسترهاي لازم در عرصه هاي عمومي منجر به رفاه بيشتر اجتماعي مي شود.

تعداد صفحه : 51

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --